بلي خير

Report
‫‪ . D1‬بیمارستتنادارارامامطتتیزاکی یمتتواامتتدا‬
‫ایمتتتتدابتتتتراماابیمتتتتاراداماقارق تتتتادا ام تتتتا اا‬
‫‪0‬‬
‫ق رگادامواباشرا‪.‬‬
‫محیط ایمن‬
‫‪ .D‬استانداردهای‬
‫‪ D .2‬بیمارستتناداراراماسیستتنماایمتتدامتتریری ا‬
‫رکعاپسما رهاامواباشرا‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫جمع‬
‫‪0‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2‬‬
‫‪:D. 1‬مطیزاکی یمواایمد‬
‫‪ D.1.2.1‬بیمارسناد راراي كمینه چ راانخصصوابهراش ا اایم ي اب غاقمینهاچ رانخصصوابهراش ا اایم وا‬
‫مطیزاا اشرحا ظایفا امأم ری اهامااقمینه‬
‫مطیز اس ا‪.‬‬
‫بهراش اا اایم وامطیزا اص ر اجلسا ا‬
‫قمینهاچ رانخصصوابهراش اا اایم وامطیز‬
‫‪ . D1.2.2‬زراطتتي ستتاخنارابیمارستتنادابایتترابتتهاگ تتهااماارن تتاا ص ر اجلسا اقمینهاچ رانخصصوابهراش اا‬
‫یابر قهابیشنریداایم وامطیزارااا اجملهاررااق نتر افو ت کتراهما اایم وامطیز‬
‫سا را‪.‬‬
‫اسنا راررااساسو‬
‫‪. D1.2.3‬بیمارستتنادابایتترابر امتتهامتتریری ا گهتترارمااپیشتتگیرا ه خزامشي ار شاهاي اجرایي طوظاایم وا‬
‫ساخنمادا امریری اطوظا ا گهرارمامطیزا‬
‫براي طوظاامطیز کی یكي خ راراشنهاباشر‪.‬‬
‫کی یمواباار یمرراپیشگیراد‬
‫‪ D.1.2.4‬بیمارستتنادایتتراابر امتتهامشتتخظاجهت اطوتتظااام یت‬
‫اجراامي مایر‪.‬‬
‫خزامشي ار شاهاي ام ینوا‪ -‬طواظنو‬
‫‪ D.1.2.5‬بیمارستتناد نضتتمیدامتتوا مایتتراقتتهاقارق تتاداقتتار اهتتام خزامشي ار شاهاي اجرایواش اسایوا‬
‫قارق اد‬
‫ش اسایوارااالصاقا مای را اررامعرضاریرابیمارادا راراره را‪.‬‬
Heat and Fire
Carbon
Monoxide
Detector
warning signs marking unsafe
areas
Explosive Sign
Radiofrequenc
y
warning signs marking unsafe
areas
Explosive Sign
Radiofrequenc
y
warning signs marking
unsafe areas
‫‪ . D1.2.6‬رراص ر اشرایزاخاظابیمارسنادابایسني رارامامط اهاي خزامشي ار شاهاي ام ینوا‬
‫ طواظنو‬‫امداب رها اا اآ هاااسنوارها مایر ‪.‬‬
‫اسنا راررااساسو‬
‫‪ D.1.2.7‬بیمارسنادابر امهامریری امخازرا ا ب یاي ختارجواراااجتراا بر امهافملیاني مریری ا‬
‫مخازرا ا ب یام خارجوا اا‬
‫مي مایر ‪.‬‬
‫س ابقا اگ ارشاهاي مب ي برا‬
‫ارائهاآم شاهامام ابلهاباا‬
‫طریقاباااسنوارهاا اطسگرهام‬
‫ر را طرارنو‬
‫‪. D1.2.8‬بیمارسنادابر امهامریری امخازرا ا اب یاي راخلواراااجراا بر امهافملیاني مریری ا‬
‫مخازرا ا اب یاماااراخلوا ا‬
‫مي مایر ‪.‬‬
‫س ابقا اگ ارشاهاي مب ي برا‬
‫ارائهاآم شاهامام ابلهاباا‬
‫طریقاباااسنوارهاا اطسگرهام‬
‫ر را طرارنو‬
