دریافت فایل ضمیمه - مرکز تحقیقات استراتژیک

Report
‫فرزانه مافی‬
‫گروه شاخص سازی و آینده پژوهی‬
‫معاونت پژوهش های اقتصادی‬
‫مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام‬
‫نشست تخصص ی دوشنبه ‪٨٩/١١/٢٥‬‬
‫‪1‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫ایران‬
‫مصر ( از کشورهای رقیب در منطقه چشم انداز )‬
‫ترکیه ( از کشورهای رقیب در منطقه چشم انداز )‬
‫هند ( عضو کشورهای ‪ ;BRIC‬که تا سال ‪ 2050‬ازاقتصادهای‬
‫چین ( عضو کشورهای ‪ ;BRIC‬که تا سال ‪ 2050‬ازاقتصادهای‬
‫ثروتمند جهان خواهد بود)‬
‫ثروتمند جهان خواهد‬
‫بود)‬
‫‪2‬‬
‫‪(6‬‬
‫برزیل ( عضو کشورهای ‪ ;BRIC‬که تا سال ‪ 2050‬ازاقتصادهای ثروتمند جهان خواهد‬
‫بود)‬
‫‪(7‬‬
‫انگلستان(اقتصاد توسعه یافته)‬
‫‪(8‬‬
‫آمریکا‬
‫(اقتصاد توسعه یافته)‬
‫جدول شماره ‪ -١‬روند رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور ایران (‪)١٩٧٦-٢٠٠٨‬‬
‫‪1976‬‬
‫رشد سالیانه درآمد‬
‫سرانه(درصد)‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد(درصد)‬
‫رشد سالیانه‬
‫چمعیت(درصد)‬
‫جمعیت (‪ ١٠٠٠‬نفر)‬
‫‪1991‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪-12.37 -8.51 14.03‬‬
‫‪10.8‬‬
‫‪5.45‬‬
‫‪2.01‬‬
‫‪4.37‬‬
‫‪0.97‬‬
‫‪17.73‬‬
‫‪-5.2‬‬
‫‪-9.17‬‬
‫‪12.59‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪3.67‬‬
‫‪5.89‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪3.19‬‬
‫‪3.56‬‬
‫‪3.59‬‬
‫‪1.61‬‬
‫‪1.56‬‬
‫‪1.61‬‬
‫‪1.45‬‬
‫‪1.31‬‬
‫‪34,284‬‬
‫‪40,540‬‬
‫‪48,819‬‬
‫‪55,282‬‬
‫‪59,879‬‬
‫‪64,978‬‬
‫‪70,098‬‬
‫‪71,956‬‬
‫مأخذ ‪World Development Indicators Database, 2010:‬‬
‫‪3‬‬
‫جدول شماره ‪ -2‬روند رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور مصر (‪)١٩٧٦-٢٠٠٨‬‬
‫‪1981 1976‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2008‬‬
‫رشد سالیانه درآمد‬
‫سرانه(درصد)‬
‫‪1.18 12.14‬‬
‫‪-0.13‬‬
‫‪-1.13‬‬
‫‪3.02‬‬
‫‪1.59‬‬
‫‪4.88‬‬
‫‪5.23‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد(درصد)‬
‫‪3.76 14.63‬‬
‫‪2.65‬‬
‫‪1.08‬‬
‫‪4.99‬‬
‫‪3.54‬‬
‫‪6.84‬‬
‫‪7.16‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫چمعیت(درصد)‬
‫‪2.52‬‬
‫‪2.74‬‬
‫‪2.21‬‬
‫‪1.89‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪1.86‬‬
‫‪1.82‬‬
‫‪52,06 45,56 40,47‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪59,07‬‬
‫‪8‬‬
‫‪65,07‬‬
‫‪6‬‬
‫‪71,51‬‬
‫‪8‬‬
‫‪78,60‬‬
‫‪2‬‬
‫‪81,52‬‬
‫‪7‬‬
‫جمعیت (‪ ١٠٠٠‬نفر)‬
‫‪2.19‬‬
‫مأخذ ‪World Development Indicators Database, 2010:‬‬
‫‪4‬‬
‫جدول شماره ‪ -3‬روند رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور ترکیه (‪)١٩٧٦-٢٠٠٨‬‬
‫‪1981 1976‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2.59‬‬
