Generelt om lover

Report
Generelt om lover, forskrifter og standarder
NESOs Formannskole 18 2013 - 2014
1.2
Målet med forelesningen
• Gi en oversikt og et innblikk i de viktigste lover,
forskrifter og standarder som gjelder for
byggebransjen
Generelt om lover, forskrifter og standarder som
gjelder for byggebransjen
•Arbeidsmiljøloven
–Formål
–Hovedinndeling
–Viktige §
–Verneombudet
–Viktige forskrifter
•Plan og bygningsloven
–Formål og innhold
•Brann og eksplosjonsvernsloven
–Formål og innhold
•Lov om offentlige anskaffelser
–Formål og innhold
–Internkontrollforskriften
•Norske standarder
–Byggherreforskriften
•Håndbøker fra SVV
•Regnskapsloven
•Bokføringsloven
Arbeidsmiljølovens kapitler
1. Innledende bestemmelser
11. Arbeid av barn og ungdom
2. Arbeidsgivers og arbeidstakers
plikter
12. Rett til permisjon
3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
14. Ansettelse mv
4. Krav til arbeidsmiljøet
15. Opphør av arbeidsforhold
5. Registrerings- og meldeplikt,
produsentkrav mv.
16. Arbeidstakernes rettigheter ved
virksomhetsoverdragelse
6. Verneombud
17. Tvister om arbeidsforhold
7. Arbeidsmiljøsamarbeid
18. Tilsynet med loven
8. Informasjon og drøfting
19. Straff
9. Kontrolltiltak i virksomheten
20. Avsluttende bestemmelser
10. Arbeidstid
13. Vern mot diskriminering
Viktige forskrifter under AML
• Forskrift om Bruk av arbeidsutstyr best.nr. 555
Stiller klare krav til sikkerhetsopplæring, kontroll av
arbeidsutstyr, samt tekniske krav til arbeidsutstyr
• Maskin forskriften best.nr. 522
Stiller krav til den som skal produsere eller levere maskiner
bl. annet om CE-merking
• Forskrift om graving og avstiving av grøfter
Har klare regler om når en grøft skal avstives eller skrånes og
en god veiledning om hvordan dette skal gjøres!
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter
Internkontrollforskriften
• Forskriften gir bestemmelser om at den som er
ansvarlig for virksomheten plikter å sørge for
systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i
bl. annet:
– Arbeidsmiljøloven,
– Forurensningsloven (SFT)
– Brann- og eksplosjonslovgivningen (DSB) .
Internkontrollforskriften, forts.
Innhold og krav til dokumentasjon
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter,
risikoforhold og størrelse.
Virksomheten skal:
1. Sørge for at de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten
er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig
viktighet.
2. Sørge for at arbeidstakeren har tilstrekkelige kunnskaper og
ferdigheter, som for eksempel info om endringer.
3. Sørge for at arbeidstakeren medvirker slik at samlet kunnskap og
erfaring utnyttes.
Internkontrollforskriften, forts.
4. Fastsette mål for HMS.
5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder
hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet
med HMS er fordelt.
6. Kartlegge farer og problemer og vurdere risiko, samt
utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere
risikoforholdene.
7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge
overtredelser av krav til HMS.
8. Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.
Disse punktene må dokumenteres skriftlig!
Internkontrollforskriften, sjekkliste
Eksempel fra analyse for miljø.
” Virksomheten skal ha et godt system for
HMS-arbeid som fungerer i praksis og
tilfredsstiller minimumskravene i IKforskriftens §5. Miljømål for arbeidsmiljø og
ytre
miljø og miljørutiner for innkjøp, energi,
transport, avfall og utslipp til luft og vann
samles og innarbeides i HMSInternkontrollsystemet.” -
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på
bygge- /anleggsplasser
Byggherreforskriften
• Byggherre og prosjektleder skal skriftlig avtale hvem som
skal:
• utpeke koordinator (en eller flere der det er flere
virksomheter tilstede)
• sørge for plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (som sikrer
et fullt forsvarlig arbeidsmiljø) før oppstart av et
byggeprosjekt)
• sende forhåndsmelding (til Arbeidstilsynet dersom prosjektet
er over 30 virkedager og overstiger 500 dagsverk)
Byggherreforskriften, forts.
• Koordinatorens oppgaver:
• samordne gjennomføringen av prosjektet slik at HMS ivaretas
• sørge for at planer følges og at kravene etterleves
• Viktige forhold som skal ivaretas:
• god orden og hygiene på bygge og anleggsplassen
• vedlikehold og kontroll av maskiner og utstyr
• håndtering av materialer
• merking av områder og materialer / stoffer på bygge og
anleggsplass
• avfallshåndtering
Plan- bygningsloven
Formål
• Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av
statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi
grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging,
samt å sikre estetiske hensyn.
• Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte
byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og
bebyggelse blir til størst mulig gagn for den enkelte og
samfunnet.
• Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til
rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår.
Plan- bygningsloven
Myndighet: Statens byggtekniske etat (www.be.no)
•
Arealplaner
•
Reguleringsplaner - Konsekvensutredninger
•
Ekspropriasjon
•
Refusjon for utgifter til veg, vann og avløp
•
Tomtedeling og nabogrenser
•
Krav til byggetomt (adkomst og avløp)
•
Saksbehandling, ansvar og kontroll SAK10
•
Teknisk forskrift TEK10
Brann- og eksplosjonsvernloven
Formål
Loven har til formål å sikre mennesker, dyr og
materielle verdier mot brann, og å begrense
skadevirkningene i branntilfeller samt i andre akutte
ulykkessituasjoner.
Brann- og eksplosjonsvernloven
Myndighet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (www.dsb.no)
Har bl. annet klare krav til:
• Kompetanse, ansvar og sikring av sprengningsarbeid
• Oppbevaring og transport av farlig gods
Sentrale forskrifter er:
• Håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer,
• Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane,
• Kontrollveiledning for EXII kjøretøy, ADR bestemmelser
Lov om offentlige anskaffelser
Formål
Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt
verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig
effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser
basert på forretningsmessighet og likebehandling.
Lov om offentlige anskaffelser
Myndighet: Fornyings og administrasjonsdep.
• Loven gjelder følgende oppdragsgivere:
• Statlige, kommunale og fylkeskommunale organer
• Loven gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og
anleggsarbeider.
• Anskaffelsen skal så langt det er mulig være basert på
konkurranse.
• Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter
skal skje på grunnlag av objektive kriterier.
Standarder
• Definerer et sett krav som blir bindende (juridisk)
bare når kontraktspartnere (gjennom kontrakt) eller
myndigheter (gjennom lov / forskrift) sier at
standarden skal gjelde.
Standard
Standarder for bygg og anlegg
Utgiver: Standard Norge (www.standard.no)
• NS 3400
•
•
•
•
•
•
•
Regler om anbudskonkurranse for bygg og
anlegg (Tilbaketrukket)
NS 3405
Bestemmelser om regulering av kontraktssum
for bygg og anlegg på grunn av endringer i
lønninger, priser, sosiale utgifter, m.v.
NS3405-P241 Veileding til 3405
NS 3409
Alminnelige kontraktsbestemmelser om kjøp av
byggevarer
NS 3431
Alminnelige kontraktsbestemmelser for
totalentrepriser
NS 3450
Prosjektdokumenter for bygg og anlegg
NS 3451
Bygningsdeltabell
NS 3461
Geometriske toleranser i bygningsindustrien
Standarder for bygg og anlegg (forts.)
• NS 3658 – 3678
”Betongprøving”
• NS 3458
Komprimering. Utførelse og kontroll.
• NS 5815
Risikovurdering av anleggsarbeid
• NS-EN ISO 9001
Kvalitetssikring av utvikling, konstruksjon,
tilvirkning, installasjon og ettersyn
• NS-EN ISO 14001
Miljøstyring
• NS 3420
Beskrivelsestekster for bygg og anlegg
Standarder for bygg og anlegg (forts.)
• NS 8405
Norsk bygge- og anleggskontrakt
(erstatter gml NS 3430)
• NS 8405
P558-9 Kommentarutgaver til standarden
• 8405A
Formular for kontrakt
• NS 8406
Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
• 8406A
Formular for kontrakt
• NS 8415
Alminnelige kontraktsbestemmelser for
underentrepriser vedrørende utførelse av bygg- og
anleggsarbeider
• NS8416
Kontraktsbestemmelser for UE > 8406
–
Formular for kontrakt om underentrepriser
vedrørende utførelse av bygg- og anleggsarbeider
Håndbøker fra Vegvesenet (SVV)
Myndighet: Statens vegvesen (www.vegvesen.no)
• Håndbøker fra Vegdirektoratet - noen eksempler
• Håndbok 025 - Prosesskode - 1
• Håndbok 026 - Prosesskode - 2
• Håndbok 018 - Vegnormalen (er under revidering)
• Håndbok 021 - Vegtunneler
• Håndbok 051 - Arbeidsvarsling (er under revidering)
• Håndbok 149 - Prosedyre for vegtunnelbygging
• Håndbok 165 - Sikring av vegskråninger
• Samt veiledninger til 018 : 176 Oppbygging av fylling
og 188 Veg på bløt grunn
Internkontrollforskriften, sjekkliste
Eksempel fra analyse for miljø.
” Virksomheten skal ha et godt system for
HMS-arbeid som fungerer i praksis og
tilfredsstiller minimumskravene i IKforskriftens §5. Miljømål for arbeidsmiljø og
ytre
miljø og miljørutiner for innkjøp, energi,
transport, avfall og utslipp til luft og vann
samles og innarbeides i HMSInternkontrollsystemet.” -

similar documents