دانلود - دانشگاه شاهد

Report
‫شبکه های کامپیوتری‬
‫بخش دوم‪:‬‬
‫پروتکل و استاندارد در شبکه های کامپیوتری‬
‫وحید حقیقت دوست‬
‫دانشکده فنی و مهندس ی دانشگاه شاهد‬
‫‪1‬‬
‫لزوم وجود پروتکل و استاندار‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫پروتکلها و استانداردها باعث بکار افتادن و عمل کردن اجزای شبکه در‬
‫کنار هم می شوند‪.‬‬
‫استاندارد شدن یک پروتکل‪ ،‬باعث میشود تا اجزای مختلف شبکه که‬
‫توسط سازندگان مختلف تولید شده اند‪ ،‬بتوانند در کنار هم کار کنند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫• چنانچه سازندگان روی یک پروتکل توافق کنند و یا یک سازمان معتبر یک پروتکل‬
‫را تایید نماید‪ .‬به آن استاندارد میگویند‬
‫استاندارد‬
‫• انتخاب یک الگوریتم و لحاظ نمودن شرایط عملیاتی منجر به تولید پروتکل میشود‪.‬‬
‫• ممکن است سازنه های مختلف از پروتکلهای مختلفی استفاده نمایند‬
‫• ممکن است دو سازنده روی یک پروتکل توافق کنند‬
‫پروتکل‬
‫• برای حل یک مساله ممکن است الگوریتمهای مختلفی ارائه شوند‪ .‬الگوریتم به مساله‬
‫بصورت ساده نگاه میکند‬
‫الگوریتم‬
‫پروتكل ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫براي برقراري ارتباط بين رايانه ها ي سرويس گيرنده و سرويس دهنده قوانين‬
‫كامپيوتري براي انتقال ودريافت داده مشخص شده اند كه به قرارداد يا پروتكل‬
‫موسومند‪.‬‬
‫اين قرارداد ها و قوانين بصورت نرم افزاري در سيستم براي ايجاد ارتباط ايفاي‬
‫نقش مي كنند‪.‬‬
‫پروتكل یا قرارداد ‪ ،‬در واقع زبان مشترك كامپيوتري است كه براي درك و فهم‬
‫رايانه به هنگام درخواست و جواب متقابل استفاده مي شود‪.‬‬
‫یکی از شناخته شده ترین پروتکلها ‪ TCP/IP‬است‬
‫مدل ‪OSI‬‬
‫)‪(Open System Interconnection‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫اين مدل مبتني بر قراردادي است كه سازمان استانداردهاي جهاني ايزو‬
‫بعنوان مرحله اي از استاندارد سازي قراردادهاي اليه هاي مختلف‬
‫توسعه دارد‪.‬‬
‫نام اين مدل مرجع به اين دليل ‪ OSI‬است چراكه با اتصال سيستم‬
‫هاي باز سروكار دارد و سيستم هاي باز سيستم هايي هستند كه براي‬
‫ارتباط با سيستم هاي ديگر باز هستند‬
‫اصول طراحی الیه ای‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫طراحی الیهای شبکه به منظور تفکیک مسائلی است که باید توسط‬
‫طراح حل شود‪.‬‬
‫طراحی الیه ای شبکه را میتوان با برنامه نویس ی ماجوالر مقایسه کرد ‪،‬‬
‫بدین نحو که روالهای حل یک مسئله به اجزای کوچکتری شکسته‬
‫میشود و برای آن زیربرنامه نوشته میشود‪.‬‬
‫در توابع صدازنندۀ این زیربرنامه ها ‪ ،‬جزئیات درونی آنها اهمیت ندارد‬
‫بلکه فقط نحوۀ صدازدن آنها و پارامترهای مورد نیاز ورودی به زیربرنامه‬