‫‪5.01‬‬
‫‪-1.03‬‬
‫‪5.55‬‬
‫‪-7.07‬‬
‫‪5.53‬‬
‫‪-0.58‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد(درصد)‬
‫‪4.86 10.46‬‬
‫‪7.01‬‬
‫‪0.72‬‬
‫‪7.38‬‬
‫‪-5.7‬‬
‫‪6.89‬‬
‫‪0.66‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫چمعیت(درصد)‬
‫‪2.19‬‬
‫‪1.89‬‬
‫‪1.76‬‬
‫‪1.72‬‬
‫‪1.47‬‬
‫‪1.28‬‬
‫‪1.24‬‬
‫‪47,183 42,208‬‬
‫‪52,265‬‬
‫‪57,079‬‬
‫‪62,265‬‬
‫‪67,444‬‬
‫‪72,088‬‬
‫‪73,914‬‬
‫رشد سالیانه درآمد‬
‫سرانه(درصد)‬
‫جمعیت (‪ ١٠٠٠‬نفر)‬
‫‪7.85‬‬
‫‪2.39‬‬
‫مأخذ ‪World Development Indicators Database, 2010:‬‬
‫‪5‬‬
‫جدول شماره ‪ -4‬روند رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور هند (‪)١٩٧٦-٢٠٠٨‬‬
‫رشد سالیانه درآمد‬
‫سرانه(درصد)‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد(درصد)‬
‫رشد سالیانه‬
‫چمعیت(درصد)‬
‫جمعیت (‪ ١٠٠٠‬نفر)‬
‫‪1981 1976‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪-0.64‬‬
‫‪3.66‬‬
‫‪2.52‬‬
‫‪-0.92‬‬
‫‪5.68‬‬
‫‪3.53‬‬
‫‪7.93‬‬
‫‪3.72‬‬
‫‪1.66‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4.77‬‬
‫‪1.06‬‬
‫‪7.56‬‬
‫‪5.22‬‬
‫‪9.44‬‬
‫‪5.12‬‬
‫‪2.28‬‬
‫‪2.23‬‬
‫‪2.16‬‬
‫‪1.98‬‬
‫‪1.76‬‬
‫‪1.62‬‬
‫‪1.38‬‬
‫‪1.34‬‬
‫‪628‬‬
‫‪702,82‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1,032,47‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,109,81‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1,139,96‬‬
‫‪5‬‬
‫‪948,759 866,530 781,893‬‬
‫مأخذ ‪World Development Indicators Database, 2010:‬‬
‫‪6‬‬
‫جدول شماره ‪ -5‬روند رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور چین‪١٩٧٦-٢٠٠٨‬‬
‫رشد سالیانه درآمد‬
‫سرانه(درصد)‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد(درصد)‬
‫رشد سالیانه‬
‫چمعیت(درصد)‬
‫جمعیت (‪ ١٠٠٠‬نفر)‬
‫‪1981 1976‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪-3.11‬‬
‫‪3.86‬‬
‫‪7.19‬‬
‫‪7.72‬‬
‫‪8.85‬‬
‫‪7.52‬‬
‫‪12.07‬‬
‫‪9.04‬‬
‫‪-1.6‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪1.28‬‬
‫‪1.49‬‬
‫‪1.36‬‬
‫‪1.05‬‬
‫‪0.73‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪930,68‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1,324,65 1,311,02 1,271,85 1,217,55 1,150,78 1,066,79 993,88‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫مأخذ ‪World Development Indicators Database, 2010:‬‬
‫‪7‬‬
‫جدول شماره ‪-6‬روند رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور برزیل (‪)١٩٧٦-٢٠٠٨‬‬
‫رشد سالیانه درآمد‬
‫سرانه(درصد)‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد(درصد)‬
‫رشد سالیانه‬
‫چمعیت(درصد)‬
‫جمعیت (‪ ١٠٠٠‬نفر)‬
