Slide 1

Report
1
‫اهداف‬
‫‪‬بیماری نهان بیضگی را توضیح دهد‪.‬‬
‫‪‬عالئم‪،‬روش های درماانی نهاان بیضاگی در کودکاان‬
‫را شرح دهد‪.‬‬
‫‪‬بیمااااااااری هاااااااای هایسودسدیاسیر‪،‬ا ی اااااااسدیاسیر را‬
‫توضیح دهد‪.‬‬
‫‪‬عالئااااااااااااااااااااااام‪،‬روش هاااااااااااااااااااااااای درماااااااااااااااااااااااانی‬
‫هایسودسدیاسیر‪،‬ا ی سدیاسیر در کودکان را شرح دهد‪.‬‬
‫‪‬اک تروفی مثانه را بیان نماید‪.‬‬
‫‪‬عالئاام‪ ،‬روش درمااانی اک ااتروفی مثانااه را توضاایح‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪2‬‬
Cryptorchidism
Hypospadias
Epispadias, Bladder Exstrophy
3
‫‪Cryptorchidism‬‬
‫نهان بیضگی‪ ،‬نارسایی در سیر نزو لی یک یا دو بیضه از طریق کانال اینگوئینال به درون‬
‫اسکروتوم می باشد‪.‬‬
‫شیوع کریپتورکیدیسم بیشتر از ‪ %45‬در نوزادان نارس و ‪ %5‬در نوزادان ترم‬
‫می باشد‪.‬‬
‫گروهی از ژن های موجود بر روی کروموزوم ‪ Y‬مسئول تکامل بیضه ها می‬
‫باشد‪.‬‬
‫در هفته ‪ 25‬تا ‪ 30‬بیضه ها تحت تاثیر هورمون تستوسترون از کانال اینگوئینال به‬
‫درون اسکروتوم نزول می یابند‪.‬‬
‫‪Etiology‬‬
‫هنگامی که نزول بیضه ها به درون اسکروتوم متوقف‬
‫گردد‪ ،‬نهان بیضگی رخ می دهد‪.‬‬
‫عواملی همچون ‪:‬‬
‫عیوب هیپوفیز‪-‬هیپوتاالموس و بیضه ها‬
‫عیوب غدد داخلی‬
‫تولد زودرس‬
‫‪6‬‬
‫عدم وجود ‪ Testis‬درون اسکروتوم حاصل یکی‬
‫از موارد زیر می تواند باشد‪:‬‬
‫‪Cryptorchidism‬‬
‫‪Anorchia‬‬
‫‪7‬‬
‫‪Retractile Testis‬‬
‫‪Retractile Testis‬‬
‫شایع ترین محل در پس رفتگی بیضه ها کشاله ران می باشد‪.‬‬
‫‪ Cremasteric Reflex‬در شیرخوارگی فعال می گردد و در ‪4‬تا‪ 5‬سالگی به اوج‬
‫می رسد‪.‬‬
‫برخالف کریپتورکیدسم با فشار مالیم ‪ Testis‬ها به درون اسکروتوم برمی گردد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Anorchia‬‬
‫فقدان کامل یک ‪Testis‬‬
‫وقتی یک یا هر دو ‪ Testis‬کودک مبتال به کریپتورکیدیسم لمس نشود به آنورکیا شک‬
‫می کنیم‪.‬‬
‫حتما بایستی آنورکیا از کریپتورکیدیسم سریع تشخیص داده شود‪.‬‬
‫شانس ابتال به ‪Malignancy‬‬
‫افتراق با سونوگرافی یا جستجو با عمل جراحی‬
‫‪9‬‬
‫تظاهرات بالینی‬
‫‪1‬‬
‫عدم ملس بیضه ها توسط والدین‪ ،‬کوچک بودن اسکروتوم در سمت مبتال‬
‫‪ Retracted Testis‬با استحمام کودک با آب گرم قابل برگشت می باشد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫ارزشیابی تشخیصی‬
‫‪1‬‬
‫قرار دادن کودک در وضعیت ‪ Squatting‬و معاینه ‪Testis‬‬
‫‪2‬‬
‫سونوگرافی‪LAPARASCOPY , MRI ,CT Scan،‬‬
‫‪11‬‬
12
‫عمل جراحی هر چه زودتر جهت پیشگیری از بدخیمی‪ ،‬حفظ باروری‪،‬‬
‫جلوگیری از آسیب و پیچ خوردگی‪،‬کاهش آسیب روانی بایستی انجام گردد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫مراقبت های پس از عمل‬
‫مراقبت پس از عمل جراحی شامل پیشگیری از عفونت و‬
‫آموزش به والدین در مورد نحوه مراقبت از کودک در منزل‬
‫از جمله کنترل درد می باشد‪.‬‬
‫با تمیز نگهداشتن محل جراحی از ادرار از عفونت پیشگیری‬
‫نمود‪.‬‬
‫‪Page 14‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
‫مراقبت های پس از عمل‬
‫اجتناب از فعالیت شدید کودک‬
‫پیگیری بیماری کودکان پسر خصوصا آن دسته که عمل‬
‫جراحی را در ‪11‬تا‪ 12‬سالگی انجام داده اند از لحاظ سرطان‬
‫بیضه و عقیمی‬
‫‪Page 15‬‬
‫‪Free Powerpoint Templates‬‬
Free Powerpoint Templates
Page 16
Hypospedias
Hypospadias is a birth defect of the urethra in
males that involves an abnormally placed urinary
meatus (the opening, or male external urethral
orifice) Instead of opening at the tip of the glans of
the penis, a hypospadic urethra opens anywhere
along a line running from the tip along the underside
17
18
‫‪Hypospedias‬‬
‫شیوع ‪1‬نفر به ازای هر ‪250‬تا‪ 300‬تولد زنده‬
‫‪10‬تا‪ %15‬موارد داشتن تاریخچه خانوادگی‬
‫‪19‬‬
Chordee
Chordee is a congenital condition (birth defect) resulting from
abnormal development of the penis.