‫‪ D. 1.2.9‬بیمارستتنادابر امتتهاایم تتي ررابرابرطریتتق بتتاااستتتنوارهاا ا خزامشي ار شاهاي اجرایي‬
‫ازوا اطریقا اس ابقا ا‬
‫طسگرهام ر را اطرارنوا ازرحانخلیه راااجراامي مایر ‪.‬‬
‫گ ارشاهاي مب ي براارائها‬
‫آم شاهامام ابلهابااطریقاباا‬
‫اسنوارهاا اطسگرهام ر را‬
‫‪ . D1.2.6‬رراص ر اشرایزاخاظابیمارسنادابایسني رارامامط اهاي خزامشي ار شاهاي ام ینوا‬
‫ طواظنو‬‫امداب رها اا اآ هاااسنوارها مایر ‪.‬‬
‫اسنا راررااساسو‬
‫‪ D.1.2.7‬بیمارسنادابر امهامریری امخازرا ا ب یاي ختارجواراااجتراا بر امهافملیاني مریری ا‬
‫مخازرا ا ب یام خارجوا اا‬
‫مي مایر ‪.‬‬
‫س ابقا اگ ارشاهاي مب ي برا‬
‫ارائهاآم شاهامام ابلهاباا‬
‫طریقاباااسنوارهاا اطسگرهام‬
‫ر را طرارنو‬
‫‪. D1.2.8‬بیمارسنادابر امهامریری امخازرا ا اب یاي راخلواراااجراا بر امهافملیاني مریری ا‬
‫مخازرا ا اب یاماااراخلوا ا‬
‫مي مایر ‪.‬‬
‫س ابقا اگ ارشاهاي مب ي برا‬
‫ارائهاآم شاهامام ابلهاباا‬
‫طریقاباااسنوارهاا اطسگرهام‬
‫ر را طرارنو‬
‫‪ D. 1.2.9‬بیمارستتنادابر امتتهاایم تتي ررابرابرطریتتق بتتاااستتتنوارهاا ا خزامشي ار شاهاي اجرایي‬
‫ازوا اطریقا اس ابقا ا‬
‫طسگرهام ر را اطرارنوا ازرحانخلیه راااجراامي مایر ‪.‬‬
‫گ ارشاهاي مب ي براارائها‬
‫آم شاهامام ابلهابااطریقاباا‬
‫اسنوارهاا اطسگرهام ر را‬
‫‪D. 1.2.10‬بیمارستتتتنادارارامایتتتترابر امتتتتهااثتتتتربخش جهتتتت اسیستتتتنم‬
‫نأسیسا اشام اآبماگا هامازبتي ماست خ ا سیستنم هتاي ارنبتازي است ا‬
‫كه شام اابر امهامریری ا گهرارمااباار یمرراپیشتگیرا ه ا یت ابر امتها‬
‫پشنیبا ي جایگ یدارراص ر اخرابي ایا ظاک ي نأسیسا مي باشرا‪.‬‬
‫‪ D.1.2.11‬بیمارسنادارارامابر امهااطواظ اررابرابرااشعهامیباشرا‪.‬‬
‫گ ارشاهاا اس ابقامریری‬
‫گهرارماانأسیسا باار یمرراپیش‬
‫گیرا ه ج ر بر امهاهااما‬
‫پشنیبا واجایگ یدارراص ر ا‬
‫خرابي ایا ظاک ي آد‬
‫خزامشي ار شاهامااجرایي‬
‫طواظ اررابرابرااشعها‬
‫اسنا راررااساسو‬
‫‪. D1.2.12‬ف یماهشراراره رهاررابیمارسنادا صباشرهاا ر قهااکضاهاي‬
‫غیر ایمد امخازرهاآمی اراا شادامي ره ر‪.‬‬
‫‪ D. 1.2.13‬بیمارسنادابرامابیمارادماقارق تادا ام تا اك ترگاد غتذاا ا خزامشي ار شاهامااجرایي طوظا‬
‫س م اام اراغذایواا اغربالگرما‬
‫آشامیر واسالما ام اسبانرارك مي بی ر ‪.‬‬
‫قارق اداآشپ خا ه‬
‫‪ D.1.2.14‬بیمارسنادا سب ابهااطوظانمی ي اپاكی گي مطیزااهنماماموا خزامشي ار شاهامااجرایواخا ها‬
‫رارما‬
‫ر ر‪.‬‬
‫‪D. 1.2.15‬بیمارسناداراراي خزامشتي مم فیت ااستنعما ارخا یتا امتو خزامشي مم فی اسنعما ا‬
‫رخا یا‬
‫باشرا‪.‬‬
