FROS opleiding sportschieten

Report
FROS opleiding sportschieten
Handleiding voor de opleiding van nieuwe schutters
versie 1.0 – 19 12 2013
Doel van deze presentatie
• De werkgroep sportschieten van FROS heeft in samenspraak met een
reeks verantwoordelijken van diverse clubs een presentatie
samengesteld die als handleiding kan dienen voor de begeleiders van
nieuwe schutters.
• Deze presentatie is een handleiding die de begeleiders kan helpen om
de nieuwe schutters beter op te leiden.
• Deze cursus is een eerste stap, wij raden alle clubs aan om hun
ervaren begeleiders ook als initiators of trainer te laten opleiden via
VTS.
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx
Aanpassing aan de lokale reglementen
• Gelieve deze presentatie aan te passen en de lokale reglementering van de
schietstand te verwerken in de slides.
• Deze presentatie kwam tot stand dankzij een reeks vrijwilligers van diverse
schietstanden. Bedankt aan iedereen die enthousiast meewerkte om deze
presentatie tot stand te brengen.
• Alle +-6 maanden zal deze presentatie bijgewerkt worden.
Wie een idee , een voorstel, fotomateriaal, didactische materiaal … heeft
kan dit bezorgen aan [email protected]
We gaan uw materiaal of idee zeker mee verwerken in de volgende versie
van deze presentatie.
Beschikbare documentatie
• Fros heeft samen met deze presentatie een reeks documenten per
email verzonden die de nieuwe schutters kunnen helpen hun
administratie af te werken. ( geef deze informatie door of download
de documenten via de FROS website )
• Vanaf Januari 2014 heeft FROS een nieuwe uitgave van het boekje:
“Sportschieten hoe begin ik er aan “ ter beschikking
( nieuwe uitgave die ontwikkeld is door Nico De Meyere )
• Bekijk even de websites van wapenunie en FROS
http://www.wapenunie.be/portaal/nieuw-in-wapenwereld
http://www.fros.be/index.cgi?path=/clubwerking/FROS_Sportschieten/menu_05_Sportschutterslicentie
Agenda opleiding
• Veiligheid
• Administratie, model 9 , model 4
• Type wapens
• Laden / ontladen
• Haperingen
Veiligheid
• Alcoholische dranken worden niet gedronken voor een schietbeurt
( ook niet 1 glas )
• Na de schietbeurt hou je er rekening mee dat je wapens transporteert
en niet in dronken toestand mag rijden. ( of wapens transporteren )
Veiligheid – Stop = alles stoppen en wapen in veilige richting
• Volg steeds nauwkeurig de instructies van je begeleider
Bij het bevel “ stop” hou je het wapen in de richting van het doel en
wacht je verdere instructies af. Je vinger gaat meteen van de trekker
en je stopt alle handelingen die je bezig bent.
• Je zal het bevel “ STOP” alleen krijgen als er een ernstig probleem is
voor de veiligheid in de schietstand.
Veiligheid – De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden
• Reageer alsof je wapen steeds geladen is.
• Leg nooit een geladen wapen neer.
Een wapen is ongeladen op het moment dat het op de tafel ligt.
• Zorg dat iedereen kan zien dat je wapen ongeladen is.
Trommel open , slede achteruit, …..
• Richt de loop steeds in de richting van de doelen.
Ook bij het uitpakken en het laden van het wapen
Veiligheid –
De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden
• Een wapen uitpakken gebeurt op de vuurlijn.
• De loop is steeds in de richting van het doel gericht.
• De loop blijft voor de vuurlijn.
Veiligheid – De belangrijkste regels die ALTIJD moeten gerespecteerd worden
• Je vinger mag zich in de trekkerbeugel bevinden van zodra je wapen
op het doel gericht is.
• Wat te doen als je schot niet afgaat ( ketser )
• Wat als een schot anders klinkt dan normaal.
Veiligheid – signaallampen of geluidssignaal
• Wanneer een geluidssignaal of de signaallampen geactiveerd worden
ontlaad je meteen je wapen en leg je dit neer op de tafel
• Ga minstens 1 meter naar achter staan zodat alle schutters zien dat je
wapen ongeladen op de tafel ligt.
Administratie
• Je kan pas een vuurwapen manipuleren indien je een voorlopige
sportschutterslicentie ontvangen hebt.
De enige uitzondering is voor schutters die reeds een wapen bezitten
( jagers, schutters die een model4 vergunning hebben voor hun wapen,… ) of
personen met een dagkaart
Administratie
• Hoe bekom je een voorlopige SSL ( sportschutterslicentie)
FROS raadt aan om meteen een voorlopige SSL aan te vragen in
verschillende categorieen wapens. Op die manier kan je ervaring
opdoen met minstens wapens categorie A,B en D alvorens te
beslissen waarvoor je interesse hebt.
http://www.fros.be/index.cgi?path=/clubwerking/FROS_Sportschieten/menu_05_Sportschutterslicentie
Administratie – theoretische en praktische proef
• Informeer wanneer je een theoretische en praktische proef kan afleggen.
