BAB 1 : ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA

Report
BAB 1 :
ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN
SEMASA
Nordin Tahir
IPG Kampus Ipoh
Pengenalan
• Usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduan
dalam sebuah negara berbilang agama dan budaya
merupakan suatu perkara yang mencabar.
• Penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan
keterangkuman (inklusif).
• Pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya dalam
bidang pendidikan.
• Pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai
peranan yang sangat penting untuk memupuk integrasi
antara kaum.
• Memerlukan tindakan secara holistik agar masyarakat
memperoleh mutu pendidikan yang setara.
• Pendidikan
adalah
bersifat
futuristik
dalam
menghadapi masa depan yang penuh saingan.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Integrasi Nasional
•
•
•
•
Akibat keretakan integrasi nasional
Perbezaan budaya dan agama
Ketidakpuasan hati
Kedudukan Geografi
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Cabaran Mewujudkan Satu Sistem Sosial
• Agama dan kebudayaan
• Dasar Penjajah British
• Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa
yang berlainan
• Amalan ekonomi yang berlainan
• Perbezaan politik mengikut bangsa, kaum dan
etnik
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Halangan Integrasi Nasional
•
•
•
•
•
Perbezaan budaya dan agama
Dasar Penjajahan
Sistem Pendidikan
Amalan Ekonomi
Perbezaan politik
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pupuk Integrasi Nasional Melalui Dasar Pelajaran
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sistem Pendidikan Kebangsaan
Agenda Memperkasakan SK
Penerapan Nilai
Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
Konsep Sekolah Wawasan
Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum
Perkasakan bahasa Kebangsaan
Pemantapan Aktiviti
Pupuk Kefahaman
Dasar Pelajaran kebangsaan
- menggunakan sukatan pelajaran,
- buku teks, peperiksaan,
- pakaian seragam,
- sistem latihan guru dan
- bahasa penghantar yang sama
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Memastikan Matlamat Perpaduan Kaum Dan
Integrasi Nasional Dipelihara Dan Diperkukuhkan
• Melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan
• Menjadikan agenda memperkasakan SK
• Menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni
budaya dilaksanakan secara sisipan dalam tajuktajuk mata pelajaran yang bersesuaian.
• Memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan
Kewarganegaraan pada tahun 2003
• Memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan
• Melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan
semangat patriotisme secara berterusan melalui
aktiviti kurikulum dan kokurikulum
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pupuk Integrasi Nasional Melalui RIMUP
•
•
•
•
•
Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik
Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan
Modul Aktiviti Kokurikulum
Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat
Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Tindakan KPM Untuk Pupuk Integrasi Nasional
•
•
•
•
•
Sekolah sebagai alat perpaduan
Sistem persekolahan yang sama
Penggunaan Bahasa Melayu
Pendedahan kepada nilai
Seminar/forum
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Penglibatan Komuniti Setempat
Untuk Pupuk Integrasi Nasional
•
•
•
•
•
•
•
•
Program Permuafakatan Masyarakat
Hari Keluarga
Acara Kebudayaan
Sambutan Perayaan
Aktiviti Kokurikulum
Bulan Kemerdekaan
Lawatan ziarah
Bina Insan
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Melalui aktiviti yang dijalankan tersebut, secara
keseluruhannya diharapkan akan dapat mencapai
objektif seperti yang berikut;
• meningkatkan
kefahaman
pelajar
mengenai
kepelbagaian kebudayaan masyarakat Malaysia.
• menimbulkan rasa hormat terhadap kebudayaan dan
adat resam pelbagai kaum.
• menanamkan kesedaran bahawa unsur kebudayaan
adalah penting untuk menyemarakkan suasana
harmoni dan semangat toleransi antara kaum.
