pobierz

Report
Wyniki badań podsumowujących
projekt Wsparcie Regionalnej Sieci
Współpracy
1
•Metodologia
2
•Sfera nauki
3
•Sfera biznesu
Metody i techniki badań
CATI
CAWI
WRSW
Desk
Research
IDI
Grupy respondentów
Naukowcy
WRSW
Przedsiębiorcy
Eksperci
SFERA NAUKI W REGIONALNYM
TRANSFERZE WIEDZY
Dotychczasowe doświadczenia we
współpracy z biznesem
2%
Tak
24%
Nie
74%
Brak
odpowiedzi
Aktywność naukowa na podstawie
grantów badawczych
Rodzaj aktywności
Granty KBN
Charakterystyka
Nauki o roślinach uprawnych i glebie
Nauki weterynaryjne
Nauki o zwierzętach hodowlanych
Inżynieria Rolnicza
Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
Inżynieria ochrony środowiska
Jak naukowcy oceniają swój udział w
opracowywaniu rozwiązań dla
biznesu?
1% 1%
5%
18%
Zdecydowanie wysoki
Raczej wysoki
32%
Trudno powiedzieć
Raczej niski
Zdecydowanie niski
43%
Brak odpowiedzi
Struktura naukowców zgłoszonych do
projektu
nauki humanistyczne
nauki medyczne
nauki społeczne
nauki rolnicze
nauki przyrodnicze
nauki inżynieryjne i techniczne
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Struktura naukowców biorących
udział w projekcie
Uczelnia
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Przyrodniczy
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Instytut Agrofizyki PAN
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
Liczba
Udział
45
17
3
2
1
1
65%
25%
4%
3%
1%
1%
Przyczyny braku zainteresowania
projektem wśród naukowców
Przeoczyłem/am termin składania
zgłoszeń
4
Nie zainteresowałem/am się szczegółami
projektu
17
Brakuje mi czasu na współpracę z
biznesem
17
Obawiam się o własność intelektualną
Zaangażowałem/am się już w inne
projekty
Moje badania nie mają zastosowania w
biznesie
6
11
12
Dopasowanie oferty naukowej do
potrzeb biznesu w opinii naukowców
zgłoszonych do projektu
Brak odpowiedzi
2
Zdecydowanie nie
10
Raczej nie
33
Trudno powiedzieć
39
Raczej tak
53
Zdecydowanie tak
12
0
10
20
30
40
50
60
Bariery we współpracy z biznesem w
opinii naukowców
1
2
3
• Niezainteresowanie ofertą naukową ze
strony biznesu
• Nieopłacalność dla firm
• Brak systemu zachęt
SFERA BIZNESU W
REGIONALNYM TRANSFERZE
WIEDZY
Dotychczasowe doświadczenia we
współpracy z nauką
4%
Tak
50%
46%
Nie
Brak odpowiedzi
Ocena innowacyjności w skali 1 (nie
innowacyjna) do 6 (bardzo
innowacyjna)
Brak odpowiedzi
3
6
13
5
26
4
18
3
20
2
1
1
1
0
5
10
15
20
25
30
Istotność innowacyjności w
działalności firmy
Brak odpowiedzi
2
Zdecydowanie nieważna
0
Raczej nieważna
3
Trudno powiedzieć
11
Raczej ważna
33
Zdecydowanie ważna
33
0
5
10
15
20
25
30
35
Przydatność wiedzy z badań
naukowych w prowadzeniu firmy
Brak odpowiedzi
2
Zdecydowanie nie
4
Raczej nie
6
Trudno powiedzieć
13
Raczej tak
35
Zdecydowanie tak
22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Struktura firm zgłoszonych do udziału
w projekcie
Inne
30%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
5%
Pozostała działalność usługowa
6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
7%
Handel i motoryzacja
24%
Przetwórstwo przemysłowe
28%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Struktura firm biorących udział w
projekcie
Branża
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Przetwórstwo przemysłowe
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Budownictwo
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Liczba
Udział
5
21
10%
49%
8
16%
1
9
1
1
2%
18%
2%
2%
Przyczyny niezainteresowania
udziałem w projekcie
inne
Przeoczyliśmy termin składania zgłoszeń
Nie zainteresowaliśmy się szczegółami projektu
Brakowało nam czasu na współpracę z naukowcami
Zleciliśmy rozwiązanie problemu innej firmie
Woleliśmy rozwiązać problemy sami
W firmie nie było problemów, które mogliby rozwiązać naukowcy
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Źródła wiedzy o innowacjach
Agencje rozwoju
Fundacje/stowarzyszenia
Centra biznesowe
Centra technologii
Instytuty badawcze
Firmy konsultingowe
Konkurenci
Klienci
Uczelnie wyższe
Prasa specjalistyczna
Internet
Telewizja
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Bariery we współpracy z biznesem w
opinii przedsiębiorstw
1
2
3
• Nieznajomość przez naukowców
realiów biznesu
• Brak środków finansowych
• Bariery administracyjne
Rekomendacje
Redukcja barier biurokratycznych
• Zdaniem naukowców i przedsiębiorców,
bariery administracyjne utrudniają
nawiązywanie współpracy
Wzajemne zainteresowanie jest
niezbędne
• Zdaniem naukowców przedsiębiorcy nie są
zainteresowani badaniami. Zdaniem
przedsiębiorców, naukowcy nie są zainteresowani
potrzebami firm. Istnieje realna potrzeba
pobudzenia zainteresowania wśród kluczowych
aktorów transferu wiedzy.
Niewiedza utrudnia współpracę
• Firmy mają zbyt małą wiedze na temat
badań prowadzonych na uczelniach.
Informacje o ofercie badawczej często
są trudne do zdobycia.
Finanse stanowią przeszkodę
•Firmy często wolą wykonać
badania samodzielnie, ponieważ
jest to tańsze i łatwiejsze niż
zlecenie usługi szkole wyższej.
Potrzeba sprawna sieć współpracy
• W celu usprawnienia i zintensyfikowania
transferu wiedzy w regionie należy
wytworzyć system wspierających się
instytucji, które pomogą przedsiębiorcom
i naukowcom nawiązać wzajemną
współpracę
Rzeczywista współpraca tylko
po rozpoznaniu potrzeb
•Barierą w nawiązywaniu współpracy
jest nieznajomość potrzeb biznesu
w zakresie badań naukowych.
Marzena Szewczuk-Stępień
Łukasz Dymek
Maciej Maj

similar documents