In chordee, the penis usually curves downward. The urinary
opening may be on the underside of the penis (hypospadias).
Surgery can usually correct chordee.
Free Powerpoint Templates
Page 20
21
‫‪Treatment‬‬
‫اهداف عمل جراحی ‪:‬‬
‫توانایي ادرار با جریان طبیعي و به صورت ای تاده‬
‫به اسي وضعیت طبیعي ژنیتال به دلیل آثار روانی‬
‫حفظ ارگان جن ي‬
‫‪‬بهترین سمان برای انجام عمل جراحی ‪ 6-12‬ماهگی می‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪‬بهترین سمان قبل اس ‪3‬ماهگی‬
‫‪‬دادن ت تودترون قبل اس عمل‬
‫‪22‬‬
‫مراقبت های پس از عمل‬
‫آمادگی روانی والدین‬
‫مراقبت اس ادتنت یا دند ادراری‬
‫کنترل درد‬
‫اجتناب اس حمام وان‬
‫اجتناب اس باسی با شن و ماده‪ ،‬ادب دواری‪ ،‬شنا و‪...‬‬
‫‪23‬‬
Epispadias
An epispadias is a rare type of malformation of
the Penise in which the Urethra ends in an
opening on the upper aspect of the penis
24
‫‪Epispadias‬‬
‫‪‬تدابیر درمانی‬
‫‪ ‬تعویق عمل ختنه‬
‫‪‬آگاهي والدین از پیامد عمل‬
‫‪‬كنترل درد‬
‫‪ ‬انحراف مسیر ادراري‬
‫‪ ‬تا زمان وجود استنت از حمام وان خودداري كنید‪.‬‬
‫‪‬پماد آنتي باكتلاير روي پنیس‬
‫‪ ‬تشویق به مصرف مایعات‬
‫‪‬جلوگیري از بازي هاي خشن‬
‫‪25‬‬
‫‪Bladder Exstrophy‬‬
‫اکستروفی مثانه یک عیب شدید سیستم ادراری می باشد که با بازبودن مثانه در سطح‬
‫دیواره شکمی‪،‬نارسایی در تشکیل مجاری ادراری و جداشدگی استخوان لگن همراه می‬
‫باشد‪.‬‬
‫با اپیسپدیازیس همراه می باشد‪.‬‬
‫میزان شیوع ‪1‬در‪ 50000‬تولد زنده‬
‫‪26‬‬
‫‪Patphysiology‬‬
‫نقص در جوش خوردگی دیواره قدامی مثانه در زمان جنینی در نتیجه سیستم ادراری‬
‫تحتانی در معرض دید قرار می گیرد‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪Clinical Manifestation‬‬
‫ریزش مداوم ادرار بر روی ودت‬
‫ادتشمام بوی نامطبوع ادرار‬
‫اختالل در یکسارچگی ودت‬
‫عفونت‬
‫‪Waddling Gait‬‬
‫‪Impotency‬‬
‫‪28‬‬
‫‪Treatment‬‬
‫اهداف درمان شامل ‪:‬‬
‫حفظ دالمت کلیه ها‬
‫ددتردی به کنترل ادرار‬
‫ترمیم ودت اس لحاظ سیبایی‬
‫یشگیری اس عفونت‬
‫حفظ دالمت دی تم ژنیتال اس لحاظ دفع ادرار و فعالیت جن ی‬
‫‪4‬‬
‫‪Treatment‬‬
‫چند مرحله ای بودن عمل جراحی‬
‫ب تن مثانه در طی روس اول تا دوم تولد‬
‫وشانیدن مثانه تودط وشش الدتیکی یا ان مان‬
‫ادتریل یش اس عمل‬
‫برردی دفع ادرار‬
‫برردی عفونت ادراری‬
‫جراحی جداشدگی ادتخوان وبیر‬
‫‪4‬‬
‫‪Treatment‬‬
‫مرحله دوم اصالح ا ی سدیاسیر در ‪ 9‬ماهگی‬
‫تزریق کالژن یا تعبیه ادفگتر مصنوعی‬
‫‪4‬‬
‫مراقبت ها‬
‫رعایت بهداشت ناحیه مثانه جهت پیشگیری از عفونت‬
‫پوشاندن ناحیه‬
‫تنظیم مایعات و مایعات وریدی‬
‫گرفتن نمونه ادرار با دمر قرار دادن كودك روي ظرف یا قطره چكان یا سرنگ‬
‫عدم استفاده از وان‬
‫حمایت رواني جهت سازش با ترس ها‬
‫تعبیه ‪NGT‬‬
‫‪Hip spica‬‬
‫‪32‬‬
‫خسته نباشید‪.‬‬
‫‪33‬‬

similar documents