mustafa`nın çocukluğu ve eğitim hayatı

Report
Osmanlı Devleti 17. yüzyıldan itibaren toprak kaybetmeye başlamıştır. Sanayileşmeye
başlayan Avrupa devletleri kalan Osmanlı topraklarını sömürge olarak kullanmak
istemişlerdir.
Osmanlı Devleti’ndeki küçük işletmeler ve tezgahlar bu fabrikalarla mücadele
edebilecek güçte değildi. Bunun için Osmanlı dış borç almaya başladı. Borçlar
ödenemeyince de ülkeye Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi) kurulmuştur.
Selanik’tekiçıkmasıyla
barış ortamının
nedeni
1789
Fransızve
1789’da Fransız İhtilali’nin
birliktebozulmasının
milliyetçilik akımı
önem
kazandı
İhtilalidir.
Fransız İhtilali
yayılanSırp,
milliyetçilik
yüzünden
Osmanlı topraklarında
yüzyıllardır
huzurnedeniyle
içinde yaşamış,
Bulgar, akımı
Rum ve
Ermeni
Osmanlı’dan
ayrılarak
bağımsız
olmak
için
isyanlar
çıkarmışlardır.
gibi uluslar Türkleri Avrupa’dan ve Anadolu’dan atmak için ayaklandılar.
Babası Ali Rıza Efendi’nin ailesi balkanlarda uygulanan
iskan politikasından dolayı Söke’den gelmiştir.
Ali Rıza Bey Selanik Evkaf (Vakıflar) Katipliği ve
gümrük memurluğu yapmış, daha sonra da kereste
ticareti ile uğraşmıştır. Mustafa 7 yaşında iken 1888’de
vefat etmiştir.
Annesi Zübeyde Hanım’ın ailesi de yine balkanlarda
uygulanan iskan politikası sonucu Konya’dan göç
etmiştir.
Zübeyde Hanım kocasının ölümünden sonra
Mustafa’yı da alarak Langaza’daki kardeşinin yanına
gitmiş, ancak Mustafa’nın eğitimi için tekrar Selanik’e
geri dönmüştür. 1923 yılında İzmir’de vefat etmiştir.
Zübeyde Hanım ile Ali Rıza Bey’in evliliklerinden altı
çocuk dünyaya gelmiştir. Bunlardan sadece Mustafa ve
Makbule yaşamda kalabilmiş; Fatma, Ahmet, Ömer ve
Naciye isimli diğer kardeşler henüz küçük yaşlarında
yaşamlarını yitirmişlerdir.
Mustafa, 1881 yılındaMakbule
Selanik'te
dünyaya
Tam
doğum“Atadan”
günü bilinmemektedir
Hanım,
soyadıgeldi.
kanunu
çıkarınca
ve daha sonra kendisine
sorulduğunda
“Ben
19 Mayıs’ta
diye cevap
soyadını
kullanmış, 1956
yılında
Ankara’dadoğdum.”
vefat
verdiği için 19 Mayıs
kabul edilir.
etmiştir.
Selanik, Osmanlı’nın önemli bir Balkan
kentiydi ve Ege Denizi kıyısındaydı. Deniz
kıyısında olması deniz ticaretinin
gelişmesine sebep olmuştu. Nüfusu da,
ticarete bağlı olarak gelişmişti.
Günümüzde Yunanistan sınırları
içerisinde kalan Selanik’te, Osmanlı
döneminde, Türk, Bulgar, Sırp, Rum ve
Ermeniler 19. yüzyıla kadar kardeşçe
yaşamışlardır.
Sadece liman kenti değil, aynı
zamanda demiryolu ile diğer şehirlere
bağlanan bir ticaret merkeziydi.
Selanik’te farklı milliyet ve kültürlerin
yer alması ve önemli bir ticaret merkezi
olması Mustafa’nın farklı açılardan
kendisini geliştirmesini sağlamıştır.
Mustafa’nın çocukluk yıllarında Osmanlı Devleti bir yandan
ekonomik zorluklarla mücadele ederken, bir taraftan da
kendi topraklarındaki bağımsızlık mücadeleleri ile
uğraşmıştır.
Devletin içinde bulunduğu bu kötü durumdan
kurtulabilmesi için Osmanlı aydınları bazı fikir akımlarını
ortaya atmışlardır.
Batıcılık
Osmanlıcılık
Türkçülük
İslamcılık
Osmanlıcılık, Osmanlı’nın çökmemesinin Osmanlı sınırları içinde yaşayanları dil, din,
Osmanlıcılık düşüncesi Sırpların milliyetçilik akımından
ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın, kanun önünde eşit görülmesine bağlayan
etkilenerek isyan etmesiyle darbe almış, Yunanistan’ın bağımsız olması
düşünce akımıdır. Bu düşünceyi gerçekleştirmek için atılan ilk adım Tanzimat
ile geçerliliğini kaybetmiştir.
Fermanı’dır.
Osmanlıcılık düşünce akımının önemini kaybetmesi ve 1877-1878 Osmanlı-Rus
Bu düşünce Arapların, I. Dünya Savaşı’nda
Savaşı’nın ardından önem kazanan İslamcılık, Osmanlı’nın kurtuluşunu tüm İslam
İngilizlerin yanında olmasıyla önemini yitirmiştir.
aleminin halife etrafında toplamasına bağlamıştır.
Türkçülük ya da diğer adıyla Turancılık, Osmanlı’nın kurtuluşunu Osmanlı’nın asıl
Türkçülük fikri, Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’nda yenilmesiyle
milleti olan Türkleri milliyetçilik akımından da yararlanarak tek bir bayrak altında
önemini yitirmiştir.
toplamaya bağlayan düşünce akımıdır.
