Språk i norden – BA2

Report
Språk i Norden
Svenska 2
Känner du till följande flaggor?
Svaret?
Danmark Färöarna Island Finland Norge
Sverige Sameförbundets Åland Grönland
Föredragets upplägg
• Förmågor som ska
tränas
• Centralt innehåll
• Betygsmål
• Språken i Norden –
vad är lika och vad
skiljer dem?
Förmågor
Kunskaper om språkförhållanden i
Sverige och övriga Norden samt
det svenska språkets ursprung.
Förmåga att reflektera över olika
former av språklig variation.
Centralt innehåll
Språkförhållanden i Sverige och
övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och
dialekter.
Betyg E
Du kan översiktligt redogöra för
någon aspekt av språksituationen
i Sverige och övriga Norden
Betyg C
Du kan utförligt redogöra
för några aspekter av
språksituationen i Sverige
och övriga Norden.
Betyg A
Du kan utförligt och
nyanserat redogöra för
några aspekter av språksituationen i Sverige och
övriga Norden
Språk i Norden
I Norden finns åtta språk
Övning 1
Du har fått 7 texter som är
skrivna på dessa språk.
Para ihop språk och text!
Språk i Norden
Facit:
Text 1 samiska
Text 2 grönländska
Text 3 finska
Text 4 danska
Text 5 färöiska
Text 6 norska
Text 7 isländska
Färöarna
Förstår du norska och danska?
Norrmän och danskar är
bättre på svenska än
svenskar är på norska och
danska!
Särskilt det danska uttalet
ställer till besvär för oss.
Färöiskan och isländskan
skiljer sig mycket från
svenskan
Förstår du norska och danska? forts
Finska, samiska och
grönländska är inte alls
släkt med svenskan.
Finska och samiska tillhör
den finsk-ugriska
språkgruppen.
1-5 på språken i Norden
Övning 2
Titta på nästa uppgift. Ser
du släktskapen mellan
språken?
Svenska minoritetsspråk
1999 erkänns samer,
sverigefinnar,
tornedalingar, romer,
judar som kulturella
minoriteter i Sverige.
Dessa språk har varit illa
behandlade av
myndigheter.
Svenska minoritetsspråk
1999 får de rätten att
använda finska, samiska
och meänkieli:
 i kontakter med
domstolar och
myndigheter
 få förskoleverksamhet
och äldreomsorg på
dessa språk
Svenska minoritetsspråk forts.
Samiskan är egentligen flera
språk.
Nordsamiska är det största
samiska språket och
omfattas av lagen.
Varken sydsamiskan (i
Jämtland) eller lulesamiskan
(runt Lule älv får ett
ordentligt lagskydd.
Danska
• Skriven danska är lätt
att förstå
• Ordförrådet skiljer sig
inte särskilt mycket
• Ca 90% av orden i dansk
normaltext är
igenkännbara
Danska forts.
• Grammatiken skapar
heller inga större
problem
• Det stora problemet är
uttalet.
• Exempel på danska
lånord i svenskan är
säregen, slank, spydig
och moms.
Danska forts.
Övning 3
Läs uttalstipsen på
texten Cykelparadiset
Fyn högt med hjälp av
uttalstipsen.
Danska forts.
Övning 4
Gör övningen ”Fallgropar
för svenskar” på s. 23
Räkna på danska
0 Nul
1 En
2 To
3 Tre
4 Fire
5 Fem
6 Seks
7 Syv
8 Otte
9 Ni
10 Ti
Räkna på danska forts
20 Tyve
30 Tredive
40 Fyrre
50 Halvtreds
51 Enoghalvtreds
60 Tres
65 Fem og tres
70 Halvfjerds
75 Fem og halvfjerds
80 Firs
90 Halvfems
Räkna på danska
100 Hundrede
150 Ethundrede halvtreds
195 Ethundrede fem og
halvfems
200 Tohundrede
1000 Ettusen
1251 Ettusen tohundrede
en og halvtreds
Norska
I Norge finns två officiella
språkformer – bokmål och
nynorsk.
Bokmål går tillbaka på det
danska skriftspråket.
Bokmål är den i särklass
vanligaste språkformen.
Norska och nynorsk
Nynorskan skapades i mitten
av 1800-talet och bygger på
västnorska dialekter.
