VT2011_10

Report
Výpočetní technika
Ing. Jan Popelka, Ph.D.
odborný asistent
katedra informatiky a geoinformatiky
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem
email: [email protected]
WWW: http://most.ujep.cz/~popelka
10
Citace literatury





Metody citace
Citace monografií
Citace článků
Citace elektronických zdrojů
Zdroje informací o citacích
Metody citace
Text s citacemi:
Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních
knihoven (Rowlands,
195). Někteří označili termín „digitální
Rowlands, 1999, s. 195
knihovna“ za oxymorón (Greenberg,
1998, s.
s. 106;
106; Borgman,
Borgman, 2003
2003).
Greenberg, 1998,
Seznam bibliografických záznamů
příjmení autora,
rok vydání,
event. stránka
BORGMAN, Christine L. 2003. From Gutenberg to the global
information infrastructure : access to information in the networked
world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003.
xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0.
GREENBERG, D. 1998. Camel drivers and gatecrashers : quality
control in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P.
(ed.). The mirage of continuity : reconfiguring academic information
resources for the 21st century. Washington (D.C.) : Council on Library
and Information Resources; Association of American Universities,
1998, s. 105-116.
ROWLANDS, I. A D. BAWDEN
BAWDEN. 1999. Digital libraries : a conceptual
framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s. 192-202. ISSN 0024-2667.
Metody citace
Text s citacemi:
Autorka analyzuje komplex otázek týkajících se funkcí knihoven v
Borgman, 2003a, s. 169-208
současnosti (Borgman,
169-208). Blíže také zkoumá problém
neviditelnosti knihoven v síťovém prostředí (Borgman,
Borgman, 2003b).
2003b
Seznam bibliografických záznamů
příjmení autora,
rok vydání a
pořadové písmeno
event. stránka
BORGMAN, Christine L. 2003a. From Gutenberg to the global
information infrastructure : access to information in the networked
world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003.
xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0.
BORGMAN, Christine L. 2003b. The invisible library : paradox of the
global information infrastructure - challenges faced by libraries and
proposed research designs. Library trends. May 2003, vol. 51, issue
4, s. 652-674. ISSN 0024-2594.
Metody citace
Text s citacemi:
Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních
knihoven (9,
195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za
9, s. 195
oxymorón (20,
1).
20, s. 106; 1
Seznam bibliografických záznamů
číslo publikace v
seznamu
event. stránka
1. BORGMAN, Christine L. From Gutenberg to the global information
infrastructure : access to information in the networked world. 1st
paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003. xviii, 324 s.
ISBN 0-262-52345-0.
9. GREENBERG, D. Camel drivers and gatecrashers : quality control
in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P. (ed.).
The mirage of continuity : reconfiguring academic information
resources for the 21st century. Washington (D.C.) : Council on Library
and Information Resources; Association of American Universities,
1998, s. 105-116.
20. ROWLANDS, I. a D. BAWDEN. Digital libraries : a conceptual
framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s. 192-202. ISSN 0024-2667.
Citace monografií
Záznam tištěné knihy
JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a
sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-2512795-7.
EARLE, Richard. The art of cause marketing: how to use advertising
to change personal behavior and public policy. New York: McGrawHill, ©2000. ISBN 0-07-138702-1.
PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno. Název knihy. Místo vydání :
Nakladatelství, rok vydání. ISBN číslo knihy.
Citace monografií
Záznam tištěné knihy – více autorů
NOVÁK, Jan a Helena NOVÁKOVÁ. Alergenní rostliny. Praha: Knižní
klub, 2010. ISBN 978-80-242-2591-3.
ČMEJRKOVÁ, S., F. DANEŠ a J. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text.
Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.
Před posledním autorem je uvedena spojka „a“ následuje jméno a
pak až příjmení bez čárky!
Citace akademických prací
Záznam diplomové práce
VAVRYSOVÁ, Alena. Produkce karotenoidů. Brno, 2009. Diplomová
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie
potravin a biotechnologií.
PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno. Název práce. Místo, rok vydání. Typ práce.
Vydavatel
VAVRYSOVÁ, Alena. Produkce karotenoidů. Brno, 2009. Diplomová
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie
potravin a biotechnologií. Dostupné také z:
http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/978-80-214-3939-9.pdf
PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno. Název práce. Místo, rok vydání. Typ
práce. Vydavatel. Dostupné také z: URL adresa práce
Citace zákonů
Záznam českého zákona
ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In:
Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. ISSN
1211-1244.
ZEMĚ. Název zákona. In: název sbírky nebo souboru. Rok vydání,
částka, strana. ISSN číslo sbírky nebo souboru.
Před ISSN lze přidat: Dostupný také z:
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf.
Citace článků
Záznam článku v časopise
GORE, Rick. Vzestup savců. National Geographics Česká republika.
2003, roč. 2003, č. duben, s. 48-83. ISSN 0000-0000.
PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno. Název článku. Název časopisu. Rok
vydání, ročník, číslo, stránky textu. ISSN číslo časopisu
Citace elektronických zdrojů
Záznam el. monografie (ebook, webové sídlo, webový portál)
FŽP. Fakulta životního prostředí – Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad
Labem [online]. 2012 [cit. 2012-06-01]. Dostupné z: http://fzp.ujep.cz/
POPELKA, Jan. Informace pro studenty kurzů Statistika, Výpočetní
technika, Základy výpočetní techniky a Tvorba webových stránek
[online]. 2012 © Fakulta životního prostředí [cit. 2012-05-05].
Dostupné z: http://most.ujep.cz/~popelka/
AUTOR (člověk nebo instituce). Název zdroje. [online]. Datum
aktualizace tak jak je uvedeno ve zdroji [cit. datum citace ve formátu
rok-měsíc-den]. Dostupné z : URL adresa zdroje.
Citace elektronických zdrojů
Záznam článku na WWW stránce
WERNER, Lukáš. Do české vědy šlo loni nejvíc peněz od roku 1993.
In: iDNES.cz [online]. 11. října 2011 10:56, aktualizováno 12:15
[2012-06-01]. Dostupné z : http://zpravy.idnes.cz/do-ceske-vedy-sloloni-nejvic-penez-od-roku-1993-fnt/domaci.aspx?c=A111011_105636_domaci_jw
PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno. Název článku. In: Název webu [online].
Datum aktualizace tak jak je uvedeno ve zdroji [cit. datum citace ve
formátu rok-měsíc-den]. Dostupné z : URL adresa zdroje.
Citace Wikipedie
Záznam článku na WWW stránce Wikipedia.org
Most (město). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St.
Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, stránka byla naposledy
editována 4. 6. 2012 v 08:39 [cit. 2012-06-03]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Most_(m%C4%9Bsto)
Název stránky. In: Název webu [online]. Místo vydání: vydavatel,
datum aktualizace tak jak je uvedeno ve zdroji [cit. datum citace ve
formátu rok-měsíc-den]. Dostupné z : URL adresa zdroje.
Zdroje informací o citacích


Další příklady:
http://www.citace.com/aktuality.php?id=99
Generátor citací:
www.citace.com

similar documents