Toomas Seppel

Report
Tellija õiguste kaitse ja arenduslepingute olulised
tingimused
Toomas Seppel
advokaat
1
FINLAND ESTONIA LATVIA LITHUANIA
Advokaadibüroo Hedman Partners
Tallinn, Eesti
Helsinki, Soome
Hedman Group bürood:
 Riia, Läti ja
 Vilnius, Leedu
2
Advokaadibüroo Hedman Partners
FINLAND
ESTONIA LATVIA LITHUANIA
27.02.2013
Hedman Partners tegevusalad
3
Advokaadibüroo Hedman Partners
FINLAND
ESTONIA LATVIA LITHUANIA
27.02.2013
Teenuste hankeleping
 Riigihanke tulemusena sõlmitud varaliste kohustustega lepingut,
mille üheks pooleks on hankija või mitu hankijat (RHS § 4 lg 1).
 RHSi § 31 lg 2 p 3 kohaselt peavad hankedokumentides sisalduma
kõik tulevase hankelepingu tingimused või hankelepingu projekt.
 Hankelepingule kohaldatakse vastava lepingu liigi kohta sätestatut.
 Muutmine pole reeglina lubatud (erandjuhud RHS § 69 lg 3).
 Hankelepingu ülevõtmine on välistatud (hankelepingust tulenevate
tasu nõuete loovutamine täitja poolt on lubatud).
 Ettevõte ülemineku korral (VÕS § 180) lähevad koos ettevõttega
üle omandajale ka hankelepingud ning selles osas riigihankeõigus
piiranguid ei sea.
4
Advokaadibüroo Hedman Partners
FINLAND
ESTONIA LATVIA LITHUANIA
27.02.2013
Tarkvara – kas töö või teenus?
 Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama või
muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud
tulemuse (töö), teine isik (tellija) aga maksma selle eest tasu.
 Õiguste loovutamine on autori ja teost kasutada sooviva isiku
vaheline kokkulepe, mille alusel autor annab teisele poolele üle
varalised õigused lepingu tingimustega ettenähtud ulatuses ja
korras. Vt ka varaliste õiguste loetelu AutÕS §-is 13.
 Millal sõlmitakse autoriõiguse loovutamise leping:
– kui soovitakse täielikult välistada teose autori võimalused
kasutada teost;
– teose loomine on toimunud tellimusel ning tasutakse töö
tegemine täies ulatuses.
5
Advokaadibüroo Hedman Partners
FINLAND
ESTONIA LATVIA LITHUANIA
27.02.2013
Tarkvara – kas töö või teenus?
 Litsentsilepinguga annab üks isik (litsentsiandja) teisele isikule
(litsentsisaaja) õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid
õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil,
litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu.
 Millal sõlmitakse litsentsileping:
– kui on vajadus anda mitmele isikule isikule õigus kasutada
loodud teost;
– kui õiguste andmine on tähtajaline või piiratud territooriumi
või kasutusvaldkonnaga.
6
Advokaadibüroo Hedman Partners
FINLAND
ESTONIA LATVIA LITHUANIA
27.02.2013
Litsentsileping
Litsentsileping
Lihtlitsents
All-litsentsiandmise
õigusega
7
Advokaadibüroo Hedman Partners
FINLAND
Ainulitsents
All-litsentsiandmise
õiguseta
ESTONIA LATVIA LITHUANIA
27.02.2013
Tarkvara – kas töö või teenus?
 Käsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) vastavalt
lepingule osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma
käsundi), käsundiandja aga maksma talle selle eest tasu, kui selles
on kokku lepitud.
 Käsundisaaja kohustused: lojaalsus, käsundi laadist tulenev vajalik
hoolsus, järgima käsundiandja juhiseid, peab täitma käsundi
isiklikult ning teatamiskohustus.
8
Advokaadibüroo Hedman Partners
FINLAND
ESTONIA LATVIA LITHUANIA
27.02.2013
Millele tekib autoriõigus?
 Originaalsed arvutiprogrammid, lähtekood, tarkvara
graafiline liides, graafilised sümbolid, tekstid jne.
