Genetic Disorders

Report
Genetic
Disorders
CHOROMOSOMAL
‫سیتوژنتیک بالینی‬
‫الف‪ -‬اختالالت کروموزومهای اتوزومی‬
‫ب‪ -‬اختالالت کروموزومهای جنسی‬
‫اختالالت اتوزومی‬
‫سه اختالل اتوزومی سازگار با حیات بعد از تولد‪:‬‬
‫‪ -1‬تریزومی ‪( 21‬سندرم داون)‬
‫‪ -2‬تریزومی ‪18‬‬
‫‪ -3‬تریزومی ‪13‬‬
‫هر سه اختالل با عقب ماندگی رشدی و ذهنی و آنومالیهای مادرزادی متعدد‬
‫همراهند‪.‬‬
‫در این بیماریها ژنهای موجود بر روی کروموزوم اضافی مسئول فنوتیپ‬
‫غیرطبیعی بیماری هستند‪.‬‬
‫عموماً در هر عدم تعادل کروموزومی (چه بصورت ژنهای اضافی یا از دست‬
‫رفتن ژنی) اثر فنوتیپی ایجاد شده متناسب با مقدار ژن اضافی یا از دست رفته‬
‫است‪.‬‬
‫‪Down’s Syndrome‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شایعترینًعلتًناشیًازًعدمً‬
‫جداشدگیًدرًکروموزومً‪ 21‬استً‬
‫واشخاصًمبتالًبهًتریزومیًًسه‬
‫کروموزومً‪ 21‬دارند‬
‫میزانًبروز‪1/800‬‬
‫‪ 2/3‬سقطًخودبخودًجنینًها‬
‫تریزومیًازادًدرً‪ 95‬درصد‬
‫‪ 2‬درصدًموزاییک‬
‫‪3‬ذرصدترانسلوکاسیونًًنادر‬
‫سنًمادر‬
‫‪<25 y/o 1/1600‬‬
‫‪>40 y/0 1/80-100‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سندرم داون‬
‫(‪)Down syndrome‬‬
‫‪ -1‬شایعترین اختالل کروموزومی و شایعترین علت عقب ماندگی ذهنی‬
‫است‪ 1( .‬در ‪ 800‬تولد زنده) میزان بروز آن در مادران باالی ‪ 35‬سال‬
‫خیلی بیشتر است‪ .‬حدود نیمی از تمام ناهنجاریهایی که قبل از تولد‬
‫تشخیص داده میشوند را تشکیل میدهد‪.‬‬
‫الا حدود ‪ 20‬تا ‪ %25‬حاملگیهای داون تا تولد زنده میمانند‪ .‬در این‬
‫‪ -2‬احتما ً‬
‫میان کمترین میزان بقا مربوط به آنهایی است که نقصهای مادرزادی‬
‫قلب دارند‪.‬‬
Down’s Syndrome
or Trisomy 21 (Happy children)
‫ مادریًاست‬80ً‫ تا‬75
‫کروموزومها در سندرم داون‬
‫‪ -1‬تریزومی ‪:21‬‬
‫حدود ‪ %95‬بیماران داون دچار تریزومی ‪ 21‬هستند‪ .‬خطای میوزی‬
‫مسئول این تریزومی در ‪ %90‬موارد مادری (عمدتاً میوز ‪ )I‬و در ‪%10‬‬
‫موارد پدری (معمولً میوز ‪ )II‬میباشد‪ .‬ومیزان عود در فرزند بعدی یک‬
‫درصد است‬
‫‪ -2‬جابجایی ‪:21q21q‬‬
‫این جابجایی که شامل یک کروموزوم متشکل از دو بازوی بلند کروموزوم‬
‫‪ 21‬است و بنظر میرسد یک ایزوکروموزوم باشد در درصد کوچکی از‬
‫بیماران داون دیده میشود‪ .‬حاملین چنین کروموزومی ایجاد گامتهایی میکنند‬
‫که یا دارای دو کروموزوم ‪ 21‬است یا فاقد آن است‪ .‬لذا فرزندان بالقوه‬
