Bahan Lembaga Peperiksaan Malaysia

Report
TRANSFORMASI PENTAKSIRAN
PENDIDIKAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

BAHASA INGGERIS SPM

AMALI SAINS BERPUSAT SPM
LP September 2014
2
ASPIRASI
MURID
PPPM 2013 - 2025
ASPIRASI
MURID
PENTAKSIRAN PENDIDIKAN
Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat keputusan
(professional judgement) tentang produk sesuatu program pendidikan
(prestasi murid)
Satu proses mendapatkan
maklumat
Tentang apa yang
murid:
• tahu
• boleh buat
• boleh amalkan
Guru membuat keputusan
tentang prestasi murid
4
Umur
(Tahun)
Peperiksaan
Tahun 6
(akhir persekolahan rendah)
12
Ujian Pencapaian Sekolah
Rendah (UPSR)
Tingkatan 3
(akhir persekolahan men. rendah)
15
Penilaian Menengah Rendah Penilaian
(PMR)
Tingkatan 5
(akhir persekolahan men. atas)
17
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Persijilan
(Akhir persekolahan men. atas)
17+
Tingkatan 6
19
Tahap
•
•
Sijil Tinggi Agama Malaysia
(STAM)
Tujuan
Penilaian
Persijilan
Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia Persijilan
(STPM)
High stake
Too examination-oriented
5
INISIATIF PPPM 2014 2013 - 2025
92
PEMANTAPAN PBS
SISTEM PENTAKSIRAN
PENDIDIKAN KEBANGSAAN
PEPERIKSAAN
PUSAT
PENTAKSIRAN
BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)
7
KONSEP PBS: PENTAKSIRAN BERSIFAT HOLISTIK
Emosi dan
kerohanian
Kebolehan
intelek
Afektif
Kognitif
Psikomotor
Fizikal,
Motor
halus
&
kasar
Melahirkan Modal
Insan Holistik
8
KONSEP PBS: PENGUMPULAN MALUMAT KOMPREHENSIF
Akademik dan
bukan akademik
Maklumat diri
murid
Profil
Pencapaian
Pengumpulan
maklumat
komprehensif
Perkembangan
Pembelajaran,
fizikal, emosi,
kematangan
Penglibatan
Aktiviti
pembelajaran
dalam dan luar
kelas
KONSEP PBS: PENTAKSIRAN SEIMBANG
Pentaksiran Seimbang
Terperinci,
Terbuka,
Sistematik
Pengetahuan
Kemahiran Asas,
Kemahiran teknikal
dan bukan-teknikal
Kemahiran
Sikap, budaya,
kewarganegaraan
nilai kemanusiaan
Nilai
KONSEP PBS: BERPUSATKAN MURID
Kemahiran belajar cara
untuk belajar,
bertanggungjawab
terhadap pembelajaran
sendiri
Situasi
kehidupan
sebenar
Pembelajaran
Kendiri
Teamwork,
kerjasama,
toleransi dll.
Pembelajaran
Kolaboratif
Autentik
Pentaksiran
Berpusatkan
Murid
11
12
KRONOLOGI DAN PUNCA KUASA PELAKSANAAN PBS
KOMPONEN PBS PERINGKAT MENENGAH RENDAH
Akademik
• Pentaksiran bagi mata
pelajaran tertentu
ditadbir di sekolah
menggunakan
instrumen setara
daripada LP
• Dilaksanakan sepenuhnya
oleh sekolah bagi semua
mata pelajaran
• Pentaksiran untuk
pembelajaran
Pentaksiran Pusat
(Pentaksiran
Tingkatan 3 : PT3)
Pentaksiran
Sekolah
Bukan
Akademik
Pentaksiran
Aktiviti Jasmani,
Sukan dan
Kokurikulum
Pentaksiran
Psikometrik
•Dilaksanakan
sepenuhnya oleh
sekolah bagi SEGAK,
Kokurikulum &
Ekstrakurikulum
•Dilaksanakan oleh
kaunselor menggunakan
instrumen daripada LP
untuk melihat kebolehan
semula jadi dan yang
diperoleh
13
KELEBIHAN PBS
Murid
•
•
•
•
Mengenali diri dan potensi untuk diperkembangkan
Tahu dengan jelas apa yang perlu dikuasai melalui maklum balas guru
Terlibat dalam pelbagai aktiviti pentaksiran yang lebih bermakna
Berupaya memperlengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang
diperlukan pada masa kini dan hadapan
Guru
• Mengenali diri dan potensi murid
• Memberi fokus terhadap pembelajaran murid
• Mendapat maklum balas tentang kaedah pengajaranpembelajaran
Ibu Bapa
• Tahu apa yang telah dikuasai oleh anak
• Dapat mengenali diri dan potensi anak
untuk digilap
Pemegang Taruh
• Tahu matlamat kurikulum dan kualiti murid yang telah melalui
sistem pendidikan negara.