 Andmebaasi tegija on isik, kes on teinud kas laadilt,
väärtuselt või suuruselt olulise investeeringu selle
andmebaasi sisuks olevate andmete kogumiseks,
omandamiseks, kontrollimiseks, süstematiseerimiseks või
kättesaadavaks tegemiseks.
9
Advokaadibüroo Hedman Partners
FINLAND
ESTONIA LATVIA LITHUANIA
27.02.2013
Tarkvara autoriõigused töösuhetes
 Arvutiprogrammi autoril või andmebaasi autoril, kes loob
programmi või andmebaasi oma tööülesannete täitmise käigus
või järgides tööandjalt saadud juhiseid, tekib autoriõigus
sellele programmile või andmebaasile, kuid tööandjale kuulub
ainulitsents kõigi varaliste õiguste teostamiseks, kui lepingus
ei ole ette nähtud teisiti.
 Töölepingu alusel või avalikus teenistuses oma otseste
tööülesannete täitmise korras loodud teose autoril tekib
autoriõigus sellele teosele, kuid autori varalised õigused teose
kasutamiseks tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides
lähevad üle tööandjale.
10
Advokaadibüroo Hedman Partners
FINLAND
ESTONIA LATVIA LITHUANIA
27.02.2013
Isiklikud ainuõigused (AutÕS § 12)
 Autorsusele
 Autorinimele
 Puutumatusele
 Lisadele
 Autori au ja väärikuse kaitsele
 Avalikustamisele
 Täiendamisele
 Tagasi võtta
11
Advokaadibüroo Hedman Partners
FINLAND
ESTONIA LATVIA LITHUANIA
27.02.2013
Varalised ainuõigused (AutÕS § 13)
 Reprodutseerimisele
 Levitamisele
 Töötlemisele
 Kogumikele
 Avalik esitamine
 Edastamisele
 Üldsuse kättesaadavaks tegemisele
 Ainuõigus arvutiprogrammi füüsiliseks kasutamiseks ja
valdamiseks ärilisel eesmärgil.
12
Advokaadibüroo Hedman Partners
FINLAND
ESTONIA LATVIA LITHUANIA
27.02.2013
Tuletatud teos (kehtib ka tarkvara puhul)
 Teise autori teosest tuletatud teose autoril tekib autoriõigus oma
teosele
 Tuletatud teose loomine võib toimuda ainult algse teose autori
nõusolekul
 Isikul, kes on loonud algse teose alusel uue, loominguliselt
iseseisva ja algsest teosest sõltumatu teose, tekib autoriõigus sellele
teosele
13
Advokaadibüroo Hedman Partners
FINLAND
ESTONIA LATVIA LITHUANIA
27.02.2013
Mis peab olema kirjas hankelepingus
 Kas toimub tarkvara autoriõiguste loovutamine või litsentseerimine?
 Milline on litsentsimudel? Kas ainuõigused või lihtlitsents.
 Kas on lubatud vaba lähtekoodiga tarkvara? Mis litsentsiga?
 Kes kontrollib tarkvara arendamise õigust? Kellele jäävad isiklikud autoriõigused?
Isiklikke autoriõigusi loovutada ei saa, kuid saab litsentseerida.
 Kas on põhjus jätta autoriõigused pakkujale? Põhjendus erandi kohaldamiseks
järgmistes hankemenetlustes?
 Kas pakkuja võib sama lähtekoodi kasutada järgmistes projektides?
 Andmebaaside korral avaandmete juurdepääs.
 Arendusteenuste tellimine.
 Tarkvara töövõtulepingu kvaliteedi hindamise mõõdupuu.
 Tarkvara üleandmine etappide kaupa.
 Tarkvara majutusteenused.
14
Advokaadibüroo Hedman Partners
FINLAND
ESTONIA LATVIA LITHUANIA
27.02.2013
Tänan kuulamast!
Toomas Seppel
Advokaadibüroo Hedman Partners
Rotermanni 8, 10111 TALLINN
tel +372 6 645 250
[email protected]
www.hedman.ee
15
Advokaadibüroo Hedman Partners
FINLAND
ESTONIA LATVIA LITHUANIA
27.02.2013

similar documents