RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

Report
CASA
CORPULUI
DIDACTIC
SATU MARE
CASA CORPULUI DIDACTIC SATU MARE
440010 Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918, nr. 6
Tel: 0361801065, Fax: 0361801064
E-mail: [email protected], Web: http://ccd.satmar.ro
OBIECTIVE DEFINITE ÎN PLANUL MANAGERIAL,
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014










OBIECTIVE GENERALE
Optimizarea managementului instituţional şi informaţional.
Asigurarea dezvoltării profesionale a tuturor cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar.
Creşterea calităţii activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale.
Derularea unor programe de formare adecvate nevoilor grupurilor
ţintă.
Monitorizarea şi evaluarea impactului programelor de formare
continuă derulate asupra calităţii actului educaţional.
Consolidarea rolului CCD ca instituţie fundamentală în
promovarea, susţinerea, stimularea şi încurajarea inovării
pedagogice prin asigurarea cadrului adecvat pentru dezvoltarea
personală şi profesională a personalului din învăţământul
preuniversitar.
Iniţierea şi implementarea unor proiecte instituţionale.
Dezvoltarea şi consolidarea reţelei judeţene a filialelor CCD şi CDIuri.
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor.


În stabilirea obiectivelor s-au avut în vedere:
 propunerile metodiștilor CCD și ale inspectorilor ISJ Satu Mare formulate în urma
rezultatelor inspecţiilor şcolare efectuate, a consfătuirilor, a cercurilor pedagogice, a
întâlnirilor dintre profesorii metodişti şi cadrele didactice din unităţile scolare, a
chestionarelor aplicate pentru a sonda nevoile de formare continuă ale personalului
din învăţământ, a discuţiilor cu responsabilii de formare continuă din şcoli.
Colectivul CCD Satu Mare şi-a propus următoarele FINALITĂŢI în corelaţie cu
priorităţile strategice ale ISJ şi cu aspectele mai sus menţionate :
 Participarea adulților la procesul de învățare pe parcursul întregii vieții, în special a
celor cu un nivel scăzut de calificare.
 Dezvoltarea rolului CCD Satu Mare ca factor principal în formarea continuă a
personalului didactic şi didactic auxiliar din reţeaua de învăţământ preuniversitar în
conformitate cu standardele europene şi strategia naţională.
 Atragerea de fonduri extrabugetare şi dezvoltarea bazei materiale.
 Acreditarea de noi programe în oferta de formare a CCD.
 Dezvoltarea unui management eficient privind asigurarea calităţii în educaţie în
vederea asigurării tuturor condiţiilor pentru funcţionarea CCD Satu Mare în calitate
de: furnizor de programe de formare continuă acreditate şi avizate, centru de resurse,
inovaţie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi
a personalului de îndrumare şi control, centru de informare-documentare şi de
organizare a activităţilor de perfecţionare pentru întregul personal din învăţământul
preuniversitar; centru de iniţiere şi organizare a activităţiilor ştiinţifice, de activităţi
culturale şi de petrecere a timpului liber.
 Conlucrarea permanentă cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare, cu
instituţiile furnizoare de pregătire iniţială, cu diferite instituţii culturale şi ştiinţifice
şi cu comunitatea locală pentru realizarea programelor de formare continuă a
personalului didactic din judeţul nostru.
 Dezvoltarea contactelor ştiinţifice şi pedagogice cu personalităţi sau instituţii similare
de învăţământ din ţară şi din străinătate, pentru cunoaşterea realizărilor şi
tendinţelor către care se îndreaptă învăţământul românesc şi european, precum şi
pentru preluarea experienţei valoroase în domeniul dezvoltării unei noi culturi
educaţionale a personalului didactic.
OBIECTIVE SPECIFICE








