ladda ner presentation

Report
BiodiverCity
Annika Kruuse, miljöförvaltningen Malmö stad
Projektledare
Vision
• En grönare, attraktivare och mer hälsosam
stad med hög biologisk mångfald
Mål
• Öka stadens biologiska mångfald
• Skapa produkter, tjänster och processer för
grönare städer
• Skapa permanent demonstration för spridning
av gröna lösningar
Varför?
• Många arter trivs utmärkt i urbana miljöer. Ex. en
tredjedel av Frankrikes 900 vilda bin.
• Människor trivs bättre i miljöer med hög biologisk
mångfald, ex. där fågelkvitter från flera fågelarter
hörs
• På köpet får vi ekosystemtjänster
Konstellation
Ekolog
Förvaltare
Forskare
Kommun/
region
Byggföretag
Grönyta
Innovatör
Landskapsarkitekt
Arkitekt
Entreprenör
Partners
• Byggherrar och beställare
–
–
–
–
–
–
–
–
Briggen
Byggvesta
Diligenita
Hauschild+Siegel
Malmö stad: Gatukontoret och Serviceförvaltningen
MKB
Peab
Skanska
Partners, forts
• Arkitekter, konsulter och specialister
–
–
–
–
–
–
–
IVL
Markkompaniet
Scandinavian Green Roof Institute
SLU Alnarp
Sydväst arkitekter
Watreco
White arkitekter
– Region Skåne
Gröna tak
Innovationsupphandling – befintliga tak
Mobila växtsystem
Tredimensionell grönska
Urbana biotoper
Träd i gata
Teknisk lösning
Jordvolym
Acer x freemanii ’Autumn
Blaze’
Quercus cerris
Ref.yta ”Klassisk 1 x 1 x 1 m”
1 kbm
2
2
Skelettjord med konv. asfalt
15 kbm
4
4
Skelettjord med CU porös asfalt
7,5 kbm
4
4
Skelettjord med CU porös asfalt
15 kbm
4
4
Fribärande element med matjord
7,5 kbm
3
3
Fribärande element med matjord
15 kbm
3
3
Gröna väggar
Forskningsprojekt gröna fasader
Juni 2012
Maj 2013
April 2014
• Klätterväxter
– Klätterväxter skyddar väggar från vissa påfrestande faktorer som slagregn
– Det är inte fuktigare bakom klätterväxter än vid en bar fasad
– Det är större variationer i temperatur och fuktighet vid en bar fasad än bakom en klätterväxt
• Gröna fasader
– Liten förbättring av byggnadens energibalans – skuggning o isolering
1
13
Erfarenheter av levande väggar
Erfarenheter av att planera, bygga och underhålla
en levande vägg i Sverige idag.
Intervjustudie med aktörer involverade i 5 olika
objekt i Skåne
Resultat: Ett antal utmaningar för levande
väggar i Sverige har identifierats, exempelvis:
 brist på tekniska lösningar på marknaden
 bevattningssystem som kräver mycket
kompetens
 växternas överlevnad under vinterhalvåret
 hög investeringskostnad
 organisering av arbete och samarbete mellan
aktörer
Rapporten finns att ladda ner på www.ivl.se
Lite till
• Skötselmall: Styra vegetationen åt ett tänkt
håll – att hjälpa naturen att själv göra jobbet.
Det handlar alltså hela tiden om utveckling.
(White samordnat)
• Markkompaniet
• Utvärderingar
Steg 3
• Ansökan inlämnad till Vinnova
• Januari 2015-december 2016
– Tillämpa lösningar i stor skala i befintliga
bostadsområden
– Det gröna kontoret
– Solceller och biodiversitetstak i kombo
– Träd i gata
– Utvärderingar
– Information, utbildning, utställning, guidning

similar documents