HILIR PERAK_DEEP_APR_SUBLEMBANGAN SG BIDOR_2011 (A3).

Report
SUBLEMBANGAN (KAWASAN FOKUS)@ LEMBANGAN
DAERAH : HILIR PERAK
LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PELAKSANAAN DEEP
STATUS SEHINGGA: 31 MAC 2011
ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI
Isu-isu Dalam Sublembangan
1. Sg. Bidor : panjang keseluruhan 17.9
km.
2. Pemilihan lokasi spesifik sub
lembangan pada rantaian 12,000m ke
rantaian 17,900, (5.9km).
Cabaran dan Kekangan
1. Hampir dengan Pejabat Induk bagi
memudahkan pemantauan.
2. Kawasan sedang pesat membangun
dengan taman – taman perumahan
dan perniagaan.
3. Mudah dicapai.
4. Aduan dan laporan banjir.
5. Kawasan terletak di muara Sg. Bidor
dan Sg. Perak – terdedah kepada
masalah hakisan tebing.
KrIteria
1. Senaraikan semua isu-isu
berbangkit di dalam sublembangan
2. Nyatakan cabaran dan kekangan
yang dihadapi
PETUNJUK
(7 fungsi JPS):
Pengairan dan (9)
Saliran Pertanian
Sungai dan (39)
Koridor
Pantai (12)
Banjir (8)
Amaran dan (2)
Ramalan banjir
Saliran (2)
Bandar
Sumber Air (1)
Dan Alam Sekitar
KAEDAH PEMILIHAN SUBLEMBANGAN
PEMILIHAN SUBLEMBANGAN
JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUBLEMBANGAN (PESTEL)
P – Politic
E – Economic
S – Social
T – Technology
E – Environmental
L – Legal
CONTOH JUSTIFIKASI:1. Kawasan terletak di muara Sg. Bidor dan Sg. Perak –
terdedah kepada masalah hakisan tebing.
2. Masalah – masalah yang ketara – hakisan tebing,
pemendakan pasir, banjir, setinggan dalam rezab sungai.
KrIteria
1. Justifikasi pemilihan sublembangan
berdasarkan PESTEL atau manamana kaedah yang sesuai.
MASALAH DI SUBLEMBANGAN
Masalah di sublembangan yang dipilih
Isu
Keterangan
Banjir
Di kawasan perkampungan
Kg.Bahagia dan kebun limau
Sungai dan
Koridor
Masalah setinggan di Kg.
Terengganu.
Pantai
- tidak berkaitan -
Sumber Air dan
Alam Sekitar
Pencemaran sungai
Saliran Bandar
Kewujudan pekan baru Taman
Melor
Ramalan dan
Amaran bagi
Banjir dan
Kemarau
Mempunyai ‘stick gauge’ untuk
mengawasi paras air yang
berbahaya.
Pengairan dan
Saliran
Pertanian
Sumber bekalan air bagi
pengairan dan pembuangan
kawasan saliran
KUMULATIF ADUAN DARI 2008
- 2010
Siapa yang merasai impak
a)
b)
c)
Kawasan penduduk di Kampung Bahagia dan
sekitarnya
Kawasan perumahan di Taman Intan Nova dan
sekitarnya
Jabatan Kerajaan seperti PDRM, Hospital
KrIteria
1. Keterangan setiap masalah dalam
sublembangan
2. Analisis dalam bentuk carta
3. Impak masalah kepada pelanggan
ANALISIS ADUAN DALAM SUBLEMBANGAN
Analisis Aduan dalam Sublembangan
Pemandi
KUMULATIF ADUAN
DARI 2008 - 2010
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ban
jir
Sumber Air
& Alam
Sekitar
Saliran
Bandar
Ramalan
&
Amaran
Banjir /
Kemarau
Sungai
Dan
koridor
Pengairan &
Saliran
Pertanian
Pantai
2008
10
7
5
2
13
645
3
2009
2
10
12
4
15
84
5
2010
4
7
6
3
10
62
6
Rumusan Aduan
1.
2.
3.
Majoriti aduan adalah berkenaan
Pengairan dan Saliran Pertanian
iaitu 84 %.
Yang ke- 2 tertinggi adalah
berkaitan sungai dan koridor.
Kesemua aspek lain melingkungi 0
– 16 %
KrIteria
1. Data asas dalam bentuk jadual
(data terkini dan data historical)
2. Analisis Aduan (Bar chart
/histrogram /pai chart)
3. Rumusan Aduan
4. Markah bonus untuk kreativiti
SUBLEMBANGAN (KAWASAN FOKUS)@ LEMBANGAN
KOMPONEN DESCRIBE
Komponen Describe;
 Apakah isu dan masalah dalam sublembangan?