Promovarea cooperării în ceea ce priveşte asigurarea calităţii în toate
sectoarele educaţiei şi formării.
Consolidarea contribuţiei învăţării continue la coeziunea socială, la
cetăţenia activă, la dialogul intercultural, la egalitatea de gen şi la
împlinirea personală.
Contribuţia la creşterea participării la învăţarea pe tot parcursul
vieţii a persoanelor de toate vârstele, inclusiv cele cu nevoi speciale şi
grupurile defavorizate, indiferent de nivelul lor socio-economic.
Sprijinirea dezvoltării în domeniul învăţării continue, a unui
conţinut, a unor servicii, pedagogii şi practici inovatoare bazate pe
TIC (tehnologia informaţiei şi comunicării).
Îmbunătăţirea calităţii, atractivităţii şi accesibilităţii oportunitatilor
de învăţare continuă disponibile.
Promovarea creativităţii, competitivităţii, potentialului de angajare.
Dezvoltarea spiritului antreprenorial.
Utilizarea optimă a rezultatelor, a produselor şi proceselor inovatoare
şi dezvoltarea schimbului de bune practici în domeniile de adresare a
programelor de învăţare pe tot parcursul vietii, în vederea
îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi formării.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE




Eficientizarea cursurilor de formare continuă a personalului didactic prin eliminarea formalismului.
Orientarea programelor de formare pe dezvoltarea de competenţe şi nu pe acumularea de informaţii
şi cunoştinţe academice.
Consolidarea rolului CCD ca instituţie cu atribuţii în formarea continuă a personalului didactic.
Consolidarea rolului CCD ca instituţie cu atribuţii în coordonarea metodologică şi în formarea
contiună a personalului din structurile documentare (CDI şi biblioteci şcolare).

Diversificarea şi flexibilizarea ofertelor educaţionale în funcţie de nevoile şi interesele beneficiarilor.

Evaluarea corectă şi oportună a nevoii de formare a diferitelor categorii profesionale din şcoli.

Facilitarea, promovarea şi sprijinirea inovaţiilor pedagogice la nivel judeţean.

Acreditarea unor noi programe de formare continuă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar.



Dezvoltarea evaluării şi certificarea non-formală şi informală a formării profesionale - portofoliul
individual, instrumente de validare a învăţării informale.
Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru informaţie, educaţie pentru sănătate şi
alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, sport).
Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de
management instituţional, implementarea sistemului de management al calităţii în unităţile de
învăţământ preuniversitar.
DIAGNOZA ACTIVITĂŢII CCD

Diagnoza activităţii CCD SM în anul şcolar 2013-2014 a fost
elaborată pe baza concluziilor formulate în urma:







şedinţelor de lucru organizate cu participarea: inspectorilor şcolari
de specialitate; formatorilor; responsabililor cu formarea continuă
din unităţile de învăţământ; directorilor unităţilor de învăţământ;
responsabililor de filiale CCD; personalului din structurile
documentare (CDI şi biblioteci şcolare);
aplicării de chestionare de evaluare: formatorilor/formabililor;
responsabililor cu formarea continuă din unităţile de învăţământ;
directorilor unităţilor de învăţământ;
monitorizării directe (asistenţă la cursurile de formare) a câte unui
reprezentat CCD;
analizării rapoartelor de evaluare întocmite de către formatori şi
profesorul metodist cu privire la derularea programelor de formare;
participării reprezentanţilor CCD la activităţile din CDI-uri şi din
filialele CCD;
centralizării şi prelucrării informaţiilor colectate;
realizării analizei SWOT.
ANALIZA SWOT – PUNCTE SLABE





Centrele de Documentare şi Informare din judeţ nu
beneficiază de încadrare cu profesori documentarişti;
Resurse umane deficitare în structurile documentare
(biblioteci şi CDI) având în vedere că personalul care asigură
fucnţionarea acestora nu este interesat de formarea continuă
în domeniu, deoarece nu există posturi;
Resurse bugetare/extrabugetare limitate pentru organizarea
stagiilor de formare continuă şi pentru dezvoltarea colecţiilor
din fondul docuementar al bibliotecilor;
Insuficienta motivare şi implicare a unor responsabili cu
dezvoltarea profesională din şcoli pentru determinarea nevoii
de formare sau pentru mobilizarea participării cadrelor
didactice la unele cursuri de formare continuă;
Existenţa unei oarecare inerţii şi a formalismului în formarea
continuă.
ANALIZA SWOT – PUNCTE TARI
















