Atatürk *lkeleri ve *nk*lap Tarihi I

Report
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Bölüm – 8
Bölüm - 8





Temel Kavramlar
Mustafa Kemal’in Samsuna Çıkışı Ve Milli Mücadele İçin İlk
Adımlar
Havza Genelgesi
Amasya Tamimi
Erzurum Kongresi
Bölüm - 8

Mustafa Kemal’in Samsuna Çıkışı Ve Milli Mücadele İçin İlk
Adımlar

Temel Kavramlar

Tamim/Genelge: Kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek,
herhangi bir konuda aydınlatmak, görevle ilgili dikkat çekmek gibi ereklerle ilgililere
gönderilen yazı, tamim, sirküler.

Kongre: Bir kuruluşun, bir oluşumun gündemindeki sorunları konuşmak ve yeni
kurullar seçmek üzere belli sürelerle yaptığı genel toplantılardır.

Protesto: Bir hareketi, işi, tavrı haksız, usulsüz kabul ederek ona karşı olduğunu belli
etmeye çalışma, kabul etmeme, kınama, reddetmedir.

Miting: Belli siyasi ve sosyal nedenlerle veya bir olay üzerine dikkati çekmek için
geniş alanlarda yapılan, silahsız, saldırısız, örgütlü gösteri toplantılarıdır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı

1919 yılı başlarında İngilizler, Türklerin Rum çetelerine karşı direnişlerden
rahatsız olmaya başlamışlardı. Doğu Karadeniz’de Türkler silahlı Rum
çeteleri ile mücadele ediyordu. Türklerin kendilerini savunmalarını İtilaf
Devletleri tepki ile karşılamışlardı. İngilizler giderek sertleşen mücadeleyi
Osmanlı Hükümetine bildirdiler. Doğu Anadolu topraklarında Ermeni
tehditleri dolayısı ile büyük çalkalanmalar vardı. İngilizler bu bölgelerin,
özellikle Doğu Karadeniz'de asayişin sağlanmasını Osmanlı Hükümetinden
istediler. Türklerin silahsızlandırılması sağlanmalıydı. Aksi takdirde İngilizler
o bölgelerin işgal edilebileceği tehdidini savuruyorlardı.

İngilizleri işin içine karıştırmadan bu sorunu bitirmek gerekiyordu. İngilizler,
Mondros Ateşkes Anlaşmasına göre terhis edilmediğini de bildirip Osmanlı
Hükümetini sıkıştırıyorlardı.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
M.Kemal’in Samsun’a Çıkışı

30 Nisan 1919 günü M. Kemal 9. Ordu komutanlığına atandı.
Görevleri:

Yetki bölgesindeki huzurun sağlanıp sürekli kılınması;

Ordu ve halk elinde bulunan silah ve cephanenin toplanıp güvenli depolarda korunma
altına alınması;

Türklerin kurduğu direnme örgütlerinin ortadan kaldırılması.

Mustafa Kemal Paşa zor görevin yerine getirilmesi için bölgedeki sivil yöneticilere
emretme yetkisi istemişti. 9.Ordu Müfettişi (Komutanı) olarak görev bölgesindeki hem
askeri hem de sivil makam sahiplerine emir verme yetkisi elde etti.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı

16 Mayıs 1919 günü, Bandırma gemisiyle yola çıkan Mustafa Kemal Paşa yepyeni ve
çok ağır bir görevi üzerine almıştı. Ne pahasına olursa olsun yurdu kurtarmak
istiyordu. Anadolu'ya ulaşmak için en elverişli yer Samsun idi.

Mustafa Kemal, geniş mülki ve askeri yetkilerle Sivas, Van, Trabzon, Erzurum, Samsun
ve bu bölgenin çevresini yani Ankara, Kastamonu, Elazığ, Bitlis ve Diyarbakır’ı da içine
alan bölgede emir verme yetkisine sahip olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmıştır.

Samsun'a çıktıktan sonra Mustafa Kemal Paşa düşüncelerini gerçekleştirmek için
çalışmalarına hemen başladı.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve İlk
Faaliyetleri

İngilizler Samsun'a da birlikler göndermişlerdi. Onların bulunduğu ortamda Mustafa
Kemal Paşa rahat çalışama alanı bulamazdı. İngiliz komutanı ile asayişin nasıl
sağlanacağı konusunda bazı görüşmelerde bulundu. İşe başladığına dair Hükümete
telgraflar çekti. Bu sıralarda halk İzmir'in işgaline tepki gösteriliyordu. Bu tepkiyi
yararlı bir biçimde kullanmak gerekti. Mustafa Kemal Paşa, 25 Mayıs’a kadar
Samsun'da kalarak planını olgunlaştırdı. O gün İngilizlerin yanından uzaklaşmak
zamanının geldiğini anlayarak ülkenin içlerine gidip asayiş durumunu yerinde görmek
gerekçesiyle Havza'ya geldi.

