Responsen/dialogen

Report
1
Oppvekst
Hvordan
arbeider vi
med lesing
Nasjonale
prøver
Brukerundersøkels
er
Klasseledelse
refleksjon
egen praksis
Dialogen
Sosial
kompetanse
Samarbeid
Spesial
pedagogikk
minoritetsspråklige
elever
SFO
OPPVEKST
Lesing
• Eksempler på hvordan vi
følger opp
Språklige minoriteter
• Organisering i grupper
v/Margunn
• Undervisning, hvordan
arbeider vi
Dialogen
3
Hvordan arbeider vi med lesing
- målsetting
• Elevene på Kvernevik skole skal videreutvikle
sitt begrepsapparat slik at de er i stand til
bruke språket som verktøy til å lære og til å
lese
Hvordan arbeider vi
4
HVORDAN ARBEIDER VI MED LESING
Skolen har en egen leseplan
1.-7.trinn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Begynneropplæring
Språkløftet
Leselekser oppfølging, samarbeid med hjemmet
Testing, regelmessig
Skriver sjangere og ortografi
Skape leseglede
Leseplan
Ulike lesestrategier, BISON
Leseuker vår/høst
Arbeid regelmessig med leseforståelse og lesehastighet
Vurdere bruk av lærer
bilde
5
Kritisk grense
6
HVORDAN ARBEIDER VI MED LESING
skolen har en egen leseplan
Når barn ligger under kritisk grense
• Samarbeid med hjemmet
• Gir tilpassa lekse, øke systematisk lesehastighet
og leseforståelse
• Lesing av litteratur, bl.a. med lydbøker
• Damms leseunivers + testing
• Repetert lesing
• Lesekurs
• Kartlegge problemområder
• Sml. resultatene, vise fremgang
Dialogen
7
Tilpasset opplæring
- målsetting
• Elevene på Kvernevik skole skal oppleve
mestring, utvikle sine talenter og få opplæring
som er tilrettelagt i forhold til deres evner og
forutsetninger.
Spes. ped
8
SPES. PED
* MINORITET SPR. ELEVER
Språklige minoriteter
• Opplysninger fra barnehagen
• Alle får NO2 på 1.trinn - vurderinger underveis
• Rapporter fra No2 lærer etter kartlegginger og vurderinger
gjennom året
• Organisert i grupper på trinn
• Kartlegges underveis
• Grupper etter nivå, trinn, interesser
Arbeid med
9
SPES. PED
* MINORITET SPR. ELEVER
Arbeid med
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ordforråd
Tilpassa lekser
Muntlig trening
Repetisjoner
Begrepsinnlæring
Arbeid med ordstilling
Leseforståelse, nye ord, friskriving
Ordforklaringer, muntlig trening
Fokus, bevisstgjøring
Læringsstrategier
Forberedelse til nye tema
Dialogen
10
SFO
•
•
•
•
•
•
•
SFO har alders-blannede grupper
Omsorg og trygghet
Samarbeid, personalmøter, foreldre, SFO-ene i bydelen
Aktiviteter, felles for alle på SFO
Planer
Rektor er på SFO hver morgen
Gjennomfører brukerundersøkelser
Dialogen
11
KLASSELEDELSE, REFLEKSJON OVER
EGEN PRAKSIS
• Alle får oppmerksomhet fra lærer, bl.a. hører navnet sitt, eller får
annen positiv forsterkning
• Lærer må vise interesse for eleven som person
• Timene og dagene forutsigbare, f.eks piktogram, Gjennomgang
planer
• Gi tydelige beskjeder
• Forutsigbare konsekvenser, alle elever er alles ansvar
• Elevene vet at lærerne bestemmer
• Gi trygghet, ekstra vakter etter ferier
• Strategier for bevegelse i klasserommet, bl.a. ved henting av bøker
Klasseledelse 2
12
KLASSELEDELSE, REFLEKSJON OVER
EGEN PRAKSIS
•
•
•
•
Felles standarder for hvordan møte spesielle elever
Felles standarder, Kvernevikplakaten, Blå plakat,
Konflikter løses på laveste nivå
Gjensidig respekt lærer/elev gjennom kommunikasjon og
handling
• Hvordan snakker vi til og om hverandre
