ปีงบประมาณ 2559

Report
วันที่ 21 ต.ค. 57- 13 ม.ค. 58
การจัดทาแผนความต ้องการงบ
ลงทุนเบือ
้ งต ้น
- การจัดทาและวิเคราะห์แผน
ความต ้องการและความพร ้อมของ
งบลงทุนเบือ
้ งต ้น
- ข ้อเสนอแผนความต ้องการงบ
ลงทุนเบือ
้ งต ้น
ลำดับที่
งำน/โครงกำร/รำยกำร
ปริมำณ หน่ วยนับ งบประมำณทัง้ สิ้น(ลบ.)
3
ชุด
26,384.530
25,471.150
211.350
45.000
2. ส่วนต่อสะพานเหล็กสาเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้ ชุดละ 14.5 ลบ.
6
ชุด
87.000
3. รถพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบ IRI คันละ 2.3 ลบ.
2
คัน
4.600
4. รถสารวจสภาพของโครงสร้างชัน้ ทางด้วยตุม้ นา้ หนักกระแทก (Falling
weight deflectometer ชุดละ 20.00 ลบ.
2
ชุด
40.000
5. เครื่องมือตรวจนับปริมาณจราจร ชุดละ 0.30 ลบ.
45
ชุด
13.500
6 เครื่องชัง่ นา้ หนักยานพาหนะเคลือ่ นที่ ชุดละ 0.85 ลบ.
25
ชุด
21.250
รวมทัง้ สิ้น
กิจกรรมบำรุงรักษำทำง
1 ค่ำครุภณ
ั ฑ์บำรุงรักษำ
1. สะพานเหล็กสาเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้ ชุดละ 15 ลบ.
ลำดับที่
งำน/โครงกำร/รำยกำร
2 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่ทำกำรและสิง่ ก่อสร้ำงประกอบ
ก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกลสาหรับศูนย์บารุงทาง อาเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี
3 บำรุงรักษำทำงและสะพำน
3.1 ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน ทีม่ รี าคาต่อหน่วย ตา่ กว่า 10 ลบ.
3.2 ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน ทีม่ รี าคาต่อหน่วย ตัง้ แต่ 10 ลบ. ขึ้นไป
4 กิจกรรมบูรณะและฟื้ นฟูหลังน้ ำท่วม
4.1 กิจกรรมบูรณะและฟื้ นฟูหลังนา้ ท่วม
ปริมำณ หน่ วยนับ งบประมำณทัง้ สิ้น(ลบ.)
1
แห่ง
9.800
9.800
47,607
46,332
กม.
กม.
25,250.000
19,000.000
1,275
กม.
6,250.000
913.380
200.000
4.2 กิจกรรมซ่อมฟื้ นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภยั พิบตั ทิ ่มี รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ลบ.
258.430
4.3 กิจกรรมซ่อมฟื้ นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภยั พิบตั ทิ ่มี รี าคาต่อหน่วย
ตัง้ แต่ 10 ลบ. ขึ้นไป
454.950
การเตรียมความพร ้อมแผนงานบารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมบารุงรักษาทาง แบ่งได ้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน ทีม
่ รี าคาต่อหน่วย
ตา่ กว่า 10 ล ้านบาท
2. ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน ทีม
่ รี าคาต่อหน่วย
ตัง้ แต่ 10 ล ้านบาทขึน
้ ไป
1. ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน ทีม
่ รี าคาต่อหน่วย ตา่ กว่า 10 ล ้านบาท
ถนนโครงข่ายสายรองทีต
่ ้องบารุงในปี 2559 จะเป็ นถนนทีพ
่ ้นภาระผูกพัน
สัญ ญาก่อ สร ้าง/ บูร ณะ/ บารุงทางแล ้ว และนามาจั ด ท าแผนงานบูร ณะและ
ี หายของสภาพทาง
บารุงรั กษาทางแยกตามประเภทการบารุงจาก ความเสย
ปริ ม าณจราจร อายุ ก ารให บ
้ ริ ก ารและความส าคั ญ ทางด า้ นสั ง คมและ
สงิ่ แวดล ้อม
่ มบารุง คือ
ประกอบด ้วยกิจกรรมงานซอ
• บารุงปกติ
• บารุงตามกาหนดเวลา
• บารุงพิเศษ
สบ ร . ได ม
้ ี ห นั งส ื อ
แ จ ้ ง ส ท ช ที่ 1 - 1 8
ด าเนิน การเตรีย มความ
พรอ
้ ม ก า ร จั ด ท า แ ผ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. 2559
