Bæredygtighed biobrændstoffer

Report
Dokumentation for
anvendelse af biobrændsler
og ny definition af biomasse
Maria Hagen Jørgensen
Hvilke ændringer?
• Bæredygtighedskriterier for flydende
biobrændsler og biobrændstoffer
• Biogas i naturgasnettet
• Ny definition af biomasse
• Spørgsmål
Bæredygtighedskriterier for
flydende biobrændsler
• EU’s overvågningsforordning (MRR)
henviser til VE-direktivet’s krav om
bæredygtighed
• Krav i VE-direktivet til dokumentation for
bæredygtighed for flydende biobrændsler
og biobrændstoffer
• Ikke krav i VE-direktivet til dokumentation
for bæredygtighed for fast biomasse
Hvad indebærer det?
• Udledningen for anvendelse af biobrændsler eller biobrændstoffer kan kun
sættes til nul ved den årlige rapportering,
hvis det er dokumenteret, at brændslerne
er bæredygtige i henhold til kriterierne i
VE-direktivet
• Foreligger der ikke dokumentation:
• opgøres og måles den faktiske udledning
• procedurer mv. beskrives i overvågningsplanen
• der returneres kvoter svarende til udledningen
det efterfølgende år.
Hvornår?
• Kravet indføres pr. 1. januar 2013
• Bekendtgørelse om regler for
bæredygtighed kan udstedes når
kvoteloven træder i kraft
• Bekendtgørelsesarbejdet iværksættes
sideløbende med lovforslagets
fremsættelse
• EU-kommissionen udsteder vejledning om
biomasseanvendelsen, som forventes i
løbet af september 2012
Bæredygtighedskriterier i VEdirektivet, bl.a. artikel 17.
• Bl.a. krav til den samlede fortrængning af
drivhusgasser, som biobrændslerne og
brændstofferne giver anledning til i hele
produktionskæden fra dyrkning af
råstoffet til anvendelse
• Oprindelsen af råmaterialet, herunder at
det som udgangspunkt ikke må opdyrkes i
våd- eller skovområder eller områder med
høj biodiversitet mm.
Læs mere
• VE-direktivet af 23. april 2009 om fremme
af anvendelsen af energi fra vedvarende
energikilder: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:D
A:PDF
• EU’s-kommissionens hjemmeside om
bæredygtighed, jf. VE-direktivet
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm
• Håndbog om biobrændstoffer i
transportsektoren: http://www.ens.dk/da-
DK/Info/Lovstof/gaeldende_love/transport/Documents/Håndbog%20efter
%20høring_060711_version%201.1.1_300512.doc
Bionaturgas
• Biogas kan købes via naturgasnettet
• Bionaturgas har emissionsfaktoren nul
• Energinet.dk udsteder certifikater til
leverandører af bionaturgas
• Køb af bionaturgas dokumenteres ved
annullering af certifikater hos Energinet.dk
• Bionaturgas er en selvstændig kildestrøm i
overvågningsplanen
• Læs mere på Energinet.dk’s hjemmeside
http://energinet.dk/DA/GAS/Det-danske-gasmarked/biogas-paa-det-danskemarked/Sider/Biogas-paa-det-danske-marked.aspx
Ny definition af biomasse
• For andre biomassebaserede brændsler
(ikke biobrændstoffer og flydende
biobrændsler) anvendes emissionsfaktor
nul, hvis definitionen på biomasse i
kvoteloven
• Kravet til ’renheden’ i denne biomasse,
stiger som følge heraf fra 97% til 100%,
dvs. at den bio-nedbrydelige del af
biomassen skal være 100%
• Hvis ≥97% er biomasse, gælder reglerne for
ubetydelige kildestrømme
Spørgsmål?
Kontakt:
Maria Jørgensen, på mail: [email protected], eller på tlf.:
33 92 67 73
Rasmus Zink Sørensen på mail: [email protected], eller på tlf.:
33 92 67 82

similar documents