Mustafa Kemal Paşa bütün ulusa seslenen çağrılarda bulundu. Askeri ve sivil
yöneticilere çektiği telgraflarla, İzmir'in işgali dolayısı ile özellikle 20 Mayıs tarihinden
itibaren yurdun hemen her yerinde düzenlenen miting ve benzeri toplantılara ara
verilmeden devam edilmesini, şiddet yoluna başvurmadan halkın sesinin her fırsattan
yararlanılarak duyurulmasının sağlanmasını istedi.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve İlk
Faaliyetleri

Kazım Karabekir Paşa'nın 15.Kolordu, Mustafa Kemal Paşa'nın ardından 9.Ordu
komutanlıklarına atanmalarının bir amacı da bu terhis işlerinin çabuklaştırılmasını
sağlamaktı. M. Kemal, Kazım Karabekir’e terhis edilmemesini tavsiye etmiştir.

Karargahı Erzurum'da bulunan ülkedeki tek derli-toplu güç olan kolordunun
merkezinde çalışmalarını daha güvenli ve sağlıklı biçimde sürdürebilirdi. Bu nedenle
Paşa 13 Haziran'da Havza'dan ayrıldı.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Amasya Tamimi (21-22 Haziran 1919)

Mustafa Kemal Paşa, Havza'da telgrafla yürüttüğü yoğun temaslardan sonra, 13
Haziran'da Amasya'ya geldi. Amasya'daki karşılama Mustafa Kemal Paşa'yı çok
sevindirmiştir.

Milli Mücadele çalışmalarını sürdüren Mustafa Kemal, Hüseyin Rauf Orbay, Refet Bele
ve Ali Fuat Cebesoy birlikte Amasya Genelgesi'ni hazırladılar. Hazırlanan bildiri,
Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'e sunuldu. O'nun da onayının
alınmasından sonra, bildiri, 22 Haziran 1919'da tüm mülki amir ve askeri komutanlara
telgrafla ulaştırıldı.

Amasya Genelgesi, milli mücadelenin temel gerekçe, amaç ve yöntemini ilk olarak
belirtmiş oldu. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması İstanbul'da bulunan işgal güçlerinin
tepkisini çekmişti. Özellikle İngilizlerin, Mustafa Kemal'i geri getirmek için İstanbul
Hükümeti üzerindeki baskıları iyice artmıştı. Mustafa Kemal, İstanbul'a dönmediği için
daha sonra görevinden alınacaktır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Erzurum Kongresi (23 Temmuz -7 Ağustos 1919)

Yurdun çeşitli yerlerinde çoğunlukla yerel nitelikli kongreler yoluyla örgütlenmeler
sürerken Doğu Anadolu'da da durum pek iyi gitmiyordu. Yurdun bu bölgesi işgal
tehdidi altında bulunuyordu.

Doğu Anadolu'daki Türk halkı, biran önce tam bir örgüt kurup yaklaşan Ermeni
tehlikesine karşı birleşmenin gereğini kavramıştı. Kazım Karabekir Paşa bu
örgütlenmeyi sağlayabilmek için, İngiliz subayına fark ettirmeden gizli çalışmalar
yapıyordu.

Mustafa Kemal bu dönemde milli bir kongre toplayarak, milli mücadele ile ilgili tüm
faaliyetleri birleştirmeyi planlıyordu. Kazım Karabekir, milli bir kongreden önce Doğu
illeri için bölgesel bir kongre toplanmasının faydalı olacağı görüşündeydi. Mustafa
Kemal, bölgesel bir kongreye karşı olmasına rağmen, Kazım Karabekir ve Doğu
Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ısrarları karşısında bir kongre toplanmasını ve
kongreye katılmayı kabul etti.

23 Temmuz 1919’da bir okul salonunda Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van
vilayetlerinden gelen 56 delege ile Erzurum Kongresi toplanmıştır. Gelmesi gereken
diğer il temsilcileri çeşitli engellemeler yüzünden kongreye katılamamışlardır. Mustafa
Kemal kongreye başkan seçilmiş ve kongre, çalışmalarını 7 Ağustos tarihine kadar
sürdürmüştür.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Bölüm Özeti

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında yapılan işgaller ve özellikle 15 Mayıs 1919’da
İzmir’in işgali ile tepkiler ortaya çıkmıştı. Tepki ve direnişler karşısında İtilaf Devletleri
direnişin durmasını ve silahların alınmasını istiyordu. Doğu Karadeniz ve çevresinde M.
Kemal görevlendirildi.

M. Kemal Paşa, miting ve protestolarla işgallere tepki gösterilmesini istiyordu. Milli
bilinçlenmenin oluşturulması ve direniş örgütlerinin birleştirilmesini hedeflemekteydi.
19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ile başlayan çalışmaları Havza’da devam etti. Milli
Mücadele önderlerinin çalışmaları neticesinde Amasya Genelgesi, Erzurum, Balıkesir ve
Alaşehir Kongreleri ile milli bilinçlenme, protesto ve mitinglerin yapılması, direnişlerin
birleştirilmesi ve İstanbul Hükümetine gösterilecek tavır belirlendi.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I

similar documents