• menyemai dan memupuk nilai-nilai mulia yang dapat
menjalinkan hubungan silaturahim antara pelajar
berlainan latar belakang, agama, budaya dan adat
resam.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pendemokrasian Pendidikan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Semua dapat hak yang sama
Sekolah dapat kemudahan yang sama
Sekolah Wawasan,kongsi kemudahan
Sekolah satu aliran
Amalan kehidupan
Peluang pendidikan yang sama
Persamaan hak
Peluang yang luas
Pembangunan sumber manusia
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Tumpuan Dalam Pendemokrasian Pendidikan
•
•
•
•
•
Basmi buta huruf
Pendidikan universal
Penyediaan infrastruktur
Guru terlatih yang mencukupi
Pra sekolah untuk semua
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Strategi Pelaburan Dalam Bidang Pendidikan
• Pendidikan asas perlu disediakan kepada semua kanakkanak dan orang dewasa sesuai dengan sumber yang ada.
Dalam jangka masa panjang sistem pendidikan formal dan
tidak formal perlu dibangunkan pada setiap peringkat
pendidikan.
• Untuk meningkatkan produktiviti dan memperluaskan
ekuiti sosial, peluang pendidikan perlu disediakan tanpa
mengira perbezaan jantina, latar belakang etnik dan status
sosioekonomi.
• Sistem pendidikan perlu cuba meningkatkan kecekapan
dalaman dalam pengurusan.
• Pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada untuk
meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan.
• Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja dan
persekitaran dalam usaha untuk meningkatkan kuantiti dan
kualiti pendidikan, pengetahuan dan kemahiran perlu untuk
perkembangan ekonomi,
sosial dan lain-lain.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Tumpuan Bank Dunia Dalam Pendidikan
•
•
•
•
•
Pendidikan asas
Pendidikan wajib untuk semua
Kecekapan dalam pengurusan
Pengagihan sumber
Keperluan dengan pasaran kerja
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pendidikan Negara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pelbagai peringkat
Kurikulum yang sama
Penubuhan sekolah agama rakyat
Peningkatan bilangan pelajar ke university
Pendidikan swasta
Pendidikan untuk semua
Pengagihan sumber kewangan
Pendidikan sawarjagat
Pertambahan guru dan bilangan kelas
Pendidikan Bertaraf Dunia
Pendidikan berterusan
Pendemokrasian pendidikan
Pendidikan berkualiti
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Tonggak Pendidikan Unesco
• Tonggak
Pendidikan
UNESCO
adalah
berdasarkan kepada;
i. pelajar belajar untuk tahu (Learning To
Know)
ii. belajar untuk membuat (Learning To Do)
iii. belajar untuk menjadi apa (Learning To Be)
iv. belajar untuk hidup bersama (Learning To
Live Together)
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Kejayaan Sekolah Menurut UNESCO
•
•
•
•
•
•
•
Pengurus punyai kuasa autonomi
Memperkasakan kapasiti
Struktur terurus
Ukuran prestasi
Pemantauan prestasi
Kawalan sumber
Ketelusan
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Laporan Unesco (2005): Kuasa Autonomi
Bagi
menguruskan
perjalanan
sekolah
secara
keseluruhannya;
• Pengurusan sekolah mesti mempunyai strategi untuk
memperkasa kapasiti dan kepemimpinannya.
• Sekolah perlu mempunyai maklumat tentang
prestasinya untuk mengukur kekuatan, kelemahan dan
prioritinya.
• Sekolah memerlukan struktur yang terurus dan
professional.
• Kerajaan pusat perlu terus memainkan peranan kritikal
terutamanya dari segi pemantauan prestasi sekolah.
• Sekolah perlu mengawal sumber-sumber.
• Pengurusan sekolah mesti telus.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Tujuan Tonggak Pendidikan UNESCO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memenuhi keperluan pembelajaran asas
Membentuk wawasan
Akses kepada universal
Focus terhadap pembelajaran
Perluaskan skop
Penambahbaikan persekitaran
Perkukuhkan perkongsian
Pembangunan dasar
Gerakkan sumber
Perpaduan antarabangsa
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Dasar KPM dan Kaitannya Dengan Tonggak Pendidikan UNESCO
•
•
•
•
•
Perkembangkan potensi individu
Tingkatkan kreativiti
Sistem pendidikan yang cekap
Pusat kecemerlangan pendidikan
Tingkatkan martabat pendidikan
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Tujuan KPM : Membentuk Pembangunan Insan
• Memperkembang potensi individu secara menyeluruh
bagi melahirkan insan yang seimbang daripada segi
jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI).