‫‪1976‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪7.23‬‬
‫‪-6.6‬‬
‫‪5.81‬‬
‫‪-0.15‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪-0.11‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪4.12‬‬
‫‪9.79‬‬
‫‪-4.39‬‬
‫‪7.99‬‬
‫‪1.51‬‬
‫‪2.15‬‬
‫‪1.31‬‬
‫‪3.96‬‬
‫‪5.14‬‬
‫‪2.36‬‬
‫‪2.34‬‬
‫‪2.04‬‬
‫‪1.65‬‬
‫‪1.51‬‬
‫‪1.42‬‬
‫‪1.11‬‬
‫‪0.97‬‬
‫‪138,95‬‬
‫‪6‬‬
‫‪152,06‬‬
‫‪0‬‬
‫‪164,15‬‬
‫‪7‬‬
‫‪176,65‬‬
‫‪9‬‬
‫‪188,15‬‬
‫‪8‬‬
‫‪191,97‬‬
‫‪2‬‬
‫‪124,4 110,70‬‬
‫‪94‬‬
‫‪8‬‬
‫مأخذ ‪World Development Indicators Database, 2010:‬‬
‫‪8‬‬
‫جدول شماره ‪-7‬روند رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور انگلستان (‪)١٩٧٦-٢٠٠٨‬‬
‫رشد سالیانه درآمد‬
‫سرانه(درصد)‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد(درصد)‬
‫رشد سالیانه‬
‫چمعیت(درصد)‬
‫جمعیت (‪ ١٠٠٠‬نفر)‬
‫‪1976‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2.67‬‬
‫‪-1.36‬‬
‫‪3.77‬‬
‫‪-1.7‬‬
‫‪2.62‬‬
‫‪2.09‬‬
‫‪2.21‬‬
‫‪-0.15‬‬
‫‪2.64‬‬
‫‪-1.32‬‬
‫‪4.01‬‬
‫‪-1.39‬‬
‫‪2.89‬‬
‫‪2.46‬‬
‫‪2.85‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪-0.02‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪0.63‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪56,68 56,33 56,21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪57,42‬‬
‫‪5‬‬
‫‪58,16‬‬
‫‪7‬‬
‫‪59,10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪60,60‬‬
‫‪5‬‬
‫‪61,40‬‬
‫‪7‬‬
‫مأخذ ‪World Development Indicators Database, 2010:‬‬
‫‪9‬‬
‫جدول شماره ‪-8‬روند رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور ایاالت متحده آمریکا (‪)١٩٧٦-٢٠٠٨‬‬
‫‪1976‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2008‬‬
‫رشد سالیانه درآمد‬
‫سرانه(درصد)‬
‫‪4.42‬‬
‫‪1.54‬‬
‫‪2.48‬‬
‫‪-1.59‬‬
‫‪2.58‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪-0.92‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد(درصد)‬
‫‪5.42‬‬
‫‪2.54‬‬
‫‪3.43‬‬
‫‪-0.26‬‬
‫‪3.79‬‬
‫‪1.09‬‬
‫‪2.67‬‬
‫‪0‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫چمعیت(درصد)‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.98‬‬
‫‪0.92‬‬
‫‪1.34‬‬
‫‪1.16‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪0.92‬‬
‫‪240,1 229,4 218,0‬‬
‫‪33‬‬
‫‪66‬‬
‫‪35‬‬
‫‪252,9‬‬
‫‪81‬‬
‫‪269,3‬‬
‫‪94‬‬
‫‪285,0‬‬
‫‪82‬‬
‫‪298,5‬‬
‫‪93‬‬
‫‪304,3‬‬
‫‪75‬‬
‫جمعیت (‪ ١٠٠٠‬نفر)‬
‫مأخذ ‪World Development Indicators Database, 2010:‬‬
‫‪10‬‬
11
‫جدول شماره ‪ -١‬آینده رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور ایران (‪)١٩٨١-٢٠١٥‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪7.89‬‬
