Lysbilder kontaktmøte Vg1 - Valler videregående skole

Report
Informasjonsmøte
Torsdag, 28. august 2014
Program
 Skolestart
 Informasjon om SSP på Valler vgs
 Nye utfordringer innen IT/IKT
 Valg som elevene må ta på høsten/vinteren 2014/2015
 Skolearena og Itslearning
 Karriereveiledning og sosialpedagogisk oppfølging
 Helsetjenesten ved Valler
 Samarbeid mellom skole og hjem
 Nærpoliti og Valler
 Møte m/kontaktlærerne
Skolestart for Vg1 elevene på Valler:
 Elever fra 19 forskjellige ungdomsskoler
 Organisering i klasser og møte m/kontaktlærer og faddere
 Bli kjent med skolen
 Læremidler
 PC/MAC - BYOD
 Nettvett og den digitale ringpermen
 Møte m/ ledelsen:
Forventninger til våre elever
Tilstedeværelse gir resultater/fravær
Skolens rutiner på ulike områder
Klassens time
 Kalvøyadagen
Fullført og bestått – sammenslått alle trinn
Skoleår
Valler
AFK (Stud.spes)
2013/2014
2012/2013
2011/2012
91 % (foreløpige tall)
93,2 %
88,3 %
NA
85,9 %
84,1 %
2010/2011
2009/2010
2008/2009
93,7 %
94,3 %
93,0 %
84,7 %
83,2 %
83,6 %
2007/2008*
2006/2007**
93,7 %
97,6 %
85,5 %
89,7 %
* Vg1 og Vg2
** Bare Vg1
Hvor kommer årets elever fra?
Bjørnegård
27
16 %
Mølladammen
6
4%
Gjettum
21
13 %
Landøya
4
2%
Hauger
17
10 %
Hosletoppen
2
1%
Ramstad
16
10 %
Vollen
2
1%
Bekkestua
15
9%
Vøyenenga
12
7%
Rykkinn
10
6%
Torstad
10
6%
Belset
8
5%
Totalt 22 ungdomsskoler
Seks andre ungdomsskoler med
en elev.
Fra U-skole til VGS – og hva innebærer det?
 Nye settinger, må forholde seg til nye klassevenner.
 Elevenes alder. De er 16 år. Det har juridisk betydning.
De er fortsatt i et par år under 18 år – det har også juridisk betydning.
 Vallerrevyen er viktig, men også utfordrende på enkelte måter.
 Karakterutviklingen fra U-skole til VGS
 Gjennomsnitt U-skole inneholder andre fag enn gjennomsnitt Vg1
– fem fag «blir borte» og det er fag som nesten alle elever har
gode karakterer i.
 Skjerpede krav i læreplanene for Vg1 sammenlignet med Uskolen der fagene er «de samme»
 Gjennomsnittet faller i Vg1 på nesten alle skoler. På Valler mindre
eller omtrent det samme som de fleste andre skoler
Fravær i vgs - sykdom
 Alt fravær er fravær og kommer på vitnemålet spesifisert for
hvert skoleår – i utgangspunktet.
 Inntil hele 10 dager – kvotefravær - kan strykes fra vitnemålet
per skoleår under visse forutsetninger
 Sykdom fra og med fjerde dag – må dokumenteres fra lege
 Sykdom fra og med første dag for elever med kronisk
sykdom – må dokumenteres fra lege
 Dersom eleven har avtalt med rektor/faglærer om arbeid et
alternativt sted, regnes det ikke som fravær.
Fravær i vgs – idrett, kultur, politikk mm
 Fravær som skyldes for eksempel politisk arbeid eller deltakelse i
arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå, kan strykes fra
første fraværsdag innen rammen av de 10 «kvotedager». Også slikt
fravær må dokumenteres
 Deltakelse i elevrådsarbeid og ulike alternative skoleaktiviteter,
skal det ikke føres fravær for på vitnemålet, skal ryddes etter hvert.
 Alt planlagt eller kjent fravær skal registreres i Skolearena på forhånd
av eleven, gjerne med forklaring/årsak
 Se informasjon om registrering og etterarbeid av fravær på
Skolearena som ligger på ITL.
Organisering av klassene
 Vi forsøker å få klassene mest mulig like - ut fra de
opplysninger vi har
 Gjennomsnittskarakter fra ungdomsskolen
 Fordeling av gutter og jenter
 Ungdomsskole som elevene kommer fra
 Vi viste ikke hvem som er venner, heller ikke det motsatte –
og kan derfor ikke ta hensyn til det.