ขนตอนกระบวนการค
ั้
ัดเลือกกิจกรรมและ
่ มบารุง
ประเภทผิวทางลาดยางในงานซอ
2. ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน ทีม
่ รี าคาต่อหน่วย ตัง้ แต่ 10 ล ้านบาทขึน
้ ไป
เป็ นถนนโครงข่ายทีม
่ ป
ี ริมาณจราจรสูง ซงึ่ ต ้องได ้รับการปรับปรุงโครงสร ้าง
ทางให ้สามารถรองรั บปริมาณจราจรได ้อย่างเพียงพอ รวมถึงถนนโครงข่ายทีม
่ ี
ี หาย และต ้องใชงบประมาณในการซ
้
่ มบารุงทีม
ความชารุด เสย
อ
่ รี าคาต่อหน่ วย
้
เกิน 10 ล ้านบาท เพือ
่ ให ้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ชงานได
้ดี มีความสะดวกปลอดภัยแก่ผู ้ใช ้
้
เสนทาง
สบร . ได ม
้ ี ห นั งส ื อ
แ จ ้ ง ส ท ช ที่ 1 - 1 8
ด าเนิน การเตรีย มความ
พรอ
้ ม โ ค ร ง ก า ร บ า รุ ง
ทางสายหลั ก ปี 2559
โดยให้ สทช.และ
ทชจ. ร่วมกันพิจารณา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกถนนสายหลัก
เป็ นสายทางทีม
่ ป
ี ริมาณจราจรสูงตัง้ แต่ 2,000 PCU/
วัน หรือเป็ นสายทางทีม
่ รี ถบรรทุกหนักมากกว่า 500
คัน/วัน
2. มีสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว, มีแหล่งชุมชน, มีสถานที่
ราชการ, โรงเรียน, วัด ,โรงพยาบาล, โรงงาน
อุตสาหกรรม จานวนมากอยูใ่ นสายทาง
้
ี หายมาก จาเป็ นต ้องใช ้
3. เป็ นเสนทางที
ม
่ ค
ี วามเสย
่ มบารุงมากกว่า 10 ล ้านบาท
งบประมาณในการซอ
1.
้ งต้นปี 2559
การจ ัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบือ
หล ักเกณฑ์การพิจารณาแผนความต้องการงบลงทุน
เกณฑ์เฉพาะ
ก. ค่าทีด
่ น
ิ และสงิ่ ก่อสร้าง
5. ส งิ่ ก่อ สร ้างที่เ ป็ นรายการผู ก พั น ตามสั ญ ญาและรายการผู ก พั น ตาม
มาตรา 23 ให ้ตรวจสอบสถานะในปั จจุบัน และพิจารณาจากผลการดาเนินงานกับ
ั ญา หรือแผนการใชจ่้ ายตามสถานการณ์จริง
งวดงาน
ตามสญ
6. ค่า จ ้างที่ป รึก ษาเพื่อ ให ้ได ้มาซ งึ่ ส งิ่ ก่อ สร ้าง ต ้องแสดงให ้เห็ น ถึง
ความสอดคล ้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และนโยบายรัฐบาล หรือมติ ค.ร.ม.
ั เจนและมีความจาเป็ นเร่งด่วน
รองรับชด
7. ส่ว นราชการมีค วามพร ้อมในการก่อ สร ้าง โดยมีร ายละเอีย ดแบบรู ป
รายการและประมาณราคามีส ถานที่ / พื้น ที่พ ร ้อมที่จ ะด าเนิน การ รวมทั ง้ มีก าร
ตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้องแล ้ว
8. การก่อ สร ้างอาคารที่ท าการใหม่ข องส่ว นราชการ รั ฐ วิส าหกิจ และ
หน่วยงานอืน
่ ต ้องเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตรวจ
แบบประเมินแล ้ว
12
ขัน
้ ตอนการแจ ้งแผนงาน
ทชจ.,สทช.
่ คาขอโครงการปี 59
สง
สบร.ตรวจสอบคาขอ
ควบคูก
่ ับระบบ PMMS
สบร.แจ้งแผนงาน
ให้ดาเนินการ
จ ัดทาแบบ /
ประมาณการ
ทชจ.,สทช.
่ แบบและ
สง
ประมาณราคา
ให้ สบร.
ข้อเสนอแนะของ สงป. และประเด็นปัญหา
1. จัดทาประมาณราคาเกินกว่ากรอบวงเงินทีไ่ ด ้รับ
2. ใช ้ Factor F ผิด
- แยกค่างานและสะพานไปคิด Factor F ผิด
ทีถ
่ ก
ู ต ้องใชค่้ างานรวม (ทาง+สะพาน) มาคิด Factor F
3. ค่างาน Prime Cost ไม่ถก
ู ต ้อง
- งานหินคลุกแนะนา
1.0 ลิตร/ตร.ม.
- งานหินคลุกผสมซเี มนต์แนะนา
0.8 ลิตร/ตร.ม.
4. การคิดวงเงินรวมผิด
้
5. การใชราคายางแอสฟั
ลต์และแหล่งจาหน่าย ไม่ตรงกับ
ื เวียนของ สสอ.
หนังสอ
(บันทึกข ้อความที่ คค 0723.7/1955 ลงวันที่
้
15 ตุลาคม 2555 เรือ
่ ง ขออนุมัตใิ ชราคามาตรฐานของราคายางแอสฟั
ลต์)
ถาม-ตอบ-เสนอแนะ

similar documents