Virksomhedsplan

Report
Tryk på en knap!
Teknik og Miljø
Aarhus vokser
Vi skaber løsninger
De styrende forhold
Om virksomhedsplanen
Aarhus Kommunes vision
Aarhus-målene
Budgetmålene
Indhold
Byrådsvedtagne mål og
planer
De politisk-strategiske
indsatsområder
Fotos: Ukendt Aarhus, undtaget dias 7
De organisatoriske
indsatsområder
Rammer
VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2017
Aarhus vokser
Flere indbyggere, virksomheder, uddannelser og
studerende. Nye bydele og infrastruktur. Flere boliger
- mere af det hele.
Det er Teknik og Miljøs fremmeste mål at understøtte
byens bæredygtige vækst - både hvad angår det
størrelsesmæssige, men også hvad angår betydning
og indflydelse. Aarhus skal således bevare positionen
som en ”vinderby”, i en verden præget af
konkurrence mellem byerne.
Samtidig skal Teknik og Miljø medvirke til at sikre en
dagligdag, der fungerer så godt som muligt for alle.
Teknik og Miljø leverer service på en lang række
områder, som har betydning for, om Aarhus opleves
som et godt sted at investere, bygge, bo, arbejde og
opholde sig.
Denne indsats udfoldes inden for den Aarhusfortælling og de Aarhus-mål, Byrådet har formuleret i
2014.
Eksternt link
Læs Aarhus-fortællingen
Hjem igen
Vi skaber løsninger - sammen
Teknik og Miljøs overordnede vision sætter yderligere en
ramme for arbejdet:
• Vores vision er at skabe rammevilkår i verdensklasse og
realisere Aarhus’ markante vækstpotentiale.
• Det gør vi gennem kompetente og løsningsorienterede
samarbejder med hinanden, virksomheder,
videninstitutioner, netværk og enkeltpersoner.
Det samme gør Teknik og Miljøs ledelsesgrundlag:
• Vi leder med hjerte og hjerne
Vi er drevet af passion for vores opgaver.
Vi sætter en klar retning, opstiller rammer, giver
råderum og sikrer resultater.
Vi har tillid til medarbejderne og er nærværende med
en klar og tydelig kommunikation.
• Vi er bedre sammen
Vi sikrer, at medarbejderne bruger og sætter
hinandens faglighed i spil i samarbejdet om de bedste
løsninger.
Vi engagerer os i byen og er en professionel
samarbejdspartner.
• Vi går nye veje
Vi har fingeren på pulsen, er lydhøre og risikovillige.
Vi stimulerer at medarbejderne udvikler og afprøver
nye ideer, og vi lærer af det vi gør.
Hjem igen
De styrende forhold
Aarhus-målene er det øverste niveau i Aarhus
Kommunes styringshierarki, og ligger på den måde
over andre målsætninger, politikker og handleplaner i
kommunen. De vil derfor også være styrende for
Teknik og Miljøs arbejde.
Teknik og Miljø har i 2013 gennemført en omfattende
proces med opstilling af prioriterede organisatoriske
indsatsområder for de kommende år. Det foregik
”nedefra-og-op”, via forslag fra medarbejderne, lokale
MED-udvalg, lokale ledergrupper m.v.
Budgetmålene og andre byrådsvedtagne mål og
planer er næste niveau i styringshierarkiet.
Arbejdet med indsatsområderne har i nogen grad
været sat i bero fra foråret 2014, mens der har været
arbejdet med organisationsændringen.
De politisk-strategiske indsatsområder er skitseret i
indstillingen fra foråret 2014, med forslag om ændret
organisering af Teknik og Miljø. Det drejer sig om
mobilitet, boligbyggeri og sammenhængskraft,
bæredygtig vækst, samt liveability.
Indsatsområderne er herefter revideret af Teknik og
Miljøs udvidede chefgruppe og chefgruppe i
november-december 2014.
2017 er et interessant år på flere måder. For Teknik og
Miljø er det specielt interessant, at størstedelen af
afdelingen forventes at flytte sammen i et nyt domicil
i Gellerup. Det vil give mulighed for nye former for
samarbejde og markerer derfor et naturligt
sigtepunkt for afdelingen.
Hertil kommer Kulturhovedstad 2017, som vil præge
afdelingens virke – både i 2017, men også i årene
forud herfor.