• Mendapat modal insan yang holistik merangkumi kemahiran
kebolehkerjayaan
14
PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)
Dilaksanakan oleh
sekolah
Fungsi PS
Pentaksiran Rujukan
Standard
Pentaksiran Formatif &
Sumatif
15
 Peringkat Rendah;
 Tahun 1 - 6
 melihat perkembangan (Development)
 melibatkan semua mata pelajaran
 Peringkat Menengah Rendah:
 Tingkatan 1 – 3
 melihat perkembangan (Development)
 melibatkan semua mata pelajaran
STANDARD PRESTASI
(Performance Standard)
6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali
5
Tahu, Faham dan Boleh Buat
dengan Beradab Terpuji
4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab
3 Tahu, Faham dan Boleh Buat
2
Tahu dan Faham
Asas
1 Tahu
17
PENAMBAHBAIKAN PBS
YAB Menteri Pendidikan mengumumkan langkah penambahbaikan PBS pada
18 Mac 2014. Pelaksanaan penambahbaikan mulai 1 April 2014.
4
Penambahbaikan
1
Dokumen Standard Prestasi (DSP) digantikan dengan Panduan
Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM).
2
Fail Perkembangan Murid (FPM) dan Fail Showcase ditiadakan.
3
Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah SPPBS online diganti
Dengan sistem offline.
4
Pelaksanaan PT3 pada akhir Tingkatan 3.
18
Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (Panduan PPM)
Tema/Kemahiran/ Tajuk
Tema , kemahiran dan
tajuk pembelajaran
mengikut dokumen
kurikulum
Band
Pernyataan Deskriptor
Satu label yang
digunakan untuk
menunjukkan
tanda aras
tertentu yang
disusun secara
hierarki digunakan
bagi tujuan
pelaporan individu
Pernyataan tentang sejauh mana
murid perlu mempamerkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi
setiap standard aras penguasaan.
Deskriptor mengandungi cakupan
kriteria atau aspek yang ditaksir,
tingkah laku yang perlu dipamerkan
dalam pentaksiran dan dimensi kualiti
tingkah laku (Qualifier) yang perlu
dipamerkan oleh murid.
19
KEPELBAGAIAN INSTRUMEN
8.
9.
10.
11.
12.
Lembaran kerja
Soal Jawab
Kuiz
Senarai semak
Latihan / Tugasan rumah
20
Bentuk Pelaporan PS
SMK BINTANG TIMUR
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
TINGKATAN 1, 2013
Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI
Tingkatan : 1 Nekad
Gred Pencapaian
Dalam
Peperiksaan
Pertengahan
Tahun
A
Cemerlang
A
Cemerlang
B
Kepujian
Mata
Pelajaran
Bahasa
Melayu
Geografi
Pendidikan
Muzik
No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 990722145118
Tarikh: 1 Julai 2013
Pernyataan Deskriptor Perkembangan Pembelajaran Murid
Selepas Enam Bulan
Band 4
Lisan: Berbincang dan mengemukakan hujah yang relevan untuk menerima atau menolak
pendapat secara sopan dalam pelbagai situasi.
Band 4
Baca: Membaca dan menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat dengan betul daripada
pelbagai bahan.
Band 4
Tulis: Menulis kerangka penulisan, idea utama dan idea sokongan berdasarkan sesuatu tajuk
dalam perenggan dengan betul.
Band 6
Kemahiran Geografi: Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang
bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geografi yang sesuai.
Band 4
Bentuk Muka Bumi: Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia
menggunakan fakta dan contoh yang jelas.
Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran
Band 2
Teori: Menjelas dan menerangkan mengenai konsep muzik Irama, Melodi, Harmoni,Warna ton,
Tekstur, Bentuk, Ekspresi, Tanda isyarat dan Terminology dengan betul
Band 4
Nyanyian: Mengaplikasikan teknik nyanyian dengan betul tanpa bimbingan
Band 3
Alat Muzik: Mengaplikasikan teknik permainan alat muzik konvensional dan tradisional dengan
bimbingan
Band 3
Etika: Mengamalkan nilai-nilai murni semasa latihan dan persembahan
dengan
KOMPONEN PAJSK
SEGAK & BMI
Standard Kecergasan Fizikal
Kebangsaan (SEGAK)
• Mengukur tahap kecergasan
SUKAN &
PERMAINAN
Body Mass Index (BMI)
• Merekodkan tentang ketinggian
dan berat badan bagi menentukan
tahap jisim badan.
