Oplæg ved advokat Stephan Agger

Report
Årets kollektivarbejdsretlige emne: Social dumping
Dansk forening for Arbejdsret den 29. maj 2012
v/Stephan Agger, LO
Landsorganisationen i Danmark
Definition og forventningsafstemning
Definition fra LO’s rapport om social dumping (feb. 2011):
•
•
•
•
drejer sig om unfair konkurrence på løn- og
ansættelsesvilkår i EU (DK overenskomstdækning)
både vandrende arbejdstagere og tjenesteydelser
der skal være et grænseoverskridende moment
(også udflytning af virksomheder)
Forhold der er knyttet til det grænseoverskridende element og
som forøger mulighed for unfair konkurrence på løn mv.
altså i fokus
M.a.o. Årets kollektiv-arbejdsretlige emne er bredere end netop
kollektiv-arbejdsretligt.
Landsorganisationen i Danmark
Tema
•
•
•
•
5 Problemer
nuværende modtræk
kommende tiltag
alternative muligheder
Grundlæggende Meta-problem
Viden og data
Men tilbagemeldingerne viser, at det største problemfelt er
knyttet til tjenesteydelser leveret af udenlandske
virksomheder.
Landsorganisationen i Danmark
1. Den danske model og skyggesiden (i dag)
•
Udenlandske tjenesteydere er ikke overenskomstdækkede
ved påbegyndelsen af opgaven.
Nuværende modtræk:
•
•
•
•
Fagligt arbejde – overenskomstindgåelse. IOK bilag 8, BYG
2010, Transport 2010, MF 2010. Møder med medvirken af
hvervgiver bl.a. vedrørende overenskomstdækning.
Udstationeringslovens § 6a – overenskomstkonvertering.
RUT-register – nu med styrket kontrol.
Håndhævelse af cabotageregler, så godskørselslovens krav
om overenskomstmæssig aflønning ikke omgås.
Landsorganisationen i Danmark
2. Uigennemsigtighed i organiseringen af arbejdet
Der anvendes i stigende grad underleverandører – de
virksomheder, der tidligere var arbejdsgivere organiserer sig
ud af dette ansvar ved at anvende underentrepriser,
underleverandører, vikarbureauer og
enkeltmandsvirksomheder (arme og ben).
Nuværende modtræk og tendens:
• Medansvar:
• Vikarprotokollater og FV’er – OK og sol. hæftelse
• Underleverandørbestemmelser SBA og FV 8/12/2011
• DA/LO 1992/2010 og BYG 2010 – OK-anbefaling og fagr.
beh.
Kommende tiltag:
• Håndhævelsesdirektivet - Sol. hæftelse i byg og anlæg
•
Landsorganisationen i Danmark
3. Interessefællesskab mellem LM og AG?
•
Ofte oplever de faglige, at de udenlandske arbejdere er
meget tilbageholdende. Den udsatte situation som
udstationeret og de store økonomiske forskelle skaber et
interessefællesskab. Det giver vanskeligheder med
håndhævelsen af OK.
Nuværende modtræk:
•
•
•
Transport: OK 10/12 om udlevering af lønoplysninger.
BYG 2007/10 bestemmelser om delt bevisbyrde
IOK bilag 8 alle relevante baggrundsoplysninger fremlægges
Landsorganisationen i Danmark
4. Transnationale mangler
Transnational tvangsinddrivelse fungerer skidt. 40 mio.
Forsøg på omgørelse af danske domme ved hjemlandets
domstole
• Er forbindelseskontorerne forbundne?
• Kan man holde sig under radaren skattemæssigt?
Nuværende modtræk:
• Særligt hurtigt fagretligt regime BYG 48-timers møder og
IOK bilag 8. Hovedkonklusion: Hastighed er afgørende.
• Arbejdsrettens dom af 30. april 2008
Kommende tiltag:
• Håndhævelsesdirektivet - opstramninger af kravene til
landenes samarbejde – svarfrister 2 uger - 24 timer
• Sort arbejde: synliggørelse – men hæftelse og digital betal.
•
•
Landsorganisationen i Danmark
5. Den EU-retlige usikkerhed
•
•
Hvad karakteriserer en udstationeret arbejder og en
udstationerende virksomhed. Afgørende, da besvarelsen i
det konkrete tilfælde udstikker de EU-retlige rammer for løn
og arbejdsvilkår.
• den fri bevægelighed for tjenesteydelser med dens
grundlæggende forbud mod restriktioner
eller
• etablering og fri bevægelighed for arbejdskraft med et
grundlæggende krav om ligebehandling.
Men overordentligt svært at besvare med sikkerhed og
tilstrækkelig hurtighed
Kommende tiltag:
• Håndhævelsesdirektivet kodificerer
-
usikkerheden
Landsorganisationen i Danmark
Alternativer
Manglende overenskomstdækning:
• ILO 94 – effektiv håndhævelse og maksimal udbredelse
• Absolut overenskomstmæssig forpligtelse til at anvende OKdækkede underleverandører (Dansk Håndværk)
• Overenskomstmæssig forpligtelse til at indgå kontrakter, der
muliggør overenskomstmæssig aflønning. SBA
• Almengøring
Tværnationale mangler og uigennemsigtighed i organisering:
• solidarisk hæftelse
Var den danske model uforandret gennem 100 år?
NEJ, dens styrke er netop bl.a. tilpasningsevne.
Landsorganisationen i Danmark

similar documents