Triple Helix Model - efektywny trójkąt współpracy

Report
dr inż. Tomasz Klajbor, www.smartprogress.pl
Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)
Innowacje w przedsiębiorstwach
 Innowacje jako wynik kontaktów poszczególnych
przedsiębiorstw z podmiotami, które kreowały nową
wiedzę (sektorem nauki) – lata 50. i 60.
 Model nieliniowy
Nauka
Technologia
Marketing
Badania i rozwój
Produkcja
Model potrójnej helisy
 Układ powiązań reprezentantów trzech środowisk na
określonym obszarze, między którymi następuje przepływ
wiedzy (poprzez wzajemne uczenie się)
 przedsiębiorstwa
 świat nauki (uniwersytety i instytucje B+R)
 władza publiczna
 Podstawa koncepcji narodowych systemów innowacji
 koncentracja na rozważaniach dotyczących kluczowej roli
sektora naukowego -> innowacje technologiczne
Historia modelu triple helix

Wspólne badania prof. Henry Etzkowitz oraz Loet
Leydesdorff dotyczące interakcji pomiędzy
uniwersytetami, przemysłem oraz władzą
publiczną jako kluczowymi interesariuszami
innowacyjności

Nacisk na znaczenie uniwersytetów w gospodarce
opartej na wiedzy, wzmacniający „tradycyjne”
interakcje pomiędzy przemysłem a rządem

„Ruch Triple Helix”:



konferencje od 1996 r.
Międzynarodowe stowarzyszenie naukowców, praktyków,
osób odpowiedzialny za tworzenie polityk z ponad 40 krajów
Następna konferencja: Triple Hellix X, 2012, 08-10.08,
Indonezja, www.th2012.org
Ilustracja zaczerpnięta z: www.bioin.or.kr/upload/policy/1313543480921.pdf
Model potrójnej helisy

Wzajemne przenikanie się instytucji z trzech sfer polegające na
odgrywaniu ról przypisanych pierwotnie do innego sektora, np.:



Powstawanie organizacji pośrednich ulokowanych w przestrzeni
funkcjonalnej między trzema światami


Uniwersytety zaczynają być przedsiębiorcze - stają się miejscem tworzenia
przedsiębiorstw lub/i wcielają się w samorządy jako animatorzy życia
regionu.
Firmy natomiast, dzieląc się wiedzą, szkoląc pracowników czy uczestnicząc
w projektach naukowych, rozwijają funkcje akademickie.
firmy odpryskowe, inkubatory i parki technologiczne, biura komercjalizacji
badań i ochrony praw patentowych, sieci naukowe, lokalne porozumienia
produkcyjne
Z założenia zależności w omawianym trójkącie nie są dane z góry,
podlegają dynamicznym zmianom i nie ma w tym względzie analogii z
biologiczną metaforą, do której odwołuje się koncepcja
Na podstawie: Tucholska A. i in., Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, 2010.
Model potrójnej helisy
Rozwój teorii
 Poziom regionalny (lokalny) lepszy od krajowego dla
procesów wzajemnego uczenia się
 Wiedza w procesie innowacyjnym
 jawna (informacja, którą łatwo i szybko można przekazać za
pośrednictwem np. faksu czy emaila )
 ukryta (kompetencja lub umiejętność), którą można zdobyć
tylko poprzez kontakty bezpośrednie
 Bliskość geograficzna oraz „społeczna”
Model potrójnej helisy
 Odejście od sieci innowacyjnych do sieci społecznych
 nie tylko koncentrowanie się na pracach badawczo-
rozwojowych
 kontakty społeczne – uczenie się od wszystkich
 Czwarty wymiar helisy!
 Przedsiębiorcy
 Nauka
 Administracja
 Społeczne powiązania
Model potrójnej helisy
 Najważniejsze: zapewnić wzajemne intensywne
uczenie się
 Nie można zmniejszyć odległości geograficznych
 Ulepszać czynnik „społeczny” – wpływać pozytywnie na
nawiązywanie kontaktów między firmami, naukowcami i
administracją i je wzmacniać, stymulując przede wszystkim
zaufanie między nimi
Zasoby ludzkie
Rozwiązania
Spin-off'y, start-up'y
UCZELNIE
Migracja ludzi
Cyrkulacja produktów
Wymiana informacji
Strategie innowacji
Projekty współpracy
Sieci współpracy
Animatorzy
Relacje społeczne
I
FIRMY
Podatki, B+R,
inwestycje
WŁADZA
Źródła finansowania
Polityki / regulacje
Sieci informacyjne
Na podstawie: University-Industry-Government: The Triple Helix Model of Innovation, Henry
Etzkowitz, Business School, Newcastle University
Modele dysfunkcjonalne
WŁADZA
NAUKA
NAUKA
WŁADZA
PRZEMYSŁ
PRZEMYSŁ
Na podstawie: University-Industry-Government: The Triple Helix Model of Innovation, Henry
Etzkowitz, Business School, Newcastle University
Sukcesy i wyzwania dla modelu 3helix
 Nowe technologie i produkty z
uczelni
 Wzrost przychodów z licencji
 Udane projekty badawcze mogą
prowadzić do trudności w
transferze technologii
 Wymaga silnego wsparcia
 Tworzenie miejsc pracy
finansowego ze strony władz
 Poprawa jakości życia
 Udział w globalnej konkurencji
 Przemysł może nie mieć
zasobów do komercjalizacji
technologii
 W wysoce konkurencyjnych
branżach prawa własności
intelektualnej mogą zagrażać
komercjalizacji
Na podstawie: How This Innovation Model has Supported the Success of MDS Sciex, Bill
Davidson, 2006.
Koordynacja
 Hierarchia