EKSTRA
KURIKULUM
KOKURIKULUM
Penyertaan, penglibatan
dan pencapaian Sukan
dan Permainan
di peringkat sekolah,
daerah, negeri, negara &
antarabangsa
KELAB &
PERSATUAN
Penyertaan, penglibatan
dan pencapaian Kelab
dan Persatuan
di peringkat sekolah,
daerah, negeri, negara &
antarabangsa
BADAN
BERUNIFORM
Penyertaan, penglibatan
dan pencapaian Badan
Beruniform
di peringkat sekolah,
daerah, negeri, negara &
antarabangsa
Penyertaan,
penglibatan dan
pencapaian dalam
kerja sukarela
semasa atau luar
waktu sekolah
22
SMK BINTANG TIMUR
PELAPORAN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM
TINGKATAN 3, 2014
Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI
Tingkatan
: 3 Nekad
No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 990722145118
Tarikh
: 13 November 2014
ELEMEN
ASPEK
KELAB/PERSATUAN
BADAN BERUNIFORM
Pengerusi Kelab
Bahasa Melayu
Tali Pinggang Hitam
(Tae Kwon Do)
Daerah
Menunjukkan
kepimpinan dan
bertanggungjawab
Sekolah
Menunjukkan
Kepimpinan, Menepati
waktu dan berminat
Daerah
Menunjukkan Kepimpinan,
Menepati waktu dan
sistematik
Khidmat
Sumbangan
Teknikal-atlet
Pengurusan
Pengurusan-Mentadbir Badan
Beruniform (Tae Kwon Do)
PENYERTAAN
Kehadiran
40
40
40
PRESTASI
Tahap Prestasi
Johan Daerah
Penyertaan
Naib Johan Daerah
95
85
98
93
Jawatan
Peringkat
Komitmen
PENGLIBATAN
PELAPORAN
Skor Elemen
Jumlah Skor (%)
10%
CGPA
Pernyataan Pelaporan
Jenis Ujian
SUKAN/PERMAINAN
Ketua Pasukan
Bola Jaring
Ketua Murid
Sekolah
MARKAH
96
87
10
7.9
79.25
Syabas. Anda seorang yang sangat aktif, komited dan menunjukkan potensi diri yang tinggi dalam aktiviti yang
disertai. Anda hendaklah mengekalkan prestasi dan usaha untuk berjaya dalam bidang yang diceburi dan diminati.
Semoga kecemerlangan ini boleh diteladani oleh orang lain.
Skor
Naik Turun Bangku (kadar nadi seminit)
4
Tekan Tubi (ulangan)
3
Ringkuk Tubi Separa (ulangan)
1
Jangkauan Melunjur (jarak – cm)
4
BMI
Jumlah Skor
12
Tafsiran
Gred
C
Pencapaian
EKSTRAKURIKULUM
Baik
Tinggi (cm)
154
Berat (kg)
40
16.87
Normal
PENTAKSIRAN
PSIKOMETRIK
UJIAN APTITUD
• Aptitud Umum
(Tahun 3 & 6)
• Aptitud Khusus (Tkt 3)
Mengenal pasti
kecenderungan,
kekuatan/kelemahan,
minat, bakat dan kesediaan
bagi menyediakan situasi
pengajaran dan pembelajaran
yang terbaik dan mewujudkan
suasana pembelajaran yang
aktif dan berkesan
Tidak berasaskan kurikulum
INVENTORI PERSONALITI
• Inventori Tret
Personaliti (Tkt 1 & 4)
• Inventori Minat
Kerjaya (Tkt 1, 3 & 5)
 LP
menyediakan
instrumen
 Pelaporan
adalah
secara deskriptif
Mendapatkan maklumat
tentang ciri-ciri perilaku unik
dan stabil yang ada pada setiap
individu untuk membimbing
murid membentuk personaliti
yang seimbang dan membantu
guru menggunakan strategi
pengajaran dan pembelajaran
yang sesuai
24
24
Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PPsi?
