malmolaget_varen2013

Report
Våren 2013
Näringslivskontoret, Malmö stad
www.malmobusiness.com

Alla grafer avser Malmö

Presentationen utkommer vår & höst

Grafer med den historiska utvecklingen av
nyckeltalen finns på vår hemsida

Läs eller ladda ner MalmöLäget årsrapport på
vår hemsida, vilken innehåller fakta inom en rad
områden (svensk resp. engelsk version)
Källor: SCB, Tillväxtanalys, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Jones Lang LaSalle
Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med följande avdelningar i Malmö stad:
Avdelningen för samhällsplanering, Avdelningen för integration och arbetsmarknad, samt Malmö Turism
MalmöLäget – våren 2013

Totalt 1 282 055 gästnätter på Malmös hotell och vandrarhem 2012, nästan lika många som 2011.
Antalet gästnätter på hotellen ökade lite medan de minskade något på vandrarhemmen

Under 2012 hade Malmö flest uthyrda hotellrum under perioden maj –november, då låg
rumsbeläggningen i genomsnitt på mellan 63-73%

Malmö hade högst rumsbeläggning mellan måndag–torsdag, vilket bl.a. är de dagar då många
affärsresenärer och konferensdelegater övernattar. I maj samt under höstmånaderna sep-nov var
rumsbeläggning som högst måndag–torsdag då i snitt 72-86% av hotellrummen var uthyrda

På weekends och sommar då fler privatresenärer övernattar på Malmös hotell är beläggningsgraden på hotellrum generellt lägre än under vardagarna. När det gäller weekends visar perioden
maj-oktober bäst weekendbeläggning då 55-65% av hotellrummen i genomsnitt var uthyrda

Under Q4 öppnade ett nytt hotell i Malmö och ett befintligt hotell stängde sin verksamhet
Gästnatt = varje övernattande gäst
MalmöLäget – våren 2013

Inga större förändringar har skett under det senaste halvåret, varken avseende vakansgrad eller
hyresnivåer. Vakansgraden för kontorslokaler i Malmö/Lund-regionen rör sig runt 7% under det andra
halvåret 2012 medan topphyran för CBD och Västra Hamnen ligger runt 2 000 kronor per
kvadratmeter/år. Dessa siffror har legat tämligen oförändrade under hela 2012

Marknaden hämmas vad gäller hyresutvecklingen bl.a. av att nyproduktionen inom kontorsytor är
omfattande, speciellt i Västra Hamnen med bl.a. tillkomsten av Media Evolution City, Bassängkajen II,
Koggen II och Briggens hus Fullriggaren 4.

Några större transaktioner som ägt rum är att Vasakronan köpt Nya Triangeln och i Västra Hamnen
Koggen II av NCC samt Bassängkajen av Skanska. Den tidigare Hovrätten har förvärvats av
Gustafsson Fastighetsförvaltning från Niam (Newsec). Byggnaden ska användas som exklusiv
konferensanläggning
MalmöLäget – våren 2013

Under 2012 har ca 1 200 bostäder påbörjats jämfört med ca 1 180 under 2011

Under andra halvåret 2012 påbörjades ca 930 bostäder (880 flerbostadshus), jämfört
med ca 420 bostäder under samma period 2011

Det finns 15 anmälda detaljplaner med bostadsändamål, samt 15 detaljplaner som vunnit
laga kraft under 2012. Dessa avser totalt 3 019 lägenheter och 84 småhus

Beviljade bygglov för 2012 är 87, vilket innebär 696 lägenheter och 45 småhus. Fler
bostäder än tidigare startas nu direkt efter beviljat bygglov
Flerbostadshus = hus med minst 3 separata lägenheter. Uppåt är antalet obegränsat.
MalmöLäget – våren 2013
Bruten
skala

Under de senaste 1,5 åren har trenden pekat uppåt, efter 2,5 år på en oförändrad nivå

153 236 anställda i Malmö i november 2012 (+3 411 anställda mot nov 2011 dvs. +2,3%)

Förändringen det senaste året i riket var +2,3%, Skåne +2,3%, Stockholm +3,7% och
Göteborg +3,5%

Störst ökning kan noteras inom konsultverksamhet, följt av grafisk verksamhet, intresseorganisationer, transport, samt inom bygg. En minskning förekommer inom ’el, gas och
värme’, samt inom partihandel

Gruppen privata svenska företag utan koncern visar störst ökning, följt av utlandsägda
företag. Aktiebolag är den företagsform som ökat mest
Antal anställda = dagbefolkning dvs. antal personer som är anställda i Malmö (exkl. ägare i enskilda
firmor) som har arbetsinkomst på minst ett basbelopp/år eller är vikarie mer än 3 månader
MalmöLäget – våren 2013

Arbetsmarknaden har haft en svag tillväxt och arbetslösheten i Malmö ökade något jämfört med
2011. Arbetslösheten förväntas ligga kvar på en hög nivå och även öka under 2013

Antalet arbetslösa Malmöbor inskrivna på Arbetsförmedlingen uppgick i dec 2012 till 20 107, 1 532
fler än för ett år sedan. 11 469 personer var öppet arbetslösa och 8 638 deltog i program med
aktivitetsstöd. Av de arbetslösa var 42,6% kvinnor och 57,4% män. Ungdomar 18-24 år utgjorde 18%
av samtliga arbetslösa