Acreditarea a două cursuri de formare continuă prin OMEN 3905/18.07.2014: „Strategii interactive de predare a
matematicii şi ştiinţelor” (aria curriculară Mateimatică şi ştiinţe) şi „Utilizarea TIC şi a mijloacelor multimedia în
optimizarea documentării” (pentru bibliotecari, personal din CDI, cadre didactice din învăţământul preuniversitar).
Oferta diversificată de programe de formare propusă în baza analizei de nevoi de formare, corelată cu nevoile reale
ale cadrelor didactice sau semnalate de conducerile unităţilor şcolare;
Resurse umane cu experienţă în organizarea şi managementul stagiilor de formare moderne, eficiente, acumulată de
personalul instituţiei pe parcursul anilor de activitate şi în urma organizării şi participării la programe/ stagii de
formare sau cu ocazia implementării unor proiecte cu finanţare externă;
Numărul mare de solicitanţi şi participanţi la programele şi stagiile de formare;
Grija pentru înnoirea fondului documentar şi pentru eficientizarea documentării apelând la surse moderne şi
eficiente;
Identificarea de soluţii la problemele profesionale ale tuturor celor ce ne solicită serviciile;
Editarea şi difuzarea periodicului „Şcoala sătmăreană”;
Colaborarea cu ISJ şi CJRAE, cu autorităţile locale şi judeţene (Primărie, Consiliul Local, Consiliul Judeţean,
Instituţia Prefectului);
Imaginea pozitivă a CCD reflectată în mass-media şi aprecierea pozitivă din partea cursanţilor a programelor de
formare derulate de CCD în judeţ şi a altor activităţi;
Parteneriatele cu unităţile şcolare pentru derularea unor activităţi metodico-ştiinţifice şi culturale;
Preocupare pentru redactarea şi editarea materialelor informative de interes educaţional;
Diversitatea formelor de organizare a activităţilor de formare: ateliere, mese rotunde, stagii, seminarii, simpozioane,
conferinţe,traininguri;
Concepţia modernă şi eficientă de documentare, consultanţă şi informare de specialitate, realizată prin comunicare
verbală, scrisă, online, prin reuniuni, oferte educaţionale, reviste, suporturi de curs imprimate pe compact discuri;
Oferta de programe de formare acoperă o arie largă de stagii şi module de formare;
Efortul de utilizare eficientă a resurselor financiare aflate la dispoziţie şi de atragere a unor resurse extrabugetare;
Valorificarea specificului cultural local, judeţul nostru fiind un judeţ multicultural şi multietnic;
AUTOEVALUAREA GRADULUI DE REALIZARE A
OBIECTIVELOR: 1. FORMAREA CONTINUĂ

Fundamentarea ofertei propuse în anul şcolar 2013-2014 s-a bazat pe următoarele elemente: strategia MEN privind
dezvoltarea resurselor umane; proiectele şi programele naţionale, precum şi recomandările MEN; strategia ISJ SM
şi Planul managerial al CCD SM; nevoile de formare identificate prin instrumente de marketing educaţional;
solicitările inspectorilor şcolari de specialitate; solicitările directorilor de unităţi de învăţământ din judeţ;
solicitările personalului din învăţământul preuniversitar.

Considerăm că programele realizate au corespuns standardelor de calitate, şi-au atins obiectivele şi au avut
impactul corespunzător în ameliorarea şi modernizarea practicilor pedagogice ale beneficiarilor. Aceste activităţi
de formare continuă au însumat 23 de programe derulate cu 100 de grupe de formare şi 2210 participanţi,
derulându-se 5043 de ore de formare. Dintre participanţi: 826 au provenit din mediul rural şi 1384 din mediul
urban. Din totalul programelor derulate, un număr de 14 programe de formare continuă au fost avizate în Oferta de
formare pe anul 2013 – 2014, la care au participat 668 de cadre didactice, spre deosebire de anul şcolar 2012-2013
când s-au derulat un număr de 6 programe de formare continuă avizate incluse în ofertă, cu un număr de 244 de
participanţi.