Hjem igen
Om Teknik og Miljøs virksomhedsplan
Virksomhedsplanen er primært et signal om, hvad der
prioriteres særligt højt, både i det kommende år, men
også på længere sigt. Virksomhedsplanen indeholder
således ikke detaljerede beskrivelser af organisationen, de faste driftsopgaver og lignende.
Virksomhedsplanen beskriver de indsatser, der
planlægges for hele Teknik og Miljø. Den er suppleret
af lokale virksomhedsplaner for hvert af Teknik og
Miljøs centre og Ledelsessekretariatet.
I virksomhedsplanen er de styrende forhold
beskrevet. En række vigtige indsatser er udvalgt, med
henblik på at blive fulgt særlig tæt. Det er anført, om
der er særlige aktiviteter i 2015, eller om der er tale
om en indsats med et længere tidsperspektiv.
Den primære målgruppe for den fælles
virksomhedsplan er Teknik og Miljøs udvidede
chefgruppe. Det er hér, planen skal leve. Gruppen er
desuden ansvarlig for at udfolde de prioriterede
indsatser i de lokale virksomhedsplaner.
De lokale virksomhedsplaner kan tage andre forhold
op, som kan være vigtige for det enkelte center.
Tilsvarende kan der lokalt være vigtige forhold, der
ikke er nævnt i Teknik og Miljøs virksomhedsplan,
men som alligevel ønskes prioriteret lokalt.
Hjem igen
Aarhus Kommunes vision
og Aarhus-målene
Byrådet har fastsat en overordnet vision for byen:
Aarhus – en god by for alle – og en by i bevægelse.
Aarhus - en by med handlekraft og fællesskab
Byrådet har i forlængelse heraf fastsat syv
overordnede mål (Aarhus-målene):
• Der skal i Aarhus skabes 2.000 flere arbejdspladser
årligt frem til 2030
• BNP-vækst i Business Region Aarhus / Østjylland
skal ligge over landsgennemsnittet
• Aarhus skal være CO2-neutral i 2030
• 95 % af en ungdomsårgang skal have en
ungdomsuddannelse
• Andelen af selvforsørgende borgere skal op på
landsgennemsnittet
• I Aarhus har vi en høj grad af medborgerskab
• Aarhus er en god by for alle
Hvad gør vi?
Teknik og Miljø bidrager til at sikre opfyldelsen af
målene på flere måder, men der er i sagens natur
betydelig forskel på, hvilken rolle afdelingen spiller i
forhold til de enkelte mål.
Mere om Aarhus-målene
Hjem igen
Aarhus-målene – hvad gør Teknik og Miljø
Flere arbejdspladser
Teknik og Miljø bidrager gennem den overordnede fysiske
planlægning og gennem det konkrete myndighedsarbejde
(tilladelser, tilsyn m.m.). I de kommende år er der specielt
fokus på optimering af byggesagsbehandlingen.
Teknik og Miljø bidrager også til målet gennem rollen som
bygherre. Det gælder både på infrastruktur-området og
forsyningsområdet, men også gennem det omfattende
energirenoveringsprojekt, Aa+, der gennemføres frem mod
2018.
Anlæg og anskaffelser tilrettelægges så vidt muligt sådan, at
lokalt funderede virksomheder har gode muligheder for at
byde på opgaverne og dermed øge beskæftigelsen.
Endelig indgår Teknik og Miljø i partnerskaber og regionale
klynge-initiativer på cleantech- og arkitekturområdet.
BNP-vækst
En af forudsætningerne for at opfylde dette mål er, at
Aarhus evner at tiltrække og fastholde kvalificeret
arbejdskraft. Teknik og Miljø bidrager hertil via en aktiv
boligpolitik, der rummer plads til alle boligtyper. Desuden
bidrager afdelingen ved aktivt at arbejde for bedre mobilitet
og ved at sikre et godt byliv. På det praktiske plan betyder
det bl.a., at byen skal fremstå både smuk og ren.
CO2-neutralitet
Teknik og Miljø bidrager på flere fronter.
Fjernvarmeproduktionen omlægges til overvejende at være
baseret på biomasse. Der opretholdes et attraktivt kollektivt
trafiksystem. Og mulighederne for at cykle udbygges. Aa+ projektet bidrager også til at fremme målsætningen.
