Powerpoint - KUU (Kombineret

Report
Præsentation
KUU – kombineret ungdomsuddannelse
Målgruppe
Krav til målgruppen:
• Er motiveret for uddannelsen
• Er under 25 år
• Har ikke en kompetencegivende ungdomsuddannelse
• Har afsluttet 9. eller 10 klasse eller tilsvarende
• Har ikke forudsætninger for at påbegynde en
erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse
Udviklingsproces
Lov – Bekendtgørelse – Udbud af Tovholderfunktion
Institutionssamarbejde –Proces – Rammer
Udvikling af Uddannelse og Organisation
Økonomisk model – Administrativ model
Udbud
Optag og Drift
Ansvar Tovholderfunktion
En Institution/Skole skal være TOVHOLDER med bl.a. ansvar for:
• Organisering
• Retningslinjer
• Administration
• Indhold af elevernes samlede KUU uddannelsesforløb
• Samarbejdsaftaler udarbejdes
Styregruppe nedsættes og deres opgaver er bl.a.:
• Understøtte tovholderskolen
• Medvirke til at skabe rammer/udvikle KUU konceptet
• Koordinering af iværksatte eller besluttede arbejdsopgaver/tiltag
Institutioner
• Institutioner, der udbyder:
• Erhvervsuddannelser
• Højere forberedelseseksamen
• Arbejdsmarkedsuddannelser
• Produktionsskoler
• Efterskoler
• Husholdnings- og håndarbejdsskoler
• Folkeskoler
• Daghøjskoler
• Kommunale Ungdomsskoler
Uddannelsesinstitutioner
ØSTSJÆLLAND
EUC Sjælland, Køge
Roskilde Tekniske Skole
Vilvorde
Slagteriskolen
Køge Handelsskole
Roskilde Handelsskole
VUC, AOF og AMU
SOSU Sjælland
UU Roskilde/Lejre
UUV Køge Bugt
Efterskoler
Ungdomsskoler
Højskoler
Produktionsskoler:
Base 4000, Roskilde
Greve Produktionsskole
Kohinoor, Lejre
Klemmenstrupgård, Køge
Solrød Produktionsskole
Institutionssamarbejde
• Institutionssamarbejdet etableres mellem lokale
uddannelsesinstitutioner med én Tovholderinstitution
• Bygger på det brede samarbejde
• Fastsætter overordnet erhvervstemaer
• Bygger på skriftlig samarbejdsaftale mellem deltagende
institutioner
• Udarbejde samarbejdsaftaler for forretningsgange og
økonomiske forhold
• Fastsætter regler for optag og arbejdsgange vedr.
uddannelsen lokalt
• Kontaktpersoner som et centralt element i det tværgående
samarbejde og som anker for den enkelte elev
Organisering
Erhvervstemaer
•
•
•
•
•
Mad og sundhed
Turisme, kultur og fritid
Børn, unge og ældre
Service og transport
Kommunikation og medier
• Innovation og
produktudvikling
• Byg og bolig
• Motor og mekanik
• Miljø og genbrug
Ved opstart på første uddannelsessted vil der f.eks. udbydes 3 – 4
temaer, som er fælles for hele Kombineret Ungdomsuddannelse
Østsjælland – herudover 1-2 lokalt tilpasset temaer.
Eksempel på fællestemaer: A)
Produktion & håndværk,
B) Omsorg & pædagogik, C)
Handel & service, D) Ernæring
& sundhed.