SMK BINTANG TIMUR
PELAPORAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
TINGKATAN 3, 2014
Nama : NURUL HANI BINTI HASHIM
No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118
Tingkatan : 3 Nekad
PENERANGAN
Konstruk
Skor (10)
Verbal Linguistik
Visual Ruang
Logik Matematik
Muzik
Naturalis
Kinestatik
Interpersonal
Intrapersonal
Existential
9
8
8
7
5
4
4
4
3
INVESTIGATIF
ARTISTIK
REALISTIK
UJIAN APTITUD KHUSUS
Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran menyelidik, saintifik, intelektual, analitikal dan
mementingkan ketepatan. Suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu, membuat penyelidikan,
menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah. Menghargai sains dan matematik. Melihat diri sendiri
sebagai tepat, saintifik dan intelektual serta meminati kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal.
Persekitaran pekerjaan yang memerlukan daya intuisi yang tinggi, ekspresif, original, bebas,kreatif, inovatif
dan artistik. Suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur, tidak rutin dan tidak berulang-ulang.
Mempunyai apresiasi yang tinggi dan menghargai hasil seni kreatif.
SOSIAL
Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti
berikut:
Realistik
Investigatif
Artistik
Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran praktikal dan mekanikal. Bekerja dengan objek,
peralatan, mesin, haiwan dan tumbuhan. Mempunyai kemahiran yang baik apabila menggunakan peralatan,
lukisan mekanikal, mesin atau haiwan. Menghargai objek praktik yang boleh dilihat dan disentuh.
Lebih suka bekerja di luar bangunan.
Persekitaran pekerjaan yang memerlukan interaksi, kerjasama, kolaborasi, saling membantu, melatih dan
membuat kebajikan kepada orang lain. Mempunyai kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang
lain. Suka kepada aktiviti membantu, memberi perkhidmatan dan menyelesaikanmasalah sosial.
KONVENSIONAL ENTERPRISIN
G
Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang
diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan
Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat
tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk
mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.
INVENTORI MINAT
KERJAYA
Petunjuk Inventori Minat Kerjaya
Persekitaran
pekerjaan
yang
melibatkan
pentadbiran
dan
pengurusan,
perniagaan
dan
keusahawanan.Wujudnya suasana pengaruh-mempengaruhi, mengarah, memimpin dan mengurus individu
lain serta menjual barangan atau idea. Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi
dan keuntungan ekonomi.
Persekitaran pekerjaan berstruktur dan teratur yang melibatkan data, nombor, dan kerja-kerja perkeranian.
Melakukan kerja secara terperinci, mengikut peraturan dan arahan.
Petunjuk Ujian Aptitud Khusus
PENERANGAN
Verbal
Linguastik
Visual
ruang
Logik Matematik
Muzik
Naturalis
Kinestatik
Keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respons
dalam pelbagai bentuk set komunikasi.
Bukan Verbal (pintar visual dan ruang): keupayaan seseorang individu mengguna, menganggar dan
mengintepretasi ruang.
Keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat
penyelesaian secara logikal.
Keupayaan seseorang individu menghargai, menghayati dan menggubah muzik.
Keupayaan seseorang individu mengenalpasti, menghargai alam semulajadi.
Jasmani (pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan
tubuh.
Inter
personal
Keupayaan seseorang individu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain.
Intra
personal
Keupayaan seseorang individu memahami dan menilai kekuatan, kelemahan, bakat dan minat
kendiri.
Existential
Peka dan berkebolehan membincangkan hal-hal kewujudan seperti mencari makna dalam
kehidupan.