Andelen arbetslösa av arbetskraften, 16-64 år, inskrivna på arbetsförmedlingen Q4 2012 var i Malmö
14,3% (13,7), Stockholm 7,0% (6,7) och Göteborg 9,5% (9,3). Siffror inom parentes avser Q4 2011

Den för Malmö så viktiga danska arbetsmarknaden är fortsatt svag och med en lägre tillväxt än den
svenska. Arbetspendlingen från Malmö till Danmark minskade enligt dansk statistik med 5% från
2011 till 2012 (totalt -24% sedan toppåret 2008), vilket delvis beror på att danskar har flyttat tillbaka
Arbetslöshet = öppen arbetslöshet + program med aktivitetsstöd, i relation till den registrerade arbetskraften (16-64 år)
MalmöLäget – våren 2013

Efter finanskrisen ökade antalet nyanmälda platser igen under år 2010 och 2011.
Under andra halvåret 2012 minskade efterfrågan igen och den positiva trenden bröts.
Utfallet är nu tillbaka på 2010 års nivå

5 953 nyanmälda platser Q4 2012 (vilket innebar +/-0% mot föregående kvartal och
-10% mot Q4 2011)

Under 2012 har efterfrågan inom ’Kultur, nöje, fritid, annan serviceverksamhet’ ökat
markant. Handel visar också en viss ökning

Efterfrågan inom offentlig verksamhet minskade kraftigt under 2012 jmf. med
föregående år. Även inom området ’finans och försäkring’, samt inom IT minskade
efterfrågan något
MalmöLäget – våren 2013

Antalet nystartade företag har ökat markant sedan Q3 2009, och har planat ut på denna höga
nivå under 2011 och 2012. 691 nya företag startades under Q3 2012 (-2% mot fg kvartal och
-14% mot Q3 2011)

3,4 företag/1000 invånare (16-64 år) startades i Malmö under Q3. Jmf. Stockholm 4,5 och
Göteborg 3,0 samt riket 2,8

Främst ökade antalet företag inom reklam och marknadsföring, följt av finans-, försäkring och
fastighetsverksamhet. Branscher som minskade var kommunikationsbranschen, följt av bygg,
samt handel

Företagen som startade under Q3 sysselsatte 828 personer (ca 1,2 person/företag)

61% av de nya företagen var enskilda firmor och 33% var aktiebolag
Nystartat företag = helt nystartat eller verksamhet har återupptagits efter minst två års vilande. Beräkningar baseras på EUs riktlinjer.
MalmöLäget – våren 2013

Antalet konkurser har minskat något under 2012. Årets nivå är den lägsta sedan
finanskrisen, men den är fortfarande något förhöjd jämfört med åren före krisen

90 konkurser registrerades under Q4 (+23% mot fg. kvartal och -6% mot Q4 2011).
Under Q4 berördes 208 anställda

Aktiebolagen står för merparten av konkurserna, 85%. Andelen konkurser är störst i
de små företagen (82%) dvs. företag utan anställda eller med 1-4 anställda

Konkurser förekommer inom flertalet branscher. Byggbranschen och handel ligger
kvar på en relativt hög nivå

Antalet konkurser inom kreditinstitut och försäkringsbolag, samt inom rekryteringsoch bemanningsföretag har minskat
MalmöLäget – våren 2013

Investeringarna har minskat något under 2012, men ligger fortfarande på en hög nivå. Efter
finanskrisen drogs investeringarna ner på en låg nivå, men nu har investeringsnivån ökat markant
och ligger på en högre nivå än före finanskrisen

228 mkr investerades under Q4 2012, vilket är en minskning med -18% mot Q4 2011 och en
minskning med -25% mot Q4 2010

Investeringsnivån var fortsatt hög under 2012, även om den var lägre jämfört med rekordåret
2011. Under 2012 investerade industriföretagen 826 milj. Prognosen för 2013 är en markant
minskning till 592 milj.

För riket ökade investeringarna med +5% Q4 2012 jmf. samma period föregående år. Prognosen
visar på en marginell minskning från 57 miljarder under 2012 till 56 miljarder år 2013

Transportmedels- samt gruvindustrin ökade mest under 2012, medan den grafiska industrin, ståloch metallindustrin, samt pappersvaruindustrin minskade investeringsvolymen
Industrin = SNI kod B+C dvs. ”utvinning av mineral” och ”tillverkning”
MalmöLäget – våren 2013

Det rullande årsgenomsnittet ligger nu på en högre nivå än före finanskrisen. Dock faller
årsgenomsnittet för första gången på 2,5 år. Minskningen är emellertid marginell

57,5 miljarder kronor i omsättning i Malmö Q3 2012

-11% mot föregående kvartal och -2% mot Q3 2011 (Q3 2010 mot Q3 2012 = +/- 0%)

Branscher som visar en procentuell ökning mot förra året är t.ex. avfalls- och återvinningsanläggningar, flygbolag, civila myndigheter och försvaret, samt enheter för konstnärlig-, kulturelloch underhållningsverksamhet

En minskning noterades inom t.ex. pappersvaruindustrin, samt inom industri för datorer och
elektronikvaror
Senaste kvartalet är preliminära siffror

similar documents