‫‪12.59 -9.35‬‬
‫‪7.10‬‬
‫‪3.67‬‬
‫‪5.85‬‬
‫‪1.56‬‬
‫‪3.03‬‬
‫‪3.03‬‬
‫‪3.04‬‬
‫‪3.04‬‬
‫‪3.05‬‬
‫‪1.29‬‬
‫‬‫‪12.32‬‬
‫‪9.89‬‬
‫‪9.83‬‬
‫‪1.80‬‬
‫‪2.84‬‬
‫‪-0.13‬‬
‫‪1.32‬‬
‫‪1.32‬‬
‫‪1.33‬‬
‫‪1.33‬‬
‫‪1.34‬‬
‫رشد جمعیت‬
‫‪6.52‬‬
‫‪3.39‬‬
‫‪2.46‬‬
‫‪-2.48‬‬
‫‪1.83‬‬
‫‪2.93‬‬
‫‪1.69‬‬
‫‪1.69‬‬
‫‪1.69‬‬
‫‪1.69‬‬
‫‪1.69‬‬
‫‪1.69‬‬
‫جمعیت‬
‫(میلیون)‬
‫‪40.85‬‬
‫‪0‬‬
‫‪49.44‬‬
‫‪0‬‬
‫‪55.84‬‬
‫‪0‬‬
‫‪62.50‬‬
‫‪9‬‬
‫‪64.82‬‬
‫‪5‬‬
‫‪70.47‬‬
‫‪3‬‬
‫‪75.35‬‬
‫‪0‬‬
‫‪76.62‬‬
‫‪1‬‬
‫‪77.91‬‬
‫‪3‬‬
‫‪79.22‬‬
‫‪7‬‬
‫‪80.56‬‬
‫‪4‬‬
‫‪81.92‬‬
‫‪3‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد سرانه‬
‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx‬‬
‫‪12‬‬
‫جدول شماره ‪ -٢‬آینده رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور مصر (‪)١٩٨١-٢٠١٥‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد‬
‫‪2.20‬‬
‫‪4.76‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪4.88‬‬
‫‪3.52‬‬
‫‪6.84‬‬
‫‪5.26‬‬
‫‪5.53‬‬
‫‪5.74‬‬
‫‪5.91‬‬
‫‪6.20‬‬
‫‪6.51‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد سرانه‬
‫‪-0.63‬‬
‫‪2.11‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪2.54‬‬
‫‪1.28‬‬
‫‪4.90‬‬
‫‪3.19‬‬
‫‪3.46‬‬
‫‪3.66‬‬
‫‪3.83‬‬
‫‪4.12‬‬
‫‪4.42‬‬
‫رشد جمعیت‬
‫‪2.84‬‬
‫‪2.59‬‬
‫‪2.07‬‬
‫‪2.28‬‬
‫‪2.21‬‬
‫‪1.86‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪84.68 83.02 81.39 79.80 78.23 71.30 64.70 58.20 52.42 47.75 41.70‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪86.3‬‬
‫‪81‬‬
‫جمعیت‬
‫(میلیون)‬
‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx‬‬
‫‪13‬‬
‫جدول شماره ‪ -٣‬آینده رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور ترکیه (‪)١٩٨١-٢٠١٥‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد سرانه‬
‫رشد جمعیت‬
‫جمعیت‬
‫(میلیون)‬
‫‪1981‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪4.37‬‬
‫‪6.94‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪7.01‬‬
‫‪-5.70‬‬
‫‪6.89‬‬
‫‪7.80‬‬
‫‪3.60‬‬
‫‪3.70‬‬
‫‪3.80‬‬
‫‪3.96‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪2.07‬‬
‫‪4.60‬‬
‫‪-1.11‬‬
‫‪5.22‬‬
‫‪-7.25‬‬
‫‪6.53‬‬
‫‪6.46‬‬
‫‪2.31‬‬
‫‪2.41‬‬
‫‪2.51‬‬
‫‪2.66‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪2.25‬‬
‫‪2.24‬‬
‫‪2.06‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪1.68‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪1.26‬‬
‫‪1.26‬‬
‫‪1.26‬‬
‫‪1.26‬‬
‫‪1.26‬‬
‫‪1.26‬‬
‫‪76.05 75.10 74.16 73.24 72.33 71.42 68.13 63.81 58.48 53.51 50.27 43.11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx‬‬