• Meningkatkan kreativiti , inovasi dan budaya ilmu
pelajar.
• Membudayakan sains dan teknologi dan pembelajaran
sepanjang hayat.
• Menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap,
berkesan dan bertaraf dunia.
• Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan
pendidikan.
• Meningkatkan martabat pendidikan Malaysia pada
peringkat antarabangsa.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pembangunan Modal Insan KPM
•
•
•
•
•
•
•
Perkembangkan potensi
Mempunyai pelbagai kemahiran
Bentuk peribadi
Kemahiran berkomunikasi
Kemahiran ICT
Pembelajaran sepanjang hayat
Nilai yang tinggi
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pembangunan Modal Insan
Melengkapkan diri pelajar dengan;
• kemahiran komunikasi berkesan.
• kebolehan menggunakan ICT dengan baik.
• berfikir secara kreatif dan kritis.
• mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat.
• nilai yang tinggi supaya berupaya menjadi
pemimpin berkesan dalam keluarga dan
masyarakat.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Cabaran KPM
Menyediakan generasi muda Malaysia dengan seluasluas peluang dengan cara;
• memperkembangkan potensi diri bagi setiap pelajar.
• melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai
kemahiran.
• membentuk ciri-ciri keperibadian dan perspektif
hidup yang membolehkan mereka berjaya dalam
kehidupan dan mampu memajukan lagi negara di
mata dunia, selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pendidikan Berterusan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Institusi diperbanyakkan
Bekalkan kemahiran
Memenuhi guna tenaga sumber manusia
Ahli masyarakat yang berfungsi
Pemahaman kritikal
Bijak menggunakan masa lapang
Belajar sukarela
Sedar kepada biografi
Merancang kerja
Perkembangan bakat
Bentuk konsep kendiri
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pendidikan Berterusan
Beberapa alasan mengapa trend tersebut wujud dalam
kalangan masyarakat;
• Memberi peluang orang dewasa yang kekurangan
pendidikan di peringkat sekolah tinggi untuk
memperoleh kemahiran yang diperlukan supaya dapat
berfungsi dengan lebih berkesan dalam masyarakat
dan pekerjaan.
• Memperoleh kemahiran pekerjaan peringkat tinggi.
• Memperoleh kemahiran yang diperlukan bagi menjadi
seorang ahli masyarakat yang berfungsi lebih efisien
dan dapat menjadi seorang pengguna yang lebih pintar.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pendidikan Berterusan
• Membangunkan pemahaman kritikal daripada masalahmasalah yang wujud dalam masyarakat serta berupaya
mengambil bahagian secara aktif dalam masyarakat dengan
tujuan mencapai keadilan sosial.
• Membangunkan sikap menggunakan masa lapang dengan
kreatif bagi memperoleh pengetahuan yang diperlukan.
• Membangunkan sikap belajar secara sukarela.
• Membantu orang dewasa menjadi lebih sedar pada biografi
sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat secara
keseluruhannya.
• Membantu orang dewasa dalam merancang kerjaya dan
mencapai matlamat yang bererti.
• Membolehkan individu membangunkan kelebihankelebihan terpendamdan mempertingkatkan konsep kendiri
individu tersebut.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pendidikan Seumur Hidup
• Menyediakan dan memberi galakan latihan dalam teknologi tinggi dengan
memberi penekanan kepada kepelbagaian kemahiran.
• Membangunkan program latihan yang berinovasi bagi memenuhi
keperluan pengetahuan dalam industri.
• Mewujudkan program e-Latihan.
• Mewujudkan persekitaran yang mesra kepada pembelajaran di semua
agensi dalam perkhidmatan awam.
• Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam pendidikan
dewasa dan Pendidikan Berterusan.
• Menggubal polisi bagi menggalakkan penggunaan sekolah, kolej komuniti,
masjid, dewan orang ramai dan bangunan awam dan persendiran bagi
program Pendidikan Berterusan.
