تنظیم خانواده

Report
‫دکتر آزیتا خیل تاش‬
‫متخصص پزشکی اجتماعی‬
‫‪ ‬تعریف سازمان جهانی بهداشت ازتنظیم خانواده چنین است‪:‬‬
‫تنظیم خانواده مشتمل بر اقداماتی است که افراد و زوج ها‬
‫را یاری می دهد تا از داشتن فرزند نا خواسته جلوگیری‬
‫کنند‪ ،‬فاصله بین فرزندان خود را تنظیم نمایند‪ ،‬زمان تولد‬
‫فرزندان را با سن و شرایط دیگر خود تطبیق دهند و آگاهانه‬
‫درباره تعداد فرزندان خود تصمیم بگیرند‪ .‬خدماتی که این‬
‫نیات را میسر می سازد مشتمل بر‪ :‬آموزش و مشاوره‬
‫درباره تنظیم خانواده ‪ ،‬تامین وسایل جلوگیری از حاملگی‪،‬‬
‫کمک به کسانی که دچار ناباروری هستند و آموزش پدران‬
‫و مادران درباره خانواده و فرزندان‪ ،‬می باشد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫علم و هنر برقراري ارتباط است‪.‬‬
‫یك روش رو در رو است‪.‬‬
‫طي مشاوره یك ارتباط دوطرفه ایجاد مي شود‪.‬‬
‫در این روش باید اطالعات جدید در جهت باال بردن توانمندي افراد‬
‫مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫مهمترین مسأله در هر مشاوره دریافت صحیح پیام در جهت تغییر‬
‫رفتار است‪ ،‬كه سه سطح دارد‪:‬‬
‫‪ ‬درك (داده ها و اطالعات)‬
‫‪ ‬انگیزه‬
‫‪ ‬باور‬
‫‪3‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫موانع ايجاد ارتباط‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫فرهنگ‬
‫آداب و سنن‬
‫سطح سواد‬
‫عوامل مؤثر در تصمیم گیري فرد‬
‫افراد با نفوذ در خانواده‬
‫باورها و عقاید‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪5‬‬
‫هدف از مشاوره تنظیم خانواده تغيير رفتار است‪( .‬به منظور‬
‫اجتناب از حاملگي ناخواسته‪ ،‬تولد در زمان مناسب‪ ،‬و ایجاد‬
‫فاصله مناسب بین حاملگي ها)‬
‫در حین مشاوره باید به تفاوت هاي مراجعین توجه نمود‪.‬‬
‫قبل از انجام مشاوره باید شرایط جامعه را بشناسیم‪.‬‬
‫كسب اطالعات الزم جهت تنظیم خانواده با یك جلسه مشاوره به‬
‫دست نمي آید‪.‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫روشهاي هورمونی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪6‬‬
‫قرصهای خوراکی جلوگیری از حاملگی نوع ترکیبی‬
‫قرصهاي دوران شیردهي یا قرصهاي خوراکي که‬
‫فقط پروژستین دارند‬
‫روشهاي تزریقي جلوگیري از حاملگي‬
‫کپسولهاي کاشتني جلوگیري از حاملگي‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫روشهاي غير هورمونی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪7‬‬
‫ابزار داخل رحمي (‪)IUD‬‬
‫کاندوم‬
‫روش طبیعی‬
‫بستن لوله ها در زن (توبکتومي)‬
‫بستن لوله ها در مرد (وازکتومي)‬
‫روشهاي متفرقه براي پیشگیري از بارداري‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪‬‬
‫این قرصها داراي هورمونهاي ساختگي زنانه شبیه استروژن و‬
‫پروژسترون طبیعي است‪ .‬قرص اگر مرتب خورده شود‪ ،‬در جلوگیري‬
‫از حاملگي تاثیر فراوان خواهد داشت و حدود ‪ %99‬اثر بخشی دارد‪.‬‬
‫معموال به دو فرم در دسترس مي باشند‪:‬‬
‫یک مرحله ای‪LD:‬و‪HD‬‬
‫چند مرحله ای (‪)Biphasic, Triphasic‬‬
‫‪‬‬
‫بهترين و مطمئن ترين روش پيشگيري از حاملگي در ابتداي ازدواج‪،‬‬
‫استفاده از قرصهاي خوراكي جلوگيري از حاملگي است‪ ،‬برخالف بعضي‬