25
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)
Pelbagai Instrumen
Sehingga 2013 - PMR
• Sejarah
• Geografi
Peperiksaan Pusat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Science
Mathematics
Sejarah
Geografi
Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB)
Pendidikan Islam
Bahasa Tambahan
• Bahasa Cina
• Bahasa Tamil
• Bahasa Iban
• Bahasa Kadazandusun
• Bahasa Arab
• Bahasa Punjabi
Ujian Lisan & Ujian Bertulis
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
Ujian Bertulis
•
•
•
•
•
Science
Mathematics
Pendidikan Islam
Kemahiran Hidup Bersepadu
Bahasa Tambahan
o Bahasa Cina
o Bahasa Tamil
o Bahasa Iban
o Bahasa Kadazandusun
o Bahasa Arab
Murid beragama Islam
Murid bukan beragama Islam
- 8 atau 8 + bahasa tambahan
- 7 atau 7 + bahasa tambahan
Ujian Bertulis
•
•
•
•
•
•
•
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Science
Mathematics
Pendidikan Islam
Kemahiran Hidup Bersepadu
Bahasa Tambahan
o Bahasa Cina
o Bahasa Tamil
o Bahasa Iban
o Bahasa Kadazandusun
o Bahasa Arab
• Menguji pengetahuan, kefahaman
dan kemahiran yang dihasratkan
dalam objektif mata pelajaran
• Tugasan dibangunkan dalam skop
sukatan pelajaran tingkatan satu
hingga tingkatan tiga
• Tempoh ujian : 2 jam
• Item dalam bentuk objektif dan
subjektif
Ujian Lisan
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
UJIAN LISAN (Ujian Bertutur)
• Tugasan yang memerlukan murid
memberikan respons secara individu /
kumpulan dalam bentuk lisan
• Kemahiran mendengar dan bertutur
• Dijalankan
mengikut
jadual
yang
ditetapkan (10 hingga 30 minit)
UJIAN LISAN (Ujian Mendengar)
• Tugasan yang memerlukan murid
mendengar
rakaman
audio
dan
memberikan respons secara individu
dalam bentuk bertulis
• Kemahiran mendengar dan memahami
• Dijalankan secara one off mengikut jadual
yang ditetapkan (30 minit)
UJIAN LISAN (BERTUTUR) BAHASA MELAYU
Calon 1
Calon 4
Calon 2
Calon 1
PENTAKSIR / FASILITATOR
UJIAN LISAN (Ujian Bertutur)
• Tugasan yang memerlukan murid
memberikan respons secara kumpulan
dalam bentuk lisan
• Kemahiran mendengar dan bertutur
• Dijalankan
mengikut
jadual
yang
ditetapkan (10 hingga 30 minit)
UJIAN LISAN (BERTUTUR) BAHASA INGGERIS
BILIK UJIAN 1
BILIK MENUNGGU
BILIK UJIAN 2
PENTAKSIRAN INDIVIDU
Calon 1
(Lebih kurang 10 minit
setiap calon)
PENGAWAS
(Silent reading)
PENTAKSIRAN INDIVIDU
Calon 2
(Lebih kurang 10 minit setiap
calon)
P1
P2
Calon 1
P = Pentaksir
Calon 3
Calon 4
Calon 5
Calon 6
Calon 7
Calon 8
Calon 9
Calon 10
P3
P4
Calon 2
UJIAN LISAN (Ujian Bertutur)
• Tugasan
yang
memerlukan
murid
memberikan respons secara individu dalam
bentuk lisan
• Kemahiran mendengar dan bertutur
• Dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan
(10 hingga 30 minit)
Ujian Lisan
• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
UJIAN LISAN (Ujian Mendengar)
• Tugasan yang memerlukan murid
mendengar
rakaman
audio
dan
memberikan respons secara individu
dalam bentuk bertulis
• Kemahiran mendengar dan memahami
• Dijalankan secara one off mengikut jadual
yang ditetapkan (30 minit)
Pelbagai
Instrumen
•
•
Sejarah
Geografi
Contoh Instrumen
• Projek
• Kajian lapangan
• Kajian Kes
• Menguji pengetahuan, kefahaman,
kemahiran dan nilai yang dihasratkan
dalam objektif mata pelajaran
• Tugasan dibangunkan dalam skop
sukatan pelajaran tingkatan satu
hingga tingkatan tiga
• Murid melaksanakan tugasan dalam
tempoh tidak melebihi enam - lapan
waktu pembelajaran
• Murid memberikan respons /
melalukan tugasan secara individu
atau berkumpulan
• Penskoran diberikan secara individu
UJIAN BERTULIS
UJIAN LISAN
KAJIAN KES
KAJIAN KES
TAKWIM PT3 TAHUN 2014
TARIKH
MATA PELAJARAN
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Mathematics
Science
UJIAN BERTULIS
Pendidikan Islam
12 – 17 Oktober
Kemahiran Hidup Bersepadu
Bahasa Arab
Diselaraskan oleh
Lembaga Peperiksaan
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Kadazandusun
Bahasa Iban
TARIKH
UJIAN LISAN
MATA PELAJARAN
6 hingga 29 Ogos
Bahasa Melayu
JENIS UJIAN
Bertutur dan Mendengar
Bahasa Inggeris
INSTRUMEN KAJIAN KES
TARIKH
1 hingga 18 Julai
MATA PELAJARAN
INSTRUMEN KAJIAN KES
TARIKH
1 hingga 18 Julai
MATA PELAJARAN
Geografi
Sejarah
33
Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PT3?