Via Klimasekretariatet indgår Aarhus Kommune løbende
klimapartnerskabsaftale med virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Aftalerne giver muligheder for
virksomheden i at indgå i et innovativt fællesskab sammen
med kommunen, de andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner i netværket.
Ungdomsuddannelser
Teknik og Miljø stiller praktikforløb o.l. til rådighed. I
forbindelse med udbud af større anlægsprojekter anvendes
uddannelsesklausuler.
Selvforsørgende borgere
Al erfaring viser, at det øger chancen for at skaffe sig fast
arbejde, hvis man opholder sig på en arbejdsplads. Teknik
og Miljø ønsker at bidrage aktivt til målet ved til stadighed
at tilbyde aktiveringsforløb og lignende. Det sker dels
gennem særlige tilbud som Job i Naturen, men også ved at
skabe muligheder i tilknytning til de almindelige arbejdspladser i Teknik og Miljø.
Medborgerskab
Teknik og Miljø opretholder en aktiv dialog med fællesrådene i kommunen. I de kommende år afsøges mulighederne for at fremme medborgerskab gennem at inddrage
frivillige kræfter i bl.a. vedligeholdelsen af byens grønne
områder.
En god by for alle
Teknik og Miljø skal til stadighed afbalancere sin indsats.
Der skal sikres at alsidigt udbud af bomuligheder. Der skal
være plads både til biler, busser og cykler. Byens rum og de
rekreative muligheder skal kunne benyttes af alle.
Hjem igen
Budgetmålene
Budgetmålene revideres forud for budgetlægningen
for 2016, med afsæt i drøftelser i Teknisk Udvalg.
Budgetmålene – og herunder de konkrete indsatser,
der planlægges udført i forhold til budgetmålene indarbejdes efterfølgende i virksomhedsplanen.
Hjem igen
Byrådsvedtagne mål og planer
Budgettet og budgetforliget indeholder en del
beslutninger vedr. Teknik og Miljø, En del af disse
forudsætter en særlig indsats af et eller flere
centre.
Chefgruppen følger op på udmøntningen af
budgetforliget hver anden måned.
Herudover har byrådet vedtaget en lang række
mål og planer på Teknik og Miljøs område.
En del af disse mål og planer ligger til grund for de
politisk-strategiske indsatsområder i
virksomhedsplanen. Opfølgningen på øvrige mål
og planer sker i de enkelte centre.
Eksternt link
Opsamling vedr.
budgetforliget
Hjem igen
De politisk-strategiske
indsatsområder
Indsatsområderne er opstillet af rådmand og
Teknik og Miljøs chefgruppe.
Liveability
Bæredygtig vækst
Boligudbygning og social
sammenhængskraft
Mobilitet og
forbundethed
Hjem igen
Liveability
Vi skal gøre byvækst og fortætning til en
vinderdagsorden, ikke mindst lokalt i de områder,
hvor byen vokser.
Byens vækst giver os muligheden for at gøre Aarhus
mere ”liveable”.
Vi skal tænke liveability ind i sammenhæng med alt,
hvad vi gør.
Det kan handle om at skabe flere fælles grønne og blå
rekreative arealer eller flere levende og attraktive
byrum, når vi i øvrigt udvikler byen. Eller det kan
handle om, at aarhusianerne skal opleve et større
medejerskab til vores fællesarealer.
”Vi skal forene høj
levestandard og
livskvalitet mens Smilets
by vokser”
STØRRE PLANER PÅ VEJ
Fælles udviklingsramme
2015 2016 2017 2018
I 2015 former vi en fælles udviklingsramme for
arbejdet – bl.a. i form af City Lab, liveability-målinger
og 360 graders perspektiv på byudvikling.
Indsatsområder
Hjem igen
Bæredygtig vækst
Aarhus skal gå foran som en ressource- og
energieffektiv by.
Aarhus skal være CO2-neutral i 2030. Aarhus skal give
borgerne lyst og motivation til at energieffektivisere.
Aarhus skal tage lederskab for grøn omstilling – vores
vækst forpligter, og udgør samtidig en enestående
mulighed.
Vi skaber løsninger sammen, både på tværs af Teknik
og Miljø og sammen med virksomheder og
videninstitutioner.
Gennem udbud skaber vi fremtidens bæredygtige
efterspørgsel, og skaber optimale vilkår for
innovation.
Vi tænker mulighederne for bæredygtig vækst ind i
løsningen af alle opgaver.