‫‪14‬‬
‫جدول شماره ‪ -4‬آینده رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور هند (‪)١٩٨١- ٢٠١٥‬‬
‫‪1996 1991 1986 1981‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪4.88‬‬
‫‪2.14‬‬
‫‪7.56‬‬
‫‪3.88‬‬
‫‪9.66‬‬
‫‪9.67‬‬
‫‪8.37‬‬
‫‪7.98‬‬
‫‪8.17‬‬
‫‪8.15‬‬
‫‪8.13‬‬
‫‪2.62‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪5.56‬‬
‫‪2.14‬‬
‫‪8.02‬‬
‫‪8.15‬‬
‫‪6.90‬‬
‫‪6.54‬‬
‫‪6.77‬‬
‫‪6.74‬‬
‫‪6.72‬‬
‫رشد جمعیت‬
‫‪2.30‬‬
‫‪2.21‬‬
‫‪2.09‬‬
‫‪1.89‬‬
‫‪1.71‬‬
‫‪1.51‬‬
‫‪1.41‬‬
‫‪1.38‬‬
‫‪1.35‬‬
‫‪1.32‬‬
‫‪1.32‬‬
‫‪1.32‬‬
‫جمعیت‬
‫(میلیون)‬
‫‪708.‬‬
‫‪589‬‬
‫‪791.‬‬
‫‪876‬‬
‫‪880.‬‬
‫‪209‬‬
‫‪971.‬‬
‫‪210‬‬
‫‪1060.‬‬
‫‪371‬‬
‫‪1147.‬‬
‫‪746‬‬
‫‪1215.‬‬
‫‪939‬‬
‫‪1232.‬‬
‫‪682‬‬
‫‪1249.‬‬
‫‪281‬‬
‫‪1265.‬‬
‫‪717‬‬
‫‪1282.‬‬
‫‪368‬‬
‫‪1299.‬‬
‫‪239‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد‬
‫رشد سالیانه‬
‫‪3.79‬‬
‫درآمد سرانه‬
‫‪6.18‬‬
‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx‬‬
‫‪15‬‬
‫جدول شماره ‪ -٥‬آینده رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور چین (‪)١٩٨١-٢٠١٥‬‬
‫‪2015 2014 2013 2012 2011 2010 2006 2001 1996 1991 1986 1981‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد‬
‫‪5.20‬‬
‫‪8.80‬‬
‫‪9.21‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8.29‬‬
‫‪12.6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9.59‬‬
‫‪9.54‬‬
‫‪9.49‬‬
‫‪9.47‬‬
‫‪9.45‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد سرانه‬
‫‪3.76‬‬
‫‪7.12‬‬
‫‪7.80‬‬
‫‪8.86‬‬
‫‪7.54‬‬
‫‪12.1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9.91‬‬
‫‪9.04‬‬
‫‪8.99‬‬
‫‪8.95‬‬
‫‪8.93‬‬
‫‪8.91‬‬
‫رشد جمعیت ‪1.38‬‬
‫‪1.56‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪1.05‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.53‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.50‬‬
‫جمعیت‬
‫(میلیون)‬
‫‪1375 1368 1361 1354 1348 1341 1314 1276 1223 1158 1075 1000‬‬
‫‪.286 .444 .636 .861 .121 .414 .480 .270 .890 .230 .070 .720‬‬
‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx‬‬
‫‪16‬‬
‫جدول شماره ‪ -٦‬آینده رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور برزیل (‪) ١٩٨١-٢٠١٥‬‬
‫‪2001 1996 1991 1986 1981‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد‬
‫‪-4.40‬‬
‫‪7.54‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪2.15‬‬
‫‪1.31‬‬
‫‪3.96‬‬
‫‪7.54‬‬
‫‪4.13‬‬
‫‪4.14‬‬
‫‪4.09‬‬
‫‪4.13‬‬
‫‪4.13‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد سرانه‬
‫‪-6.62‬‬
‫‪5.32‬‬
‫‪-0.66‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪-0.17‬‬