Contoh Pernyataan Keputusan PT3
PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2014
NAMA
MUHAMMAD BIN ABDULLAH
ANGKA
GILIRAN
V100 A 001
NAMA SEKOLAH
SMK PUTRAJAYA
NO KP
990907-10-5397
KOD
MATA PELAJARAN
GRED
02
BAHASA MELAYU UJIAN BERTULIS
A
Cemerlang
03
BAHASA MELAYU UJIAN LISAN
A
Cemerlang
12
BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS
B
Kepujian
13
BAHASA INGGERIS UJIAN LISAN
C
Baik
21
SEJARAH
B
Kepujian
23
GEOGRAFI
B
Kepujian
31
BAHASA ARAB
C
Baik
45
PENDIDIKAN ISLAM
A
Cemerlang
50
MATHEMATICS
B
Kepujian
55
SCIENCE
A
Cemerlang
76
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
(TEKNIKAL)
B
Kepujian
Tafsiran Gred PT3
Gred
A
B
C
D
E
F
Tafsiran Gred
Cemerlang
Kepujian
Baik
Memuaskan
Mencapai tahap minimum
Belum mencapai tahap minimum
34
Membantu, memudah cara,
membimbing, meningkatkan
pengetahuan dan
kefahaman guru untuk
melaksanakan PBS
mengikut prosedur dan
garis panduan yang
ditetapkan
Memastikan
pelaksanaan PBS
mengikut prosedur
dan garis panduan
yang ditetapkan.
PEMENTORAN
PEMANTAUAN
PENYELARASAN
PENGESANAN
Memastikan keseragaman
pelaksanaan tugasan dan
penskoran demi keadilan
kepada calon serta
kesahan dan
kebolehpercayaan skor
pentaksiran
Memastikan instrumen
pentaksiran yang
digunakan mampu
menghasilkan skor yang
sah dan boleh dipercayai
35
PENAMBAHBAIKAN BENTUK PELAPORAN
Format standard
berdasarkan
spesifikasi yang
disediakan LP
PELAPORAN
PENTAKSIRAN
BERASASKAN
SEKOLAH
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan
dan Kokurikulum
P
(PAJSK)
ERNYATAAN KEPUTUSAN
PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)
2014
NO. KP:
NAMA:
NAMA SEKOLAH:
ELEMEN
ASPEK
Jawatan
Pentaksiran Sekolah (PS)
SMK BINTANG TIMUR
PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
PENTAKSIRAN SEKOLAH
MATA PELAJARAN GEOGRAFI
TINGKATAN 3, 2014
Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI
No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118
Tingkatan : 3 Nekad
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3, 2014
NAMA
SEKOLAH
MATA
PELAJARAN
SMK
PUTRAJAYA
ANGKA GILIRAN
NO KP
GRED
BAHASA
MELAYU
UJIAN
BERTULIS
A
BAHASA
MELAYU
UJIAN LISAN
A
BAHASA
INGGERIS
UJIAN
BERTULIS
A
BAHASA
INGGERIS
UJIAN LISAN
A
V100 A 001
990907-10-5397
Gred
Pencapaian
Dalam
Peperiksaan
Pertengahan
Tahun
Mata
Pelajaran
Pernyataan Deskriptor
Perkembangan Pembelajaran Murid
Selepas Enam Bulan
A
Cemerlang
Band
4
Lisan: Berbincang dan mengemukakan
hujah yang relevan untuk menerima atau
menolak pendapat secara sopan dalam
pelbagai situasi.
Bahasa
Melayu
Band
4
Baca: Membaca dan menjelaskan maksud
yang tersurat dan tersirat dengan betul
daripada pelbagai bahan.
Band
4
Tulis: Menulis kerangka penulisan, idea
utama dan idea sokongan berdasarkan
sesuatu tajuk dalam perenggan dengan
betul.