‫و چگونگی برگشت نتیجه به صدازننده ‪ ،‬مهم است‪.‬‬
‫چرا از مدل الیه ای استفاده میشود؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وقتي نياز به سطوح مختلف از انتزاع است ‪ ،‬اليه اي بايد ايجاد شود‪.‬‬
‫(ساده سازی)‬
‫هر اليه بايد وظيفه مشخص ي داشته باشد‪( .‬شکستن روالهای سنگين به‬
‫روالهای ساده)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪7‬‬
‫وظيفه هر اليه بايد با در نظر گرفتن قراردادهاي استاندارد جهاني انتخاب‬
‫گردد‪.‬‬
‫مرزهاي اليه بايد براي كمينه كردن جريان اطالعات از طريق رابط ها‬
‫انتخاب شوند‪( .‬مدیریت فرایندها و جریانها)‬
‫مدل هفت اليهاي ‪OSI‬‬
‫‪‬‬
‫برای آنکه طراحی شبکه ها سلیقه ای و پیچیده نشود سازمان جهانی استاندارد‬
‫‪ ،ISO‬مدل هفت الیه ای برای شبکه ارائه کرد‪ ،‬به گونهای که وظائف و خدمات‬
‫شبکه در هفت الیۀ مجزا تعریف و ارائه میشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪8‬‬
‫اليه فيزيكي ‪Physical layer‬‬
‫اليه پيوند دادهها ‪Data link layer‬‬
‫اليه شبكه ‪Network layer‬‬
‫اليه انتقال ‪Transport layer‬‬
‫اليه جلسه ‪Session layer‬‬
‫اليه ارائه ( نمايش ) ‪Presentation layer‬‬
‫اليه كاربرد ‪Application layer‬‬
9
‫ارائه مدل ‪ OSI‬تا عمل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪10‬‬
‫این مدل به منظور تعریف یک استاندارد جهانی و فراگير ارائه شد و گمان ميرفت‬
‫که تمام شبکه ها بر اساس این مدل در هفت الیه طراحی شوند‪ ،‬به گونهای که در‬
‫دهۀ هشتاد سازمان ملی علوم در آمریکا عنوان کرد که در آینده فقط از این‬
‫استاندارد حمایت خواهد کرد‪.‬‬
‫ً‬
‫ولی در عمل ‪ ،‬طراحان شبکه به این مدل وفادار نماندند‪ .‬مثال شرکت ناول مدل‬
‫پنج الیه ای ‪ IPX/SPX‬خودش را بکار گرفت و در اینترنت مدل ‪TCP/IP‬فراگير‬
‫شد‪.‬‬
‫‪ -1‬اليه فيزيکي ‪Physical Layer‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫به انتقال بيتهاي خام برروي كانال ارتباطي مربوط مي شود‪ .‬در اينجا مدل طراحي با‬
‫رابط هاي مكانيكي ‪ ،‬الكتريكي و رسانه انتقال فيزيكي كه زير اليه فيزيكي قراردارند‬
‫سروكار دارد‪.‬‬
‫واحد اطالعات ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پارامترهاي قابل توجه ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪11‬‬
‫بيت‬
‫ظرفيت كانال فيزيكي و نرخ ارسال‬
‫نوع مدوالسيون‬
‫مسائل مكانيكي و الكتريكي مانند نوع كابل‪ ،‬باند فركانس ي‪ ،‬نوع رابط (كانكتور) كابل‬
‫‪ -2‬اليه پيوند داده‪Data Link Layer -‬‬
‫‪‬‬
