Hvordan forberedes afleveringer, og hvad skal

Report
Hvordan forberedes afleveringer, og
hvad skal afleveringsbestemmelsen
indeholde?
Årsmøde i ODA
Aarhus d. 13. november 2014
Simon Stidsing Hansen, KOMDA
KOMDA
Arkivsamarbejde med 9 (+ 4) deltagere – og 2+ ansatte
KOMDA løser opgaver for deltagerne, bl.a. opbevaring af arkivalier, kvalitetssikring (test),
b/k-vurdering, afleveringsforberedelse, tilgængeliggørelse – og rådgivning indenfor
området.
Deltagerne er § 7-arkiver, som bærer arkivansvaret og benytter KOMDA’s ydelser efter
behov og ønske.
B/K-vurdering af data
Udgangspunkt for afleveringsprocessen
Formål som oftest overholdelse af lovgivning
Værktøjer: Bekendtgørelser, vejledninger og guldliste, dataflow-analyse
Kompliceret. I tvivlstilfælde trækkes på Statens Arkiver
Data – ikke systemer – kan være bevaringspligtige. Merbevaring er en mulighed.
Forudsætning: Kortlægning af IT-systemer og data
Afleveringsforberedelse
Arkiv
(Gode arkivalier)
Leverandør
Myndighed
(Fremstille
datadump)
(Økonomisk
opgaveløsning)
3 aktører med forskellige tilgange til arkiveringsopgaven
Formål: At skabe klarhed over opgaven for alle parter.
Proces, opstart
Ofte opstartsmøde med deltagelse af alle parter.
B/K-vurdering af oplysningerne i systemet. Hvad er interessant for arkivet? Hvad er
muligt, praktisk og økonomisk (ift. leverandør og myndighed)?
Hvordan sikres overførslen af bevaringsværdige informationer til bevaringsformat bedst
muligt m.h.p. bl.a. fuldstændighed og senere anvendelighed?
Særligt opmærksomhedspunkt: Kontekstdokumentation. Forudsætning for vurdering af
datas pålidelighed (kildekritik). Tidsdimensionen er her vigtig (og glemmes ofte/kan ikke
dokumenteres).
Proces, afleveringsbestemmelse
Beslutninger fra opstartsfasen danner grundlag for afleveringsbestemmelsen.
Afleveringsbestemmelsen:
- Er en aftale om dele af arkiveringsopgaven mellem de tre parter eller nogle af disse.
- Bliver en del af kontekstdokumentationen på linje med anden dokumentation.
- Er følgelig ikke en indholdsfortegnelse/fortale/tabeloversigt o.l.
Afsluttende bemærkninger
Afleveringsforberedelse er vigtig, når det kommer til at sikre anvendeligt historisk
kildemateriale. Der er i de enkelte tilfælde mange vigtige problempunkter, der ikke
automatisk fanges af lovgivning, bekendtgørelser o.l.
Det kan ved test være svært at spotte, hvad der er sket med data ifm. overførslen til
bevaringsformat. Derfor er det gavnligt at tage så mange problemer som muligt i
opløbet. Og det er vigtigt, at der foretages en ordentlig kvalitativ test af arkivalierne for
at sikre, at det aftalte er taget hånd om – det er bestemt ikke nok, at en
arkiveringsversion lever op til de tekniske formkrav/kan køre gennem ADA.
Arkivets erfaringsopsamling er central – det er vigtigt, at viden flyder mellem
forberedelsesdelen, testdelen og tilgængeliggørelsesdelen.
Herunder: Procedurer, checklister o.l. er vigtige. Det er ifm. forberedelse af afleveringer
vigtigt at have en opdateret viden om typiske fejl/problemstillinger og deres løsning.
Dette giver bedre arkivalier (færre suboptimale rettelser af uhensigtsmæssigheder sent
i processen) og billigere arkivalier (færre rettelser og tilbageløb = færre timer til test og
fejlretning).

similar documents