 Vi åpnet for å levere ønske om å få bytte klasse fredag
ettermiddag – tre ønsker
Vallers tilbud - Studiespesialisering
 I Vg1 er det bare ett alternativ med mange felles fag i
klassene
 Elevene velger individuelt fremmedspråk
 Elevene velger individuelt matematikk
Felles fag i klassene i Vg1
 Engelsk
 Geografi
 Kroppsøving
 Naturfag
 Norsk
 Samfunnsfag
 Klassens time
 Totalt
5t
Skriftlig eller muntlig eksamen
2t
Muntlig eksamen
2t
5t
Muntlig eksamen
4t
3t
1t
22 t
Muntlig eksamen
Matematikk i Vg1 – 5 t – Gruppedelt fag
 Matematikk 1P
Skriftlig eller muntlig eksamen
 Tilbud først og fremst for de som bare vil ha matematikk
som obligatorisk fellesfag. Fortsetter til 2P eller til S-løp
 Matematikk 1T
Skriftlig eller muntlig eksamen
 Tilbud først og fremst for de som vil ha matematikk som
programfag i 2. og eventuelt i 3. klasse. R-løp eller S-løp
 Matematikk R1
Skriftlig eller muntlig eksamen
 Tilbud til de som har lest matematikk 1T før de begynte i
videregående. Fortsetter til R2 og eventuelt matematikk
ved UiO mens de går i Vg3
Ulike løp i matematikk
Vg3
Vg2
Vg1
UiO
R2
R2
R1
X
R1
R1
S1
S2
S1
2T
1T
2P
1P
Fremmedspråk i Vg1
 På alle studieforberedende 3-årsløp må alle elever ha
fremmedspråk
 Elever med nivå 1 fra ungdomskolen avslutter faget i Vg2
 enten på nivå 2 i samme fremmedspråk
 eller nivå 1 i et annet fremmedspråk
 Elever uten nivå 1 fra ungdomskolen avslutter faget i Vg3
 på nivå 1+2 (OBS: 3 års løp)
 alternativt på nivå 2 som privatist
Fremmedspråk i Vg1 - Valler
 Fransk, nivå 2
 Spansk, nivå 2
 Tysk, nivå 2
 Tysk, nivå 1
 Privatist i fremmedspråk, som regel morsmål (15/9)
Skolens timeplan (ringeplan)
Mandag
08:20
09:50
Tirsdag
Onsdag
Møte for
lærere
Torsdag
Fredag
08:20
09:50
10:00
10:00
11:30
11:40
12:10
12:10
13:40
13:40
13:50
13:50
15:20
15:20
Øktene i timeplanen på Valler
 Stort sett er det 90-minutters økter på fire av ukens dager.
 Onsdagen har 45-minutters enheter
 Onsdag brukes som fagdag
 Onsdag brukes alternativt
 Onsdag leses med singeltimer
 Onsdag kan være fridag
 Viktig å følge med på Skolekalenderen i Skolearena og
Fagkalenderen i ITL
Fagdag for Vg1 på Valler
 Fagdag betyr at elevene har bare ett fag hele dagen.
 Totalt er det 4 runder med 6 fagdager i skoleåret
 Fire fag er med i fagdagssystemet for Vg1
 Engelsk
 Naturfag
 Norsk
 Samfunnsfag
Vg2 og Vg3 på Valler
 Vg2
 8 timer klassefag
 4 timer fremmedspråk
 18 eller 20 timer individuelt valgte fag
 Vg3
 15 timer klassefag
 15 timer individuelt valgte fag
Mer om dette i oktober/november
Individuelt valgte fag på Valler. OBS: Tilbud
 Realfag
 Språk, samfunnsfag og
økonomi
 Biologi
 Fysikk
 Kjemi
 Matematikk
 Teknologi og forskning
 Formgiving
 Visuelle kunstfag
 Engelsk
 Fransk
 Historie og filosofi
 Næringslivsøk.
 Politikk, ind. og samf.
 Psykologi
 Rettslære
 Samfunnsøkonomi
 Spansk
 Tysk
Generell studiekompetanse
 Generell studiekompetanse vil si at eleven anses som i
stand til å gjennomføre et studium på høgskole- eller
universitetsnivå.
 Alle som får vitnemål for fullført og bestått 3-årsløp på
Valler oppnår generell studiekompetanse
 De fleste studiesteder krever bare generell
studiekompetanse.
Spesiell studiekompetanse
 En del studiesteder krever at elevene har bestått
spesielle fag. De fleste studiesteder har ikke spesielle
krav.
 Fagkombinasjonen definerer studiestedets spesielle krav.
 Disse fagene danner grunnlaget for arbeid innen de
aktuelle studier.
 Kravene til fagkombinasjon varierer for ulike studier.
 Alle fag som er med i et studiesteds spesielle krav tilbys
på Valler.
 De fleste fag som er med i kravene til spesiell studiekompetanse er realfag.
Førstegangsvitnemål
 Førstegangsvitnemål er det vitnemål som elevene får
etter 3 år.
 4 eller 5 år bare med helt spesielle grunner
 Sykdom
 Omsorg
 Studieår i utlandet
 Omvalg av studieprogram
 Ekstra fag innen 3 år kommer med
 Ekstra fag etter 3 år kommer ikke med
 Forbedret fag innen 3 år kommer med
 Forbedret fag etter 3 år kommer ikke med
Inntaksregulering til universitet og høyskoler i Norge
 Gruppe 1 – basert på førstegangsvitnemål
(tidligere omtalt som primærvitnemål).