‫آنان یا سندرم داون دارند یا منوزومی ‪ 21‬که بندرت میتوانند زنده بمانند‪.‬‬
‫‪ -3‬جابجایی روبرت سونین‪:‬‬
‫حدود ‪ %4‬بیماران داون دارای ‪ 46‬کروموزوم و جابجایی روبرت سونین بین ‪ 21q‬و‬
‫‪ 14q‬یا ‪ 21q‬و ‪ 22q‬میباشند‪ .‬مثل ‪ .46XY,rob(14;21),+21‬برخالف تریزومی‬
‫‪ ،21‬جابجایی روبرت سونین هیچ ارتباطی با سن مادر نشان نمیدهد اما یک خطر عود‬
‫نسبتًا ا باال در والدین (خصوصًا ا مادر) حامل این جابجایی وجود دارد‪).‬از ‪ 5‬تا صد‬
‫درصد(‬
‫از ‪ 6‬گامت ایجاد شده توسط‬
‫والدین حامل ‪ 3‬تا نمیتوانند‬
‫منجر به فرزند زنده شوند و‬
‫از ‪ 3‬گامت باقیمانده تنها‬
‫یکی میتواند ایجاد سندرم‬
‫داون نماید‪( .‬خطر تئوریک‬
‫‪ 1‬به ‪ )3‬در عمل تنها ‪ 10‬تا‬
‫‪ %15‬مادران و چند درصد‬
‫پدران حامل ایجاد فرزندان‬
‫مبتال مینمایند‪.‬‬
‫ایاًداونًارثیًاستً؟‬
‫ تنهانیمیًازًترانسلوکاسیونًهاًدرًوالدًدیدهًمیشود‬
‫ بالنسًکاریر‬
 If the father is the carrier, the risk is about 3
percent.
 If the mother is the carrier, the risk is
between 10 and 15 percent.
Risk of recurrence
Mosaicism – if one child is Down, the
subsequent chances is 1%.
‫‪Symptoms of Down Syndrome‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شکافًچشمیًبهًبالً‪Upward slant to eyes.‬‬
‫بینیًکوچکًوپهن‪Small, flattened nose.‬‬
‫زبانًبزرگًًودهانًکوچک‬
‫گردنًکوتاه‬
‫دستانًکوچکًوانگشتانًکلینوداکتلی(فقدانًبندًانگشتًًپنجم)‬
‫شلیًبدنًناشیًازًعضالتًومفاصلًشل‪floppy baby‬‬
‫خطًسیمینًکفًدست‬
‫اپیًکانتالًفولدًچشمً‬
‫‪mental retardation‬‬
‫‪GAP‬درًپاًًبینًانگشتًاولًوسایرًانگشتانً‬
‫عقیمیًدرًمردانًوباروریًدرً‪ 15‬تاًسیًدرصدًدخترانًمبتال‬
‫هیپوتونی‪ ،‬صورت دیس مورفیک‪ ،‬قد کوتاه‪،‬‬
‫براکی سفالی (كوتاهي سر) با یک‬
‫استخوان اکسیپیتال تخت‪ ،‬گردن کوتاه‪،‬‬
‫پوست شل پشت گردن‪ ،‬پل بینی تخت‪،‬‬
‫پائین قرار داشتن گوشها‪ ،‬دهان باز‪ ،‬زبان‬
‫شیاردار و فاقد شیار مرکزی و بیرون‬
‫آمده‪ ،‬چینهای اپیکانتوس که به چشمها‬
‫ظاهر مایل میدهد‪ ،‬دستهای کوتاه و پهن و‬
‫اغلب دارای یک شیار پهن عرضی در‬
‫کف دست (‪ ،)simian crease‬انگشت‬
‫پنجم بداخل خمیده (‪،)clinodactyly‬‬
‫فاصله وسیع بین اولین و دومین انگشت‬
‫پا‪ ،‬و عقب ماندگی ذهنی از فنوتیپهای این‬
‫بیماری هستند‪.‬‬
Risk factors
 Advancing maternal age. By age 35, a woman's
risk of conceiving a child with Down syndrome is
1 in 400. By age 45, the risk is 1 in 35.