‫وظايف اين اليه شامل موارد زير است ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ارائه خدمات به الیه شبکه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مدیریت فریم ها (قاب ها)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خطايابي وارسال مجدد فريم ها‬
‫کنترل جریان‬
‫‪‬‬
‫‪12‬‬
‫ایجاد فريم ها (از روی بسته های دریافتی الیه باال)‪ ،‬بازسازی فریم (از روی دنباله بیتی دریافت شده) ‪ ،‬ايجاد تمايز‬
‫بين فريم ها داده و كنترلی‬
‫مدیریت دسترس ی به رسانه‬
‫کنترل خطا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دریافت بسته ها در مبدا و تحویل آن در مقصد و یا گزارش خطای انتقال‬
‫ايجاد هماهنگي بين كامپيوتر ارسال كننده ودريافت كننده داده ها‬
‫‪ -3‬الیه شبکه ‪Network -‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪13‬‬
‫در این الیه اطالعات به صورت بسته هایی سازماندهی میشود و برای انتقال‬
‫مطمئن تحویل الیۀ دوم میشود‪.‬‬
‫با توجه به آنکه ممکن است بين دو ماشين در شبکه مسيرهای گوناگونی وجود‬
‫داشته باشد‪ ،‬لذا این الیه وظیفه دارد هر بستۀ اطالعاتی را پس از دریافت به‬
‫مسيری هدایت کند تا آن بسته بتواند به مقصد برسد‪.‬‬
‫در این الیه باید تدابيری اندیشیده شود تا از ازدحام (یعنی ترافیک بیش از اندازۀ‬
‫بسته ها در یک مسيریاب یا مرکز سوئیچ) جلوگيری شده و از ایجاد بن بست‬
‫ممانعت بعمل بیاورد‬
‫وظایف الیه شبکه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪14‬‬
‫سازماندهي اطالعات بصورت بسته و ارسال جهت انتقال مطمئن به‬
‫اليه پيوند دادهها‬
‫تعيين مسير هر بسته ارسالي براي رسيدن به مقصد‬
‫جلوگيري از ازدحام و ترافيك در بين مسيريابها و سوئيچها‬
‫اختصاص آدرسهاي مشخص و استاندارد براي هر بستة آماده ارسال‬
‫عملکرد اين اليه بدون اتصال (‪ )connection less‬است‪.‬‬
‫الیه انتقال ‪Transport layer‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪15‬‬
‫وظيفه ارسال مطمئن يك بسته به مقصد را برعهده دارد‪.‬‬
‫اليه انتقال پس از ارسال يك بسته به مقصد ‪ ،‬منتظر مي ماند تا‬
‫سيگنالي از مقصد مبني بر دريافت آن بسته دريافت كند‪.‬‬
‫در صورتيكه این اليه در منبع سيگنال مذكور را از مقصد دريافت نكند‪.‬‬
‫مجددا اقدام به ارسال همان بسته به مقصد خواهد كرد‪.‬‬
‫این الیه تالش دارد تا یک ارتباط اتصال گرا را روی بستری که بدون‬
‫اتصال است پیاده سازی نماید‪.‬‬
‫وظایف الیه انتقال‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪16‬‬
‫ارسال يك بسته ويژه قبل از ارسال بسته ها براي اطمينان از آمادگي گيرنده براي دريافت‬
‫اطالعات‬
‫شماره گذاري بسته هاي ارسالي براي جلوگيري از گم شدن يا ارسال دوباره بسته ها‬
‫حفظ ترتيب جريان بسته هاي ارسالي‬
‫آدرس دهي پروسه هاي مختلفي كه روي يك ماشين واحد اجرا مي شوند‪.‬‬