‫از شايعات خرافي و نادرست‪ ،‬باعث نازايي نمي شود و به سادگي با قطع‬
‫قرص قدرت باروري باز مي گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
Estrogen
Ethinylestradiol(EE): 15-50 μg

Progestogen
1st generation: norethindrone
2nd generation: levonorgestrel
3rd generation:gestodene,desogestrel(VTEx2)
norgestimate
Newest: drospirenone

Tehran University of Medical Sciences
9
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪10‬‬
‫در قرص هاي دومرحله اي‪ ،‬میزان استروژن در ‪ 21‬قرص ثابت‬
‫و میزان پروژسترون متفاوت مي باشد‪( .‬كمتر مورد تجویز‬
‫هستند)‬
‫میزان هورمون موجود در قرص هاي سه مرحله اي‪ ،‬در طول‬
‫‪ 21‬روز متفاوت است‪ .‬استروژن معموال در دو مقدار و‬
‫پروژسترون در سه مقدار به كار رفته است‪ .‬رنگ قرص ها نیز‬
‫در این سه مرحله متفاوتند‪ .‬مقادیر هورمون هاي موجود در‬
‫قرص هاي سه مرحله اي بر اساس مراحل یك سیكل طبیعي‬
‫طراحي شده است‪.‬‬
‫این قرص ها عوارض كمتري نسبت به قرص هاي تك مرحله اي‬
‫دارند‪.‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪11‬‬
‫‪‬‬
‫جلوی تخمک گذاري از تخمدان ها‪ ،‬كه با مهار ترشح گنادوتروپین‬
‫ها از هیپوفیز و تا حدودي كاهش ‪ GnRH‬از هیپوتاالموس انجام‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫با تغییر در الیه اندومتر رحم‪ ،‬آن را براي النه گزینی تخم لقاح یافته‬
‫نامناسب می سازد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫با افزایش غلظت ترشحات گردن رحم‪ ،‬مانع نفوذ اسپرم و رسیدن‬
‫آن به تخمک می شود‪.‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪12‬‬
‫محافظت در مقابل كم خوني (فقر آهن) به علت كم شدن حجم خون‬
‫عادت ماهانه‬
‫منظم تر شدن عادت ماهانه و كاهش دردهاي این دوران ( از جمله‬
‫سردرد و تحریك پذیري قبل از قاعدگي)‬
‫بهبود کیست های خوش خیم تخمدانی و پستان‬
‫محافظت در برابر ابتال به سرطان اپیتلیال تخمدان و سرطان‬
‫آندومتر رحم‬
‫كاهش میزان بروز حاملگیهاي خارج از رحم‬
‫درمان هیپرمنوره‬
‫درمان اندومتریوز‬
‫بهتر شدن بیماري رماتیسم مفصلي و افزایش تراکم استخوان‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪ ‬لكه بیني‬
‫‪ ‬آمنوره‬
‫‪ ‬تهوع‬
‫‪ ‬سردردهاي خفیف‬
‫‪ ‬حساسیت و سفت شدن پستانها‬
‫‪ ‬مختصري افزایش یا كاهش وزن‬
‫‪ ‬جوش صورت و آكنه‬
‫‪ ‬تغییر خلق و خو‬
‫تعداد زیادي از این عوارض طي ‪ 2‬تا ‪ 3‬ماه پس از مصرف قرص‬
‫كاهش مي یابد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫موارد منع مطلق‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪14‬‬
‫شیردهي یا حاملگي (شیردهي كمتر از ‪ 6‬ماه پس از زایمان)‬
‫بیماري هاي ترومبوتیك مانند ترومبوز وریدي یا شریاني‬
‫سابقه ي ترومبوآمبولي‬
‫بیماري قلبي‪ -‬عروقي‬
‫بیماري حاد كبد یا مزمن کبدی‬
‫سرطان پستان و رحم‬
‫خونریزي رحمي با علت ناشناخته‬
‫فشار خون باالی ‪160/100‬‬
‫میگرن شدید‬
‫اختالل در چربي خون‬
‫دیابت شدید‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫موارد منع نسبي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪15‬‬
‫هیپرپروالكتینمي‬
