Taotluse rahuldamisotsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Report
TRO muutmine ja kehtetuks
tunnistamine
Silver Nittim
22. veebruar 2012
TRO Muutmine
(STS § 18, Meetme määrus § 18)
- Muutmine võib toimuda nii KIK-i kui toetuse saaja
algatusel.
- Toetuse saajal on õigus taotleda ükskõik millise sätte
muutmist, kuid KIK hindab seadusest tulenevalt
muudatuse võimalikkust ja põhjendatust
- KIK loeb otsuse aluseks olevat taotlust koos lisadega
otsuse lisadeks. Iga kõrvalekalle nendest toob kaasa
vajaduse muudatust taotleda.
Erandid
Muutmist ei ole vaja, kui:
- Kõrvalekalle otsusest või taotlusmaterjalidest oleks sisuliselt
väga väheoluline ja KIK leiab, et see on sellisena lubatav.
Sellistes olukordades oleks muutmisega kaasnev halduskoormus ülemäärane. Seda hindab aga KIK, toetuse saaja
peab info edastama.
- Kui projekti eelarvet muudetakse kululiikide lõikes vähem kui
10% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest, kusjuures projekti
eelarve ei suurene. Piisab KIK-i eelnevast teavitamisest
toetuse saaja poolt (Meetme määrus §18 lg2)
- Kui tegemist on ilmse ebatäpsusega otsuses, mis ei mõjuta
akti sisu (mehaaniline viga), teavitab KIK vea parandamisest
toetuse saajat vastava teatisega (HMS §59)
TRO muutmise menetlus
Muutmise menetlus toetuse saaja avalduse korral (Meetme
määrus § 18 lg-d 3-5):
-
Muutmise otsuse teeb KIK 30 kalendripäeva jooksul avalduse
saamisest arvates ning saadab otsuse viivitamata toetuse saajale.
Kui muutmine eeldab toetuse saajalt täiendavate andmete nõudmist
või KIK-ilt täiendavat ekspertiisi, pikeneb avalduse menetlemise
aeg täiendavate dokumentide esitamiseks või ekspertiisiks
vajaliku aja võrra.
-
Kui KIK ei rahulda avaldust, on toetuse saaja kohustatud projekti ellu
viima vastavalt taotluse rahuldamise otsusele. Kui toetuse saaja ei
ole nõus projekti avalduse rahuldamata jätmise korral ellu viima, on
toetuse saaja kohustatud sellest KIK-i viivitamata teatama. KIK võib
taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada.
Muudatused- Abikõlblikkuse
perioodi pikendamine I
Kui toetuse saajal ei ole mõjuval põhjusel võimalik alustada
projekti elluviimist vastavalt taotluse rahuldamise otsuses
märgitule, on toetuse saajal võimalik taotleda rakendusüksuselt
projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäeva asendamist
maksimaalselt 6 kuu võrra hilisema alguskuupäevaga,
kusjuures abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev ei tohi olla
hilisem kui 31. august 2015. (Meetme määrus § 18 lg 7)
• NB! Meetme määrus § 18 lg 8: Kui toetuse saaja ei alusta
projekti elluviimist 6 kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi
algusest, võib rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse
kehtetuks tunnistada
Muudatused- Abikõlblikkuse
perioodi pikendamine II
• Tegevuste edasi lükkumine peab olema põhjendatud
objektiivsete asjaoludega (mõjuvad toetuse saajast
sõltumatud põhjused).
• KIK võib muutuda perioodi pikendamisel järjest
konservatiivsemaks, kuna 2007-2013 perioodi struktuuritoetusi
saab kasutada vaid tegevusteks, mis viiakse läbi enne 31.
detsembrit 2015.a.
• Eelnev kehtib ka otsustega kehtestatud “rahastamiskava”
(aastapõhised tähtajad toetuse tegemiseks) muudatuste kohta.
Muudatused- Eelarve I
• Mõjuvad põhjendused. KIK-l suur kaalutlusõigus.
• Toetuse summat võib suurendada projekti abikõlblikkuse
perioodi jooksul üks kord siis, kui:
1. projekti abikõlblike kulude eelarve suureneb avatud
hankemenetlusega riigihanke kallinemise tõttu või
2. projekti abikõlblikkuse periood on pikem kui 60 kuud.
Seejuures projekti toetusmäär ei tohi muutuda
Muudatused- Eelarve II
Praktikas käesolevas meetmes avalikke hankemenetlusi
enamasti ei tehta ning tegevuste kallinemise korral tuleb
leida eelarve suurendamise asemel muid lahendusi.