‫تقسيم پيامهاي بزرگ به بسته هاي اطالعاتي كوچكتر‬
‫بازسازي بسته هاي اطالعاتي و تشكيل يك پيام كامل‬
‫شماره گذاري بسته هاي كوچكتر جهت بازسازي‬
‫تعيين و تبيين مكانيزم نامگذاري ايستگاههاي موجود در شبكه‬
‫اليه جلسه ‪Session Layer -‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪17‬‬
‫وظيفه برقراري يك ارتباط منطقي بين نرم افزار هاي دو كامپيوتر ي كه‬
‫به يكديگر متصل هستند به عهده اين اليه است‪.‬‬
‫وقتي كه يك ايستگاه بخواهد به يك سرويس دهنده متصل شود ‪،‬‬
‫سرويس دهنده فرايند برقراري ارتباط را بررس ي مي كند‪ ،‬سپس از‬
‫ايستگاه ‪ ،‬درخواست نام كاربر‪ ،‬ورمز عبور را خواهد كرد‪ .‬اين فرايند‬
‫نمونه اي از يك اجالس مي باشد‪.‬‬
‫وظایف اليه جلسه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪18‬‬
‫برقراري و مديريت يك جلسه‬
‫شناسائي طرفين‬
‫مشخص نمودن اعتبار پيامها‬
‫اتمام جلسهها‬
‫حسابداري مشتریها‬
‫اليه ارائه ( نمايش )‬
‫‪Presentation layer‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اين اليه اطالعات را از اليه كاربرد دريافت نموده ‪ ،‬آنها را به شكل قابل فهم براي‬
‫كامپيوتر مقصد تبديل مي كند ‪.‬‬
‫اين اليه براي انجام اين فرايند اطالعات را به كدهاي ‪ ASCII‬و یا‬
‫‪ Unicode‬تبديل مي كند‪.‬‬
‫وظایف اصلی این الیه عبارتند از‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪19‬‬
‫فشرده سازي فايل‬
‫رمزنگاري براي ارسال داده هاي محرمانه‬
‫رمزگشائي‬
‫تبديل كدها به يكديگر هنگام استفاده دو ماشين از استانداردهاي مختلفي براي متن‬
‫اليه كاربرد‪Application Layer -‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اين اليه امكان دسترس ي كاربران به شبكه را با استفاده از نرم افزارهايي چون‬
‫‪ … ،Email ،FTP ،web‬را فراهم می سازد‪.‬‬
‫وظایف اصلی این الیه‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪20‬‬
‫انتقال نامههاي الكترونيكي‬
‫انتقال مطمئن فايل‬
‫دسترس ي به بانكهاي اطالعاتي راه دور‬
‫مديريت شبكه‬
‫انتقال صفحه وب‬
‫پروتکل ‪TCP/IP‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪21‬‬
‫از مهمترين ومشهورترين پروتكل هاي مورد استفاده در شبكه اينترنت است‬
‫اين بسته نرم افزاري به اشكالمختلف براي كامپيوتر ها وبرنامه ها ي مختلف‬
‫ارائه مي گردد‬
‫‪ TCP/IP‬از مهمترين پروتكل هاي ارتباطي شبكه در جهان تلقي مي شود ونه تنها‬
‫برروي اينترنت و شبكه هاي گسترده گوناگون كاربرد دارد‪ ،‬بلكه در شبكه هاي محلي‬
‫مختلف نيز مورد استفاده قرار مي گيردو در واقع اين پروتكل زبان مشترك بين‬
‫كامپيوتر ها به هنگام ارسال و دريافت اطالعات يا داده مي باشد‪.‬‬
‫مدل ‪ TCP/IP‬و مقایسه آن با مدل ‪OSI‬‬