• Melancarkan Kempen Kebangsaan mengenai kepentingan pendidikan
seumur hidup.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pendidikan Seumur Hidup
•
•
•
•
•
•
Galakan dalam teknologi
Pembangunan pgram latihan
E-learning
Persekitaran yang mesra
Penggunaan institusi
Kempen di peringkat kebangsaan
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Perubahan Kurikulum
• Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan
dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan
komputer dan penggunaan multimedia.
• Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan
persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi
sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan
pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya
kepada pelajar.
• Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi
membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat
daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai
pemandu, pelayar dan pemudahcara.
• Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik
darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi
membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan
berkesan dan memberi peluang kepada pelajar
berkomunikasi secaraNordin
elektronik
dengan rakan dan guru.
Tahir, IPG Kampus Ipoh
Persediaan Menghadapi Persaingan Global
• Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang
hayat.
• Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi
dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa.
• Meguasai kemahiran teknologi untuk keperluan
pekerjaan dan kehidupan seharian.
• Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang
kompleks dan mencabar, menyelesaikan masalah
serta menjana pengetahuan baru.
• Menjadi warganegara yang bertanggungjawab
dari segi sosial, politik dan budaya.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Globalisasi Dalam Pendidikan
Cabaran Globalisasi dalam pendidikan adalah
dari segi yang berikut;
• Keperluan terhadap pembelajaran berterusan.
• Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum
• Penggunaan teknologi telekomunikasi dan
maklumat.
• Pengurusan pendidikan.
• Pembentukan jati diri pelajar.
• Kualiti guru.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Cabaran Globalisasi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kesediaan guru
Kurang rasa kepunyaan
Pertambahan beban
Kekurangan sokongan pengurusan
Pengurusan pendidikan
Sikap guru
Perbezaan tahap pengetahuan
Perubahan yang kerap
Penggunaan teknologi
Pembentukan jati diri
Budaya sekolah
Perkembangan profesionalisme guru
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Kesan Globalisasi Pendidikan
•
•
•
•
•
Pembelajaran sepanjang hayat
Kebolehan berkomunikasi
Kemahiran teknologi
Kesediaan kognitif
Warganegara bertanggungjawab
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pembelajaran Berbantu Komputer
•
•
•
•
•
Perisian latih tubi
Perisian tutorial
Perisian simulasi
Perisian permainan
Perisian penyelesaian masalah
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pengurusan Maklumat Sekolah
Menurut Rahmad Sukor (2006);
• Permudahkan urusan
• Tingkatkan kecekapan
• Kurangkan beban
• Jimatkan masa
• Penempatan pelajar
• Pengagihan jadual waktu guru dan pelajar
• Pengagihan sumber
• Rekod stok dan inventori
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Perkembangan Profesionalisme Guru
•
•
•
•
•
Memimpin perubahan
Utamakan daya pengeluaran
Perkembangan semasa
Perkembangan teknologi
Perubahan inovasi
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Cabaran Membentuk
Perkembangan Profesionalisme Guru
• Berupaya memimpin perubahan di sekolah di
mana guru itu bertugas.
• Mengutamakan daya pengeluaran tinggi
dalam bidang kerjayanya.
• Sentiasa mengikuti peredaran masa.
• Memahami perkembangan teknologi.
• Mempunyai sifat berani, mahu mencuba idea
baru dan inovatif
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Perkembangan Profesionalisme Guru:
Tingkah Laku Guru
Fuller (1975) dalam kajian perkembangan
profesionalisme guru mengkategorikan tingkah
laku guru kepada tiga tahap iaitu;
• Tumpuan Berkaitan Peribadi
• Tumpuan Berkaitan Tugas
• Tumpuan Berkaitan Kesan.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Perkembangan Profesionalisme Guru:
Tingkah Laku Guru
Hall dan Loucks (1978) pula dalam kajian lanjut mereka telah
memurnikan klasifikasi tumpuan tersebut kepada tahap berikut;
• Tumpuan Tiada Berkaitan: Guru tidak mahu mengambil tahu apaapa perubahan yang berlaku di sekolah.
