Model OSI

Report
Protokół Komunikacyjny
Protokół Komunikacyjny:
• element oprogramowania,
• element jawnie zainstalowany na wszystkich urządzeniach
i elementach sieciowych i komputerach klienckich
Są dwie kategorie:
- otwarte,
- charakterystyczne dla producenta
Protokoły otwarte są standardem oficjalnym, nie są własnością żadnej
organizacji. TCP/IP- podstawowa forma komunikacji w sieci Internet.
Protokoły charakterystyczne dla producenta są własnością konkretnego
producenta (np. : IPX/SPX- grupa protokołów zamkniętych opracowana przez
jedną firmę- Novel).
MODEL OSI
W roku 1978 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO zaproponowała
model architektury sieci zwany modelem OSI w celu integracji wszystkich lokalnych
podsieci.
Był to pierwszy krok w kierunku stworzenia jednolitego systemu komunikacyjnego.
NUMER
NAZWA WARSTWY
7
APLIKACJI
6
PREZENTACJI
5
SESJI
4
TRANSPORTOWA
3
SIECIOWA
2
ŁĄCZA DANYCH
1
FIZYCZNA
Warstwy górne – współpracują
z oprogramowaniem realizującym
zadania zlecane przez użytkownika
systemu komputerowego
Warstwy dolne zajmują się
znajdowaniem właściwej drogi do
celu, gdzie ma być przekazana dana
informacja. Dzielą dane na
odpowiednie dla urządzeń
sieciowych pakiety (ramki).
Zapewniają weryfikację bezbłędności
przesyłanych informacji
WARSTWA FIZYCZNA:
-- określa wszystkie składniki sieci niezbędne do obsługi elektrycznego,
optycznego, radiowego wysyłania i odbierania sygnałów
-- odbiera ramki danych z warstwy łącza danych i przesyła je szeregowo bit
po bicie
-- jest odpowiedzialna za odbiór kolejnych bitów przychodzących
-- ustala szybkość wysyłania informacji
WARSTWA ŁĄCZA DANYCH:
-- odpowiada za końcową zgodność przesyłania danych
-- pakuje instrukcje danych w ramki i wysyła je do warstwy fizycznej
-- rozpoznaje i naprawia błędy
-- składa bity otrzymane od warstwy fizycznej i umieszcza je w ramkach
WARSTWA SIECIOWA:
-- określa trasy transmisji między komputerem nadawcą a komputerem
odbiorcą
-- nie posiada żadnych mechanizmów korekcji błędów
-- używana jest do komunikowania się z komputerami znajdującymi się
poza lokalnymi segmentami sieci LAN
WARSTWA TRANSPORTOWA:
-- dba o poprawność przesyłania danych
-- jest odpowiedzialna za przesyłanie danych i integralność transmisji
-- ustala odpowiednią kolejność pakietów przed wysłaniem do warstwy
sesji
-- odpowiada za nawiązywanie połączenia, wymianę danych oraz
zamykanie połączenia
-- wykrywa pakiety, które zostały odrzucone przez routery i automatycznie
generuje żądanie ich ponownej transmisji
WARSTWA SESJI:
-- rozpoznaje połączenia pomiędzy aplikacjami i dzięki temu zapewnia
właściwy kierunek przepływu informacji
-- zapewnia uporządkowaną wymianę danych między aplikacjami
i zamknięcie sesji (korzysta w tym celu z usług warstwy transportowej)
WARSTWA PREZENTACJI:
-- zarządza sposobem kodowania wszelkich danych
-- odpowiada za translację między niezgodnymi schematami kodowania
-- jest w stanie zapewnić szyfrowanie i deszyfrowanie wiadomości
WARSTWA APLIKACJI:
-- pełni rolę interfejsu pomiędzy aplikacjami użytkownika a usługami
sieciowymi
-- inicjuje sesje komunikacyjne

similar documents