Rijksoverheid presentatie

Report
Operatie BRP
Workshop Operatie
BRP
Klantendag BPR
30 oktober 2014
Agenda
• Aanpak (BRP Opleverplan, Roadmap)
• Planning en stand van zaken
• Gemeenten en afnemers
• Meer informatie
Operatie BRP | 2
BRP Opleverplan
BRP Opleverplan
Stap 1: Ontkoppelen GBA
Stap 2: Verwerken GBA bijhoudingen
Stap 3: Leveren met de BRP
Stap 4: Verwerken BRP bijhoudingen
Stap 5: Einde GBA-stelsel
Operatie BRP | 3
BRP Opleverplan
Productie
Stap 1: Ontkoppelen GBA
• ontkoppelen afnemende processen binnen
gemeenten van “eigen GBA”
• zaak voor gemeenten en hun leveranciers
• KING levert ondersteuning (workshop BGL.zip)
Operatie BRP | 4
Test
BRP Opleverplan
Stap 2: Conversie en verwerken GBA bijhoudingen
Persoonslijsten
+ Baseline 1
Persoonslijsten
GBA-V
Oude datamodel
Leveringen
Initiële
vulling
BRP
Nieuwe datamodel
Controle
(initiële vulling én bijhouding)
Operatie BRP | 5
BRP Opleverplan
Test
Stap 3: Leveren met de BRP (schaduwdraaien)
Persoonslijsten
+ Baseline 1
Persoonslijsten
GBA-V
Leveringen
GBA stijl
BRP
Leveringen
GBA stijl
Leveringen
BRP stijl en
StUF-BG stijl)
Controle
Operatie BRP | 6
BRP Opleverplan
Productie
• Baseline 1
• Centralisatie
• Nieuwe datamodel
Einde stap 3: Uitzetten GBA-V
Persoonslijsten
+ Baseline 1
GBA-V
BRP
Leveringen
GBA stijl
Leveringen
BRP stijl en
StUF-BG stijl)
Operatie BRP | 7
BRP Opleverplan
Productie
• Baseline 2
Stap 4: Bijhouden met de BRP
Persoonslijsten
+ Baseline 1
Bijhouding
obv processen
(+ Baseline 2)
BRP
Leveringen
GBA stijl
Leveringen
BRP stijl en
StUF-BG stijl
Operatie BRP | 8
BRP Opleverplan
Productie
Stap 5: Einde GBA stelsel
Persoonslijsten
+ Baseline 1
Bijhouding
o.b.v. BRP-processen
BRP
Leveringen
GBA stijl
Leveringen
BRP stijl en
StUF-BG stijl
Operatie BRP | 9
Roadmap Operatie BRP
• De Roadmap Operatie BRP geeft een totaaloverzicht
van ontwerp tot en met implementatie/in productie
nemen van de nieuwe voorzieningen
• De Roadmap beschrijft alle activiteiten die Operatie
BRP en daarbij betrokken partijen uitvoeren en
geeft per activiteit aan hoe de verantwoordelijkheid
is belegd (RACI-tabel)
Operatie BRP | 10
Roadmap
Operatie BRP | 11
Roadmap
Gegevenskwaliteittoets
Infratoets
Functionele Acceptatie
Test
Keten Acceptatie Test
Performance Testen
Beveiligings Testen
Schaduwdraaien
Productie Acceptatie Test
Applicatief Beheer
Technisch Beheer
Advies Start Acceptatie
Vrijgave Advies
Externe specialisten
Gebruikersverenigingen
Leveranciers
Gemeenten
Afnemers
DGBK (Gedelegeerd) opdrachtegever
Operatie BRP - Acceptatie
Operatie BRP - O&R
Requirementstoets
Agentschap BPR - Beheerorganisatie
RACI-tabel Acceptatie
C
R
C
AI
I
I
C
R
C
AI
C
r
C
R
r
AI
C
R
C
AI
C
C
C
C
C
R
C
AI
C
C
C
C
C
R
r
AI
C
C
R
r
AI
C
C
R
r
AI
C
R
r
AI
R
r
r
AI
C
r
R
AI
r
R
r
AI
C
C
I
R
r
AI
r
r
C
C
C
C
Rol gemeenten en afnemers in
onderdelen roadmap:
Ontwikkeling
•Bijdragen specs diensten
Acceptatie
• Bijdragen aan Functionele (Keten)
Acceptatie Testen
• Deelname “schaduwdraaien”
• Steekproeven gegevensvalidatie
• Bijdragen aan vrijgave advies
Implementatie
•(voorbereiden op) Aansluiten
C
Operatie BRP | 12
Planning
BOP Stap
Oplevering
Planning/oplevering
Stap 2
Initiële vulling data base,
verwerken GBA-V
bijhoudingen, GGO viewer
Opgeleverd voor test:
september 2014
(volgens planning)
Start schaduwdraaien met
migratievoorzieningen
In mei 2014 tests met
productiedata gestart
Stap 3
Stap 4
Mutatielevering (BRP+LO3) Q3 2015
Bevraging
Q4 2015
Selecties
Q4 2015
Bijhouding
Q4 2016
Aansluiten gemeenten en afnemers: 2017 en 2018
Operatie BRP | 13
Stand van zaken
Demo tijdens
• Software 2.1 en 2.2 opgeleverd “gereed
voor Tribune
test” 4/12
• Proefconversies met productiedata verlopen goed
en worden periodiek herhaald tot in productie gaan
• Systeem- en integratietest voor stappen 2.1 en 2.2
is gaande
• Acceptatietest voor deze stappen start medio
november
• Onderhanden: opstellen specificaties en bouw van