• Tumpuan Berkaitan Peribadi: Guru melihat keupayaan diri sendiri
untuk melaksanakan sesuatu tugas terutama dari segi kemahiran
dan pengetahuannya. Aspek lain yang diberi tumpuan adalah
berkaitan keluarga, kesihatan dan penggunaan masa senggangnya.
• Tumpuan Berkaitan Tugas: Guru cenderung untuk melaksanakan
tugas dengan cekap dan sentiasa berusaha menghasilkan yang
terbaik terutama dari segi pengajaran dan pembelajaran.
• Tumpuan Berkaitan Kesan: Guru mempunyai visi yang jelas
terhadap peranannya sebagai pendidik secara holistik dalam
konteks kemajuan pelajar, kebolehlaksanaan kurikulum dan
implikasi kurikulum terhadap
kemajuan
Nordin Tahir,
IPG Kampus Ipohnegara.
Impak Globalisasi Kepada
Perkembangan Profesionalisme Guru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Berdaya saing
Hubungan sumber pendidikan
Kemahiran berbahasa
Komunikasi rentas budaya
Produk dan perkhidmatan
Keupayaan nilai antarabangsa
Peningkatan bilangan institusi
Penyebaran teknologi
Cita rasa global
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Kesan Negatif Globalisasi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Negara lemah ditindas
Ketidakadilan perkongsian
Pemantauan yang mendalam
Permintaan pasaran tenaga kerja
Meminggirkan bahasa Melayu
Terbuka kepada persaingan tidak sihat
Pengkomersilan pendidikan
Penafian pendemokrasian pendidikan
Penghayatan ilmu terhakis
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Kepelbagaian Budaya
• Perlu keadilan
• Peluang pendidikan kepada semua
• Pupuk melalui aktiviti kurikulum
kokurikulum
• Program sekolah berkembar
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
dan
Dasar Pernyataan Standard Tinggi
Kualiti Pendidikan Malaysia (2001)
Proses pengajaran dan pembelajaran perlu
dirancang dan dilaksanakan mengikut beberapa
prinsip yang digariskan;
• Pendekatan,
kaedah
dan
teknik
yang
dipelbagaikan dengan melibatkan pelajar secara
aktif.
• Berpandukan bahan-bahan sokongan yang
relevan dengan tahap pencapaian semasa,
potensi dan kemajuan pelajar.
• Penilaian dan penambahbaikan P&P secara
berterusan.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Cadangan Tangani Kepelbagaian Sosiobudaya
• Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai peneraju sistem
pendidikan negara. Memastikan sokongan dan pembiayaan
secara adil kepada Sekolah-sekolah Agama Rakyat, sekolah
kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah mubaligh, sekolah
vokasional dalam usaha bersama untuk meningkatkan taraf
pendidikan negara.
• Mengimbangi penekanan kepada sistem peperiksaan
dengan sistem pembelajaran berasaskan pemikiran kritis
dan analitikal dengan matlamat mencari kebenaran.
• Memastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat
tempat di institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira
latar belakang.
• Meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 demi
mewujudkan iklim yang kondusif dalam bentuk jaminan
kebebasan akademik dan autonomi universiti kearah
mempertingkatkan mutu pendidikan setanding dengan
negara-negara maju. Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Cadangan Tangani Kepelbagaian Sosiobudaya
• Memastikan pelantikan naib canselor, rektor, dan lain-lain
penjawat tertinggi akademik dilakukan berdasarkan
kelayakan dan kelulusan Majlis Senat.
• Memperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daif di
pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak.
• Meningkatkan mutu pendidikan guru bagi setiap peringkat
sekolah dan menambah jumlah guru terlatih mengikut
permintaan.
• Menyediakan peluang latihan peringkat tinggi untuk guru
dan pensyarah supaya pengetahuan dan kemahiran
profesional mereka sentiasa selaras dengan perkembangan
semasa.
• Mengkaji kembali skim perkhidmatan guru dan menambah
skim rangsangan bagi mereka yang mengajar di pedalaman.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Cadangan Tangani Kepelbagaian Sosiobudaya
• Menyediakan biasiswa berasaskan merit dan bantuan
kewangan lain berasaskan keperluan dengan keutamaan
kepada pelajar miskin dari kawasan luar bandar dan
pedalaman.
