prednaska metody v psychologii

Report
Metódy v psychológii
Druhy výskumu
• deskriptívny výskum, obmedzuje sa na
popis,
• korelatívny výskum, zameranie na
zisťovanie súvislostí,
• experimentálny výskum, zisťovanie príčin
a kauzálnych vzťahov, vyžaduje prísnu
kontrolu.
Pozorovanie:
•
•
považuje sa za základnú a východiskovú
metódu SP,
delíme na:
1. pozorovanie seba samého introspekcia
2. pozorovanie iných extrospekcia
•
pozorovanie musí byť účelové, zámerné,
plánovité, systematické, sústedené,
aktívne, výberové sledovanie javov.
• zúčastnené pozorovanie je osobitným
druhom,
• pozorovateľ je účastníkom všetkých
činností malej skupiny, ktorú sleduje,
• pozorovaní o tom obvykle nevedia.
Experiment:
•
podstatou experimentu je vyvolanie
psychického javu,
• alebo jeho zmena v kontrolovaných
podmienkach.
Poznáme:
1. prirodzený,
2. laboratórny.
Rozhovor:
• Riadený dialóg, často používaná technika.
V praxi sa využíva:
1. štandardizované interview,
2. pološtandardizované interview,
3. neštandardizované interview.
• Špeciálnym typom je anamnestický
rozhovor.
Dotazník:
•
•
•
•
•
•
patrí k najčastejšie používaným technikám,
má byť krátky a stručný,
otázky majú motivovať k odpovediam,
nemajú byť sugestívne,
nesmú zraňovať sebaúctu respondentov,
často ide o meranie mienky škálovaním.
Porovnávacie bodovanie:
• skupine dáme aby sa zoradili od
najobľúbenejšieho po najmenej,
• poradie objektívnych pozícií,
• špec. úloha, nech zaradí aj seba,
• porovnávame zhodu s jeho zaradením a
zaradením skupiny,
• nevýhoda, obmedzenie v počte.
• SORAD (Hrabal)-sociorating dotazník.
Plebiscit náklonnosti a odporu:
• zisťovanie sympatií a antipatií na základe
stupnice,
• 5-bodová stupnica,
• dostávame údaje o hodnotení ostatných ale
aj o hodnotiteľovi.
Ratings:
• oceňovanie sociálnych vlastností osobnosti za
pomoci stupnice,
• vlastnosti ako priateľskosť, úprimnosť,
• 3, 5, 7- bodové stupnice,
• zisťujeme intenzitu alebo frekvenciu,
• každý každého ohodnotí v predloženej vlastnosti,
• obmedzenia, musia sa poznať, uzavretá skupina.
Sociometrická metóda:
• Jakob Moreno autor techniky,
• prvé experimenty s detskými skupinami
1917,
• techniky 1916-1923,
• 1934 - kniha We shall survive,
• 1937 - časopis Sociometry,
• 1942 - inštitút po 2. svet. vojne
• podľa Morena je sociometria test na
zisťovanie vzájomných sympatií a antipatií
medzi členmi malej soc. skupiny,
• študoval vzťahy založené na tejto
dynamike,
• zisťoval komu by člen skupiny dal prednosť
v prípade, že by mali spolu vykonávať
pracovnú alebo rekreačnú činnosť.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
metódu aplikoval na všetky skupiny a
vypracoval niekoľko techník:
Test zoznámenia.
Sociometrický test.
Test vzájomného pôsobenia.
Test rolí.
Test spontánnosti.
Psychodráma.
Sociodráma.
Živé noviny.
• ide o metódu vyhodnocovania volieb
pozitívnych aj negatívnych,
• najlepšie sa uplatňuje v malej skupine,
• je to metóda tajného hlasovania, v skupine
kde sa všetci dostatočne poznajú.
• umožňuje sledovať a analyzovať skupinu
ako celok,
• sleduje súdržnosť a zameranosť v
emocionálnej oblasti postojov,
• zisťuje pozíciu, postavenie centrálnej osoby.
Zásady uplatnenia sociometrie:
•
•
•
•
•
•
odrážať vzťahy skupiny,
vyvolať situáciu pre výber,
nesmie obmedzovať výber,
zaujímavé, významné,
reálne situácie,
formulácia kritérií.
Spracovanie dát:
• graficky – sociogramy, soc. matrice,
• kvantitatívne – soc. indexy,
• štatisticky.
Indexová analýza
• pozitívny sociometrický status vyjadruje
mieru pozitívneho prijatia člena skupinou.
• PSS= PV (suma získaných pozitívnych
výberov) / N-1 ( N je počet členov skupiny).
• negatívny sociometrický status
• NSS=NV (negatívne výbery) / N-1
Index pozitívnej sociálnej expanzie
• intenzita s akou jednotlivec usiluje o
pozitívne kontakty s ostatnými
• IPE= suma PV (počet pozitívnych volieb,
ktoré jedinec vybral) / N-1
• čím vyšší podiel, tým vyššia je expanzia.
Index sociálnej vzájomnosti
• vyjadruje do akej miery sú pozitívne voľby
opätované
• ISV= počet vzájomných volieb / N-1
• čím vyšší podiel, tým vyššia je vzájomnosť,
resp. člen skupiny volí iba tých, ktorí majú
k nemu kladný vzťah.
Skupinové indexy
Index skupinovej súdržnosti, kohézie
• vyjadruje mieru s akou členovia skupiny
držia spolu
• ISS= suma všetkých pozitívnych aj
negatívnych výberov v skupine / [N(n-1):2]
Pravidlá použitia sociometrie:
• malé skupiny, kde sa všetci poznajú,
• homogénna skupina z hľadiska veku,
pohlavia, dĺžky známosti,
• niekedy nejde dodržať tieto podmienky, pri
interpretácií traba brať do úvahy.
Klady a zápory:
+
• rýchla,jednoduchá,
• prináša skutočný obraz o
skupine,
• zdroj informácií aj pre
účastníkov,
• meria zmeny v štruktúre
skupiny,
• možnosť porovnávať
rôzne skupiny.
• len aktuálny obraz,
• neposkytuje obraz o
motivácii,
• eticky sporná.
Metódy merania postojov:
• autori Lickert, Thurston,
• 5 – bodová škála je súčasťou dotazníka,
• vyjadruje nejaké súdy (výroky),
silne súhlasím
súhlasím
neviem
nesúhlasím
silne nesúhlasím.
Sémantický diferenciál:
• autori Ch. E. Osgood a G. J. Suci,
• na meranie používajú meranie konotatívnej
stránky pojmov ( subjektívneho významu pojmov
pre človeka),
• obsahuje 24 bipolárnych párov adjektív, ktoré
vyjadrujú protikladné, opačné vlastnosti s
dimenziou sily, aktivity a hodnoty,
• adjektíva sú proti sebe a medzi nimi je viac
bodová škála.
Sémantický diferenciál (príklad)
•
•
•
•
Kamarát
zlý -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 dobrý
nudný
zaujímavý
pomalý
rýchly
trestajúci
odmeňujúci
Ďakujem za pozornosť
Mgr. Gabriela RozvadskýGugová, PhD.
[email protected]
0908 217 002

similar documents