Varje kommun från fritt välja
administrationsspråk och
varje skoldistriktsstyrelse får
välja undervisningsspråk,
även om alla elever måste
lära sig bägge formerna.
Bokmål och nynorsk
Bokmål
Nynorsk
Norge
Jeg
Ikke
se
Noreg
Eg
Ikkje
sjå
Norska forts
Övning 5
Läs om typiska drag i
norskan på s. 237 i ditt
häfte och läs sedan texten
på s. 238, Tysfjord –
spekkehoggernes rike
Norska forts
Övning 6
Gör övningen ”Fallgropar
för svenskar” på s. 240.
inte en ”Guleböj”
Isländska
Isländskan talas av knappt
300 000 personer.
Skriftspråket ser idag
nästan likadant som för
1000 år sedan.
Ett litteraturspråk redan
på 1200-talet - de
berömda isländska
sagorna
Isländska forts
Har förändrats minst
Lättare för en islänning att
förstå tusen år gamla
runskrifter.
Ursprungligen en norsk
dialekt som talades av de
norska nybyggarna på
Island.
Isländska forts.
Vill hålla isländskan fri
från låneord .
Gamla ord ges ny
”simi” (tråd) =´telefon.
2 isländska låneord: idrott
och dyrgrip.
Färöiska
Färöarna består av 18 öar
i Nordatlanten
Är en självstyrande del av
Danmark.
Antalet invånare är
omkring 45000.
Färöiskan blev skriftspråk
först 1846.
Stavning som då bestämdes gäller än idag.
Danskan är andraspråk
Färöiska forts
Uttalet påminner om
norska dialekter
(utvecklats ur
fornnordiskan)
Färörana fick självstyre
1848 och då erkändes
färöiskan som öarnas
huvudspråk
Skriftspråket liknar
isländskan.
Finska
Hör till den finskugriska språkgruppen.
Släkt med estniska, ungerska
och samiska.
Drygt 5 miljoner
personer i Norden har
finska som modersmål.
Ung 250 000 finsktalande bor i Sverige.
Finskan och
tornedalsfinskan
(meänkieli) är
lagskyddade som
minoritetsspråk i
Sverige.
Finska forts.
Skiljer sig från de
nordiska språken.
Substantiv kan böjas i
15 kasusformer
(svenskan har två
kasus, grundform och
genitiv)
Hus, ”talo”, kan böjas
till talossa (i ett hus)
och talosta (ut ur ett
hus)
Finska låneord i
svenskan är ”pojke”,
”pjäxa” och
”rappakalja”.
Svenskan i Finland
• Finland har två
officiella språk –
finska och svenska.
• I Finland finns
omkring 300 000
personer som har
svenska som
modersmål.
• Förklaringen ör
historisk: Finland var
en del av det svenska
riket och många
svenskar bosatte sig i
Finland
Svenskan i Finland
Svensktalande finns
på Åland, i kusttrakterna och i
Helsingfors.
Skiljer sig i både i
uttalet och
ordförrådet.
Svenskans ställning är
stark i Finland
Svenskspråkig
utbildning från förskola
till universitet.
Samiska
Tillhör samma
språkfamilj som
finskan, den finskugriska.
Omkr 30 000 personer
i Norden ( ca 9000 i
Sverige) talar samiska.
Skillnaden mellan de
samiska dialekterna så
stora att vissa föredrar
att se dialekterna som
skilda språk.
Samiska forts.
Sex olika samiska
skriftspråk: syd, lule-,
nord-, enare- skolt- och
kildinsamiska.
Nordsamiskan är
officiellt
minoritetsspråk i
Sverige.
Ordförråd präglat av
den traditionella
kulturen - många ord
kopplade till
renskötsel.
Grönländska
Ett eskimåspråk, talas av
ca 45000 grönlänningar
(inuiter)’
Ett långt sammansatt ord
kan uttrycka det vi
använder en hel mening
för att säga:
Sikursuarsiurpugut = Vi
seglar genom storisen
Kingmersianiarumarpunga
= Jag vill försöka köpa
hundar
Grönländska forts
Utöver standardgrönländskan finns:
- östgrönländska
(3000 talare)
- polareskimåiska (700
talare)
Grönländska officiellt
språk
Danskan spelar fortfarande stor roll inom
bl.a. administration,
handel och undervisning

similar documents