Pe parcursul a trei ani şcolari (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014), CCD şi ISJ au derulat proiectul POSDRU
„Paşaport pentru catedră” ID546542, la care au fost formate câte 3000 de cadre didactice pentru fiecare dintre cele
4 programe incluse în proiect: ECDL, Managementul clasei - Gestionarea situaţiilor de criză, Proiectarea şi
implementarea curriculumului centrat pe competenţe, Metode interactive de predare-învăţare.

Un număr de 12 programe incluse în oferta de formare pe anul şcolar 2013-2014 nu au fost organizate fie pentru că
nu s-au înregistrat numărul minim necesar de înscrişi (20-25 cursanţi), fie din cauza faptului că a fost epuizat
bugetul destinat formării – acesta a fost defalcat ţinându-se cont de faptul că şi programele derulate la începutul
anului şcolar 2014-2015 (în anul calendaristic 2014) trebuie să se încadreze în aceeaşi sumă (3000 lei/ anul 2014).
Programe derulate de CCD SM acreditate MEN
25
243
246
Utilizarea mijloacelor multimedia
Managementul clasei -Gestionarea situaţiilor de
criză
Proiectarea şi implementarea curriculumului
centrat pe competenţe
Metode interactive de predare-învăţare
239
Programe de formare ale altor institutii, acreditate MEN,
derulate de CCD SM
62
25
ECDL – Permisul European de Conducere a
Calculatorului
Medierea – modalitate de soluţiuonare a
conflictelor apărute în mediul şcolar
„De la debut la succes – program naţional de
mentorat de inserţie profesională a cadrelor
didactice”
489
Abilitare curriculară. Educaţie fizică şi sportivă şcolară
Programe de formare din oferta avizata
Abilitare curricularăla limba şi literatura română
Aspecte metodologice privind predarea-învăţarea-evaluarea
orelor de discipline tehnice
25
31
19
Strategii interactive de instruire şi evaluare – istorie, geografie,
socio-umane
20
27
Elemente de integrare profesională pentru cadrele didactice
debutante la matematică
69
31
Strategii alternative în activitatea didactică
28
Aspecte metodologice privind predarea-învăţarea-evaluarea
orelor de limba şi literatura română la nivelul ciclului primar
21
Profesorul reflexiv
Evaluarea - componentă a procesului instructiv-educativ
67
Introducere în E-Twinning - parteneriate şcolare europene
188
Infodocumentarea. Utilizarea mijloacelor multimedia
56
Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la preşcolari
27
59
Promovarea educaţiei pentru schimbare în învăţământul
preşcolar
Consiliere şi orientare
Beneficiari formare CCD SM 2013 - 2014 pe categorii de personal
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Nr. Posturi - cf. machetei transmise de ISJ
Nr. personal existent în judeţ
Nr. personal participant la acţiuni de formare
desfăşurate în anul şcolar 2013-2014
Beneficiari formare CCD SM 2013 - 2014 pe mediul de provenienta
2500
2000
1500
Nr. participanţi
1000
500
0
urban
rural
Total
2. FESTIVALUL NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE












În perioada 18-24 noiembrie 2013 s-a desfăşurat cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului
Naţional al Şanselor Tale, sub genericul “Cetățean român - cetățean european”.
Activităţile planificate de Casa Corpului Didactic în colaborare cu instituţii de învăţământ
din judeţ în această săptămână a educației permanente au avut scopul de a promova
diversificarea și extinderea ofertei de educație prin unitățile de învățământ și consolidarea
rolului acestora ca centre de resurse educationale la nivelul comunității.
Sub egida CCD s-au organizat şi derulat 14 activităţi, la care au participat 1140 de persoane.
Utilitate/ rezultate:
realizarea de activităţi în parteneriat instituţional;
conştientizarea necesităţii de a cunoaşte şi transmite valorile unei cetăţenii
active, responsabile;
îndrumarea şi sprijinirea elevilor pentru a manifesta interes şi curiozitate faţă
de cunoştinţele, deprinderile şi competeneţele din sfera civică şi de prevenire a
violenţei;
dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a realităţii;
dezvoltarea competenţelor de comunicare;
promovarea multilingvismului și dezvoltarea abilităților de comunicare
interculturală;
colaborarea continuă dintre părinţi şi profesori în vederea eliminării
diferenţelor şi a existenţei unei continuităţi a influenţelor pozitive în educaţia
elevului;
valorificarea şanselor acordate deopotrivă copiilor, cadrelor didactice şi
părinţilor prin activităţile propuse de instituţiile abilitate la nivel naţional şi
local.
3. MONITORIZAREA ŞI ÎNDRUMAREA ACTIVITĂŢII DIN CDI,
BIBLIOTECI ŞI A RESPONSABILILOR CU FORMAREA CONTINUĂ









