Gentoftelisten

Report
Velkommen til
Grønt
vælgermøde
Kommunalvalg i Gentofte, november 2013
Program
Kl. 20.15: Adgang langs kysten
Kl. 20.35: Mindre støj ved Gentofte Sø
Kl. 20.55: Begrænsning af biltrafikken
Ganske kort pause
Kl. 21.20: Grønt område mellem Forstbotanisk Have og
jernbanen
Kl. 21.45: Oplæg fra de øvrige, opstillede partier
Kl. 22.00: Spørgsmål fra salen
Deltagere
Socialdemokraterne: Søren Heisel
Radikale: Marie-Louise Andreassen
Venstre: Mogens Vad
Konservative: Hans Toft
SF: Brigitta V. Rick
Gentoftelisten: Bjørn Quistorff
Enhedslisten: Jeanne Toxværd
Liberal Alliance: Jacob Rørdam Holm-Jørgensen
Adgang langs Øresundskysten og badebroer ved vejene
Lovgivningen
Naturbeskyttelsesloven omtaler bl.a., at
Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt
ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den
sammenhængende landvegetation.
Reglen omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have
eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen.
Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.
På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde
sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.
Ved kystbeskyttelse skal der bl.a. også tages hensyn rekreativ udnyttelse af
kysten og sikring af den eksisterende adgang til kysten.
Kommuneplanen
I kommuneplanen (2013) har et flertal bestemt:
Kystnært område
Inden for området skal ny bebyggelse indpasses i den
kystlandskabelige helhed. Der skal tages hensyn til
bevaringsværdige helheder i bystrukturen, til naturinteresser
på de omgivende arealer og nødvendige infrastrukturanlæg,
herunder havne og offentlighedens adgang til kysten.
Fritidsanlæg ved kyst og søer
Der kan etableres og udvides badestrande langs kommunens
kyster, såfremt det er foreneligt med beskyttelsesinteresser og
andre planmæssige interesser.
Adgang til kysten fra Hellerup Havn til Charlottenlund og
badebroer ud for sundvejene
Radikale
Ja til adgang.
Konservative
Borgerne må færdes langs kysten med respekt
af gældende lovgivning
Venstre
Ja til færdsel til fods, kortvarige ophold og
badning, jf. loven, med respekt for lodsejerne.
Socialdemokraterne
Ja til adgang.
SF
Ja til begge dele.
Gentoftelisten
Ja til adgang ved at genskabe forstranden.
Nej til badebroer.
Liberal Alliance
Der er ikke behov for en sti, men badebroer
lyder fint, hvis det kan finansieres privat.
Enhedslisten
Kysten er for alle, ikke kun for de få.
Støj fra Lyngbyvejen ved Gentofte Sø
Støj fra Lyngbyvej ved Gentofte Sø
Venstre
Selvom det er en statsopgave, bør kommunen
kunne etablere grønne støjvolde.
Radikale
Ja til støjdæmpning – den bedste løsning skal
findes
Konservative
Der burde for længst være gjort noget ved
trafikstøjen ud for Gentofte Sø: Et statsopgave
Ja til støjdæmpning – den bedste løsning skal
findes
SF
Socialdemokraterne
Vil prioritere støjværn ved beboelse. Svært at
lave god løsning ved søen.
Liberal Alliance
Det er ikke noget jeg har bemærket, når jeg
har løbet rundt om søen.
Enhedslisten
Hastighedsbegrænsning på 80 km/t og bedre
støjværn langs søen
Gentoftelisten
Går ind for en støjskærm.
Begrænsning af biltrafikken
Kommuneplanen om trafik
• ”Udviklingen i hovedstadsregionen sætter
trafikken under pres, og det skaber behov for
rammer, der kan sikre gode transportforhold
både for cyklister, biler og den kollektive trafik,
så det er let at komme på arbejde, uden at
man skal bruge unødig meget tid på transport.”
• ”…det overordnede mål, at trafiksikkerheden
skal øges samtidig med at fremkommeligheden sikres …”
 Skal der være miljømål i trafikpolitikken?
Begrænsning af biltrafikken
Socialdemokraterne
Mange har brug for bil. Men bedre forhold for
cykler og kollektiv trafik. Letbane langs
Lyngbyvej.
Konservative
Mere og bedre kollektiv trafik, så bilisterne
vælger denne.
SF
”Reclaim public space” – bilerne fylder for
meget. Både pisk og gulerod. Ikke flere ppladser. Delebiler. Bedre kollektiv trafik.
Venstre
Gøre det nemmere at parkere ved stationer.
Se på, hvorledes trafik kan afvikles effektivt og
så skånsomt for lokalområdet som muligt.
Radikale
Vil gerne dæmpe biltrafikken, især den tunge
trafik. Hastighedsbegrænsninger. Flere
cykelstier.
Begrænsning af biltrafikken
Liberal Alliance
Bedre parkeringsmuligheder ved stationerne,
og mere robust S-togsnet (landspolitik).
Enhedslisten
Bedre kollektiv trafik, og udvikling af en
cykelstrategi for hele kommunen.
Gentoftelisten
Der skal skabes et velfungerende samlet
trafikmønster, ikke en ensidig bandlysning af
bilkørsel.
Ganske kort pause …
Arealet mellem Forstbotanisk Have og jernbanen
1838/39:
Forstbotanisk Have etableres som statsligt
uddannelsessted.
1863:
Charlottenlund Station åbner som led i banelinjen til
Klampenborg.
1895:
Ekspropriation af mindre areal fra Forstbotanisk Have til
udvidelse af jernbanen (etablering af Kystbanen og
godstrafik).
1924:
Ekspropriation af 7.240 m2 areal fra
Forstbotanisk Have til jernbanen (udvidelse af
Klampenborgbanen og øget godstrafik).
?
Diverse gods- og rangerspor nedlægges ved
Charlottenlund Station, arealet henstår derefter helt
ubebygget.
2013:
2014 - ?
BaneDanmark meddeler, at arealet er
overflødiggjort til bane- og stationsformål og
ønsker det lokalplanlagt til bl.a. boliger.
Gentofte Kommune skal træffe beslutning om det
ubebyggede areals fremtidige anvendelse.
Grønt område mellem Forstbotanisk Have og jernbanen
SF
Ikke bebygges, men brugerne skal inddrages i
en beslutning om anvendelse.
Radikale
Gerne fleksibel løsning: Grønt område,
parkering og beboelse
Socialdemokraterne
Vil gerne bevare grønne oaser, men kan godt
se et miljørigtigt byggeri (jordvarme, solceller,
uden biler) for sig.
Konservative
En enig kommunalbestyrelse har i år vedtaget
kommuneplanen, som for det ikke-kommunalt
ejede areal tillader en bebyggelsesprocent på
10 %.
Venstre
Kommunen kan i samarbejde med
Forstbotanisk Have forsøge at udvikle et grønt
område, der også kan bruges af borgerne til
forskellige aktiviteter.
Grønt område mellem Forstbotanisk Have og jernbanen
Gentoftelisten
Ingen grønne friarealer skal bebygges.
Enhedslisten
Det frie areal skal under omstændigheder
bebygges
Liberal Alliance
er modstandere af overflødige
ekspropriationer, så området bør returneres til
Statsskovdistriktet.
Præsentation af de øvrige, opstillede partier
Gentoftelisten
Liberal Alliance
Enhedslisten
Spørgsmål fra salen
Tak for i aften!
Besøg os på www.dn.dk/gentofte
Alle fotografier var taget af Helene Brochmann

similar documents