Eksempler på lokale temaer:
Turisme, kultur og fritid, Grønt/
landbrug, Miljø og genbrug,
Energi, Transport
Uddannelsesforløbet
•
•
•
•
•
•
•
Start først i august og først i januar
Heltidsuddannelse med mødepligt
Op til 2 år i 4 semestre
Fra hold til gruppe og/eller individuelt
Uddannelsesplan med UU
Forløbsplan med elev, KUU-kontaktperson, UU-vejleder
Fag efter uddannelses- og forløbsplan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arbejdspladskompetencer
Erhvervstemaerne
Sociale og personlige kompetencer
Dansk, matematik - engelsk
EUD-grundfag eller dele heraf
Arbejds- og præsentationsfolie
Forpligtende fællesskab
Individuel vejledning og gruppevejledning
Erhvervstræning
Projekt
Eksamen i 2 fag på D-niveau, samt prøve med bestået/ikke bestået
Struktur - Forløbsoversigt
Eksamen og
afslutning
• Afstigning til ordinær uddannelse
• Afstigning til job
Kan ske undervejs
• Prøve bestået/ikke bestået
• Præsentationsfolie
• Uddannelsesbevis
• Ikke dimittendrettigheder
• Job inden for forskellige erhvervstemaer
som serviceassistent i f.eks.:
•
•
•
•
Kultur-, handel- og servicefag
Entreprenørfag
Transportfag
Grønne fag
Efter 4. modul
Økonomi
• Undervisningsministeriet
yder driftstilskud, der
fastsættes på de årlige
finanslove, ud fra antal
årselever/cpr. nr. elever.
• Uddannelsen er SU
berettiget.
Deadlines
Uge 44 (?)
Ult. oktober
1. december
1. februar 2015
Uge 45/46
Bekendtgørelse om
KUU udstedt
Udbudsmateriale
offentliggøres
Frist for
ansøgning
Ministeriemøde om
ansøgning og procedure
Svar på ansøgning
Offentliggørelse af
udbudsmateriale
Oversigt Struktur og indhold i KUU
1. Del – Afklaringsforløb – 20 uger
Der foretages en individuel realkompetencevurdering og udarbejdes personlige uddannelsesplaner (forløbsplaner).
Undervisning, der udvikles lokalt, fx kommunikationssamarbejde og arbejdspladskompetencer.
Mulighed for erhvervstræning eller forløb fx på produktionsskole, højskole eller daghøjskole.
Uddannelses- og beskæftigelsesforberedende forløb, herunder dansk og matematik – der lægger vægt på holdfællesskab samt undervisning
med afsæt i projekt- og værkstedskultur.
Obligatoriske kompetencegivende fag: minimum begyndende dansk, der afsluttes på D-niveau efter uddannelsens 4. del.
Holdfællesskab og projekt- og værkstedskultur.
Individuel vejledning.
2. Del – Afklaring og almene fag – 20 uger
Undervisning, der udvikles lokalt, fx kommunikation, samarbejde og arbejdspladskompetence.
Erhvervstræning.
Obligatoriske kompetencegivende fag: AMU, EUD-enkeltfag, FVU/AVU, HF-enkeltfag eller fortsat almene fag mod D-niveau.
Holdfællesskab, projekt- og værkstedkultur, stadig fundament.
Individuel vejledning om Kombineret Ungdomsuddannelse eller afstigning til beskæftigelse eller anden ungdomsuddannelse.
3. Del – 20 uger
Projektorientering som fælles ramme om individuelle eller gruppeorienterede forløb. Projekterne kan fx handle om ”Markedsføring af
Danmark” eller ”Dansk design”.
Erhvervstræning indenfor elevens beskæftigelsessigte.
Obligatoriske kompetencegivende fag: AMU, EUD-enkeltfag, FVU/AVU, HF-enkeltfag: 1 alment fag på D-niveau (herunder dansk og matematik).
Kan evt. tilrettelægges individuelt eller i grupper med udgangspunkt i elevens niveau og foretrukne beskæftigelsesprofil.
Individuel vejledning om Kombineret Ungdomsuddannelse eller afstigning til beskæftigelse eller anden ungdomsuddannelse.
4. Del – Udslusning – 20 uger
4. del er som udgangspunkt individuelt tilrettelagt, men nært knyttet til den enkelte elevs foretrukne beskæftigelsesprofil for at understøtte
elevens overgang til arbejdsmarkedet.
Erhvervstræning relateret til elevens beskæftigelsessigte.
Obligatoriske kompetencegivende fag: Afslutning af 2 obligatoriske fag på D-niveau, herunder dansk som det ene fag, og fag som AMU, EUDenkeltfag, FVU/AVU, HF-enkeltfag.
Individuel vejledning om overgang til beskæftigelse, samt evt. overgang til anden uddannelse.

similar documents