• Je moet minstens 6 maanden lid zijn om een definitieve SSL aan te vragen
dus je hebt tijd om je praktische proef af te leggen.
• FROS raadt aan om minstens 12 schietbeurten te oefenen met een wapen
alvorens een praktische proef af te leggen.
• Je begeleider kan best evalueren of je klaar bent om een praktische proef
af te leggen
• De vragen voor de theoretische proef vind je hier:
http://www.fros.be/index.cgi?path=/clubwerking/FROS_Sportschieten/menu_06_Proeven
Administratie
• Hoe bekom je een definitieve SSL
Stuur een degelijk ingevuld VL2 formulier op via je club.
Kopieer je sportschuttersboekje om 12 schietbeurten te bewijzen
stuur alle gevraagde documenten mee op.
http://www.fros.be/clubs/menu_03_FROS%20Sportschieten/downloads/VL2%20versie%2029112012.pdf
• Een schietbeurt kan pas starten nadat je ingeschreven bent in het register
van de schietstand.
Administratie
• Na iedere schietbeurt laat je uw sportschuttersboekje aftekenen
er kan maar 1 schietbeurt per dag genoteerd worden
meer dan 1 categorie wapens is mogelijk maar niet nodig
Administratie
• Aankoop van wapens
Gebruik de wapens in je club.
Gebruik de wapens van collega’s
Start met luchtdruk en .22 wapens
Neem geen beslissing waarvan je na enkele maanden spijt zal hebben !
- Model 9 ( ouder dan 18 jaar, definitieve SSL )
- Model 4 vergunning
• Zie ook : http://www.wapenunie.be/portaal/sportschutters/aankoop-wapens
Transport van wapens
• Het wapen is ongeladen en de magazijnen zijn leeg.
• Het wapen is onbruikbaar door een veiligheidsslot of door het
wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel.
• Het wapen wordt buiten het zicht en buiten handbereik vervoerd, in
een geschikte en slotvaste koffer of tas.
• De munitie wordt veilig verpakt vervoerd
• Het voertuig blijft niet zonder toezicht achter.
Transport van wapens – Op de schietstand
• Opslaan van je wapen in je wagen kan als er toezicht is.
• In de sportclub is er een specifieke opslagruimte voorzien
• Aan de vuurlijn je wapen pas uitpakken nadat je ingeschreven bent in
het register.
Transport van wapens
• Toegestane trajecten met wapens:
• Tussen de woon en verblijfplaatsen onderling
• Tussen de woon of verblijfplaatsen en de schietstand
• Tussen de woon of verblijfplaatsen en een erkend persoon
Opslag van wapens
• De wapens moeten ongeladen worden bewaard.
• De wapens en de munitie moeten steeds buiten het bereik van
kinderen worden bewaard.
• De wapens en de munitie mogen niet ‘ogenblikkelijk’ toegankelijk zijn.
• De wapens en de munitie moeten bewaard worden op een plaats die
geen uiterlijke kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie in
bevindt.
• Eveneens mogen werktuigen die een inbraak kunnen
vergemakkelijken niet langer dan noodzakelijk worden achtergelaten
in de nabijheid van plaatsen waar de wapens worden bewaard.
Opslag van wapens
• De veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van het aantal wapens:
• 1-5 wapens
• Met een trekkerslot of na het wegnemen van een essentieel onderdeel , en dit onderdeel afzonderlijk bewaren.
• Bevestigen van het wapen aan een ketting of slot, met een verankering in de muur of een vast punt.
• 6-10 wapens
• Wapens opslaan in een stevige slotvaste wapenkast
• 10-30 wapens
• Wapens opslaan in een daartoe ontworpen wapenkluis
• 30-….wapens
• Veiligheidsvoorwaarden voor opslag categorie G (Wapenkamer)
Zie ook: http://www.wapenunie.be/portaal/wapenbezitters/opslaan-van-wapens
Type wapens
• Vrije wapens
• Bepaalde Zwartkruit wapens
• Luchtdrukwapens
• Alarmwapens
• Vergunningsplichtige wapens
• Wapens geregistreerd op model 4 of model 9
• Verboden wapens
Type wapens
• Categorieën wapens volgens het sportschuttersdecreet
• A: Revolver
• B: Pistool
• C: Lange wapens gladde loop
• D: Lange wapens getrokken loop
• E: Zwartkruitwapens
Aangepaste beschermingsmiddelen
• Draag steeds je gehoorbescherming
• Draag steeds een veiligheidsbril
Laden en ontladen van wapens – Revolver
• Revolver = Categorie A
• Wanneer is een revolver ontladen?
Laden en ontladen van wapens – Pistool
• Pistool = Categorie B
Welk wapen is ongeladen?