‫سرطان گردن رحم‬
‫میگرن‬
‫كم خوني داسي شكل‬
‫افسردگي شدید‬
‫بیماري هاي التهابي روده‬
‫اختالل در چربي خون‬
‫دیابت و فشار خون‬
‫سن باالي ‪ 35‬سال در افراد سیگاري‬
‫سابقه ي الیگومنوره یا آمنوره‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪ ‬پس از ارزیابي سالمت بیمار‪ ،‬مي توان قرص را به صورت‬
‫زیر تجویز نمود‪ :‬بر طبق برنامه ي كشوري وزارت‬
‫بهداشت‪ ،‬زمان شروع قرص‪ ،‬طي پنج روز اول قاعدگي‬
‫است‪ .‬در مورد قرصهاي ‪ LD‬و‪ HD‬مصرف قرص از روز‬
‫پنجم قاعدگي شروع مي شود و در مورد قرص هاي سه‬
‫مرحله اي از روز اول خونریزي قاعدگي مصرف قرص را‬
‫آغاز مي كنند‪.‬‬
‫‪ ‬مصرف قرص ها را نباید دیرتر از روز پنجم شروع كرد‬
‫زیرا احتمال حاملگي باال مي رود‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪ ‬این قرص ها به مدت ‪ 21‬روز پشت سر هم داده مي شوند‪.‬‬
‫سپس مصرف قرص هفت روز قطع مي شود كه در این‬
‫فاصله خونریزي اتفاق مي افتد‪ .‬از روز هشتم خوردن بسته‬
‫بعدي قرص آغاز گردد‪ (.‬اینكه در این ‪ 7‬روز‪ ،‬چه زماني‬
‫عادت ماهانه شروع شده باشد و اینكه بعد از ‪ 7‬روز هنوز‬
‫خونریزي ادامه داشته باشد یا نه‪ ،‬مهم نیست) مهم آنست كه‬
‫بین مصرف دو بسته قرص‪ 7 ،‬روز كامل فاصله باشد‪ .‬اگر‬
‫بعد از تمام شدن ‪ 21‬قرص و در طول ‪ 7‬روز قرص‬
‫نخوردن‪ ،‬عادت ماهانه برقرار نشود‪ ،‬براي اطمینان از حامله‬
‫نبودن باید به پزشك یا مراكز بهداشتي درماني مراجعه كرد‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫به نسبتي كه زن ‪ ،‬خوردن قرص را فراموش كند و برحسب‬
‫اینكه چه وقت فراموش كرده باشد‪ ،‬احتمال حامله شدن او در‬
‫میان خواهد بود‪.‬اگر زني یك شب خوردن قرص را فراموش‬
‫كند به محض اینكه متوجه این نكته شد باید قرص را بخورد‪.‬‬
‫اگر تا شب بعد به یادش نیامد‪( ،‬فراموشي دو شب) شب بعد‬
‫سه قرص بخورد و براي اطمینان تا تمام شدن قرصهاي آن‬
‫بسته از روش دیگري (كاندوم) نیز استفاده كند‪ .‬اگر سه شب‬
‫پشت سرهم (یا بیشتر) خوردن قرص فراموش شده باشد باید‬
‫از خوردن بقیه قرصها خودداري گردد و از روش دیگري‬
‫براي جلوگیري از حاملگي استفاده شود و پس از وقوع‬
‫خونریزي از روز پنجم‪ ،‬خوردن قرصهاي بسته جدید آغاز‬
‫شود‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪ ‬قرصهاي سه مرحله اي معموال باید با دقت و نظم بیشتري‬
‫مصرف شوند‪.‬‬
‫‪ ‬اگر یك قرص فراموش شود و اگر در مدتي كمتر از ‪12‬‬
‫ساعت از زمان همیشگي مصرف به خاطر آمد‪ ،‬قرص‬
‫فراموش شده مصرف شود‪ .‬اگر پس از ‪ 12‬ساعت بخاطر‬
‫آمد‪ ،‬نیازي به مصرف آن نیست‪ .‬بقیه قرصها را همراه‬
‫كاندوم تا پایان بسته ادامه دهد‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪ ‬در خانمهایي كه به طور مرتب قرص مي خورند معاینات‬
‫بالیني(مثل اندازه گیري وزن و فشار خون)‪ ،‬معاینه پستان‪،‬‬
‫معاینه لگن و لمس كبد ابتدا و سه ماه پس از شروع قرص‪،‬‬
‫و پس از آن هر سال یك بار ضرورت دارد‪.‬‬
‫‪ ‬در آغاز مصرف قرص‪ ،‬پاپ اسمیر الزم است‪.‬‬
‫‪ ‬در موارد سن باالي ‪ 35‬سال ‪ ،‬سابقه دیابت بارداري و‬
‫چاقي‪ ،‬آزمایش قند خون و چربیها قبل از تجویز قرص‬
‫ضروري است‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪‬‬
