دریافت فایل

Report
‫‪ ‬وایدیا ‪:‬تماس پوستی بین مادرونوزاد بالفاصله پس از زایمان تاثیر زیادی بر طول مدت‬
‫تغذیه انحصاری با شیر مادرطی ‪4‬تا ‪ 6‬ماه اول تولد دارد‪.‬‬
‫‪ ‬ویتال‪ KMC :‬باعث طوالنی شدن دوره شیردهی و کاهش دوره های گریه در شیرخواران‬
‫می شود‬
‫‪ ‬گابریل‪KMC :‬باعث افزایش طول مدت شیردهی ‪،‬کاهش ابتال به عفونت و کاهش مدت‬
‫اقامت در بیمارستان میشود‬
‫‪ ‬فلدمن ‪ KMC :‬سبب رشد بهتر نوزاد ‪،‬کاهش مرگ و میرشیرخوارو کاهش آپنه برادیکاردی‬
‫و تنفس پریودیک می شود‬
‫‪‬‬
‫تماس پوست به پوست‬
‫‪‬‬
‫حمایت فیزیکی عاطفی آموزش ی‬
‫‪‬‬
‫تغذیه انحصاری با شیر مادر‬
‫‪‬‬
‫ترخیص زود هنگام وپیگیری پس از ترخیص‬
‫‪ ‬ارتباط عاطفی زودتر و بهتر بین مادر و نوزاد‬
‫‪ ‬تاثیر مثبت بر حواس ‪5‬گانه‬
‫‪ ‬بهبود روند تغذیه با شیر مادر‬
‫‪ ‬وزن گیری بهتر نوزاد‬
‫‪ ‬ايجاد خواب طوالني وعميق در نوزاد‬
‫‪ ‬افزايش زمان هوشياري نوزاد‬
‫‪ ‬ايجادآرامش وكاهش بي قراري نوزاد‬
‫‪ ‬تنظيم ضربان قلب وتنفس وبهبود اكسیژن رساني در نوزاد‬
‫‪ ‬تنظيم دماي بدن نوزاد‬
‫‪ ‬تاثیر مثبت روحي‪-‬رواني در والدين‬
‫‪ ‬ترخيص زودتر از بيمارستان‬
‫‪ ‬كاهش مرگ ومیر نوزاد‬
‫‪ ‬همه نوزادان‬
‫گرچه گاه الزم است نوزادان خيلي نارس نيازمند مراقبت ويژه ‪ ،‬زير يك گرم كننده‬
‫تابش ي و انكوباتور مراقبت شوند و ‪ KMC‬بعداز تثبيت وضعيت نوزاد انجام شود‬
‫زماني كه نوزاد نياز به تغذيه وريدي يا دريافت غلظت پايین اكسیژن دارد جلسات‬
‫كوتاه مدت ‪KMC‬ميتواند شروع شود نوزاد بايد در ‪ 24‬ساعت گذشته دماي‬
‫بدن نرمال و وضعيت تثبيت شده داشته باشد وبراديكاردي وآپنه نداشته باشد‬
‫‪ ‬وزن كمتر از‪ 1250‬گرم‬
‫‪ ‬ناپايداري دماي بدن‬
‫‪ ‬ناپايداري سطح اشباع اكسیژن خون شرياني‬
‫‪ ‬نوزادزير ونتيالتور‬
‫‪ ‬آماده کردن محیط ( نور‪ ،‬صدا‪ ،‬دما ‪ 21-24‬درجه سانتیگراد)‬
‫‪ ‬آماده کردن نوزاد‬
‫‪ ‬آمادگی مادر (حمام روزانه –شستشوی دست‪-‬تخلیه مثانه –عدم گرسنگی‪-‬‬
‫استفاده از صندلی وزیر پایی مناسب‬
‫‪ ‬وسایل مورد نیاز شامل مالفه گرم ونرم چهار ال‪،‬پالس اکس ی متر در صورت‬
‫نیاز‪،‬بالش کوچک ‪ ،‬دماسنج ‪،‬لباس مناسب ‪،‬کاله درنوزاد کمتر از‪ 1500‬گرم‬
‫‪،‬جوراب یا لباس جلو باز در صورت دمای زیر ‪22‬درجه ‪،‬آیینه برای دیدن نوزاد‬
‫‪‬‬