A. CONCLUZII:
În unele centre de documentare şi informare/ biblioteci şcolare lipsesc documentele (decizie şi/ sau
proiect) de înfiinţare;
Lipsa documentelor de evidenţă a fondului de documente (Registrul de Mişcare a Fondului şi
Registrele Inventar) sau necompletarea lor, atât în unele CDI, cât şi în unele biblioteci;
Absenţa în mod repetat a unor responsabili CDI/ RFC/ bibliotecari de la activităţile de cerc/ îndrumare
metodologică organizate de CCD – în acest sens vă adresăm, din nou, rugămintea şi recomandarea de a
participa, în conformitate cu prevederile legale, la activităţile organizate de CCD, deoarece acestea
constiutie sesiuni de instruire şi îndrumare;
CDI parţial funcţionale din cauza: neorganizării activităţilor specifice (pedagogice, culturale, de
comunicare, de gestionare); spaţiile destinate CDI au primit multiple întrebuinţări; lipsesc
echipamentele, aparatura şi spaţiile specifice (cf. prevederilor legale) sau din cauza neimplicării
actorilor din cadrul CDI;
În unele şcoli RFC nu informează cadrele didactice cu privire la oferta de formare a CCD;
Documentaţia necesară pentru portofoliul RFC nu este completă, datorită volumul mare de acte
normative şi datorită accesului limitat la echipamente şi materiale necesare imprimării;
Cadrele didactice nu cunosc actele normative privind formarea continuă, ceea ce denotă sincope în
fluxul de informaţii CCD-RFC-cadre didactice;
Discontinuitate în activitatea derulată de RFC, respectiv în CDI, mai rar în biblioteci, datorată
schimbării/ înlocuirii la intervale de timp foarte scurte a responsabililor/ personalului numit prin
decizie.
B. MĂSURI AMELIORATIVE





Dezvoltarea resursei umane pentru CDI prin stagii de formare continuă/
formare iniţială sau reconversie profesională (cursuri postuniversitare de
specializare şi programe de studii universitare de master la
Universităţile din Cluj-Napoca, Sibiu, Bucureşti)
În anul 2013-2014 s-a derulat un program de formare continuă în
perioada aprilie – iunie 2014, avizat, cu durata de 30 de ore pentru
personalul din CDI.
În anul şcolar 2014-2015 se vor derula 2 programe: unul acreditat prin
OMEN 3905/ 18.07.2014 - “Utilizarea TIC şi a mijloacelor multimedia în
optimizarea documentării”, 70 ore şi 17 credite şi unul avizat –
“Structurile infodocumentare - Spaţii de acces la informaţie şi de
inovaţie didactică”, 30 de ore la care echipa pedagogică (directori, cadre
didactice şi responsabili CDI/ biblioteci) vor putea să-şi dezvolte
competenţele în vederea realizării documentaţiei necesare înfiinţării/
acreditării CDI, pentru realizarea/ coordonarea activităţilor specifice
structurilor documentare, în vederea îndepliniri funcţiilor specifice;
Obligativitatea participării la activităţile metodice/ de cerc pedagogic
destinate profesorilor documentarişti/ RFC/ responsabililor CDI/
bibliotecarilor şcolari – acestea constituie stagii de instruire;
Organizarea în şcoli a unor cursuri distincte desfăsurate de către
profesorul documentarist, prin dezvoltarea activităţilor din curriculumul
la decizia scolii specific domeniului infodocumentar, pentru iniţierea
elevilor în domeniul cercetării documentare.
4. ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, METODICE, CULTURALE