nie pozwala na tworzenie zaufania
oparta jest na filozofii nakazu
 Koordynacja poprzez rynek

nie buduje zaufania – bo w momencie np. zapłaty, kończy się relacja
pomiędzy uczestnikami tego procesu
 Governance (współzarządzanie)

włączanie „wszystkich” interesariuszy (dyskusja, wzajemne
poznawanie i rozpoznawanie potrzeb oraz wypracowywanie
porozumienia wokół tego jak rozwijać region) -> wzmacnianie zaufania
 uwzględnia zróżnicowanie aktorów biorących udział w procesach uczenia się
 pozwala na uwzględnianie odmienności

ważny jest proces, a nie efekt
Współzarządzanie – kryteria sukcesu
 Kryteria dobrego współrządzenia w systemach
zarządzania regionalnymi systemami innowacji
 Przywództwo
 Partnerstwo
 Spójność
Na podstawie: Klepka M., Opieczyński M., Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co
świadczy o sukcesie wdrażania regionalnych strategii innowacji, PARP, Warszawa, 2009
Przywództwo
 Przywództwo to działania liderów, prowadzące do tego, że
interesariusze regionalnego systemu innowacji, zabiegają o
realizację wspólnych celów:
wartości wspólne dla liderów i poszczególnych interesariuszy regionalnego
systemu innowacji
 wartości liderów
 wartości poszczególnych interesariuszy regionalnego systemu innowacji

 Kluczowe procesy
Dostrzeganie przez liderów wspólnych celów i zachęcanie uczestników
procesów do ich osiągania
 Wyzwalanie potencjału uczestników procesów i kierowanie ich w stronę
osiągnięcia założonych wcześniej celów
 Angażowanie reprezentantów poszczególnych środowisk regionalnego
systemu innowacji

Na podstawie: Klepka M., Opieczyński M., Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co
świadczy o sukcesie wdrażania regionalnych strategii innowacji, PARP, Warszawa, 2009
Partnerstwo
 Partnerstwo to wspieranie udziału interesariuszy
regionalnego systemu innowacji w realizacji
określonych funkcji
 poprawianie stosunków między i w ramach środowisk
interesariuszy regionalnego systemu innowacji
 Kluczowe procesy
 Podnoszenie poziomu świadomości w zakresie wartości
płynących ze współpracy
 Stymulowanie powiązań
Na podstawie: Klepka M., Opieczyński M., Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co
świadczy o sukcesie wdrażania regionalnych strategii innowacji, PARP, Warszawa, 2009
Spójność
 Spójność to zapewnianie, że …
każdy z interesariuszy regionalnego systemu innowacji działa w
sposób umożliwiający osiągnięcie jego celów, a zarazem
 realizowane działania nie pozostają w konflikcie z działaniami innych
interesariuszy

 Kluczowe procesy
Spójność pionowa – kształtowanie relacji i możliwości synergii
pomiędzy poziomem krajowym, regionalnym i lokalnym (sektorowym)
 Spójność pozioma – kształtowanie relacji służących wymianie
doświadczeń i uzgadnianiu wspólnych działań przez interesariuszy
regionalnego systemu innowacji, działających na tym samym poziomie

Na podstawie: Klepka M., Opieczyński M., Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co
świadczy o sukcesie wdrażania regionalnych strategii innowacji, PARP, Warszawa, 2009
Podsumowanie
 Podstawa dla innowacyjności firm -> potrójna helisa
 Interesariusze innowacyjności uczący się od siebie
 Zarządzanie przy wykorzystaniu zasad good
governance
 Przywództwo
 Partnerstwo
 Spójność
www.diskeproject.eu
Dziękujemy za uwagę
Prezentacja powstała we współpracy z Panem mgr Pawłem Czyżem

similar documents