Band
2
Teori: Menjelas dan menerangkan
mengenai konsep muzik Irama, Melodi,
Harmoni,Warna ton, Tekstur, Bentuk,
Ekspresi, Tanda isyarat dan Terminology
dengan betul
Cemerlang
Cemerlang
Band
4
B
Kepujian
SCIENCE
B
Kepujian
Tali Pinggang
Hitam (Tae Kwon
Do)
Daerah
Sekolah
Daerah
Menunjukkan
Kepimpinan,
Menepati waktu
dan
menunjukkan
minat
Menunjukkan
Kepimpinan,
Menepati waktu
dan
menunjukkan
minat
Khidmat
Sumbangan
Teknikal-atlet
Pengurusan
PengurusanMentadbir
Badan
Beruniform
(Tae Kwon Do)
EKSTRA
KURIKULUM
PENYERTAAN
Kehadiran
40
40
40
PRESTASI
Tahap Prestasi
Johan Daerah
Penyertaan
Naib Johan
Daerah
Skor Elemen
95
98
Jumlah Skor (%)
85
93
PELAPORAN
MARKAH
96
10
87
10%
7.9
CGPA
79.25
Syabas. Anda seorang yang sangat aktif, komited dan menunjukkan potensi diri yang
tinggi dalam aktiviti yang disertai. Anda hendaklah mengekalkan prestasi dan usaha
untuk Berjaya dalam bidang yang diceburi dan diminati. Semoga kecemerlangan ini
boleh diteladani oleh orang lain.
Pentaksiran Psikometrik (PPsi)
PERNYATAAN KEPUTUSAN
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014
NAMA:
NO. KP:
NAMA SEKOLAH:
Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan
persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk
mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan
maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.
Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut:
UJIAN APTITUD KHUSUS
Cemerlang
Kepujian
Pengerusi Kelab
Bahasa Melayu
Menunjukkan
kepimpinan,
bertanggungja
wab dan
menepati
waktu
Penyataan Pelaporan
Cemerlang
B
Ketua Pasukan
Bola Jaring
Peringkat
PERNYATAAN
MATHEMATICS
BADAN
BERUNIFORM
Ketua Murid
Sekolah
Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
MUHAMMAD
BIN ABDULLAH
KELAB/PERSATU
AN
Komitmen
PENGLIBATAN
NAMA
SUKAN/PERM
AINAN
Pendidikan
Muzik
Nyanyian: Mengaplikasikan
teknik
nyanyian dengan betul tanpa bimbingan
Band
3
Alat Muzik: Mengaplikasikan teknik
permainan alat muzik konvensional
dan tradisional dengan bimbingan
Band
3
Etika: Mengamalkan nilai-nilai
murni
semasa
latihan
dan
persembahan
INVENTORI MINAT KERJAYA
Realistik
Investigatif
Artistik
Konstruk
Skor (10)
Verbal Linguistik
Visual Ruang
Logik Matematik
Muzik
Naturalis
Kinestatik
Interpersonal
Intrapersonal
Existential
9
8
8
7
5
4
4
4
3
37
37
ASPIRASI
MURID
PPPM 2013 - 2025
ASPIRASI
MURID
INISIATIF PPPM 2014 2013 - 2025
93
PENTAKSIRAN KBAT
ASPIRASI MURID PPPM 2013 - 2025
INISIATIF
93
PENTAKSIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
ARAS TINGGI
(KBAT)
Higher Order
Thinking Skills
(HOTS)
ASPIRASIMURID
MURID KE-3
ASPIRASI
Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan
sepanjang kehidupan mereka (menerapkan perasaan ingin tahu
dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat) untuk
membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu
dan mencipta ilmu yang baharu.
Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif
termasuk penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif.
Bidang ini kurang diberi perhatian, menyebabkan murid kurang
berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir
secara kritis di luar konteks akademik.
(Ringkasan Eksekutif PPPM 2013-2025, E16)
Peringkat Antarabangsa
&
Programme for International
Student Assessment
(PISA)
42
TIMSS 2011 menunjukkan yang skor purata pencapaian murid
Malaysia berusia 14 tahun dalam Science menurun secara
signifikan berbanding TIMSS 1999, 2003 dan 2007
Skor Science
1999 = 492
2003 = 510 (naik 18 mata)
2007 = 471 (turun 40 mata)
2011 = 426 (turun 45 mata)
Kedudukan 32/45
TIMSS 2011 menunjukkan yang skor purata pencapaian
murid Malaysia berusia 14 tahun dalam Matematik
menurun secara signifikan berbanding TIMSS 1999,
2003 dan 2007
Skor Mathematics
1999 = 519
2003 = 508 (turun 11 mata)
2007 = 474 (turun 34 mata)
2011 = 440 (turun 34 mata)
Kedudukan 26/45
PENCAPAIAN TERATAS
ASIA TIMUR DAN
ASIA TENGGARA
KEDUDUKAN PISA
2012
Vietnam
M
S
R
ASPIRASI
MURID
PPPM 2013 - 2025
ASPIRASI
MURID
“ Memasukkan kemahiran kreatif dan penyelesaian masalah……..