Batıcılık fikri, Osmanlı’nın
batıya
ayak
uydurarak
kendini toparlayacağını
Batıcılık
fikri
hiçbir
zaman önemini
yitirmediği gibi, ve eski
refah seviyesine bu
ulaşabileceğini
Amatekniğinin
bu fikir sahipleri
kısaalınması”
zaman
fikrin bir kolusavunmaktaydı.
olan “sadece batı
devlete
sonra ikiye ayrıldı Bu
fikirlerin Türkiye
bir tanesi
batının sadecetemel
tekniğinin,
diğeri teknikle
düşüncesi
Cumhuriyeti’nin
yapıtaşlarından
birini
birlikte kültüründe alınmasını savunmaktaydı.
oluşturmuştur.
OKUDUĞU OKULLAR
SELANİK MAHALLİ MEKTEBİ
SELANİK ŞEMSİ EFENDİ OKULU
SELANİK MÜLKİYE RÜŞTİYESİ
SELANİK ASKERİ RÜŞTİYESİ
MANASTIR ASKERİ İDADİSİ
İSTANBUL HARP OKULU
İSTANBUL HARP AKADEMİSİ
MAHALLİ MEKTEBİ
Öğrenim çağına gelen Mustafa'nın hangi
okula gideceği konusunda annesi ile babası
arasında anlaşmazlık çıkmıştı.
Annesi Mustafa'nın Hafız Mehmet Efendi'nin
Mahalle Mektebine gitmesini istiyor, babası ise o
dönemki yeni çağdaş yöntemlerle eğitim yapan
Mektebi Şemsi İbtidai'nde (Şemsi Efendi
Mektebi) okumasını istiyordu.
En sonunda önce Mahalle Mektebi’ne
başlayan Mustafa, birkaç gün sonra Şemsi
Efendi Mektebi'ne geçti.
Mustafa’nın ilk gittiği okul olan Mahalli
Mektebi, daha çok geleneksel eğitim yapıyor ve
hoca-molla yetiştirme gayesi üzerine eğitim
veriyordu.
ŞEMSİ EFENDİ OKULU
Öğrenim hayatına Mahalle
Mektebi ile başlayan Mustafa, birkaç
gün sonra Şemsi Efendi Mektebi'ne
geçti.
1872 Yılında açılan bu okul,
çağdaş eğitim metotları ile öne
çıkmış bir okuldu.
Türkçe Öğretmeni Şemsi Efendi
tarafından açılan bu okulda ilk kez
Osmanlı Tarihi’nde Kara Tahta (Yazı
Tahtası) kullanılmıştır.
Mustafa, bu okula başladıktan 2
Yıl sonra 1888 Yılında babası Ali
Rıza Efendi vefat etmiştir.
SELANİK MÜLKİYE RÜŞTİYESİ
Sivil bir ortaokuldur.
Mustafa, bu okulda iken öğretmeni
tarafından haksızlığa uğraması sonrasında
okulu terk etti.
Bu durum Mustafa Kemal’e başka
arayışlar içerisinde olmasına neden olmuştur
ki, o sırada Askeri Okula giden öğrencilerden
ve onların kıyafetlerinden etkilenmiştir.
Nihayetinde annesi Zübeyde Hanım’dan
habersiz askeri okul sınavlarına girdi ve
kazandı.
Artık, Mustafa’ya asker olmanın yolu bu
şekilde açılmış oldu.
SELANİK ASKERİ RÜŞTİYESİ
Askeri bir ortaokuldur.
Annesi Zübeyde Hanım’dan habersiz
askeri okul sınavlarına girip, sınavları
kazanan Mustafa Kemal, Selanik Askeri
Rüştiyesi’ne kayıt oldu.
Bu okulda iken matematik dersindeki
başarısı nedeniyle Mustafa’nın öne
çıkması sonrasında Öğretmen Mustafa
Bey, öğrencisi Mustafa’ya “Erdemlilikte
Kemale Ermek” anlamında “KEMAL”
ismini alması ister.
Ve o günden sonra Mustafa’nın ismi
Mustafa Kemal olarak karşımıza çıkar.
MANASTIR ASKERİ İDADİSİ
Askeri bir Lisedir.
Bu lisede iken Mustafa Kemal,
arkadaşı Ömer Naci’den etkilenerek
Edebiyat, Hitabet ve Felsefe ‘ye ; Tarih
Öğretmeni Mehmet Tevfik bey’den de
etkilenerek Tarih ‘e ilgi duyar.
Bu dönemde Fransızca ‘sını
ilerletmeye başlar.
Mustafa Kemal, bu okulda iken bazı
İttihatçı Gençlerle tanışır.
İSTANBUL HARP OKULU / HARBİYE
** Mustafa Kemal, bu okulu 1902
Yılında Piyade Sınıfı’ndan TEĞMEN
RÜTBESİ ile mezun oldu.
İSTANBUL HARP AKADEMİSİ
Mustafa Kemal, bu okulda iken arkadaşları ile
birlikte 4-5 Sayılık Dergi /Gazete çıkardı.
Çıkarılan bu yayında Osmanlı Devleti’nin
Sorunları ve Çözüm Çareleri ele alınmıştır.
Bu okuldan 1905 Yılında Kurmay Yüzbaşı
olarak mezun olan Mustafa Kemal kısa bir süre
sonra,
-İzinsiz gazete / Dergi çıkarmak
-İzinsiz toplantılar yapmak
-İzinsiz siyasi etkinliklerde yer almak
iddialarından dolayı göz altına alınsa da daha
sonra serbest bırakılmıştır.
Buna rağmen, bu oluşumların içinde yer
aldığından Osmanlı Devleti tarafından sürgün
olarak Şam 5. Ordu’ya atandı.
Burası, Mustafa Kemal’in ilk görev yeridir.

similar documents