 Apa atau siapakah yang merasai impak masalah
ini?
 Siapakah yang bertanggungjawab?
 Apa yang telah dilakukan di masa dahulu?
 Adakah masalah ini bermusim atau
berpanjangan?
ISU-ISU DALAM SUBLEMBANGAN
Masalah Banjir
• Masalah banjir berlaku di Kampung Bahagia dan
kawasan perkampungan di Kampung Terengganu
• Aduan daripada stakeholder dan penduduk tempatan
• Isu berlanjutan sejak 20 tahun dan berlakunya banjir
sekiranya hujan lebat dan air pasang
• Mengakibatkan kesesakan lalulintas semasa jalan
dinaiki air
• Mengakibatkan kerugian harta benda dan perniagaan
KrIteria
1. Menerangkan masalah dengan
terperinci.
2. Slaid tambahan seperti gambar
untuk menerangkan masalah
dengan jelas.
Mukim: Durian Sebatang
Parlimen: Teluk Intan
DUN : Durian Sebatang
PBT : MPTI
JKKK : Kg. Bahgia
Kg. Kebun Limau
Taman Intannova
Kawasan
pemilihan
LOKASI YANG SERING BERLAKU BANJIR
SUBLEMBANGAN (KAWASAN FOKUS)@ LEMBANGAN
KOMPONEN EXPLAIN
Komponen Explain – memperjelas & memperincikan;
•
•
•
•
•
•
•
•
Bagaimana masalah ini bermula?
Apakah dia punca-punca utama?
Bilakah ia menjadi kritikal?
Siapa yang perlu dirujuk?
Siapakah pihak berkepentingan (stakeholder)?
Masalah mana yang perlu ditangani dahulu?
Apakah data atau peta yang diperlukan?
Bagaimana keberkesanan sistem saliran semasa?
KAWASAN BANJIR DI SUBLEMBANGAN
ALIRAN AIR PERMUKAAN
PENYELARASAN DENGAN AGNESI
Masalah Utama - Banjir
Punca-punca Banjir di kawasan ini ialah:
1. Ban terlalu rendah di tebing Sg.Bidor berhampiran Kg. Bahagia dan Kebun Limau.
2. Saliran peparitan skim perumahan terdeat menjadi bebanan air terlalu banyak ke Outlet di
Kg Kebun Limau dan seterusnya menyebabkan berlakunya banjir.
PENUBUHAN JAWATANKUASA PENYELARAS
JK PENYELARAS AGENSI
1
Penduduk setempat
Mangsa banjir
Maklumbalas
2
MPTI
PBT bertanggungjawab
Perlu selaraskan aktiviti
3
JAS
Penguatkuasaan alam sekitar
Mohon pemautaun dari kawasan
setinggan
4
JKR
Jalanraya dan parit jalan
Dapatkan nasihat teknikal
5
TNB
Ultiliti merentasi parit jalan
Perlu dimaklumkan sekiranya ada kerja
menaiktaraf parit
6
LAP
Ultiliti merentasi parit jalan
Perlu dimaklumkan sekiranya ada kerja
menaiktaraf parit
7
IWK
Ultiliti berhampiran
Perlu dimaklumkan sekiranya ada kerja
menaiktaraf parit
Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penyelaras Negeri
1.
Jabatan / Agensi akan melaksanakan program dan aktiviti berdasarkan fungsi Jabatan masingmasing
2.
Jabatan/Agensi akan mengetuai sebarang perbincangan yang berkaitan dengan fungsi jabatan
3.
Jabatan/Agensi akan melaksanakan pemantauan bersama secara berkala
SENARAI STAKEHOLDER DAN PERANANNYA
Pihak Berkepentingan
SUBLEMBANGAN (KAWASAN FOKUS)@ LEMBANGAN
KOMPONEN EVALUATE
Komponen Evaluate - menilai kaedah penyelesaian;






Kenalpasti keperluan maklumat.
Dapatkan maklumbalas dari stakeholder.
Apakah dia opsyen penyelesaian yang ada?
Analisa kejuruteraan.
Tetapkan skop kerja penyelesaian masalah
Tentukan keutamaan tindakan.