‫‪3.18‬‬
‫‪6.55‬‬
‫‪3.23‬‬
‫‪3.29‬‬
‫‪3.29‬‬
‫‪3.38‬‬
‫‪4.13‬‬
‫رشد جمعیت‬
‫‪2.38‬‬
‫‪2.12‬‬
‫‪1.71‬‬
‫‪1.54‬‬
‫‪1.48‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪0.77‬‬
‫‪0.73‬‬
‫‪0.00‬‬
‫جمعیت‬
‫(میلیون)‬
‫‪121.‬‬
‫‪381‬‬
‫‪135.‬‬
‫‪814‬‬
‫‪149.‬‬
‫‪094‬‬
‫‪161.‬‬
‫‪323‬‬
‫‪173.‬‬
‫‪822‬‬
‫‪185.‬‬
‫‪564‬‬
‫‪193.‬‬
‫‪253‬‬
‫‪194.‬‬
‫‪933‬‬
‫‪196.‬‬
‫‪526‬‬
‫‪198.‬‬
‫‪043‬‬
‫‪199.‬‬
‫‪492‬‬
‫‪199.4‬‬
‫‪92‬‬
‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx‬‬
‫‪17‬‬
‫جدول شماره ‪ -7‬آینده رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور انگلستان (‪) ١٩٨١-٢٠١٥‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد‬
‫‪-1.22‬‬
‫‪4.01‬‬
‫‪-1.39‬‬
‫‪2.89‬‬
‫‪2.46‬‬
‫‪2.79‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪2.02‬‬
‫‪2.28‬‬
‫‪2.44‬‬
‫‪2.51‬‬
‫‪2.58‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد سرانه‬
‫‪-1.26‬‬
‫‪3.78‬‬
‫‪-1.74‬‬
‫‪2.64‬‬
‫‪2.07‬‬
‫‪2.20‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪1.33‬‬
‫‪1.60‬‬
‫‪1.76‬‬
‫‪1.84‬‬
‫‪1.90‬‬
‫رشد جمعیت‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.39‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪0.69‬‬
‫‪0.68‬‬
‫‪0.67‬‬
‫‪0.67‬‬
‫‪0.66‬‬
‫‪0.67‬‬
‫‪63.90 63.48 63.06 62.64 62.22 60.58 59.11 58.16 57.43 56.68 56.35‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪64.3‬‬
‫‪32‬‬
‫جمعیت‬
‫(میلیون)‬
‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx‬‬
‫‪18‬‬
‫جدول شماره ‪ -8‬آینده رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور ایاالت متحده آمریکا ‪) ١٩٨١-٢٠١٥‬‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد‬
‫رشد سالیانه‬
‫درآمد سرانه‬
‫رشد جمعیت‬
‫جمعیت‬
‫(میلیون)‬
‫‪1981‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2.54‬‬
‫‪3.46‬‬
‫‪-0.23‬‬
‫‪3.74‬‬
‫‪1.08‬‬
‫‪2.67‬‬
‫‪2.64‬‬
‫‪2.31‬‬
‫‪3.04‬‬
‫‪2.90‬‬
‫‪2.75‬‬
‫‪2.59‬‬
‫‪1.52‬‬
‫‪2.53‬‬
‫‪-1.55‬‬
‫‪2.54‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1.71‬‬
‫‪1.68‬‬
‫‪1.34‬‬
‫‪2.06‬‬
‫‪1.93‬‬
‫‪1.78‬‬
‫‪1.62‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪1.34‬‬
‫‪1.17‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪325.3 322.3 319.2 316.2 313.2 310.2 298.9 285.2 269.5 253.3 240.5 229.9‬‬
‫‪86‬‬
‫‪08‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪49‬‬
‫‪82‬‬
‫‪30‬‬
‫‪16‬‬
‫‪81‬‬
‫‪92‬‬
‫‪93‬‬
‫‪16‬‬
‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx‬‬
‫‪19‬‬
‫نشست تخصص ی گروه شاخص سازی و آینده پژوهی‬
‫دوشنبه ‪٨٩/١١/٢٥‬‬
‫‪20‬‬

similar documents