• Tydelige /positivt formulerte klasseregler
• Bruk av program, Zippy, Art
Dialogen
13
Sosial kompetanse
- målsetting
• Elevene på Kvernevik skole skal utvikle
kunnskap, dugleik og holdninger for å kunne
mestre livene sine og delta i arbeid og
felleskap
• Res. Mål
Skåren på undersøkelsene på trivsel skal
økes
God arbeidsro og trivsel i klasserommet
Sosial kompetanse
14
SOSIAL KOMPETANSE
Vi arbeider med at elevene skal oppleve forutsigbarhet
• Mål for uken, mål for timen,
• Klassesamtaler
• Tilrettelegge ute inne, trivselsledere, styrket vakthold
• Elevene får vise hva de kan, opplever mestring
• Synge på samlinger, opptre i ulike sammenhenger
• Alle elever er alles ansvar, nærmeste voksne griper inn i
for eksempel konflikter
• Skoleleder møter elevene om morgenen
bilde
15
Tiltak
16
SOSIAL KOMPETANSE
Tiltak/rammer
• Vi har sosiallærer/ miljøarbeider
• Vi har sosial kompetanse plan som brukes aktivt, kan
brukes på klassenivå, elevnivå
• Bruker Art, Zippy, venner kan
• 1. og 2.trinn arbeider 1 t i uken med sosial kompetanse
• Blå plakat
• Har laget plan mot mobbing, felles forpliktende
dokument
• Felles arrangement for elevene, bl.a turneringer,
aktivitetsdager, talentiade
bilde
17
Dialogen
18
SAMARBEID
Driftsstyret
• Saker som angår skolen blir tatt opp
• Drøfting av undersøkelser og prøver. Hvordan kan vi bli
bedre?
• Reflektere
• Åpne for innspill
• Lydhøre
• Sosialt samvær en gang pr år sammen med FAU
FAU
19
SAMARBEID
FAU
• Faste FAU møter
• Rektor møter på møtene
• Undersøkelser blir tatt opp og drøftet
• Engasjerte foreldre
• Grøt
• Vil bidra
Elevråd
20
SAMARBEID
Elevråd
• Skolen har et elevråd
• Aktive elever som får påvirke sin
skolehverdag
• Elevene fra 4.-7. trinn er med
• Elevrådet er representert i Driftsstyret
• Elevrådsleder er med på vernerunde
Dialogen
21
NASJONALE PRØVER
Skolen har egen plan for gjennomføring testene
Forberedelse
• Være klar, kommer tidlig på høsten og tett
• Se på fritaksreglene
• Viktig at elevene blir kjent med prøvene
• Bruk gamle prøver som er lagt ut på udir.
• Øve på ordkjedetester
• Bruke innførings oppg. for å øve på de fire regningsarter
• Øve på å stille oppstykker i matte
• Forbered elevene på at de har veldig god tid
Etterarbeid
22
NASJONALE PRØVER
Skolen har egen plan for testene
Etterarbeid
• Gjennomgå resultatene på trinn,
• Speiler resultat det faglige nivå som vi forventer
• Hva er det som evt. avviker
• Hvordan følge opp de elevene
• Informere driftsstyret og Fau
• Informere elever og foreldre
• Sette i gang tiltak hvis det trengs
• F.eks lesekurs, ekstra lesing/matte / engelsk
• Vurdere gjennomføringen og veien videre.
Dialogen
23
BRUKERUNDERSØKELSER
FØR UNDERSØKELSEN
• Forberede undersøkelsen
• Fokusere på viktighet av høy deltakelse
• Viktighet om å ta undersøkelsen på alvor
• Elevsamtaler, hvorfor undersøkelser, hva betyr..
• Informasjon til alle
• Faglig veiledning
• Legge til rette praktisk, rom, utstyr mm
Etter
24
BRUKERUNDERSØKELSER
ETTER
• Sørge for at alle som har fått undersøkelsen leverer inn
• Gjennomgå resultatene
• Reflektere over resultatene på alle nivå
• Er svarene som forventet?
• Virker de tiltak vi bruker?
• Må vi endre fokus? Sette inn nye tiltak?
• Har vi høyt nok læringstrykk?
Dialogen
Kvernevik
25
26

similar documents