دانلود

Report
‫نوروفیدبک و بهبود عملکرد تحصیلی‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪1‬‬
‫جنسیت ‪:‬‬
‫دختر‬
‫تحصیالت‪:‬‬
‫دوم ابتدایی‬
‫سن‪7 :‬سال‬
‫و ‪ 8‬ماه‬
‫تاریخ مراجعه ‪ :‬اردیبهشت ‪92‬‬
‫‪2‬‬
‫پیشینه پزشکی‪:‬‬
‫‪ 2‬سال مصرف ریتالین‬
‫تشخیص‪:‬‬
‫بیش فعالی و اضطراب جدایی‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪3‬‬
‫نمونه دیکته قبل از نوروفیدبک ‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫نمونه کارنامه توانمندیها‬
‫‪5‬‬
‫نتایج آزمونها‬
‫تست ‪IVA‬بیش فعالی از نوع بی توجه را نشان می دهد‬
‫تست وکسلر هوش نرمال رو به باال را نشان می دهد‬
‫‪6‬‬
‫نوع درمان ‪:‬‬
‫‪ 20‬جلسه‬
‫نوروفیدبک‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪7‬‬
‫نتایج پس از نوروفیدبک‪:‬‬
‫نتایج درمانی‬
‫بهبود دیکته نویسی‬
‫کاهش عالیم‬
‫بی قراری‬
‫حرکتی‬
‫بهبود ادراک دیداری‬
‫کاهش اضطراب‬
‫‪8‬‬
‫نمونه دیکته پس از نوروفیدبک‬
‫‪9‬‬
‫مقایسه دیکته قبل و پس از نوروفیدبک‬
‫‪‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬

similar documents