‫کال“ بال فاصله بعد از تثبیت وضعیت نوزاد وتمایل مادر پس از آموزش الزم می توان‬
‫‪ KMC‬را شروع کرد در بیماران بد حال یا نیاز مند درمان خاص تا بهبودی نسبی باید‬
‫‪ KMC‬را به تعویق انداخت ‪ .‬طی اکسیژن تراپی ودرمان وریدی می توان آن را به صورت‬
‫کوتاه مدت انجام داد در حین گاواژ یا زیر ونتیالتور نیز قابل اجرا است ‪.‬‬
‫‪ ‬مادر لباس مخصوص را زیر لباس خود پوشیده کنار تخت نوزاد می ایستد‬
‫‪ ‬لباس های نوزاد به جز پوشک وکاله وجوراب در نوزاد کمتر از‪1500‬گرم خارج شود‬
‫‪ ‬نوزاد روی سینه مادر قرار بگیرد بطوریکه قفسه سینه وسرنوزاد روی قفسه سینه مادر و‬
‫شکم او درتماس با شکم مادر باشد‪.‬‬
‫‪ ‬سر نوزاد کمی به یک سمت برگردانده شود ‪ ،‬از خم شدن سر به سمت جلو جلوگیری شود‬
‫‪ ‬پا ها حالت خمیده (شبیه قورباغه )روی شکم مادر قرار بگیرد‬
‫‪ ‬مادر لوله ها ومسیر های تغذیه دهانی و وریدی نوزاد را حمایت کرده روی صندلی‬
‫بنشیندونوزاد را به آرامی تکان دهد در صورت نیاز نوزاد را مالفه بپوشاند ولباس خود را‬
‫ببندد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫باید تماس به تدریج شروع شود و از مراقبت متناوب به سمت مر اقبت مداوم پیش‬
‫رود ‪ ،‬اولین مراقبت حداقل ‪ 30‬تا ‪ 60‬دقیقه طول بکشد ویکبار در روز باشد به تدریج‬
‫مدت آن حداقل ‪ 3‬بار در روز افزایش یابد ‪ .‬در جلسات اول حضور پرستار ‪ ،‬ماما ی‬
‫آموزش دیده جهت نظارت الزامی است از‪KMC‬کمتر از نیم تا یک ساعت خوداری شود ‪.‬‬
‫سایر اعضاء خانواده (پدر ‪،‬مادر ‪،‬مادربزرگ وغیره ‪ ).....‬می توانند پس ازآموزش الزم‬
‫‪KMC‬را انجام دهند ‪.‬‬
‫‪ ‬ثبت تنظیمات ونتیالتور و ‪v.s‬نوزاد قبل و حین‪KMC‬‬
‫‪ ‬قرار دادن نوزاد در وضعیت خوابیده به پشت و کنترل مجدد ‪v.s‬‬
‫‪ ‬سمع ریه و ساکشن در صورت نیاز‬
‫‪ ‬کنترل نوزاد برای ‪ 15‬دقیقه و بررس ی سازگاری فیزیولوژیک‬
‫‪ ‬آماده کردن صندلی مادر و پارچه چهار ال جهت نوزاد‬
‫‪ ‬نگه داشتن رابط های متصل به نوزاد توسط پرستار و ایستادن مادر کنارتخت(درحضور‬
‫پزشک و حد اقل دو پرسنل آموزش دیده)‬
‫‪ ‬جدا کردن نوزاد از دستگاه وقرار دادن روی سینه مادر توسط مادر‬
‫‪ ‬وصل مجدد ونتیالتور به نوزاد و انجام چند تهویه‬
‫‪ ‬جدا سازی مجدد نوزاد از ونتیالتور ‪ ،‬نشستن مادر رووی صندلی و وصل مجدد ونتیالتور به‬
