edebiyat bilgi ve teorileri 2

Report
EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ 2
VEZİN(Ölçü)
• Manzum metinlerde vezin ,kelime savurganlığını
önleyerek dilin musikisini öne çıkarmaya yarayan
bir unsurdur.Türk şiirinde başlangıçta parmak
hesabı denilen hece vezni kullanılmıştır.Bu ölçü
türü ,dizelerdeki hece sayısının belli bir düzene
bağlı olarak eşitliği temeline dayanır.En çok yedili
,sekizli ve onbirli hece ölçüsü kullanılmıştır.Hece
ölçüsünde mısralar duraksız olabileceği gibi
duraklar da bulunabilir.Hece kalıplarına göre
değişik duraklar vardır.Birli,ikili,.........yirmili
şekilleri vardır.
•
•
•
•
•
A-la göz-le-ri-ni /sev-di-ğim dil-ber
Şu ge-lip geç-ti-ğin / yol-lar ö-ğün-sün
Ka-dir Mev-lam se-ni / öv-müş ya-rat-mış
Kıs-me-ti ol-du-ğun / kul-lar ö-ğün-sün
Karacaoğlan
ARUZ ÖLÇÜSÜ
• Aruz ölçüsü ise Araplara aittir. Rivayete göre
Araplar bu ölçüyü, çöllerde develerle
yaptıkları uzun yolculuklar esnasında
develerin uzun ve kısa adım atışlarından
esinlenerek oluşturmuşlar ve kullanmışlardır.
Sonradan İranlılar da bu ölçüyü kullanıp
geliştirmişlerdir.
• Me fâ î lün / me fâ î lün / me fâ î lün / me fâ î
lün
E şin var aa / şi yaa nın var / ba haa rın var / ki
bek ler din
Kı yaa met ler / ko par mak ney/ di ey bül bül /
ne dir der din
Aruz Kuralları
• 1. Kısa ünlü ile biten heceler kısa hece kabul edilir: “araba” sözcüğündeki
hecelerin üçü de kısadır.
2. Ünsüzle veya uzun ünlüyle biten heceler uzun hece kabul edilir:
“çakmak, nâmahrem, bîtab” sözcüklerindeki tüm heceler uzundur.
3. Sonunda iki ünsüz olan “Türk, üst, kurt” gibi heceler medli hecedir, yani
bir buçuk hecedir. Başka deyişle bir uzun bir kısa hece kabul edilir.
4. İçinde uzun ünlü olup ünsüzle biten âb, yâr” gibi heceler medli hecedir;
bir buçuk hece kabul edilir.
5. Dize sonundaki her hece uzun kabul edilir.
6. Aruz ölçüsüne uydurmak için bir sözcüğün sonundaki ünsüz, ünlüyle
başlayan sonraki sözcüğün başında okunabilir; bu ses olayına ulama denir.
7. Aruz kalıbına uydurmak için kısa heceyi uzun okumaya imale denir;
imale aruz kusurudur. Usta şairlerde (Meselâ Yahya Kemal’de) imale pek
görülmez.
8. Aruz kalıbına uydurmak için uzun heceyi kısa okumak da zihaftır ve bu
da bir aruz kusurudur.
• Mef û lü / me fâ î lü / me fâ î lü / fe û lün
Bin at lı / a kın lar da / ço cuk lar gi / bi şen dik
Bin at lı / o gün dev gi / bi bir or du / yu yen
dik
Ak tol ga / lı bey ler be / yi hay kır dı / i ler le
• Aruz ölçü ve kalıplarında kullanınan terimler ;
• a. İmale (çekme, uzatma): Kısa olan bazı hecelerin ölçüye uydurulması için
uzun okunmasına denir.
• b. Zihaf (kısma): İmalenin tersidir. Arapça ve Farsça sözcüklerdeki uzun
heceyi, ölçünün gerektirdiği yerde kısa hece gibi okumaya denir.
• c. Med (kabartma): Aruzda ritim denen iç ahengi sağlamak amacıyla iki
heceyi bir hece durumuna getirmek, yani bir tam sesi bir buçuk sese
yükseltmektir. Med, her zaman bir uzun hece ve onu takip eden kısa hece
arasında yapılır. Yani med, iki kapalı hece arasında bir açık hece bulunması
gerektiğinde sonu bir uzun ünlü ve bir ünsüzle biten birinci heceyi
imaleden biraz daha uzun okumaktır.
• d. Vasl (ulama, ulaştırma, liyezon):Kapalı bir heceyi açık hale getirmek
için, son hecesi ünsüz bir harfle biten bir sözcüğün, kendinden sonra gelen
ve ilk hecesi ünlü olan sözcüğe kendiliğinden bağlanması ve iki sözcüğün
tek sözcük gibi okunmasıdır. Ulama aslında bir kusur sayılmaz, çünkü
şiirdeki musikiyi artırır.
• e. Kasr (kısaltma, inceltme): Uzun heceyi
hafifletmek, inceltmektir. Aruzda uzun olan “mâh,
şâh, nigâh” gibi bir sözcüğü hafifleştirerek “meh,
şeh, nigeh” şeklinde okumaktır. “İstanbul” gibi
kimi özel adların “Stanbul” şeklinde okunması da
kasr ile ilgilidir.