‫اگر در حین مصرف قرصهاي ضد بارداري دچار عالئم زیر رخ‬
‫دهد‪ ،‬حتما به پزشك مراجعه شود‪:‬‬
‫‪‬‬
‫سرفه همراه با خلط خوني ‪ ،‬تنگي نفس‪ ،‬احساس فلجي یكطرفه بدن یا‬
‫دست و پا‪ ،‬تورم یا درد غیرطبیعي در پاها‪ ،‬سردرد شدید یكطرفه‪،‬‬
‫كوري گذرا‪ ،‬درد سینه اي و شكمي‪ ،‬زردي پوست یا چشم‬
‫‪21‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪ ‬براي مصرف قرص ‪ LD‬محدودیت سني وجود ندارد و مي‬
‫توان آن را تا سن ‪ 45‬سالگي و حتي بیشتر‪ ،‬تحت نظارت‬
‫و كنترل ادامه داد‪ .‬لیكن در مواردي نظیر فشار خون‬
‫كنترل نشده و مصرف سیگار و غیره توصیه مي شود كه‬
‫مصرف قرص به سن كمتر از ‪ 35‬سال محدود گردد و در‬
‫سنین باالتر‪ ،‬افراد باید پس از مشاوره‪ ،‬از روشهاي دیگري‬
‫استفاده كنند‪.‬‬
‫‪ ‬از آنجا كه مصرف قرص از انتقال بیماریهاي مقاربتي‬
‫جلوگیري نمي كند‪ ،‬در صورتیكه همسر یا شریك جنسي با‬
‫فرد یا افراد دیگري در ارتباط است یا اعتیاد تزریقي دارد‪،‬‬
‫حتما از كاندوم براي جلوگیري از ابتال به این دسته از‬
‫بیماریها استفاده شود‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪23‬‬
‫این قرصها به جاي هر دو هورمون پروژسترون و استروژن‪ ،‬فقط‬
‫حاوي هورمون شبه پروژسترون هستند‪ .‬میزان اثر قرصهایي كه فقط‬
‫پروژستین دارند اندكي كمتر از قرصهاي خوراكي تركیبي است وبسته‬
‫به سن مصرف میزان شكست ‪ 1‬تا ‪ 4‬درصدي دارند‪.‬‬
‫این نوع قرص‪ ،‬اگر در ساعت مشخص و بطور مستمر مصرف شود‬
‫و با شیردهي همراه شود‪ ،‬به خوبي مي تواند فرد را از حاملگي (طي‬
‫‪ 6‬ماه اول پس از زایمان) مصون دارد‪.‬‬
‫بسته هاي قرص ‪ 28 ،POP‬عددي است و معموال ‪ 6‬هفته بعد از‬
‫زایمان مصرف شروع مي شود‪ .‬در صورت بروز دوره ي قاعدگي‬
‫در طول ‪ 6‬هفته‪ ،‬مصرف آنها از روز اول عادت ماهیانه آغاز مي‬
‫شود و هر روز در زمان معین مصرف مي شود‪.‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪24‬‬
‫مصرف قرص ها در صورت قاعدگي ادامه مي یابد‪ ،‬یعني مداوم و‬
‫بدون قطع است‪.‬‬
‫زنان شیرده مي توانند از قرصهایي كه فقط پروژستین دارند استفاده‬
‫كنند زیرا برخالف قرصهاي تركیبي‪ ،‬بر كمیت و كیفیت شیر مادر اثر‬
‫ندارد‪ .‬در واقع‪ ،‬اگر شیردادن به طور انحصاري و مستمر و حتي در‬
‫طول شب انجام گیرد‪ ،‬خود به تنهایي قادر است زن را تا مدتي از‬
‫حاملگي مجدد محافظت كند‪.‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪25‬‬
‫اگر مصرف یك قرص براي مدت بیشتر از ‪ 3‬ساعت بعد از زمان‬
‫معین فراموش شود‪ ،‬در همان لحظه قرص فراموش شده را بخورد‪.‬‬
‫ولي اگر بیشتر از ‪ 3‬ساعت فراموشي طول كشید‪ ،‬قرص فراموش‬
‫شده را بالفاصله مصرف و تا ‪ 2‬روز از كاندوم استفاده كند‪.‬‬
‫اگر بیش از سه قرص را فراموش کرد همه قرص ها را یک جا‬
‫بخورد و تا ‪ 7‬روز از کاندوم استفاده کند در صورت نزدیکی‬
‫محافظت نشده در این سه روز از روش جلوگیري از بارداري‬
‫اورژانس (‪ )EC=Emergency Contraception‬استفاده‬
‫کند‪.‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪ ‬بعضي از عوارض جانبي قرصهای ترکیبي اچ دی و ال دی‬
‫مثل تهوع و حساس شدن پستانها را كمتر به همراه دارد‪.‬‬