INVENTORI MAKLUMAT
Kajian
Sistem saliran sedia ada
Detailed design of flood mitigation
and drainage improvement works at
Bandar Teluk Intan
1. Sistem saliran di rancangan sungai
Suli
oleh
Ranhill Bersekutu Sdn. Bhd
Maklumat GIS
1. Peta topo 1:50,000 dan 1;10 000
2. Peta Daerah Hilir Perak
3. Peta bandar Teluk Intan
4. Peta sublembangan sungai
5. Peta kawasan banjir
Rumusan
Hujan 100thn ARI boleh
menyebabkan banjir setinggi 3.3m di
sekitar Lembangan Sungai Bidor
termasuk bandar Teluk Intan dan
juga kawasan Degong
ANALISIS KEUTAMAAN OPSYEN PENYELESAIAN
ANALISIS KEUTAMAAN TINDAKAN PENYELESAIAN UNTUK BANJIR DI KG. KEBUN LIMAU
Bil
Opsyen Penyelesaian
Cadangan Agensi
Terlibat
1
Membina dan meninggikan ban
JPS
2
Kerja-kerja membekal dan memasang FLAP GATE di
saluran keluar ke sungai Bidor
JPS
SUBLEMBANGAN (KAWASAN FOKUS)@ LEMBANGAN
Komponen Prescribe - pengesyoran strategi/kaedah
pelaksanaan penyelesaian;
KOMPONEN PRESCRIBE
 Tetapkan kaedah pelaksanaan kerja penyelesaian
 Adakan mesyuarat stakeholder
 Terangkan strategi penyelesaian masalah
 Jadualkan pelaksanaan
 Jelaskan hasil yang dijangka
 Kenalpasti peranan stakeholder dan dapatkan
komitmen
 Mulakan kerja jangkapendek
 Jadualkan pertemuan stakeholder secara berkala
Jangka Pendek - Kerja yang boleh dilaksanakan segera & mempunyai impak serta-merta (1 – 6 bulan)
TINDAKAN JANGKA PENDEK
Bil
Tindakan
Rationale &
Outcome
Anggaran Kos
(RM)
Jadual
Status
Mula
Akhir
1
Kerja-kerja korekpulih parit
keliling dan menggantikan Flap
Gate berukuran 0.9m Kg.
Kebun Limau, Kg. Bahagia
Korekpulih
untuk
takungan air
dan kawalan
banjir
20, 000
Nov 2010
Dis 2010
Telah siap
2
Membekal dan memasang
papan tanda Billboard
‘Hentikan
Pencemaran:Bersama Kita
Jayakan’
Pendidikan
dan
kesedaran
masyarakat
3, 000
Awal Mac
2011
Pertenga
han Mac
2011
Telah siap
3
Membaikpulih Pintu Air Sg.
Nibong
Kawalan
banjir
10, 000
Hujung
Mac 2011
Pertenga
han April
2011
Dalam
pembaikan
JUMLAH
33, 000
Jangka Sederhana - Kerja yang boleh dilaksanakan dalam tempoh pertengahan (6 - 24 bulan)
TINDAKAN JANGKA SEDERHANA
Bil.
1
2
Tindakan
Rationale &
Outcome
Kerja-kerja menaiktaraf
tebing Sg. Bidor dan
membina ban sepanjang
1km di Kg. Kebun Limau
Ban untuk tebatan
banjir
Kerja membaiki ban
pecah di Jalan Laksmana
Ban untuk tebatan
banjir
Anggaran
Kos (RM)
2.1 juta
20,000
JUMLAH
2.12juta
Jadual
Status
Mula
Akhir
Mei2011
Dis 2011
Pertenga
han Mac
2011
Pertenga
han April
2011
Belum
laksana
Dalam
pembaik
an
Jangka Panjang - Kerja yang memerlukan perancangan , pengumpulan data dan analis yang kompleks.
( >2 tahun)
Bil.
Tindakan
Rationale &
Outcome
Anggaran
Kos (RM)
Jadual
TINDAKAN JANGKA PANJANG
Mula
1
Kerja-kerja
pengwartaan rezab
Sg. Bidor
JUMLAH
Pengwartaan
koridor sungai
20,000
( kerja ukur)
April 2011
Status
Akhir
Mohon
peruntukan
dan
perlaksanaa
n
TINDAKAN SELANJUTNYA
• Setelah selesai satu isu, Jurutera Daerah
perlu menjalankan proses DEEP untuk
isu-isu lain di sublembangan yang sama.
• Proses DEEP untuk sublembangansublembangan lain hendaklah
dilaksanakan secara serentak.

similar documents