” Vi skal bygge fremtidens
Aarhus bæredygtig og
mobilisere en folkeligt
forankret kurs mod
CO2030”
STØRRE PLANER PÅ VEJ
Affaldsplan
Vandforsyningsplan
Klimaplan 2016
Strategisk energiplanlægning
Planstrategi
Kommuneplan
2015 2016 2017 2018
Indsatsområder
Hjem igen
Boligudbygning til en by, der hænger
sammen socialt
Vi bygger fremtidens Danmark i Aarhus, og vi skal
bygge en by, som hænger sammen socialt, hvor alle
har råd til at finde en passende bolig af god kvalitet.
Når vi bygger en by med en varieret sammensætning
af boligtyper og ejerformer i byens kvarterer, skabes
forudsætningen for velfungerende lokalsamfund,
hvor gode skoler, dagtilbud og foreningsliv kan vokse
og øge byens sociale kapital.
”Alle aarhusianere har ret
til en god by med en
stærk social kapital og
sammenhængskraft”
STØRRE PLANER PÅ VEJ
Løbende planer for større boligområder
Boligpolitik
Planstrategi
Kommuneplan
2015 2016 2017 2018
Indsatsområder
Hjem igen
Mobilitet og forbundethed
God mobilitet for mennesker og varer er en
forudsætning for vækst og for at sikre et godt
byliv for alle.
Østjylland som national vækstmotor er
ensbetydende med et stadigt voksende
mobilitetsbehov – internt i Aarhus, regionalt,
nationalt og internationalt.
”Vi skal bygge afstandene
kortere og skabe bedre
mobilitet for mennesker
og varer”
En sammenhængende infrastruktur er en
forudsætning for høj mobilitet.
Transporttilbuddene i Aarhus skal afspejle byens
størrelse, og vi skal kombinere transportformerne,
så vi får ”mest mulig mobilitet for pengene”.
Samtidig nødvendiggør hensynet til mennesker,
klima og miljø, at vi prioriterer bæredygtige og
helhedsorienterede virkemidler.
STØRRE PLANER PÅ VEJ TIL BYRÅDET
MOVE og anlægsprogram (årligt)
Udviklingsplan for ITS
VVM-letbanens 2. etape
Midtbytrafikplan
Kollektiv trafikplan ift. Letbanens start
Cykelhandlingsplan og samlet stisystem
Smart Mobilitet
2015 2016 2017 2018
Indsatsområder
Hjem igen
De organisatoriske indsatsområder
Indsatsområderne er opstillet af Teknik og Miljøs
chefgruppe, efter drøftelse i udvidet chefgruppe.
Forretningsgørelse og
effektivisering
IT-springet
Ledelsesudvikling
På vej til Gellerup
Samarbejde om at skabe
løsninger
Service til kunder,
brugere, erhvervsliv
Hjem igen
Forretningsgørelse og effektivisering
Organisationen skal til stadighed udvikles, og de rette
kompetencer skal være til stede. Der skal være fokus
på eksekvering og rettidighed. Dette skal ses i lyset af
både et højt anlægsniveau og et generelt højt
aktivitetsniveau.
Udvikling af målstyring, porteføljestyring,
ledelsesinformation m.v. vil indgå i
virksomhedsplanen på et senere tidspunkt.
Aarhus Byråd har vedtaget en økonomisk politik, der
fjerner 0,6-0,7 % af afdelingernes økonomiske ramme
pr. år. Samtidig skal der for kommunen under ét
eftervises årlige effektiviseringsmuligheder på i
gennemsnit 1 %.
Der skal sikres en kobling mellem disse to forhold,
således at Teknik og Miljø for 2016 og frem sikrer et
match mellem beskæring af rammerne og
gennemførelse af effektiviseringer.
Chefgruppen er styregruppe for udmøntningen.
Indsatsområder
Hjem igen
IT-springet
IT-springet er igangsat 2013. Det omfatter en
dynamisk projektportefølje med indtil nu 39
digitaliseringsprojekter, og desuden en fysisk samling
af IT-ansvaret for Teknik og Miljøs mere end 60
fagsystemer og selvbetjeningsløsninger.
IT-springet hviler bl.a. på en treårig udvidelse af
digitaliseringsfunktionens kapacitet med fire årsværk.
IT-springet skal bidrage til at sikre løbende
effektiviseringer.