‫‪22‬‬
‫فرایند اضافه شدن و حذف سربار به بسته‬
‫‪23‬‬
‫مدل ‪OSI‬‬
‫فرایند اضافه شدن و حذف سربار به بسته (‪)2‬‬
‫‪24‬‬
‫پروتکلهای رایج در ‪TCP/IP‬‬
‫‪25‬‬
‫روشهاي برقراري ارتباط دو ماشين در شبکه‬
‫‪ -1‬سوئيچينگ مداري‬
‫‪ -2‬سوئيچينگ پيام‬
‫‪Circuit Switching‬‬
‫‪Message Switching‬‬
‫‪ -3‬سوئيچينگ بسته و سلول‬
‫‪Packet Switching / Cell Switching‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ -1‬سوئيچينگ مداري‬
‫‪Circuit Switching‬‬
‫لزوم برقراري اتصال فيزيکي بين مبدأ و مقصد جهت انتقال اطالعات‬
‫معايب‬
‫•نياز به زمان قابل توجهي براي برقراري ارتباط بين فرستنده و گيرنده‬
‫•عدم امکان برقراري ارتباط توسط ماشينهاي ديگر با دو ماشين فرستنده و گيرنده‬
‫هنگام اشغال بودن کانال توسط دو ماشين‬
‫‪27‬‬
‫‪ -2‬سوئيچينگ پيام‬
‫‪Message Switching‬‬
‫•مختص انتقال دادهاي ديجيتال‬
‫•اتصال دائمي هرايستگاه با مرکز سوئيچ خود‬
‫•اضافه نمودن اطالعات الزم به داده ها قبل از ارسال آن به مرکز سوئيچ‬
‫توسط ايستگاه فرستنده‬
‫• دريافت کامل پيام توسط هر مرکز سوئيچ و انتخاب کانال خروجي مناسب‬
‫بر اساس آدرس گيرنده موجود در داده‬
‫‪28‬‬
‫مشکل سوئيچينگ پيام‬
‫عدم محدوديت طول پيام‬
‫•باال بودن حافظههاي موجود درهر مرکز سوئيچ‬
‫•ارسال مجدد دادهها در صورت خرابي يک بيت در پيام‬
‫•تأخير زياد در رسيدن پيام‬
‫مزايا‬
‫•بسيار سريع و کارآمد‬
‫•عدم اشغال کانال‬
‫‪29‬‬
‫‪ -3‬سوئيچينگ بسته و سلول‬
‫‪Packet / Cell Switching‬‬
‫شکستن پيام توسط ايستگاه فرستنده به قطعات کوچکتري به‬
‫نام بسته و ارسال هر بسته به همراه اطالعات الزم براي بازسازي‬
‫آن به طور جداگانه به مراکز سوئيچ‬
‫‪30‬‬
‫مقايسه دو روش سوئيچينگ پيام وبسته‪ /‬سلول‬
‫•مجموع تأخير کمتر در روش سوئيچينگ بسته نسبت به روش سوئيچينگ پيام‬
‫•نياز به فضاي حافظه کمتر و قابل تأمين در هر مرکز سوئيچ در روش سوئيچينگ بسته‬
‫•عدم تأثير خرابي يک بسته در کل پيام ارسالي و نياز به ارسال مجدد فقط همان بسته‬
‫‪31‬‬
‫سوئيچينگ پيام‬
‫تأخير انتظار پردازش‬
‫تأخير انتشار‬
‫‪C‬‬
‫‪32‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫سوئيچينگ بسته‬
‫‪D‬‬
‫‪33‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫سوئيچينگ بسته‬
‫‪D‬‬
‫‪34‬‬
‫‪C‬‬
‫سوئيچينگ پيام‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫زمانبندي تأخير در روشهاي سوئيچنگ پيام و بسته‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫انواع ارتباط ميان دو ايستگاه‬
‫ارتباط يكطرفه ‪:Simplex -‬‬
‫يكطرف هميشه گيرنده و يكطرف هميشه فرستنده‬
‫ارتباط دوطرفه غيرهمزمان ‪Half duplex -‬‬