• Menekankan betapa mustahaknya pelajar menguasai
pelbagai bahasatermasuk Bahasa Inggeris, Bahasa Arab,
Bahasa Cina sebagai bahasa-bahasa utama dunia dan juga
bahasa-bahasa ibunda.
• Menyediakan tempat dan latihan kepada mereka yang
keciciran.
• Meluaskan skop Lembaga Pentauliahan Kebangsaan untuk
memantau dan mencadangkan pengiktirafan sijil, diploma
dan ijazah dari dalam dan luar negara yang memenuhi
piawaian akademik yang boleh diterima termasuklah sijil
dan Diploma Muadalah (diploma berkembar).
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Rumusan Cadangan
Tangani Kepelbagaian Sosiobudaya
•
•
•
•
•
•
•
•
Sekolah kebangsaan sebagai peneraju
Kelayakan pelajar jadi penentuan
Pindaan akta
Tingkatkan kemudahan
Tingkatkan mutu pendidikan guru
Peluang latihan
Biasiswa kepada yang berkelayakan
Kuasai pelbagai bahasa
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Penggunaan Teknologi Dalam
Pengajaran
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Teknologi
 Terus mendesak perubahan dalam pelbagai
aspek.
 Perkembangan
teknologi
yang
pantas
menghasilkan perubahan yang tak dijangkakan.
 Hasilkan inovasi dalam semua aspek.
 Bidang pendidikan tidak terkecuali.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Penggunaan Teknologi Dalam
Pengajaran Berlaku Dalam
Bentuk :
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
1. Menggunakan Medium Persembahan
Penyampaian
Persembahan penyampaian- power point dan
bahan grafik lain, tayangan video, memainkan
audio rakaman dan menggunakan smart board
interaktif.
Penggunaan media elektronik akan terus
berkembang.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
2. Penggunaan Sumber Internet Dalam
Pengajaran
Membawa dunia luar terus ke dalam bilik
darjah.
Sumber pembelajaran.
Dimuat turun atau boleh disediakan sebagai
siaran langsung.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
3. Penggunaan E-mel, Papan Maklumat
Dalam Talian, Blog Dan Portal Serta Alat
Komunikasi Yang Lain.
Menyokong pembelajaran.
Bimbingan dan mengukuhkan pembelajaran.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
4. Menyenaraikan Laman Sesawang Dan
E-jurnal Dalam Senarai Bacaan
Perpustakaan maya (e-buku dan e-jurnal).
Memudahkan akses dalam pembelajaran kendiri.
Laluan yang sahih dalam menjamin kualiti bahan
sumber bacaan, laman web dan pautan lain.
Mengakses jurnal pada masa yang sama.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
5. Memasukkan Database Dan Dataset
Dalam Pengajaran
Banyak data penyelidikan dan database dimuat
naik dalam internet.
Model kepada pelajar untuk diteladani.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
6. Menggunakan Teknologi Baharu Dalam
Ujian Dan Undian Di Dalam Bilik Darjah
Teknologi baru ialah electronic voting system (sistem
undian elektronik).
Pelajar beri respons kepada soalan aneka pilihan atau
item objektif yang lain untuk membuat pilihan atau
undian.
Guru dapat maklum balas
kesukaran pembelajaran.
Guru-Tindakan susulan.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
penguasaan
atau
7. Merakam Isi Pelajaran Untuk
Podcasting
 PODCASTING-proses merakam siri atau episod dalam
bentuk audio, menyerupai gaya radio.
Rakaman dimuat naik ke dalam laman sesawang/ portal.
Pelajar muat turun - didengar– MP3, iPOD atau telefon
bimbit/ PC atau komputer riba.
Pelajar dapat menelaah dalam perjalanan.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Pengaruh Perkembangan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
•
•
•
•
Suasana lebih kondusif
Mudah hasilkan bahan
Kepelbagaian media
Maklumat pelbagai
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Penggunaan Teknologi Maklumat
• Teknologi maklumat adalah untuk mengumpul
maklumat. Ia digunakan untuk suntingan
dengan menggunakan teknologi.