 Bare skolepoeng teller
 Bare til og med fylte 21 år
 Gruppe 2 – basert på forbedringsvitnemål
 Både skolepoeng og ulike andre tilleggspoeng teller
Inntaksregulering til universitet og høyskoler i Norge
 Skolepoeng
 Karakterpoeng (gjennomsnitt x 10)
 Bonuspoeng for spesielle fag (max 4 poeng)
 Tilleggspoeng – bare i inntaksgruppe 2
 Alderspoeng
 Fag fra universitet eller høyskole
 Yrkespraksis
 Folkehøyskole
Valler og elevers datamaskiner
 Nytt system fra og med august 2013 for Vg1
 BYOD – Ta med deg den datamaskin du har
 Visse minstekrav må oppfylles
 Ha en internettleser som kan åpne ITL
 Ha oppdatert antivirus
 Ha nettverkskort som kan kommunisere med skolens
trådløsnett
 Elevene velger selv om de vil bruke en Windowsbasert
PC eller en MAC
 Elevene velger selv om de vil kjøpe i fylkets tilbud, kjøpe
fra andre eller bruke noe de har fra før
 Fylkets tilbud er åpent ut april
Valler og elevers datamaskiner
 Elevene er selv ansvarlig for vedlikehold, service og
reparasjon. For maskiner kjøpt via fylkesavtalen vil det bli
inn- og utlevering på skolen.
 Elevene velger selv om datamaskinen er i skapet de har
eller bæres rundt på skolen
 Elevene velger selv om datamaskinen er med hjem eller
er i skapet de har.
 Lærer kan gi beskjed om at det er timer alle skal ha med
seg sin datamaskin
Valler og styring av elevers datamaskiner
 I undervisning og ved prøver skal bruk bestemmes av
faglærer eller skolen sentralt.
 Elevene har veldig klart sagt at de ønsker en streng
styring.
 Styringen kan være «klapp sammen og pakk ned»
 Kommer elektronisk styring av tilgang til Internett på
ulike nivåer
 Helt stengt
 Eksamensaktuelle web-sider
 ITL og noen læremiddelsider
 Nesten helt åpent
 Styring via program i ITL
Valler og ITL
 ITL er et felles valg for alle skoler i Akershus.
 Valler har som mål at alle elever og alle lærere daglig skal
være på ITL
 Fagkalender
 Fagressurser
 Oppgaver ut og inn
 Vurdering og tilbakemelding
 Plagiatkontroll i fag det er aktuelt
 Prøvemodus med styring av elevers tilganger
 Foreldre har ikke egen ITL-pålogging – sentralt bestemt.
Valler og Skolearena
 Fra ITL er det link over til Skolearena
 På Skolearena ligger skolens felleskalender med detaljer
for hele skoleåret – ikke alt er på plass nå.
 På Skolearena registrerer elever og faglærere elevers
fravær
 På Skolearena vil elever kunne lese de offisielle
karakterer når de blir kunngjort
Vurdering
 Underveisvurdering
 Halvårsvurdering i januar.
 Halvårsvurdering i juni i fag som ikke er avsluttende
 Standpunktkarakteren skal fortelle om elevens sluttkompetanse i faget - i en sum av alle fagets deler.
 Standpunktkarakteren bygger på den kompetansen
elevene viser ved jevn deltakelse i timene og ved
spesielle prøver
Rådgivertjenesten ved Valler
 Sosialpedagogisk oppfølging av enkeltelever og klasser
 Karriereveiledning gruppevis og for enkeltelever
 uke 34: Mottakssamtale
 uke 35/36: Karrieremappe – Hvem er jeg, forventninger
 uke 39: Kartlegging av interesser – bruk av tester
 uke 42: Presentasjon av skolens fagtilbud
 uke 44: Gruppeveiledning – Inntakskrav og
konsekvenser av valg
 uke 49/50: Fagvalg for Vg2 og Vg3
Presentasjon fra rådgiverne
Kontakt skole - hjem
 Generell informasjon på skolens hjemmeside –
www.valler.vgs.no
 Torsdag 20/11: Kontaktmøte ang elevenes fagvalg
 Uke 4 og 5 i 2015 (ca): Utviklingssamtaler. Kontaktlærer
innkaller
 For øvrig: Ta kontakt med kontaktlærer, faglærer, rådgiver,
helsesøster eller skolens ledelse. Epostadresser og telefon
på skolens hjemmeside
Dagens samling – 2. del
 Klasse 1STA:
 Klasse 1STB:
 Klasse 1STC:
 Klasse 1STD:
 Klasse 1STE:
 Klasse 1STF:
May-Lin Svantesen
Rom 11
Robert Pehrson
Rom 13
Elisabeth Bucholdt
Rom 15
Olav Holden
Rom 21
Lill Halvorsen
Rom 23
Andreas D. Haraldsrud
Rom 03

similar documents