Viborg Kommune - Inspirationsrum 3

Report
KL´s ledertræf 10-09-2014
Vis mig værdien
v. arbejdsmarkedschef i Viborg Kommune
Jette Lorenzen
Resultater
Medarbejderne
afgiver magt
Alle har følt sig
hørt, inddraget og
ikke talt ned til
Alle har været
positive eller meget
positive over vores
måde at samarbejde
og hjælpe på.
Medarbejderne
rammesætter samtalen ved start og afslutning
Generel vurdering af
mødet med
sagsbehandler/konsulent
på en skala fra 1-5: ca. 4
Alle medarbejdere kender
og tror på den nye tilgang
”… det her er den
største hjælp de
sidste 4 års
ledighed.”
Borgere og
medarbejdere
”Givet mig en følelse af ikke at
blive sat i den store kasse med
alle de andre og sat til at køre
en omgang på transportbåndet
- ingen kan li’ at være den lille
mand….en der bliver snakket
ned til og hundset rundt med Jeg følte tværtimod at jeg blev
talt med.”
Borgerne får mulighed
for at sætte egne mål i
samarbejde med
jobcentermedarbejderen
Det mest positive ved
mødet for borgeren er
oplevelsen af at blive
mødt med en individuel
tilgang
De fleste borgere har
ideer til, hvad de vil
og er forberedte til
samtalen
Medarbejderne
vil gerne tage
ansvar
side 2
Resultater
•
Indikationer på at vi kan administrere friheden
• Fremgang i fastholdelsen for alle målgrupper
• Stigning i andel stadfæstelser og fald i andel
hjemvisninger i sager ved ankestyrelse (1. kvartal 2014 0,0 %
hjemvisninger på sygedagpengeområdet)
• Ledelsestilsyn viser differentieret indsats: Dem der kan
selv skal selv – høj samtalefrekvens for dem der har
behov herfor
side 3
Demokratisk medborgerskab
- et nyt ståsted
• Vision om et nyt fundament – ansvar for eget liv
(empowerment)
• Mål om at bidrage til et bæredygtigt samfund
• Mål om administrativ forenkling
Viborg Kommunes status som frikommune har
givet flere muligheder for at stræbe efter visionen.
side 4
Før og nu – borgerens møde med jobcentret
-Fra systemets plan
-Fra kontrol
-Fra samtale der skaber afstand
-Fra ukendt land
-Til borgerens plan
-Til tillid
-Til samtaler der motiverer til handling
og skaber fokus på mål
-Til gennemsigtighed
side 5
Empowerment i praksis
Borgeren tager ansvar for eget forløb – kan og vil klare sig selv (vilje, evne og muligheder)
Medarbejderen lader ansvaret for egen
situation og fremtid blive hos borgeren
(afgiver magt)
Borgeren får flere
selvbetjeningsmuligheder
og benytter disse
Borgeren får frihed til i
højere grad selv at vælge
tilbud
Borgeren har indsigt i egen sag samt indsigt
i rammer og muligheder for at handle
Lige muligheder betyder,
at forskellige borgere skal
behandles forskelligt, og
ens borgere behandles
ens
Alle ansatte benytter den
coachende tilgang, når
relevant
side 6
Aktiv ledelse er en forudsætning….vi har
fokus på
Disposition
Værdier og rammer
Ejerskab og involvering
Kompetencer
Inddragelse af interessenterne
Vi tilpasser os løbende os efter behov
Forandringsteori
side 7
Aktiv ledelse – Værdier og rammer
 Vi arbejder aktivt og konstant med rammen og værdierne
i vores nye ståsted via tilstedeværelse og dialog med
medarbejdere i alle afdelinger om fx:
•
•
•
•
Indholdet i nyt ståsted
Fortolkning af rammerne
Personalepolitiske værdier
Fra procesmål til resultatmål
NB! Værdibaseret ramme er et lige så fast styringsredskab
som regler og procedurer
side 8
Aktiv ledelse – ejerskab og involvering
 Vi har fokus på ejerskab og gør os umage med at
inddrage ansatte i alle processer og tiltag, bl.a.
•
•
•
•
Lærings- og evalueringsmøder
Medarbejder interview
Ølkassen – tydelig kommunikation
Rundtur i afdelingerne
Medarbejderne siger:
”Der lyttes til os”
”Vi bliver taget alvorligt”
”Der bliver handlet på det vi siger”
side 9
Aktiv ledelse - kompetencer
 Vi understøtter medarbejdernes forudsætninger og
kompetencer bl.a.:
• Uddannelse i den coachende tilgang til alle
• Afsættelse af ressourcer i staben til at sikre en løbende,
struktureret og vedholdende opfølgning på den
coachende tilgang
• Træning i den coachende tilgang (video/samtaler)
• Observation af samtaler
side 10
Aktiv ledelse – inddragelse af
interessenterne
Vi inddrager interessenterne
• Møder med borgere
• Interview af borgere
• Inddragelse af samarbejdsrelationer (LO, virksomheder,
uddannelsesinstitutioner)
• Udvikling af redskaber som understøtter borgernes
forudsætninger for at samarbejde med jobcentret
(samtalekort)
side 11
Aktiv ledelse – vi tilpasser os …..
•
•
Vores møde med borgerne var det primære fokus i første del
af processen
Nu har vi også rettet blikket indad – bl.a.:
• Ny mere tværfaglig organisering
• Fokus på tillidsledelse – at turde at give slip
• Fokus på at understøtte, at medarbejderne oplever at
have tryghed i at turde tage ansvar og ved, hvornår de er
en succes (fx via resultatmål)
side 12
Forandringsteori er vores fundament,
ramme, implementeringsplan og mål
•
•
Kontinuerlig evaluering og læring af iværksatte tiltag og
forandringer
Dokumentation af aktiviteter så vi hele tiden kan vurdere, om:
1. Vi gør dét, vi siger, vi gør
2. Om dét vi gør, egentlig også fører til dét, vi forventer
•
(vores mål)
Ellers justerer vi indsatsen
side 13
Et solidt fundament giver arbejdsro…
Vi har omlagt vores tilbud med udgangspunkt i hvad der
virker (evidens) og vores nye ståsted
• styrker medarbejdernes professionelle rolle
• borger finder ro i, at de muligheder der tilbydes baserer
sig på viden
side 14
Spørgsmål fra jer
side 15
Spørgsmål fra mig
•
Hvis I tager udgangspunkt i jeres egen organisation – er
dette så et budskab, der giver mening?
• Hvorfor?/hvorfor ikke?
• Hvordan? Konkrete eksempler fra hverdagen!
side 16
BILAG
BILAG
side 17
Redskaber – samtalekort
Samtale kort – dette eksempel er til borgere på ledighedsydelse
side 18
Forandringsteori
side 19
Forandringsteori
side 20

similar documents