• Memanipulasikan maklumat dan proses
semula imej.
• Proses berkomunikasi iaitu ia menjelaskan
bagaimana teknologi maklumat digunakan
untuk berkomunikasi bagi mendapatkan
maklumat daripada sumber kepada penerima.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Perubahan Teknologi Maklumat
•
•
•
•
•
Kuasa penggerak
Pelaksanaan
Pemudahan bertindak
Kaedah perubahan
Permulaan perubahan
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Implikasi Teknologi Maklumat (TMK)
• Penggunaan komputer dalam sistem organisasi yang
mampu merubah cara kerja dan penyesuaian pekerja
dengan sesuatu tugasan.
• Menjadikan sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakan
oleh organisasi menjadi lebih terancang dan telus
terutama organisasi yang mempunyai maklumat yang
banyak dan terdapat perkara kerahsian.
• Mampu untuk mengawal selia dengan lebih terancang
dan tersusun tanpa wujud kekhilafan dalam
perlaksanaannya.
• Kemampuan sistem komputer yang mempunyai
internet dan perkembangan sistem komunikasi juga
akan lebih menjurus ke arah berkomunikasi secara
interpersonal dan bukan secara bersemuka yang lazim
dilaksanakan dalam organisasi.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Komputer Dalam Pendidikan
•
•
•
•
•
•
Pendidikan jarak Jauh
Reformasi dalam pendidikan
Mudah beri maklumbalas
Sebagai bahan pengajaran pembelajaran
Alat komunikasi
Memudahkan pemahaman
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
GEJALA SOSIAL
Pengkelasan masalah sosial boleh dipecahkan kepada 3 Bahagian
iaitu;
i. Jenis kesalahan jenayah seperti mencuri basikal, melawan
guru, bertumbuk sesama pelajar, berjudi dan mencuri kertas
soalan ujian.
ii. Jenis kesalahan gengsterisme seperti menjadi ahli
kumpulan geng, mengutip duit ‘pau’ daripada pelajar lain,
mencari gaduh dengan kumpulan lain, memaksa kumpulan
lain untuk menjadi ahli kumpulan dalam geng dan
berkelakuan seperti samseng.
iii. Jenis kesalahan kurang sopan dan biadab seperti
menghisap serta menyimpan rokok, mengganggu pelajar
perempuan, melawan pengawas, bising dalam bilik darjah,
minum serta menyimpan minuman keras, berbohong,
berambut panjang, mengeluarkan kata-kata lucah,
Nordin Tahir, IPG Kampus
Ipohlucah dan lain-lain.
menonton dan menyimpan
filem
Punca Gejala Sosial
•
•
•
•
•
•
•
Globalisasi dan modenisasi
Keruntuhan institusi keluarga
Media massa
ICT
Kelemahan undang-undang
Sikap remaja
Sikap ibu bapa
Kesan Negatif;
• Kepada individu sendiri
• Menjejaskan Negara
• Keruntuhan nilai agama
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Tangani Gejala Sosial
•
•
•
•
•
Peranan ibu bapa
Peruntukan undang-undang
Pendekatan akademik
Didikan agama
Peranan ahli masyarakat
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Kesimpulan
Antara cabaran yang perlu ditangani dan diatasi adalah
seperti yang berikut;
• Pemupukan Integrasi Nasional.
• Melaksanakan Pendemokrasian Pendidikan.
• Menjadikan Tonggak Pendidikan UNESCO sebagai
panduan.
• Menghadapi Globalisasi Dalam Pendidikan dengan
jayanya.
• Menangani Kepelbagaian Budaya dengan penuh
berhemah.
• Menggunakan Perkembangan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi dengan sepatutnya.
• Berjaya mengatasi setiap Gejala Sosial yang berlaku
dalam kehidupan masyarakat
di negara ini.
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh
Sekian, Terima Kasih
Nordin Tahir,
IPG Kampus Ipoh
Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

similar documents