de functionaliteit voor BOP-stappen 3.1, 3.2, 4.3
• Kwaliteit gegevens (Baseline 1 en 2) – straks meer
• LO BRP 1.0 vastgesteld (zie website)
• Leveranciers BZM en afnemerssystemen testen in
de proeftuinomgeving berichtconcepten en
koppelvlakspecificaties
Operatie BRP | 14
Stand van zaken
• De stuurgroep heeft in het afgelopen jaar naast
planning en begroting o.m. de volgende documenten
vastgesteld:
BRP Opleverplan
Roadmap Operatie BRP
Governance Operatie BRP
Ontwerpaspecten BRP
Impactanalyses i.v.m. wettelijk verplichte wijzigingen (meervoudige
nationaliteit, BW)
• Test- en acceptatiestrategie
• Transitieplan afnemers
•
•
•
•
•
• De stuurgroep stuurt op geld-tijd-functionaliteit
“Er staat een hek om het programma”
Operatie BRP | 15
Kwaliteit van gegevens
• Baseline 1:
• kwaliteit van de gegevens op de persoonslijst
• BPR verzorgt signalering
• moet voor initiële vulling van de BRP data base
zijn afgerond (persoonslijsten met BL-1 fouten
vallen uit)
• Baseline 2 (per gemeente):
• kwaliteit van de relaties tussen persoonslijsten
• moet zijn afgerond voor overstap naar BRPbijhouding
Operatie BRP | 16
Aantal fouten Baseline 1 per
gemeente
Aantal fouten
Aantal gemeenten
<5
68
5-9
16
> 10
4
Meer dan 300 gemeenten hebben geen baseline 1 fouten
Groot deel van fouten: ontbreken van een of meer verplichte
BAG-gegevenselementen
Operatie BRP | 17
Verdeling fouten BL-1
Aantal bevindingen Aantal gemeenten
50
1
15
1
12
1
11
1
9
3
8
2
7
1
6
4
5
6
4
9
3
10
2
16
1
33
Totaal
88
Operatie BRP | 18
Aanpak BL-2
• Baseline 2 gaat over het leggen van relaties
(tussen personen), het gaat om ca. 80 mln relaties
• De conversiesoftware kan ongeveer 90% van deze
relaties geautomatiseerd leggen (72,5 miljoen)
• Van de rest lossen we 80% (6,7 miljoen relaties)
(zeer waarschijnlijk) ook softwarematig op
• De overige inconsistenties (0,8 miljoen relaties)
zijn niet geautomatiseerd te herstellen en vergen
mogelijk actie door gemeenten en hun leveranciers
(betreft inconsistenties die volgens het LO GBA
niet fout zijn maar binnen de BRP ongewenst zijn)
Operatie BRP | 19
Aanpak BL-2 (stand van zaken)
Stand van zaken Baseline 2:
• Het programma analyseert nu de noodzaak deze
inconsistenties op te lossen
• Uitkomst van de analyse in stuurgroepvergadering
van november 2014 bekend, op basis daarvan
• nadere besluiten over welke fouten op te lossen
• inzet kwaliteitsmonitor ten behoeve van
signalering van op te lossen fouten
• Meer info hierover tijdens Tribune op 4 december
Operatie BRP | 20
Betrokkenheid gemeenten en afnemers
Gemeenten
• Betrokken bij besturing Operatie BRP, bij acceptatietest
(Expertgroep) en bij afstemming detailspecificaties
diensten
• Ondersteuning gemeenten bij (voorbereiding op)
aansluiten door KING
• Aandachtspunten in 2014 en 2015
• Kwaliteit (Baselines)
• Stap 1 : Binnengemeentelijke Levering (BGL)
Operatie BRP | 21
Betrokkenheid gemeenten en afnemers
Afnemers
• Betrokken bij besturing Operatie BRP, bij acceptatietest
(Expertgroep) en bij afstemming detailspecificaties
diensten
• Ondersteuning afnemers bij (voorbereiding op)
aansluiten door Operatie BRP en BPR
• Aandachtspunten in 2014 en 2015
• Impact in kaart brengen (en nadenken over manier
van aansluiten)
• Zie Draaiboek invoering BRP afnemers en checklist
• Zie Transitieplan afnemers
Operatie BRP | 22
Gemeenten, afnemers
• Tijdens Tribune Operatie BRP op 4 december a.s.
is er meer informatie, o.a.:
• Workshop BGL (KING)
• Informatie over bewerkersconstructies
• Nadere toelichting op ondersteuning voor
afnemers
• Leveranciers BZM’s en afnemerssystemen
• Demonstratie software 2.1 en 2.2
• U heeft een vooraankondiging ontvangen;
komende week ontvangt u een uitnodiging om u
in te schrijven
Operatie BRP | 23
Meer informatie
• website: operatiebrp.nl
• nieuwsbrief (abonneren via website)
• tribune BRP (4 december 2014, Utrecht)
Operatie BRP | 24
Operatie BRP
Vragen en opmerkingen?
Zie ook:
www.operatiebrp.nl

similar documents