Örnek:
Ol şeh-süvâr-ı mülk-i saadet ki rahşına
Ceylan deminde arsa-i âlem gelirdi teng
Baki
• f. Sekt-i melîh (Güzel kesme):Sözlük anlamı
“güzel kesme”dir. Yalnız “mef’ûlü mefa’ûlün”
kalıbında yapılır. Bu parçalardaki “-lü” ve “me-”
açık hecelerinin birleşerek bir uzun hece
oluşturmasıyla bir uyum kesikliği meydana
getirmektir. Bu durumda ölçü ”mef’ûlün fa’ûlün
fa’ûlün” biçimine girer.
• Örnek:
Bir yoldu parıldayan gümüşten
Gittik…. Bahs açmadık dönüşten
Yahya KEMAL
• Takti: Aruz ölçüsüyle yazılmış bir şiirdeki ölçüyü
belirleyebilmek için şiiri oluşturan hecelerin (.)
veya (—) işaretiyle gösterilmesine ve kalıplarının
bulunmasına “takti” denir. Takti, ölçünün
parçalarını belirlemeyle ilgilidir.
Örnek:
Bu harmanın gelir sonu kapıştırın giderayak
Yarın bakarsınız söner bugün çatırda yan ocak
.–.–/.–.–/.–.–/.–.–
Mefâ’ilün / mefâ’ilin / mefâilün / mefâilün
Tevfik Fikret, Hân-ı Yağma
•
•
•
•
Türk şiirinde en fazla kullanılan kalıplar:
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün (-.–/-.–/-.–/-.-)
Feilâtün feilâtün feilâtün feilün (..–/..–/..–/..-)
Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün (.—/.—
/.—/.—)
• Mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün (–./-.-.-/.–/-.-)
•
• Aruz Kuralları:
Farsça tamlama eki olan “-i” ile “ve” anlamındaki “ü, vü”
bağlacı vezin gereği uzun da kısa da olabilir.
Bir şiirin vezni en az iki dizeden hareket ederek bulunabilir.
Tek dizeye bakarak vezin bulunmaz.
Hecelerin açık kapalı değerleri karşılıklı kontrol edilir. Önce
imkan varsa ulama, yoksa imale yapılır. Zihaf çok az
bulunduğu için en son o ihtimal düşünülür.
Aruzla yazılmış dizelerin son heceleri her zaman uzun sayılır.
Aruz ölçüsünde üç tane kapalı hece, yani kısa okunan hece
yan yana gelmez, çünkü buna uygun bir aruz kalıbı yoktur.
Aruz vezninde tef’ileler heceleri bölebilir. Hece ölçüsündeki
gibi okuyuşta tef’ilelerde durgu yapılmaz.
•
•
•
•
ARUZ KALIPLARIYLA İLGİLİ UYGULAMALAR:
Göz gördü / gönül sevdi / seni ey yü / zü mâhım seni: imale
__./.__./.__./.__
Kurbânı /n olam var mı / benim bunda / günâhım (Nahîfî)Kurbânın olam: ulama
__./.__./.__./.__
Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün
Açınca yel / keni hiç bak / ma, oynasın / varsın;
._._/..__/._._/__
Kayık çocuk / gibidir: Oy/ nuyor mu kay / detme (Tevfik Fikret)
._._/..__/._._/__
Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Fa’ lün
(Feilün)
Duydum se / ni istiyor / bu vicdan vâsıl oldu: ulama
_ _ . / . _ . _ /. _ _
Bildim sa / na vâsıl ol / du cânân (Abdülhak Hamid Tarhan)
_ _ . / . _ . _ /. _ _
Mef’ûlü / Mefâilün/ Feûlün
• Memleket bit / ti, yine bit / medi hâlâ / sen, ben…. yine: imale
_ . _ _ / . . _ _ / . . _ _ / _ _ büyük olmaz: ulama
Bize bu hâl / ile bizden / büyük olmaz / düşmen (Namık Kemal)bu: imale
..__/..__/..__/__
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün
(Fâilâtün) (Fa’lün)
• Ağır ağır / çıkacaksın / bu merdiven / lerden
._._/..__/._._/__
Eteklerin / de güneş renk / li bir yığın / yaprak (Ahmed Haşim)
._._/..__/._._/__
Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün
• Âsûde / olam dersen / eğer gelme / cihâna dersen eğer: ulama
__./.__./.__./.__
Meydâna / düşen kurtu/ lamaz seng-i / kazâdan (Ziya Paşa)
__./.__./.__./.__
Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün
•
•
•
•
Hayır mâtem senin hakkın değil, mâtem benim hakkım: bilmez âfâkım.: ulama
.___/.___/.___/.___
Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez âfâkım. (Mehmed Âkif Ersoy)
.___/.___/.___/.___
Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün
Çatma, kurban / olayım çeh / reni, ey naz / lı hilâl!
_.__/..__/..__/.._
Kahraman ır / kıma bir gül! / Ne bu şiddet / bu celâl?
_.__/..__/..__/.._
Sana olmaz / dökülen kan / larımız son / ra helâl…
_.__/..__/..__/.._
Hakkıdır ,Hak / k’a tapan mil / letimin is / tiklâl! (Mehmed Âkif Ersoy)
_.__/..__/..__/__
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün
(Fâilâtün) (Fa’lün)
Uçtuk Mo / haç ufkunda / görünmek he / vesiyle Mohaç ufkunda: ulama
__./.__./.__./.__
Canlandı / o meşhûr o / va at kişne / mesiyle (Yahya Kemal Beyatlı)
Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

similar documents