‫نوزاد‬
‫‪ ‬فیکس کردن لوله های رابط به شانه مادر‬
‫‪ ‬کنترل وضعیت نوزاد هر ده دقیقه و ادامه ‪KMC‬تا یک ساعت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در صورت افزایش نیاز به اکسیژن ‪ 20 -10‬درصد‬
‫کاهش دمای بدن نوزاد‬
‫عدم ثبات بالینی نوزاد‬
‫آپنه‬
‫برادیکاردی‬
‫افت اشباع خون شریانی‬
‫تغییر رنگ علی رغم تحریک تنفس ی‬
‫‪KMC‬را متوقف نموده ‪ ،‬نوزاد را به انکو باتور برگردانید‬
‫‪ ‬نوزاد با سن حاملگی کمتر از ‪ 30‬هفته (وزن تولد کمتر از ‪ 1200‬گرم)‪:‬‬
‫‪ ‬تغذیه از طریق گاواژ‬
‫‪ ‬ناپایداری وضعیت بالینی و اشباع اکسیژن شریانی‬
‫‪ ‬وجودکاتتر شریانی یا چست تیوب‬
‫‪ ‬نوزاد مستعد ‪I.V.H‬‬
‫‪ ‬دریافت داروهای وازوپرسور و اینوتروپ‬
‫‪ ‬کاتتر ورید مرکزی در ناحیه شانه‬
‫‪ ‬ناپایداری تنفس ی زیر ونتیالتور‬
‫‪ ‬بدحال شدن ناگهانی طی ‪ 24‬ساعت گذشته‬
‫‪ ‬وجود آپنه ‪،‬برادیکاردی پایدار نیازمند تحریک تنفس ی‬
‫‪ ‬وجود ضایعات و زخم پوستی یا بیماری حاد در والدین‬
‫‪ ‬شرایط جسمی و روحی غیر طبیعی والدین‬
‫‪ ‬عدم کسب آموزش و مهارت های الزم توسط والدین‬
‫تغذیه از پستان مادر‪:‬‬
‫نوزادبا سن حاملگی کمتر از‪30‬هفته (وزن تولد کمتر از ‪ 1200‬گرم )‪:‬‬
‫گاواژشیر مادر‪،‬مکیدن سینه خالی مادر‬
‫نوزاد بین ‪ 30‬و‪ 32‬هفته(وزن تولد ‪: )1200-1500‬گاواژ‪1+‬تا‪ 2‬بارتغذیه با فنجان در روز‬
‫نوزاد ‪ 32‬هفته یا بیشتر (وزن تولد بیشتر از ‪ 1500‬گرم) ‪:‬ابتدا تغذیه زیر سینه مادر‬
‫سپس با فنجان‬
‫نوزاد‪ 32‬هفته یا بیشتر(وزن بیشتر از ‪ 1500‬گرم ) ‪:‬مکیدن سینه مادرحتی تا ‪ 1‬ساعت‬
‫سپس تغذیه با فنجان‬
‫نوزاد ‪ 34‬تا ‪ 36‬هفته(وزن بیشتر از ‪ 1800‬گرم ) ‪:‬تغذیه کامل از پستان ‪ ،‬گاهی نیاز به‬
‫فنجان‬
‫نوزاد بیشتر از ‪ 36‬هفته ‪:‬تغذیه کامل با سینه مادر‬
‫‪ ‬خواب طوالنی وعمیق تری دارند ‪.‬‬
‫‪ ‬صداها وفعالیت افراد خانواده را بهتر تحمل می کنند ‪.‬‬
‫‪ ‬کودکان آرام ومهربان تری در آینده هستند ‪.‬‬
‫‪ ‬تغذیه انحصاری با شیر مادر بهتر وطوالنی تری می شود‬
‫‪ ‬ریفالکس شیر کمتری دارند‪.‬‬
‫‪ ‬زمان خاتمه ‪ kmc‬در منزل توسط خود نوزاد تعیین می شود‪( .‬رسیدن وزن به‬
‫‪ 2500‬گرم وباالتر ‪ ،‬عالئمی مثل تکان خوردن‪ ،‬بی قراری وتالش برای خارج کردن اندام خود )‬

similar documents