Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi

Report
Kişisel Verilerin Korunmasının
Önemi
ANKARA
09.06.2012
Av. Yücel HAMZAOĞLU (LL.M)
Direktör
Business
Technology
Strategy
@Law
2007 yılında tüm insanlığın
tahmin edilen bilgi
dağarcığı 295 exabayt idi.

Zettabayt nedir?
1.000.000.000.000 gigabayt
1.000.000.000 terabayt
1.000.000 petabayt
1.000 exabayt
1 zettabayt
Veri Gizliliği ve Koruması Oranları
Ekonominin Küresel Öncelikleri -I
İşletmesel Öncelikler

Şirket Büyümesi
• Yeni Müşteri
• Masrafların azaltılması
Teknolojik öncelikler
•
•
Bulut bilişim
Mobil Teknolojiler
• Sanallaştırma
Ekonominin Küresel Öncelikleri -II

Veri İşleme pek çok hizmet kapsamında büyük önem arz
etmektedir.

Özellikle gelişen teknolojilerle coğrafi verilerin işlenmesi, online servisler vb. yeni servislerle veri işleme pratikleri daha da
yaygın ve önemli hale gelmiştir.

Veri işleme ile gerçekleştirilenlerin ve «veri»nin
değeri gün geçtikçe artmaktadır.
ekonomik
Türkiye’nin Küresel Öncelikler Karşısında Durum Analizi

Kişisel verilerin korunması anayasal bir hak olmasının yanı sıra,
kişisel verilerin korunmasına önem veren pratiklerin yaratılması yerli
Şirketlerin küresel olarak rekabet edebilir ve aynı zamanda kişilerin
haklarına saygılı pratikler geliştirmesini sağlaması bakımından da
önemlidir.

Ülkemizde
kişisel
verilerin
korunması
alanında
gerekli
düzenlemelerin eksikliği üyelik müzakereleri sürecinde AB
tarafından eleştirilen bir konu olmasının yanı sıra ülkemizin AB
nezdinde
«güvenilir
olmayan»
ülke
kategorisinde
değerlendirilmesine sebep olmaktadır.

Bu durum, Türk şirketlerinin gerek AB ülkelerine hizmet verme
gerekse bu ülkelerdeki şirketlerle işbirliğine gitme süreçlerinde
problemlere sebep olmaktadır.
Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerden Veri Transferi İle İlgili Kural
Genel Kural (95/46/EC Sayılı Direktif kapsamında)
Avrupa Birliği standartlarına göre, «yeterli seviyede veri
koruması» sağlamayan ülkelere kişisel veri transferi
gerçekleştirilemez.
Avrupa Birliği Üyesi Olmayan Ülkelerin «Yeterli Seviyede
Veri Koruması Sağlayan Ülke» Olarak Kabul Edilmeleri İçin
Uygulanan Prosedür:
Ülkenin Veri Koruması
ile ilgili kanunları ve
uygulamaları
incelenir.
İnceleme neticesinde
ülkenin Avrupa Birliği
Standartlarına göre
yeterli seviyede Veri
Koruması sağladığı
sonucuna varılır.
Avrupa Birliği
Komisyonu ilgili
ülkede yeterli
seviyede veri
koruması sağladığına
dair karar çıkartır.
Bu prosedür çerçevesinde Arjantin, Kanada, Guernsay, Isle of Man, İsviçre,
Andora, İsrail gibi ülkelerin AB standartlarına göre yeterli seviyede koruma
sağladığı kararı verilmiştir.
Türkiye’nin AB Nezdinde «Güvenli Olmayan Ülke»
Konumunda Olmasının Sektörel Sonuçları

Bilgi Teknolojileri hizmetlerinin dış kaynak şeklinde ihraç
edilmesi süreçlerinde ortaya çıkan sorunlar

Bulut bilişim Hizmetlerinin Ülkemizde kurulacak şirketler
aracılığıyla verilmesi noktasında yaşanan çekinceler

AB Ülkelerindeki şirketlerle yapılan birleşme/devralma
gibi işbirlikleri süreçlerinde ortaya çıkan sorunlar
Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında AİHS m.8
Özel hayatın ve aile hayatının korunması

Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve
haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin
müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti,
ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın
veya ahlakın veya başkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir
toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla
öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir
AİHS Md. 8 Anlamında Kişisel Veriler;

Cinsiyet, medeni hal, doğum yeri ve diğer
kişisel bilgiler; (Appl. No.9072/82, X/İngiltere
Davası, 06.10.1982.)

Parmak izi, fotoğraf vb. (Appl. No.14310/88,
Murray/İngiltere Davası, 28.10.1994. )

Tıbbi veriler; (Appl. No. 14661/81, 09.07.1991.)

Kişisel harcamaların detayları; (Appl. No.
9804/82, 07.12.1982.)

Sağlık, sosyal hizmet, vergi gibi bireysel
kimlikler
AİHS: Kişisel verilerin Korunmasına Temel Yaklaşım

Kişinin özel yaşamına ilişkin bilginin salt
depolanması Sözleşme'nin 8. maddesi (özel
yaşama saygı hakkı) anlamında bir müdahale
oluşturur

Leander v. İsveç - 26/03/1987
Kopp v. İsviçre - 25/03/1998
Amann v. İsviçre - 16/02/2000
Peck v. Birleşik Krallık - 28/01/2003



Haralambie v. Romanya - 27/10/2009:

Başvurucu, önceki rejim sırasında gizli servis
tarafından
hakkında
oluşturulmuş
dosyanın
kendisine gösterilmesi talebinin engellenmesinden
şikayetçi olmuştur. Mahkeme, 8. madde ihlalini tespit
ederken, ne nakledilen dosyanın kapsamı ne de
arşiv sistemindeki
eksikliklerin başvurucunun
talebinin karşılanmasındaki altı yıllık gecikmeyi haklı
gösteremeyeceği gerekçesine dayanmıştır.
Shimovolos v. Rusya - 21/06/2011
Başvurucunun, gizli bir güvenlik izleme veritabanına
kaydedilerek hareketlerinin izlenmesin olayında,
Mahkeme 8. maddenin ihlali olduğu tespitinde
bulunmuştur. Başvurucunun adının kayıtlı olduğu
veritabanının yayınlanmamış bir başkanlık emriyle
oluşturulmuş ve kamuoyunun bu veritabanına erişimi
bulunmadığı; bu nedenle de halkın buraya;
 bireylerin neden kaydedildiklerini,
 hangi bilgilerin girildiğini,
 süresini,
 nasıl saklandığını ve kullanıldığını ve
 kimin bu veritabanı üzerinde kontrolü, olduğunu
bilemediği gerekçesine dayanmıştır.
@www.bts-legal.com
© [2010] Beceni – Türkekul – Sevim Attorney Partnership (BTS & Partners). All rights reserved.

similar documents