Projekti „odavnemise“ korral on eelarve vähendamine
võimalik ja vajalik, kuna omafinantseeringumäär peab
säilima.
Muudatused- Tegevused I
• Projekti eesmärk peavad saama jätkuvalt täituma, ka
pärast tegevuste muutmist.
• Säilima peab olukord, kus täidetud on kõik projekti
rahastamise eeldused (taotluse ja taotleja nõuetele
vastavus, taotluse mahtumine algse pingerea
rahastatavasse osasse)
• Järgitud on võrdse kohtlemise ja taotluste tähtaegse
esitamise põhimõtet
Muudatused- Tegevused II
Tegevuste muutmine ei või minna vastuollu Euroopa
Komisjoni määruse nr (nn “üldmäärus” artikliga 57):
Liikmesriik või korraldusasutus tagab toimingule, mis seisneb
infrastruktuuri investeerimises või tootlikus investeerimises,
fondide toetuse säilitamise ainult siis, kui viie aasta jooksul
alates toimingu lõpetamisest ei tehta kõnealuse toimingu
suhtes märkimisväärseid muudatusi, mis tulenevad kas
infrastruktuuri omandisuhetes toimunud muutustest või
tootmistegevuse lõpetamisest ja mis mõjutavad toimingu
olemust või rakendamistingimusi või annavad mõnele
ettevõtjale või avalik-õiguslikule asutusele põhjendamatuid
eeliseid.
Muudatused- Eritingimuste
muutmine
• Tüüpilised näited eritingimustest: kohustus esitada
mingiteks kuupäevadeks laenuleping omafinantseeringu
võimekuse lõplikuks tõendamiseks, jäätmeluba või
keskkonnamõjude hinnangu aruanne (juhul, kui neid taotluse
menetlemise käigus ei olnud võimalik esitada), ehitusluba vms.
• Praktikas tuleneb muutmise vajadus enamasti toetuse saaja
soovist tähtaega pikendada
• KIK hindab siin puhtalt kaalutlusõiguse alusel viivituse
põhjendatust (kas sellel on piisavad „objektiivsed“ põhjused.)
TRO kehtetuks
tunnistamine I
Alused on STS § 18 lg 6:
• ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud.
Teisisõnu, tekib olukord, kus projekt ei vastaks enam taotluse
rahuldamise otsuse tegemise eelduseks olnud nõudele.
Näited: Selgub, et tegelikkuses tehtud kulud ei ole abikõlblikud
(mõistlikud, põhjendatud, vajalikud); projekt ei ole teostatav;
taotleja ei ole võimeline tagama projekti omafinantseeringut;
taotleja ei ole majanduslikult jätkusuutlik).
• toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses
määratud tähtaja jooksul alustanud toetuse kasutamist.
Selleks loetakse esimese (liht)hanke läbiviimist.
TRO kehtetuks
tunnistamine II
• toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses või
õigusaktides sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud
tingimustel. Siin tegemist selge toetuse kasutamist reguleerivate
õigusaktide või TRO nõude rikkumisega. Tuleb arvestada, et selliseks
rikkumiseks võib olla ka igasugune taotluses või selle lisades võetud
kohustusest (näiteks taotluse põhivormis toodud projekti
tegevuskava) kõrvale kaldumine.
• projekti tegevusi ei ole võimalik lõpetada 2015. aasta 31.
detsembriks;
• toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole
toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik
jätkata;
• toetuse saaja esitab avalduse toetusest loobumise kohta.
TRO kehtetuks tunnistamise menetlus
•
•
•
•
KIK tuvastab kehtetuks tunnistamise alused.
Reeglina KIK suhtleb taotlejaga nimetatud küsimustes ning
püüab leida esialgu muid võimalikke lahendusi.
Kui KIK on veendunud, et taotlus tuleb tunnistada kehtetuks,
esitatakse taotlejale kirjalikult KIK-i vastav seisukoht koos
asjakohaste põhjendustega. Taotlejal on võimalik mõistliku
aja jooksul esitada omapoolsed vastuväited ja arvamused.
KIK kaalub taotleja vastuväiteid (kui taotleja need esitas). Kui
KIK on jätkuvalt seisukohal, et otsus tuleb kehtetuks
tunnistada, tehakse KIK lõplik kehtetuks tunnistamise otsus,
tuues motivatsioonis ära ka seisukohad taotleja vastuväidete
kohta.
Kehtetuks tunnistamisega kaasneb üldreeglina ka välja
makstud toetuse tagasinõudmine, kuna projekti eesmärk
jääb täitmata (STS § 26 lg 2 p 4)
Tänan! Teie küsimused?

similar documents