 Having had one child with Down syndrome.
Typically, a woman who has one child with Down
syndrome has about a 1 percent chance of having
another child with Down syndrome.
 Being carriers of the genetic translocation for
Down syndrome. Both men and women can pass
the genetic translocation for Down syndrome on to
their children
‫عوارض‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عملکردًتیرویید‬
‫سیستمًقلبی‬
‫واکنشًهایًلوکمویید ‪Transient leukemoid‬‬
‫‪reaction‬‬
‫مرگًناگهانی ‪Early death relate to cardiac‬‬
‫‪dysfunction‬‬
‫لوکمی‬
‫الزایمر‬
‫میزانًبروزًعفونت‬
‫چاقی‬
‫‪ -4‬عارضه اصلی در داون عقب‬
‫ماندگی ذهنی است‪ .‬ضریب‬
‫الا بین ‪ 30‬تا‬
‫هوش (‪ )IQ‬معمو ً‬
‫‪ 60‬است‪ .‬بیماری قلبی‬
‫مادرزادی در ‪ 3/1‬کودکان زنده‬
‫بدنیا آمده وجود دارد‪ .‬آترزی‬
‫دئودنوم یا فقدان دوازدهه‬
‫(‪ )duodenal atresia‬و‬
‫فیستولهای نای و مری از‬
‫اختالالت شایع است‪ .‬خطر‬
‫لوسمی ‪ 15‬برابر افراد عادی‬
‫است‪ .‬ضعف و پیری زودرس‬
‫همراه با عالئم بیماری آلزایمر‬
‫این بیماران را چند دهه زودتر‬
‫از معمول درگیر میکند‪.‬‬
‫غربالگری‬
 First trimester. Part one includes an
ultrasound to measure nuchal translucency
and a blood test to measure PAPP-A.
 Second trimester. Done at 15 to 20 weeks
of pregnancy, the quad screen measures
your blood level of four pregnancyassociated substances, alpha fetoprotein,
estriol, HCG and inhibin A.
‫ درصدًغربالگریًمثبتًاستًآنگاه‬5ً‫در‬
 Amniocentesis. after 15 weeks of gestation. The test
carries a 1 in 200 risk of miscarriage.
 Chorionic villus sampling (CVS). Typically
performed between the ninth and 14th week of
pregnancy1 in 100 risk of miscarriage.
 Percutaneous umbilical blood sampling (PUBS).
Blood is taken from a vein in the umbilical cord.
after 18 weeks of gestation. This test carries a
greater risk of miscarriage than does amniocentesis
or chorionic villus sampling. Generally, this test is
only done when results of other tests are unclear.
‫متدًهایًجدید‬
 Analysis of circulating fetal DNA
 Preimplantation genetic diagnosisOne
option that may become available for
couples undergoing in vitro fertilization is
testing of the embryo for genetic
abnormalities .
‫‪Mutations‬‬
‫‪ ‬موتاسیون ها می توانند ارثی(انتقال از والد) یا اکتسابی‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪ ‬در نوع ارثی این موتاسیون هم در والد وهم در همه‬
‫سلوهای بدن دیده میشود این نوع را ‪germ line‬‬
‫‪ mutations‬نیز میگویند چون در سلولهای جنسی‬
‫وزایا ایجاد میشوند سلولهای دارای موتاسیون قابلیت‬
‫تقسیم دارند‪.‬‬
‫‪ ‬البته در هر سلولی ابتدا پس از موتاسیون ترمیم‬
‫‪DNA‬اتفاق میافتد ولی عواملی همچون سن گاهی عمل‬
‫باز دارندگی دارند‬

similar documents