Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Report
Kontrollstation för
elcertifikatsystemet
2015
Mattias Haraldsson
Enligt regleringsbrevet ska
Energimyndigheten:
•
Analysera och föreslå eventuella justeringar av kvotpliktskurvan som
behöver göras för att Sverige ska uppfylla åtagandet gentemot Norge i
traktatet om en gemensam elcertifikatmarknad
•
Identifiera och bedöma risker som kan leda till att utbyggnadstakten av
förnybar elproduktion inte utvecklas som förväntat till 2020
•
Belysa torvens roll i elcertifikatsystemet samt analysera
konsekvenserna av en eventuell utfasning av torven
•
Analysera den historiska utvecklingen inom systemet, bl.a. med
avseende på elcertifikatpriser, sparade elcertifikat och utfasning av
anläggningar
•
Analysera marknadens funktionssätt, bl.a. med avseende på
omsättning, likviditet, antal aktörer och marknadsklarering och vid
behov föreslå åtgärder för att ytterligare förbättra funktionssättet
Utredningen ska på sikt bidra till
att:
• Marknaden för handel med elcertifikat fungerar väl.
• Elcertifikatsystemet bidrar till att nationella mål om förnybar
energi uppnås och att avtalet mellan Sverige och Norge om en
gemensam marknad för elcertifikat hålls.
• Den eventuella risken för en, i förhållande till uppsatta mål, för
låg utbyggnadstakt reduceras.
• Det finns kunskap om vad utfasning av torven från
certifikatsystemet skulle innebära både för certifikatsystemet och
för torvnäringen i Sverige.
Avgränsning
• Det ingår inte i uppdraget att se över målen för
förnybar elproduktion!
• Analyser av vad som händer med elcertifikatsystemet
efter 2020 ingår inte i uppdraget.
• Fokus för den del av projektet som avser torvens roll i
elcertifikatsystemet är elcertifikatsystemet.
• I utredningen görs en bedömning av vad det innebär
för torvbranschen att bränslet är berättigat till
elcertifikat, men inte någon fullständig analys av
torvbranschens ekonomiska och marknadsmässiga
villkor.
Utredningsorganisation
• Ca 10 medarbetare från Energimyndigheten
• Styrgrupp (chefer från myndighetens
analysavdelning)
• Referensgrupp (elcertifikatsystemets användarråd)
• Extern kvalitetsgranskare
Angränsande utredningar
•
Kontrollstation i Norge (NVE): Dialog med norska myndigheter ”i de
delar som är relevanta”.
•
Samarbetsmekanismer förnybart (uppdrag 3 i regleringsbrevet):
Energimyndigheten ska ”analysera för- respektive nackdelar med en
utvidgning av den gemensamma elcertifikatmarknaden till fler länder”.
Dessutom ska analyseras ”hur gemensamma projekt […] kan
finansieras och i vilken utsträckning valet av finansieringsmodell
påverkar den gemensamma elcertifikatmarknaden före och efter 2020
och konsumentpriset på el.”
•
Uppföljning av tillståndsprocesser (uppdrag 5 i regleringsbrevet):
Energimyndigheten ska ”följa upp tillståndsprocesser för anläggningar
som producerar förnybar el […] och verka för att åtgärder som
effektiviserar processen blir genomförda”.
Tidplan
• Uppstartsarbete
• Hearingar i Stockholm och Oslo
• Utredningsarbete: vår-höst 2013
• Öppet remissförfarande: hösten 2013
• Revidering, granskning och beslut: dec 2013-jan
2014
• Redovisning till Regeringskansliet: 15 februari 2014
Vad händer närmast?
•
Kvotkurva
Prognos för kvotpliktig elanvändning tas fram.
•
Utbyggnadstakt
Kontakter med branschen. Insamling av information om planerade
projekt. Kontakter med NVE.
•
Torv
Möten med branschen under maj.
•
Historisk utveckling
Statistiksammanställning bl.a. från publikationen ”Elcertifikatsystemet
2013”.
•
Marknadens funktionssätt
Statistiksammanställning, synpunkter från hearing. Kontakt med NVE.
Information från projektet
• Remissutgåva: hösten 2013
• Slutrapport: 15 februari 2014
Information till projektet
• I samband med hearingen
Muntligt under gruppdiskussionerna
Skriftligt till [email protected]
(senast 19/4)
• Skriftligt till
[email protected]
• Remissutgåva under hösten. Datum kommer
att annonseras i förväg

similar documents