‫‪ ‬فاقد استروژن مي باشد‪.‬‬
‫‪ ‬كاهش كم خوني به علت كاهش خونریزي‬
‫‪ ‬نداشتن اثر منفی بر کمیت و کیفیت شیر مادر‬
‫‪ ‬افزایش مدت زمان شیردهی‬
‫‪ ‬مشکلي درحاملگي های آینده ایجاد نمي کند‬
‫‪ ‬اختاللي درفعالیت جنسي ایجاد نمي کند‪.‬‬
‫‪ ‬مناسب براي مبتالیان به دیابت و میگرن و كم خوني داسي‬
‫شكل‬
‫‪26‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪27‬‬
‫در مقابل عفونتهای مقاربتي مثل ایدز اثر پیشگیری کننده ندارد‬
‫در صورت مصرف بعضي از داروها همراه با آن ‪ ،‬اثر آن کاهش‬
‫مي یابد‬
‫احتمال خطر بروز کیستهای تخمداني را افزایش مي دهد‬
‫خطر بروز حاملگي های خارج رحمي را افزایش میدهد‬
‫ممکن است باعث خونریزی های نامنظم شود‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪28‬‬
‫اختالل قاعدگي بصورت ‪:‬‬
‫‪ o‬لكه بیني یا خونریزي هاي نامنظم‬
‫‪ o‬خونریزي طوالني ولي معموال مقدار خونریزي كم است‪.‬‬
‫افسردگي‬
‫افزایش وزن‬
‫عوارض غير شايع‬
‫در صورت بروز عوارض بسیار نادر مانند درد شدید در زیر شكم‪،‬‬
‫خونریزي شدید‪ ،‬قطع قاعدگي (آمنوره)‪ ،‬سردرد شدید و غیر معمول‬
‫و حساسیت شدید پستانها باید به پزشك مراجعه نمود ‪.‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪29‬‬
‫شك به بارداري‬
‫بیماري شدید كبدي‬
‫سرطان پستان‬
‫سابقه حاملگي خارج رحمي (‪)EP=Ectopic Pregnancy‬‬
‫خونریزي رحمي با علت ناشناخته‬
‫بیماري هاي شدید عروقي‬
‫بیماري هاي كبدي پیشرفته‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪30‬‬
‫در مراجعه اول‪ ،‬ارزیابي سالمت بیمار با انجام معاینه كامل‪ ،‬و اندازه‬
‫گیري وزن و قد و فشار خون انجام مي شود و آزمایش پاپ اسمیر‬
‫درخواست مي گردد‪.‬‬
‫فرد استفاده كننده از روش هاي هورموني باید ‪ 3‬ماه پس از شروع‬
‫مصرف‪ ،‬و در صورت بروز مشكل بالفاصله براي پي گیري به پزشك‬
‫مراجعه كند‪.‬‬
‫پس از آن اگر مصرف كننده جزو افراد در معرض خطر )‪(high Risk‬‬
‫بود‪ ،‬هر ‪ 6‬ماه و در غیر این صورت سالي یك بار نیاز به مراجعه به‬
‫پزشك دارد‪.‬‬
‫در هر مراجعه‪ ،‬پزشك باید فشار خون و وزن بیمار را چك كرده‪ ،‬و معاینه‬
‫لگني و لمس كبد را انجام دهد‪ .‬همچنین در مراجعه بعدي (‪ 3‬ماهه) آزمایش‬
‫قند و چربي خون و كامل ادرار از جهت بررسي قند و پروتئین درخواست‬
‫مي گردد‪.‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
‫‪‬‬
‫هر دارویي كه روي جذب یا متابولیسم این قرص ها اثر بگذارد‪ ،‬مي‬
‫تواند اثربخشي آنها را تغییر دهد‪ .‬از این داروها مي توان داروهاي‬
‫القاكننده آنزیم هاي كبدي و آنتي بیوتیك هاي وسیع الطیف را نام برد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در صورت مصرف این داروها (مانند‪ :‬داروهای ضد سل‪ ،‬داروهای‬
‫ضد صرع یا ضد تشنج‪ ،‬داروهای ضد قارچ و ‪ ،)....‬الزم است قرص‬
‫هایي مصرف شوند كه مقدار استروژن بیشتري دارند‪ ،‬و هفته اي كه‬
‫قرص خورده نمي شود‪ ،‬مي تواند به ‪ 4‬روز تقلیل یابد‪.‬‬
‫در صورت مصرف طوالني مدت این داروها‪ ،‬روش هاي ضد بارداري‬
‫دیگر توصیه مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪31‬‬
‫‪Tehran University of Medical Sciences‬‬
32

similar documents