‫هر دو ماشين هم ميتوانند فرستنده باشند و هم گيرنده ولي نه بصورت همزمان‬
‫ارتباط دوطرفه همزمان ‪Full duplex -‬‬
‫ارتباط دو طرفه همزمان مانند خطوط ماكروويو‬
‫‪35‬‬
‫سويچينگ مداري مجازي وديتا گرام‬
‫• در روش ديتاگرام هر بسته حاوي آدرس شبكه ترمينال مقصد است‪.‬‬
‫• مسير عبور بسته با پردازش آدرس شبكه مقصد هر بسته بصورت گام به گام‬
‫تعيين مي شود‪.‬‬
‫• به این روش ‪ connectionless‬می گویند‪.‬‬
‫• در روش ‪V.C.‬مسير ارسال همه بسته ها ثا بت است و در زمان بر قراري مدار مجازي‬
‫تعييين مي شود‪.‬‬
‫• هر بسته حاوي يك شماره مشخصه براي مدار مجازي ‪V.C.‬است كه مسير آنرا تعيين‬
‫مي كند‪.‬‬
‫سویچینگ دیتاگرام‬
‫)‪(Datagram‬‬
‫سویچینگ مدار مجازی‬
‫‪(Virtual Circuit) V.C.‬‬
‫• به این روش ‪connection-oriented‬می گویند‬
‫‪36‬‬
‫در هر دو حالت فوق از سوییچینگ بسته استفاده می شود‪ .‬پهنای باند‬
‫استفاده نشده توسط یک کاربر می تواند توسط سایر کاربران مورد‬
‫استفاده قرار می گيرد‬
‫مخابرات‬
‫داده (‪)1‬‬
‫مخابرات داده چيست؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارتباط بين دو عنصر شبكه مانند دو سوييچ يا دو ميزبان و سوييچ‬
‫در مخابرات داده نحوه تبادل اطالعات بر روی یک کانال ارتباطی مورد بحث قرار می گيرد‪.‬‬
‫کانالهای ارتباطی از دو نوع اختصاص ی و اشتراکی تشکیل می شوند‪.‬‬
‫خط اختصاص ی‬
‫(نقطه به نقطه)‬
‫…‬
‫‪37‬‬
‫دسترس ی چندگانه‬
‫‪(1) Data Communication‬‬
‫شبكه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫)‬
‫‪1‬‬
‫(‬
‫سازي چيست؟‬
‫ارسال يك پيام از يك مبدا به يك يا چند مقصد‬
‫ايجاد بستر الزم براي اينكار‬
‫بيش از دو عنصر در امر ارسال و دريافت دخيل هستند‪.‬‬
‫سوییچها و روترهای بين راه‬
‫‪38‬‬
‫بسته‬
‫‪(1) Networking‬‬
‫تباطات(‪)1‬‬
‫ار‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪39‬‬
‫چيست؟‬
‫انتقال يك پيام‪ ،‬اطالعات و يا يك ايده بصورت صوت‪ ،‬سيگنال‪ ،‬نوشته‬
‫و يا رفتار‬
‫نيازمند فضاي انتقال‪ ،‬انرژي الزم براي ارسال سيگنال و پروتكل براي‬
‫محاوره بين عناصر است‪.‬‬
‫يك سيستم ارتباطات بايد جوانب مختلفي مانند امنيت‪ ،‬راندمان‬
‫استفاده از منابع‪ ،‬مقاومت در مقابل خطا وخرابي را در نظر بگيرد‪.‬‬
‫‪(1) Communication‬‬
‫تاريخچه ارتباطات داده‬
‫‪ :1961-62‬مفهوم سوييچينگ بسته مطرح شد‪.‬‬
‫‪ :1969‬چهار كامپيوتر در شبكه ‪ARPANET‬به هم وصل شدند‪.‬‬
‫‪ :1972‬كاربرد پست الكترونيكي بوجود آمد‪.‬‬
‫دهه‪:1980‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ PC‬ها‪،‬ايستگاهاي كاري و‪LAN‬ها بوجود آمدند‪.‬‬
‫شبكه‪ NSFNET‬راه اندازي شد‪.‬‬
‫‪ :1985‬خصوص ي سازي اينترنت آغازشد‪.‬‬
‫‪ :1992‬كاربرد وب بوجود آمد‪.‬‬