Direktøren, økonomichefen og digitaliseringschefen
er styregruppe for porteføljen. Chefgruppen
orienteres årligt.
Indsatsområder
Hjem igen
Ledelsesudvikling
Med afsæt i Teknik og Miljøs ledelsesgrundlag
gennemføres der i 2015 en lederevaluering for alle ca.
120 ledere i afdelingen. Evalueringen gennemføres
samtidig med en generel trivselsmåling.
På baggrund af lederevalueringen gennemføres
individuelt tilrettelagt opfølgningsforløb for alle
ledere.
Målet er at opnå en målbart forbedret
ledelseskvalitet, når lederevalueringen gentages i
2018.
Chefgruppen er styregruppe for evalueringen. Der
orienteres om planlægning og fremdrift i forbindelse
med Store Lederdag 5. februar 2015.
Chefgruppen gennemfører herudover et særligt
udviklingsforløb i 2014-2015.
Indsatsområder
Hjem igen
På vej til Gellerup
Størstedelen af Teknik og Miljø samles i en ny administrationsbygning i Gellerup i 2017. Bygningen
opføres som OPS-projekt (Offentligt-Privat Samarbejde).
Det er et centralt mål at opnå bedre og tættere
samarbejdsrelationer i Teknik og Miljø.
Det er samtidig et mål at opnå et bedre arbejdsmiljø
(såvel fysisk som psykisk) ved sammenflytningen.
Ultimo 2015 påbegyndes en drøftelse af de fremtidige muligheder for udvikling af Teknik og Miljø
(herunder kulturen), set i lyset af den senere
sammenflytning. Drøftelsen initieres af chefgruppen.
Det vil være nødvendigt at gennemføre
effektiviseringer i organiseringen for at bidrage til
finansieringen af byggeriet.
Der er nedsat en styregruppe for bygge-projektet,
samt et byggeudvalg med repræsentation for
centrene, HMU og arbejdsmiljøorganisationen.
Indsatsområder
Hjem igen
Samarbejde om at skabe løsninger
Teknik og Miljø skal styrke sit samarbejde, både
internt og eksternt.
Det indgår som en forudsætning herfor, at
medarbejdere og ledere klædes på i forhold til bl.a.
projektledelse, projektdeltagelse og kommunikation.
Der tilbydes derfor fortsat uddannelse på disse felter
til alle for hvem det er relevant. Desuden sker der i
2015 en opprioritering af kommunikationsindsatsen i
Teknik og Miljø, bl.a. gennem ansættelsen af en
kommunikationschef.
Teknik og Miljø skal italesættes som det fælles
”brand”, både internt og overfor omverdenen. Der
skal arbejdes med at sikre, at kommunikation med
omgivelserne er helhedsorienteret, og så vidt muligt
inddrager alle relevante dele af organisationen.
Teknik og Miljø skal til stadighed opsøge relevante
samarbejdsfora, og byde ind med bidrag og idéer.
Indsatsområder
Hjem igen
Service til kunder, brugere, erhvervsliv
Teknik og Miljø vil være proaktiv med hensyn til at
fortælle ”historierne” – både de gode og de
udfordrende. Det er vigtigt, at fokus flyttes fra de
problemer, der opleves her og nu, til det ofte
langsigtede mål, der forfølges.
Herudover vil Teknik og Miljø sætte ambitiøse mål for
service og sagsbehandlingstider o.l., samt
gennemføre løbende og systematiske målinger af den
oplevede service.
Teknik og Miljø vil arbejde aktivt med kanalstrategien,
både ved at tage nye kanaler i brug og ved at lukke
kanaler, der ikke tjener sit formål længere.
Det er målet, at Teknik og Miljø (og Aarhus
Kommune) rykker op i de forskellige
omdømmeanalyser, der gennemføres.
Indsatsområder
Hjem igen
Log
• 7. november: Virksomhedsplanens indsatsområder
drøftet på udvidet chefgruppemøde, mhp.
skriftlige tilbagemeldinger
• 8. december: Første udkast til færdig
virksomhedsplan drøftet på chefgruppemøde
• 16. december: Andet udkast til færdig
virksomhedsplan publiceret på TMportal
• 18. december: Andet udkast til færdig
virksomhedsplan præsenteret på udvidet
chefgruppemøde, mhp. skriftlige tilbagemeldinger
• 30. december: Færdig virksomhedsplan publiceret
på TMportal
Hjem igen

similar documents