Bekijk de powerpoint - Hogeschool Rotterdam

Report
BOSS
Presentatie titel
Lau Mijnders
[email protected]
Rotterdam, 00 januari 2007
Doel:
Betrokken studenten (& stagebegeleiders)
•
informeren over het BOSS-project
•
activeren ten aanzien van het BOSSproject
Beginsituatie...
Stagebegeleiding Pabo HR
•
•
•
•
•
•
•
Stagebureau Pabo HR
Stagedagen / stageweken
Stagecyclus
Stagecoördinator / Mentor
Stagebegeleider/slc
Stageboeken > inhoud: Pabo HR
Beoordeling: Pabo HR
Enquête beroepenveld (2012 – 2014...)
Accreditatie Pabo HR (18 en 19 sept. 2014)
Nationale Studenten Enquête (jaarlijks)
Enquête beroepenveld
De Pabo van de Hogeschool Rotterdam is in staat
om startbekwame leerkrachten basisonderwijs af
te leveren (90,6% eens)
Vakmanschap
Meesterschap
Sterk...
•
•
•
•
Ons advies aan de pabo over de beoordeling
van de student wordt serieus genomen
(84,1% eens)
Ik vind het nieuwe stagemodel een
verbetering t.o.v. het vorige stagemodel
(75,9% eens)
Het stagebureau van de pabo is goed
bereikbaar voor vragen en/of klachten
(85,1% eens)
De studenten leren een veilige leeromgeving
te scheppen voor de omgang met en de
samenwerking tussen leerlingen (85,2%
eens)
Maar ook...
•
•
•
•
•
De pabo informeert mij en de mentor
voldoende over de samenhang tussen de
vakdidactische leerlijn in het curriculum en de
stageplek (46,9% oneens)
Met deze stagebegeleider zijn voldoende
structurele contacten over de studenten
(46,8% oneens)
Ik heb voldoende contacten met de Pabo HR
(40,7% oneens)
De studenten kunnen aangeven wat er door
de opleiding binnen de stage van hen wordt
verwacht (46,6% oneens)
De studenten leren een relatie te
onderhouden met ouders, buurt, en verdere
omgeving van de school (58,1% oneens)
Beter Opleiden
in Samenhang
Presentatie
titel
en Synergie
Rotterdam, 00 januari 2007
Uitgangspunten BOSS
Doelen
Samenwerking versterken
Samenhang versterken
Beter samen opleiden
Vier partners:
Pabo HR (docenten, stagebegeleiders,
stagebureau, studenten)
Kenniscentrum Talentontwikkeling (onderzoekers)
Stichting BOOR (bestuur, schoolleiding,
leerkrachten/mentoren, stagecoördinatoren,
studenten)
Stichting Wijzer (bestuur, schoolleiding,
leerkrachten/mentoren, stagecoördinatoren,
studenten)
Synergie: 1+1+1+1=5
Thema’s
Samen opleiden
-
-
ouderbetrokkenheid
begeleiding beginnende leraren
opbrengstgericht werken
de veilige school/pesten
Per school wordt gewerkt aan een of meer van de
thema’s.
Samen Opleiden
Kennis over elkaar
Zo opleiden dat een deel van de opleiding in
de praktijk vorm krijgt
Theorie en praktijk beter op elkaar laten
aansluiten
-
Drie manieren van (samen) opleiden:
Stageschool (stageplaatsen)
Opleidingsschool (school medeopleider)
Educatief Partnerschap (school, opleiding en
aanstaande leraar zijn partners in leren)
Wat merk je ervan?
•
•
•
•
Thematisch werken op de scholen
Meer contact tussen opleiding en scholen,
samen opleiden
Gerichte stageopdrachten met betrekking tot
de thema’s
(Te zijner tijd) Opgeleide stagebegeleiders
Wat verwachten we van je?
•
•
•
Interesse tonen
Betrokkenheid bij de thema’s (indien mogelijk)
Met de begeleiding aansluiten bij de thema’s
(indien mogelijk)
•
•
•
•
Minor
Projecten
Afstudeeronderzoek
Reflectie op het BOSS-project
Vragen?
Stuurgroep
A. Brobbel St. Wijzer
P. Roelofs St. Wijzer
H. Weggemans BOOR
Rob Elgerhuizen IVL HR
Lia Lugthart IVL PABO HR
F. Spierings KCTO HR
W. de Vos KCTO HR
(2 x per jaar)
Schoolleiders BOOR,
St. Wijzer en P.
Roelofs en H.
Weggemans
Financiën
Ben Wildeboer
C. Melchior
Yunus Sarac
Teus van Dijk
(Maandelijks)
Programmaleiding
Willem de Vos KCTO HR
Lau Mijnders IVL PABO HR
(Maandelijks met projectleiders)
(zes wekelijks)
Denise van Schelven
Projectleider
Samen Opleiden
(Wekelijks met
programmaleiding)
Willem de
Vos
Projectleider
Beginnende
leraren
Liesbeth van
Beijsterveldt
Projectleider
Opbrengstgericht
werken
Erica Geers
De Veilige
school en
pesten
Mariëtte Lusse
Projectleider
Ouderbetrokkenheid

similar documents