Menjelang tahun 2016, soalan yang menguji kemahiran ini akan
membentuk sekurang-kurangnya 40% daripada soalan UPSR dan
sekurang kurangnya 50% daripada soalan SPM.”
“Guru tidak lagi perlu meramal soalan dan topik yang akan diuji, dan
melaksanakan latih tubi bagi mengingati kandungan pelajaran.
Sebaliknya, murid akan dilatih untuk berfikir secara kritis dan
mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi berbeza.”
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025
Bab 4 Pembelajaran Murid, Halaman 4 - 6
ASPIRASI
MURID
PPPM 2013 - 2025
ASPIRASI
MURID
Menyediakan Murid
Kemahiran Abad ke-21
21st Century Skills
Menggunakan stimulus secara
ekstensif untuk menjana
kemahiran inferens dan
penaakulan kritikal
• Item berbeza setiap tahun
• Menggunakan bahan yang
melangkaui bahan buku
teks, buku kerja, buku
latihan dll
STIMULUS
ITEM
TIDAK
BERULANG
Mencabar murid untuk
menyelesaikan suatu
masalah kehidupan sebenar
dengan menggunakan
pembelajaran daripada
pelbagai disiplin
SITUASI
SEBENAR
DALAM
KEHIDUPAN
SEHARIAN
ITEM
KBAT
PELBAGAI
TAHAP
PEMIKIRAN
KONTEKS
BUKAN
LAZIM
Mentaksir pelbagai
aras pemikiran dalam
domain kognitif untuk
memberi impak yang
lebih besar
• Menggunakan situasi baharu
di luar bilik darjah
• Mengalakkan murid berfikir
lebih mendalam dan bukan
sekadar mengingat semula
apa yang dipelajari dalam
bilik darjah
DASAR BARU PENTAKSIRAN
LULUS BAHASA INGGERIS SEBAGAI
SYARAT PENGANUGERAHAN
SPM MULAI TAHUN 2016
DASAR NISBAH 60:40
ALIRAN SAINS, TEKNOLOGI : SASTERA
INISIATIF STEM
PELAKSANAAN SEMULA
AMALI SAINS BERPUSAT
PERINGKAT SPM MULAI 2015
LATAR BELAKANG
Kementerian akan memastikan murid
dilengkapi kemahiran yang diperlukan untuk
menghadapi cabaran dunia yang sedang
berubah dengan pengaplikasian Sains,
Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik
(STEM).
PPPM 2013 -2025 Halaman 4-7
PERUBAHAN PENTAKSIRAN M P SAINS
PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
- Physics (4531)
- Chemistry
- Biology
- Additional
Science
 PEKA ditamatkan
bermula 2015
 PEKA Science (1511)
diteruskan.
Sehingga 2014
Mulai 2015
Kertas Amali Sains
Bertulis (Kertas 3)
Peperiksaan Pusat
Amali Sains
PELAKSANAAN
Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.1 Tahun
2014:
Pelaksanaan Peperiksaan Pusat Amali Sains Mata
Pelajaran Physics, Chemistry, Biology dan
Additional Science Bagi Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM) Mulai Tahun 2015 bertarikh 10 Jun 2014.
FORMAT INSTRUMEN
Bil.
Perkara
Physics, Chemistry, Biology dan
Additional Science
1
2
Jenis instrumen
Jenis item
Ujian Amali
Ujian Subjektif Berstruktur
3
Bilangan soalan
1 hingga 2 soalan
4
30
Ditulis pada ruang dalam kertas soalan
6
Jumlah Markah
Cara Memberi
Respons
Tempoh Ujian
7
Konstruk
8
Pemarkahan
9
Cakupan Konteks
5
1 jam 45 minit
 Kemahiran manipulatif
 Kemahiran proses sains
Pemarkahan secara analitikal dan holistik berdasarkan
rubrik penskoran
Bidang pembelajaran Tingkatan 4 dan Tingkatan 5
PELAKSANAAN
ISU PELAKSANAAN AMALI SAINS BERPUSAT
KESEDIAAN MAKMAL
KESEDIAAN GURU
KESEDIAAN MURID
KESEDIAAN PEMBANTU MAKMAL
Untuk maklumat dan penerangan lanjut tentang PBS,
Sila hubungi Lembaga Peperiksaaan (LP) melalui :
URL
:
www.moe.gov.my/lp
E-mel: [email protected]
Telefon: 03 - 8889 3640/ 3520/ 3601/ 3551
03 - 8884 3022
61
TERIMA KASIH
62

similar documents