‫‪:D. 2‬مریری ارکعاپسما رها‬
‫اسنا رارراال امو‬
‫‪ D.2.1.1‬بیمارسنادابترااستامامیت اداخزتراماپستما ر هتاارااا ا‬
‫مبتترتانومیتترا اقتتراب تترمار گتتواامتتوا مایتترا(راه متتااراام طظتتها‬
‫مائیر)‪.‬‬
‫‪ . D2.1.2‬بیمارسناداا اراه ماها ماا اجملهاراه ماهام سا مادا‬
‫جهتتا وابهراش ت اماجه ت امتتریری ارکتتعاپستتما رهام ت اانی ت ا ا‬
‫بر رهانبعی اموا مایرا‬
‫راه ماهام مریری ارکعاپسما ر هاما‬
‫بهراشنواررما واا اخزامشوا ار شا‬
‫هامااجرایي مریری ارکعاپسما ر هاما‬
‫بهراشنواررما و‬
‫راه ماهام مریری ارکعاپسما ر هامانی ا ا‬
‫بر رها‬
‫‪ D.2.2.1‬بیمارسناداا اراه ماها ماا اجملهاراه ماهتام ستا مادا خزامشوا ار شاهامااجرایي مریری ا‬
‫جها وابهراشت اماجهت امتریری اایمتدارکتعاپستما رهام اشتواا رکعاپسما ر هامابهراشنواررما و‬
‫خرما ابهراشنواررما وانبعی اموا مایرا‪.‬‬
‫اسنا راررااساسو‬
‫‪ . D2.2.2‬بیمارسناداا اراه ماها ماا اجملهاراه ماهام سا مادا راه ماهام مریری ارکعاپسما ر هاما‬
‫جهتتتا وابهراشتتت اماجهتتت امتتتریری ارکتتتعاپستتتما رهام بی ل ژیتتترا بی ل ژیر‬
‫نبعی اموا مایرا‪.‬‬
‫‪ D.2.2.3‬بیمارسناداا اراه ماها ماا اجملهاراه ماهام سا مادا راه ماهام مریری ارکعاپسما ر هاما‬
‫جها وابهراش اماجه امریری ارکتعاپستما رهام شتیمیایوانبعیت ا شیمیایو‬
‫موا مایرا‬
‫‪ D.2.2.4‬بیمارسناداا اراه ماها ماا اجملهاراه ماهام سا مادا راه ماهام مریری ارکعاپسما ر هاما‬
‫جهتتا وابهراش ت اماجه ت امتتریری ارکتتعاپستتما رهام راری ل ژیتتر راری ل ژیر‬
‫نبعی اموا مایرا‪.‬‬
‫مسن را‬
‫اسنا رارر‬
‫شماره‬
‫‪ D. 2.1.1‬بیمارسنادابرااسامامی اداخزر ما ‪ .1‬راه ماهام مریری رکعا‬
‫پسما ر هامابهراشنوا‬
‫پسما ر هاارااا امبرتانومیرا اقرا‬
‫ررما و‬
‫ب رمار گوااموا مایر‪.‬‬
‫‪ .2‬خزامشوا ار شاهاما‬
‫اجرایي مریری ارکعاپسما ر‬
‫هامابهراشنواررما و‬
‫مصاطبهابااقارش امامریری اپسما رهامابیمارسنا و‪:‬‬
‫سؤا‬
‫پاسخا(بلي‪/‬خیر)‬
‫‪ .1‬چه تعدادی از کارکنان مسئولیت دفع پسماندها ی بهداشتی را دارند؟‬
‫‪‬بليااااااااااااااا‪‬خیر‬
‫‪ .1‬آیا کارکنان این واحد هیچگونه آموزشی دیده اند؟‬
‫‪‬بليااااااااااااااا‪‬خیر‬
‫‪ .1‬آیا کارکنان از خطرات ناشی از کار با پسماندهای بهداشتی درمانی آگاهند ؟‬
‫‪‬بليااااااااااااااا‪‬خیر‬
‫‪ .1‬آیا بیمارستان کارکنانش را علیه هپاتیت ‪(HBV) B‬و سایر بیماریهای عفونی واکسینه کرده‬
‫است ؟‬
‫‪‬بليااااااااااااااا‪‬خیر‬
‫‪ .1‬آیا پسماندها دربیمارستان از مبدأ تفکیک می شود ؟‬
‫‪‬بليااااااااااااااا‪‬خیر‬