CCD a organizat şi desfăşurat un număr de 22 activităţi metodico-ştiinţifice şi culturale
cu tematică diversă (spre deosebire de 8 asemenea activităţi organizate în anul şcolar
2012-2013), la care au participat un număr de 2310 cadre didactice, personal didactic
auxiliar, atât din mediul urban cât şi din mediul rural.
S-au derulat un număr de 8 activităţi metodice destinate personalului din structurile
documentare (biblioteci şcolare şi CDI) la care au fost prezente 376 de persoane.
CCD a derulat un număr de 10 proiecte de parteneriat cu 32 de parteneri (în anul şcolar
2012-2013 s-au organizat doar 6 programe cu 7 parteneri), dintre care enumerăm: ISJ
Satu Mare, CCD Iaşi, CCD Arad, CCD Dolj, CCD Bucureşti şi Universitatea Tehnică, SC
Alfa Vega, Editura Niculescu, Asociaţia Română a Profesorilor de Franceză - filiala Satu
Mare, Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Biblioteca Judeţeană „Astra” din Sibiu, Biblioteca
Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia, Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Satu Mare,
Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”Satu Mare, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Satu
Mare, Şcoala Gimnazială „Bălcescu-Petofi”Satu Mare, Colegiul Naţional „Ioan Slavici”
Satu Mare, Colegiul Naţional „Doamna Stanca” Satu Mare, Şcoala Gimnazială Halmeu,
Liceul Tehnologic „G. Bariţiu” Livada, Liceul Tehnologic „I.G.Andron” Negreşti Oaş,
Liceul Teoretic Negrești Oaș, Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Satu Mare,
Şcoala Gimnazială Doba; Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” Satu Mare;
Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”Satu Mare; Şcoala Gimnazială Nr. 10 Satu Mare;
Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi”, Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, filiala Satu Mare.
5. MARKETING




Instituţia noastră s-a manifestat în anul şcolar pe care l-am încheiat
mult mai viguros ca organizator şi furnizor de formare decât în anul
precedent, astfel că au fost înaintate spre acreditare un număr de 4
programe de formare, pe diferite arii curriculare, din care au fost
acreditate 2 (OMEN 3905/18.07.2014) şi se depun toate eforturile
pentru efectuarea remedierilor solicitate de DFCPIP asupra celorlalte 2
programe în vederea acreditării.
Oferta de formare pentru anul şcolar 2013-2014 a fost prezentată
directorilor unităţilor de învăţământ, responsabililor cu formarea
continuă, cadrelor didactice şi personalului din învăţământ pe multiple
canale – la şedinţa din octombrie 2013, pe site-ul CCD, în format tipărit,
mediatizare prin canalele media (Web CCD, forum, “Informaţia zilei”,
„Gazeta de Nord-Vest, conferinţă de presă, posta electronică).
Ca urmare în acest an acesta şcolar numărul de programe derulate (şi
de grupe) din oferta avizată de MEN a crescut, astfel s-au organizat un
număr de 23 de programe (comparativ cu 14 în anul precedent).
Casa Corpului Didactic Satu Mare, prin site-ul propriu
(ccd.satmar.ro), şi pe pagina de facebook
(https://www.facebook.com/ccdsm) a mediatizat acţiunile organizate.
6. PROMOVAREA IMAGINII INSTITUŢIEI




Directorul CCD a reprezentat instituţia în relaţia cu
cadrele didactice, cu autorităţile locale şi judeţene.
S-a publicat numărul 15/ 2013 al Revistei „Şcoala
sătmăreană”, distribuindu-se un număr de circa 300
de exemplare.
Mai amintim: elaborarea şi publicarea de materiale
de specialitate în reviste şi publicaţii din ţară,
participarea personalului CCD cu prezentări şi
lucrări de specialitate la diferite manifestări
ştiinţifice şi profesionale, proiecte din ţară/
străinătate.
Acţiunile CCD au fost mediatizate în mass-media
locală prin interviuri, convocarea şi participarea la
conferinţe de presă, la emisiuni TV locale sau prin
articolele publicate de reprezentanţii presei prezenţi
cu promptitudine la toate activităţile noastre, ceea ce
dovedeşte interes din partea comunităţii.

similar documents