Presentasjon av fjernvarmeprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien

Report
FJERNVARMEUTBYGGINGEN I
TØNSBERG, HORTEN OG SKIEN
Årsmøte i Fjernvarmeforeningen 2012
Ingrid Sørum Melaaen
SKAGERAK ENERGI
Statkraft (66,62%)
Skien (15,20%)
Porsgrunn (14,80%)
Bamble (3,38%)
Generalforsamling
Styre
Skagerak Energi AS
Konsernstab- og
tjenester
Økonomi, Finans og strategi
Nærings- og
myndighetskontakt
Skagerak
Nett AS
sid
e2
Skagerak
Kraft AS
Skagerak
Elektro AS
Skagerak
Varme AS
Skagerak
Naturgass AS
Skagerak Varme AS
Ingrid Sørum Melaaen
Administrerende Direktør
Skien Fjernvarme AS
Morten Rogn
Daglig leder
Viking Varme AS
Steinar Bjerke
Rådgiver
Ketil Opland
Økonomisjef
Bent Bergersen
Daglig leder
Prosjektavdeling
Marked/Kundeavdeling
Drift og vedlikehold
Tom-Erling Svendsen
Prosjektsjef
Are Vegar Hansen
Markedssjef
Ole Christoffer Røste
Drifts- og vedlikeholdssjef
Oddvar Arnø
Helge Hansen
Thor Willy Thorsen
Audun Thorsen
Nicolai Noor Drift og vedlikeholdsingeniør
Per Helge Pedersen Driftsoperatør
Jørn Sandvik Driftsingeniør
Morten Siljedal Driftsoperatør
KONSESJONER I VESTFOLD OG GRENLAND
Heleide anlegg
Dominerende distributør i
regionen
Optimalisering av
anleggsportefølje med
hensyn på driftssynergier
Varmeleveranser ved utløp
2012 på 100 GWh nivå
4
Deleide anlegg
Biovarmes konsesjon
SKIEN FJERNVARME
• 15 %
• 34 %
• 51 %
SKIEN
Fornybar energiforsyning:
skogsflis fra høsten 2012
Planlagt energiomsetning:
60 GWh
Reserve og spisslast: olje
og gass
Investering: ca. 190 mill. kr
Varmesentral
UTBYGGING AV VARMESENTRAL
7
Skagerak Varme
presentasjon
TØNSBERG
Fornybar energiforsyning:
skogsflis fra høsten 2012
Planlagt energiomsetning:
95 GWh
Reserve og spisslast:
naturgass og propan
Investering: ca 300 mill kr
sid
e8
ENERGISENTRAL TØNSBERG
9
10
Skagerak Varme
presentasjon
11
Skagerak Varme
presentasjon
TRASÉKART TØNSBERG
12
SENTRUMSUTBYGGING
Norges eldste by (Grunnlagt før år 871)
Riksantikvaren pålegger arkeologisk utgravning
-
2 arkeologer skal til enhver tid være med i grøfta
Prosjektet i det mest utfordrende området
-
Det er bygget ca 5 km trasé og tilknyttet 30 bygg
Gjennomført undersøkelser med georadar
Arkeologiske funn
14
BÅTVRAK FRA 1260
Båtvrak registrert og
konservert til kommende
generasjoner.
Kilde: www.kulturarvvestfold.no
15
GULLRING FRA 1300-TALLET
16
17
Skagerak Varme
presentasjon
HORTEN
Fornybar energiforsyning:
sjøvannsvarmepumpe fra
høsten 2012
Planlagt energiomsetning:
20 GWh
Reserve og spisslast:
propan
Investering: ca 110 mill kr
18
FJERNVARMETRASÉ HORTEN
19
ENERGISENTRAL HORTEN
20
21
Skagerak Varme
presentasjon
25.Mai 2012
22
Skagerak Varme
presentasjon
LØNNSOMHET ER EN UTFORDRING
Fjernvarmepris er uforutsigbar
Lav kraftpris
Varmebehov kan minke
Kryssende støtteordninger i konsesjonsområdet
Driftskostnader er økende
Bemanning og brensel
Investeringer
Store avskrivninger på nye anlegg
Langsiktig fokus er avgjørende
23
Skagerak Varme
presentasjon
SKAGERAK VARME BIDRAR …
…..som en
framtidsrettet
leverandør av
ren og fornybar
energi …..
s.2
4
..for
velferd,
vekst og
utvikling
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

similar documents