BIVP - romalt

Report
Bendruomenės inicijuojama vietos
plėtra, įgyvendinimas Lietuvoje
Arūnas Plikšnys
Vidaus reikalų ministerijos
Regioninės politikos departamento direktorius
2014-05-13
Vilnius
REGIONINĖS POLITIKOS TIKSLINĖS TERITORIJOS POKYČIAI
2007-2013 m.
2014-2020 m.
7 regioniniai centrai
5 didžiųjų miestų dalys
14 probleminių teritorijų
Apie 20 tikslinių teritorijų (savivaldybių
centrų ir miestų virš 6 tūkst. gyventojų)
Kaimo diversifikavimas (projektai virš 200
tūkst. eurų)
1-6 tūkst. gyventojų gyvenamosios
vietovės (išskyrus savivaldybių centrus)
(EŽŪFKP) Kaimų atnaujinimas (projektai iki (EŽŪFKP) Gyvenamosios vietovės iki 1000
200 tūkst. eurų)
gyventojų
Vietoje kiekvienos tikslinės teritorijos atskiros programos rengiamos miesto daliai arba
miestų grupei:
Integruotosios teritorijų vystymo programos:
•Miesto dalies (5 didieji miestai);
•Apskrities (regioninės be 5 didžiųjų miestų).
PLANAVIMO DOKUMENTAI – POKYČIAI
2007-2013 m.
2014-2020 m.
Lietuvos regioninės politikos iki 2013 m.
strategija
Nacionalinės pažangos 2014-2020 m.
programos (NPP) horizontalusis prioritetas
„Regioninė plėtra”
Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų
mažinimo programa
NPP horizontaliojo prioriteto „Regioninė
plėtra” tarpinstitucinis veiklos planas
Probleminių teritorijų plėtros programos
Integruotosios teritorijų vystymo programos
Regioninių centrų kompleksinės plėtros
LEADER iniciatyva kaimo vietovėse ir
žuvininkystės regionuose
Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra
kaimo vietovėse
Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra
žuvininkystės regionuose
Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra
miestuose
Integruotos teritorinės investicijos (ITI)
Esmė – nustatomas įgyvendinimo mechanizmas
• orientuotas į konkrečios vietovės specifiką investicijų
koncentravimas;
• naudojami bent 2 veiksmų programų prioritetai;
• Įgyvendinama daugiasektorinių strategijų pagrindu;
• Lietuva ITI naudoja tvariai miestų plėtrai (didieji
miestai, privaloma) ir mažų ir vidutinių miestų
problemoms spręsti;
• Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra gali būti –
ITI/URBAN dalis.
Integruota teritorijos vystymo programa
(strategija) (naudojant ITI)
Miestas/miestai
Kompleksiniai
projektai (7 prioriteto
7.1.1. konkretus
uždavinys)
Susieta teritorija
Tikslinė
teritorija
Demografija
Ekonomika
Socialinė raida
Aplinkosauga
BIVP už
tikslinės
teritorijos ribų
(neprivaloma)
Klimato kaita
Miesto/kaimo
bendradarbiavimas
Kaimo vietovių
BIVP
Ryšiai su
priemiestinėmis/kaimo
teritorijomis
BIVP (8 prioriteto 8.6.1
konkretus uždavinys)
Kiti veiksmų programos
prioritetai – indėlis:
transportas,
aplinkosauga,
energetika, socialinės
paslaugos ir kt.
(specifinėms
problemoms spręsti)
Teritorija:
• Tikslinė teritorija – apibrėžta teritorija, patirianti vystymosi
(ekonominius, socialinius, demografinius, aplinkos) sunkumus.
• Susietos teritorijos –
 teritorijos kuriose įgyvendinami programos veiksmai turės
tiesioginį, kiekybiškai išreiškiamą poveikį tikslinių teritorijų
vystymui,
 arba teritorijos kurioms tikslinėse teritorijose įgyvendinami
veiksmai turės tiesioginį, kiekybiškai išreiškiamą poveikį (ir
prie jo reikės prisitaikyti)
Tikslinės ir susietos teritorijos
ITI projektų planavimas
Toliau kaip V
V
V sąrašai turi būti sudaromi
Integruotos teritorijos
vystymo programos
parengimas
pagal suderintas ITI (100
Bendra
strategija ir proc.)
priemonių
Bendruomenės
planas
inicijuota vietos
plėtra,
konkursai
PROJEKTŲ
SĄRAŠAS (V)
Toliau kaip R
Savivaldybės,
ministerijos,
VRM
UŽDAVINIAI (K,
BIVP)
PROJEKTŲ
SĄRAŠAS (R)
Priemonės
į RPP
R
Projektų
sąrašas (R)
Regiono plėtros
planas
VRM veiklos Integruotose programose:
• Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar
naujus miestų traukos centrus ar stiprinant esamus
•Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir teritorijų
konversija pritaikant jas naujai komercinei veiklai,
gyvenamajai statybai, socialinei infrastruktūrai,
bendruomenių veiklai, netradicinių erdvių pritaikymas
kultūros veikloms...
•Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose
rajonuose..., skatinat gyventojus rinktis gyvenamąją vietą
arčiau darbo vietos (efektyviau išnaudojant esamą
ekonominę infrastruktūrą).
•Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra.
Bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros (BIVP) panaudojimo
galimybės
• BIVP sudaro galimybes papildyti vietos valdžios inicijuojamas
priemones
/projektus
bendruomenei
aktualiomis
priemonėmis/projektais
• LEADER įgyvendinimo patirtis rodo, kad visų trijų sektorių
bendradarbiavimas sukuria didesnę įgyvendinamų projektų
pridėtinę vertę (ne vien materialinę)
• LEADER įgyvendinimas kaimo vietovėse sudarė lūkesčius
miestuose, todėl tikslinga šiuos lūkesčius išnaudoti siekiant
geresnės gyvenimo kokybės.
BIVP strategijų suderinamumas/papildomumas
Bendri principai, tačiau skirtingos vietovės su specifinėmis problemomis
BIVP įgyvendinimas kaimo vietovėse
BIVP įgyvendinimas miestuose
(iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių
(virš 6 tūkst. gyventojų ir savivaldybių centrai –
VRM)
centrus – ŽŪM)
Finansavimo šaltinis – Europos socialinis fondas
Siekiama išnaudoti miestų vystymui bendruomenės
potencialą – pasiekti didžiausią miestų plėtrai skirtų
viešųjų investicijų efektyvumą ir rezultatų tvarumą
Takoskyra
BIVP įgyvendinimas Žuvininkystės
regionuose – ŽŪM
Finansavimo šaltinis – Europos žemės ūkio fondas
kaimo plėtrai
Siekiama paskatinti kaimo vietovių bendruomenių
įsitraukimą į vietos problemų sprendimą
Kai kurių iniciatyvų sėkmingas įgyvendinimas neapsiriboja
fizinėmis miestų ir kaimų gyvenamųjų vietovių, žuvininkystės
regionų ribomis
Taip pat tikslinga sudaryti galimybes dalintis visų tipų strategijų
įgyvendinimo patirtimi
Atsižvelgiant į tai tikslinga numatyti visų teritorijų
strategijoms privaloma lėšų dalį (pvz. 5-10 proc.), skirtą
įgyvendinti bendradarbiavimo (plačiąja prasme) projektus
Finansavimo šaltinis – Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondas
Siekiama paskatinti žuvininkystės regionų bendruomenių įsitraukimą į problemų sprendimą
Takoskyra
Strateginis pagrindas (Veiksmų programa)
• Tematinis tikslas: Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu
• Konkretus uždavinys: Pagerinti vietines
įsidarbinimo
galimybes
ir
didinti
bendruomenių
socialinę
integraciją,
išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir
vietos valdžios ryšius
Veiklos:
54 mln. Lt
(49,5 mln. Lt
ESF)
•Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos
socialinei atskirčiai mažinti
•Užimtumo skatinimas, padedant
bedarbiams ir neaktyviems asmenims įgyti
naujų įgūdžių, įtraukiant juos į visuomeninę
veiklą ir tarpininkaujant įdarbinant
(bendradarbiaujant su teritorijoje veikiančiais
verslais ir vietos valdžia);
•Neformalios verslumą skatinančios
iniciatyvos
•Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos
tinklų kūrimas
BENDRUOMENĖS INICIJUOJAMA VIETOS PLĖTRA
projektų planavimas (I)
Verslas
Vietos
plėtros
strategijos
parengimas
VVG
Vietos
plėtros
strategijos
atranka ir
tvirtinimas
Pirminės
atrankos
procedūrų
nustatymas
Bendruomenės
ir NVO
Savivaldybė
1 paraiška
strategijos
parengimui
V
ESFA
Jungtinis
atrankos
komitetas
VRM
VVG
BIVP projektų planavimas (II)
VVG
Pareiškėjai
Pirminė projektų
atranka
Projektų
sąrašas VVG
VRM
Valstybės
projektų
sąrašai
techninės paramos
projektai VVG veiklai
Toliau kaip
valstybės
projektai
Rezultatai?
• 3000 dalyvių (tikslinių grupių asmenų) gaus
pagalbą ir paslaugas;
• 20 proc. (600) dalyvių padėtis darbo rinkoje
pagerės;
• 10 proc. (300) dalyvių po projektų pabaigos
tęs savanorišką veiklą;
Terminai:
• 2014 m. birželio 1 d.: Vietos plėtros strategijų rengimo
taisyklės;
• Vilniaus integruotų teritorijų vystymo programa – VMT
iki 2014 07 15, VRM – 2014 10 01.
• 2014 m. gruodis: ESFA kvietimai parengiamajai paramai;
• 2015 m. liepa: pirmųjų parengtų vietos plėtros strategijų
atranka;
• 2015 m. gruodis: pirmieji vietos plėtros projektai.
Klausimai-atsakymai: Kristina Sabaliauskienė,
el. p. [email protected]; tel. 271 8975
Ačiū už dėmesį

similar documents