‫‪ .1‬آیا بیمارستان از هیچگونه سیستم کدبندی رنگی برای تفکیک پسماندها استفاده می نماید؟‬
‫‪‬بليااااااااااااااا‪‬خیر‬
‫‪ .1‬در هنگام کار با پسماند های بهداشتی درمانی ؛ کارکنان از چه وسایل حفاظت فردی استفاده‬
‫می نمایند ؟‬
‫‪‬بليااااااااااااااا‪‬خیر‬
‫‪ .1‬آیا محفظه هاي خاصی برای دفع پسماند های عفونی موجود است ؟‬
‫‪‬بليااااااااااااااا‪‬خیر‬
‫‪ .1‬آیا محفظه هاي خاصی برای دفع پسماند های تیز و برنده موجود است ؟‬
‫‪‬بليااااااااااااااا‪‬خیر‬
‫‪ .1‬آیا محل ذخیره موقت پسماند های بهداشتی درمانی امن و محفوظ است ؟‬
‫‪‬بليااااااااااااااا‪‬خیر‬
‫‪ .1‬آیا پسماند های بهداشتی درمانی به روش ایمن و مطمئنی جمع آوری و منتقل می شوند ؟‬
‫‪‬بليااااااااااااااا‪‬خیر‬
‫‪ .1‬روش امحاء و بی خطر سازی پسماند های بهداشتی درمانی چگونه است ؟‬
‫‪‬بليااااااااااااااا‪‬خیر‬
‫‪ .1‬محل دفع نهایی پسماند های بهداشتی درمانی کجاست ؟‬
‫‪ .1‬در طی شش ماه گذشته ؛ چه تعداد آسیب ناشی از سر سوزن گزارش شده است ؟‬
‫‪ .1‬بیمارستان در هنگام گزارش آسیب ناشی از سر سوزن چه تمهیداتی رااتخاذ می نماید؟‬
‫مشاهرا‬
‫‪:‬‬
‫استانداردهای م‬
‫محیططظاایمن‬
‫جداسازي پسماندها از مبدا‬
‫‪D.Safe Environment‬‬
‫نگهداري و ذخیره موقت‬
‫انتقال و حمل و نقل پسماندها‬
‫راه ماماامنیا ارهو‪:‬‬
‫‪. D2.1.1‬‬
‫ایمن‬
‫محیط‬
‫استانداردهای‬
‫‪‬اگر بیمارستان بر اساس میزان خطر ‪ ،‬پسماند ها را از مبدأ تفکیک و کد بندی رنگی می نماید ‪ ،‬امتیاز‬
‫کامل تعلق می گیرد ‪.‬‬
‫‪‬اگراستاندارد در بیمارستان به صورت نسبي اجرا مي شود امتیاز نسبي تعلق مي گیرد‬
‫‪D.Safe Environment‬‬
‫‪‬اگر بیمارستان بر اساس میزان خطر ‪ ،‬پسماند ها را از مبدأ تفکیک و کد بندی رنگی نمی نماید‬
‫؛ امتیازی تعلق نمی گیرد ‪.‬‬
‫شماره‬
‫‪2.1.2‬‬
‫‪D‬‬
‫اسنا رارر‬
‫مسن را‬
‫بیمارسناداا اراه ماها ماا اجملها راه ماهام مریری رکعاپسما ر‬
‫هامانی ا ابر ره‬
‫راه ماهام سا ماداجها وابهراش ا‬
‫ماجه امریری ارکعاپسما رهام‬
‫اانی ا ابر رهانبعی اموا مایر‬
‫‪D. 2.1.2‬‬
‫‪‬اگر بیمارستان از راهنماها ‪ ،‬از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت *جهت مدیریت دفع‬
‫‪ ‬پسماندهای نوک تیز و برنده تبعیت می نماید ؛ امتیاز کامل تعلق می گیرد ‪.‬‬
‫‪‬اگراستاندارد در بيمارستان به صورت نسبي اجرا مي شود امتياز نسبي تعلق مي گیرد‬
‫‪‬اگر بیمارستان از راهنماها ‪ ،‬از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت* ‪ ،‬جهت مدیریت‬
‫دفع پسماندهای نوک تیز و برنده تبعیت نمی نماید ؛ امتیازی تعلق نمی گیرد‪.‬‬

similar documents