‫رشد اینترنت از سال ‪ 1992‬به بعد با پا گرفتن کاربردهای خانگی و گسترش کاربردهای صنعتی بر‬
‫اساس وب رشد شدیدی را طی کرده است‪.‬‬
‫برای اطالعات بيشتربه سايت‪ http://www.isc.org/ds‬مراجعه نماييد‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫اجزا شبكه‬
‫همانطور که پیشتر اشاره شد‪ ،‬يك شبكه كامپيوتري يك سيستم توزيع شده‬
‫از اجزا زير مي باشد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪41‬‬
‫فضاي انتقال‪ :‬سيم مس ي بهم تافته‪ ،‬كابل كواكسيال ‪ ،‬فيبرنوري‪ ،‬فضا‬
‫عناصر سويچينگ‪ :‬سويچ‪،‬روتر‪،‬هاب‪،‬پل‪،‬دروازه‬
‫ميزبانها‪ :‬كامپيوتري‪،‬سرورها‪،‬ايستگاهاي كاري‬
‫پروتكلها‪ :‬جهت برقراري ارتباط بين عناصر در سطوح مختلف بايد تعريف‬
‫شود‪ :‬در سطح خط فيزيكي انتقال‪ ،‬در سطح شبكه ‪ ،‬درسطح ميزبانها‬
‫خطوط ارتباطي‬
.‫خطوط ارتباطي به دو نوع اختصاص ي و اشتراكي تقسيم ميشوند‬
W o rk s ta tion
W o rk s ta tion
W o rk s ta tion
W o rk s ta tion
W o rk s ta tion
W o rk s ta tion
W o rk s ta tion
‫خطوط اختصاص ی‬
(1) Dedicated
(2) shared
—
W o rk s ta tion
W o rk s ta tion
W o rk s ta tion
W o rk s ta tion
W o rk s ta tion
‫خط اشتراکی‬
42
‫انواع خطوط‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خطوط اختصاص ی از نوع نقطه به نقطه هستند‪.‬‬
‫یک خط اشتراکی می تواند از نوع نقطه به نقطه یا از نوع دسترس ی چند‬
‫گانه باشد‪.‬‬
‫یک خط از نوع دسترس ی چند گانه خطی است که چندین فرستنده می‬
‫توانند از طریق آن به ارسال اقدام کنند‪.‬‬
‫الیه ‪( MAC‬الیه پیوند داده یا الیه ‪ 2‬در مدل ‪ )OSI‬وظیفه هماهنگی بين فرستنده های مختلف‬
‫جهت استفاده از فضای انتقال بصورت دوره ای را دارد‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫مالتی پلکس کردن‬
‫)‪(1‬‬
‫چیست؟‬
‫در خطوط اشتراکی‪ ،‬ترافیک ارسالی جریانهای عبوری از هر خط با هم ترکیب می‬
‫شوند‪ .‬به عمل ترکیب جریانهای ترافیک و تجمیع آنها به عنوان یک جریان واحد‬
‫که از طریق یک خط ارسال می شود‪ ،‬مالتی پلکس کردن می گویند‪.‬‬
‫ترکیب ترافیک جریانهای مختلف باید بگونه ای انجام شود که در گيرنده امکان‬
‫جداسازی آنها از هم وجود داشته باشد‪ .‬به عمل جداسازی ترافیک جریانهای‬
‫مختلف ‪Demultiplexing‬می گویند‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪(1) Multiplexing‬‬
‫انواع روشهای ‪Multiplexing‬‬
‫اشتراک زمانی‬
‫سنکرون ( ‪TDM‬‬
‫و ‪)TDMA‬‬
‫اشتراک فرکانس ی‬
‫(‪ FDMA‬و‬
‫‪)FDM‬‬
‫اشتراک کد‬
‫(‪)CDMA‬‬
‫پنج روش مالتی‬
‫پلکس کردن‬
‫‪45‬‬
‫مالتی پلکس‬
‫کردن آماری‬
‫(‪)SM‬‬
‫اشتراک طول‬
‫موج‬
‫( ‪)WDM‬‬

similar documents