Laden en ontladen van wapens – lange wapens met gladde loop
• Schoudervuurwapens met gladde loop = categorie C
Laden en ontladen van wapens – lange wapens met getrokken loop
• Lange wapens met getrokken loop = Categorie D
• Ontladen = Grendel open !
Laden en ontladen van wapens – zwartkruit wapens
• Zwartkruit wapens = Categorie E
• Waar mogelijk verder laden en schot afvuren
• De schutter overlegt met de verantwoordelijke en beslist daarna.
Types revolvers
• SA: Single action
• Hamer maakt enkel voorwaartse beweging
• Dus steeds manueel opspannen
• DA: Double action
• Hamer maakt zowel achterwaartse als voorwaartse beweging door de actie
op de trekker
Types revolvers
•M
Linksdraaiend
Rechtsdraaiend
Types revolvers
• Hoe een revolver met opgespannen haan ontladen?
Types pistolen
• Onderdelen pistool:
•
•
•
•
•
•
•
•
Kast
Slede
Loop
Hoofdveer
Trekker en haan
Magazijn
Veiligheidspal
Richtmiddelen
Schouderwapens met gladde loop
• Onderdelen
•
•
•
•
•
Loop
Bascule
Kolf
Voorhout
Trekker en selektor
Schouderwapens met gladde loop
• De velddemontage
• Breken van het wapen
• Verwijderen van het voorhout
• Loop van de bascule halen
• Veiligheid bij jachtwapens
• Wapen gebroken houden voor en na het schot
• Veiligheid op de kast of de kolf
Schouderwapens met gladde loop
• Soorten Munitie
• Massieve kop (Bren, Slug)
• Meervoudige projectielen (hagel)
• Lood
• Staal
• Legering
• Loop
• Choke in de loop
Lange wapens met getrokken loop
• Types:
• Enkelschot
• Repeteer
• Met grendel
• Lever action
• Pompactie
• Half automatisch
Lange wapens met getrokken loop
Repeteergeweer met grendel
• Onderdelen:
•
•
•
•
•
Kolf
Loop
Grendel
Trekkergroep
(magazijn)
• Velddemontage
• Grendel uit het grendelhuis
munitie
• Gangbare soorten:
• Randvuurmunitie
• Centraalvuurmunitie
Centraalvuur munitie
•
De verschillende componenten in een centraal vuur
patroon:
1.
2.
3.
4.
Slaghoedje
Lading
Huls
Kop
Randvuur munitie
• Componenten
• Huls
• Slagsas
• Kop
Mikken
• Wat is je meesteroog ?
• Ben je linkshandig of rechtshandig ?
• Wat zijn de richtmidellen?
Keep – Korrel
diopter
kijker
…
Mikken
Mikken
• Vraag informatie aan je begeleider !
Mikken
Greep
• Het wapen met de niet schiethand in de schiethand
brengen.
• Het wapen in de V (duim / wijsvinger) van de
schiethand ‘duwen’.
• Zorg voor een goed contact achterkant wapen en
hand.
• Dan pas de vingers sluiten.
• Vinger naast de trekker (veiligheid).
Trekkercontrole
• Voordruk : Is de druk voor het harde punt.
• Hard punt : Punt vanaf waar een grotere weerstand moet
overwonnen worden.
• Positieve druk : Druk nodig om vanaf het harde punt de weerstand te
overwinnen en het schot te laten vertrekken.
Vinger op de trekker
• Vinger op de trekker als wapen op doel gericht is ( niet eerder )
• Plaatsing van de vinger op de trekker : Ideaal is het midden van het
eerste vingerkootje op de trekker te plaatsen. Probeer ook altijd op
dezelfde plaats contact te maken met de trekker.
Houding pistool
• Oefen de juiste houding met je begeleider
• Verifieer regelmatig je houding
Houding lange wapens
Begeleiding van een nieuwe schutter
• Wie een voorlopige SSL heeft moet zich laten begeleiden door een
ervaren schutter
( vraag de schietstand verantwoordelijke wie je kan helpen )
• Stel vragen , er zijn steeds schutters die je met plezier meer
informatie geven.
• Heb je nog vragen dan kan je terecht bij:
- het bestuur van je club
- FROS ( email bij voorkeur naar [email protected] of [email protected]
- Koop via FROS of je club het boekje “ sportschieten hoe begin ik er aan “
- consulteer de website van www.wapenunie.be
• Deze presentatie kwam tot stand dankzij de hulp van een reeks
vrijwilligers die zich regelmatig inzetten om nieuwe schutters te
begeleiden
• FROS wil enkele schutters speciaal bedanken:
Gunther Herregods, Geert Nys en Gino Van Dorpe hebben hun ervaring en presentaties ter beschikking gesteld van FROS.
• De presentatie werd gecontroleerd en bijgewerkt door onderstaand team:
…

similar documents