08 Indirekt energi Anna Hagerberg

Report
Introduktion till diskussionspass
om indirekt energi
Anna Hagerberg
Jordbrukets energianvändning i Sverige
5000
5000
4500
GWh
4000
3500
3500
3000
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
INDIREKT
DIREKT
energianvändning
svenska gårdar
energianvändning
svenska gårdar
vid tillverkning
insatsvaror
Källa: Jordbruksverket, 2010
Genomsnittligt årligt världsmarknadspris olja i
tre scenarios 1980-2035
Källa: Tillväxtanalys, 2012
Utsläpp vid tillverkning
av 1 kilo mineralgödsel-N respektive utsläpp vid
slutanvändning av 1 liter diesel
Ett sparat kilo kväve Indirekt
energi66
minskar utsläppen mer användning
än
5
en sparad liter diesel
4
7
4
3
22
1
0
0
1 kg BAT
mineralgödsel-N
1 liter
diesel
kg CO2e lustgas N2O
kg CO2e koldioxid CO2
kg CO2-ekv/kg fodermedel
Växthusgasutsläpp vid produktion av
kraftfoder per kg fodermedel
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
Processning
Transport
Emissioner vid odling
Övriga insatsvaror
Gödselproduktion
Energi gård
Indirekt energianvändning vid foderproduktion
(för gården sett) spelar roll
kg CO2-ekv/kg fodermedel
Nedan samma bild som förra men utan
emissioner i odlingen
0.6
0.5
Processning
0.4
Transport
0.3
Övriga insatsvaror
0.2
Gödselproduktion
0.1
Energi gård
0.0
-0.1
Frågor att diskutera
Hur gör du för att lyfta fram indirekt energi i rådgivningen?
Vilka nyckeltal kan vara intressant att följa upp när det gäller
indirekt energi?
Vad behöver du som rådgivare för att bättre kunna föra in
indirekt energi i rådgivningen?

similar documents