صندوق بین المللی پول

Report
IMF
‫استاد‪:‬جناب اقای دکترحجاریان‬
‫دانشجو‪:‬مهدیه حسین پور شهریاری‬
‫‪92124319208‬‬
‫درس‪:‬مدیریت استراتژیک‬
‫)‪International monetary found(IMF‬‬
‫‪ ‬بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد‪.‬‬
‫‪ ‬یکی از مهمترین منابع ارزیابی وپیش بینی وضعیت اقتصادی‬
‫جهانی محسوب می شود‪.‬‬
‫این سازمان اقتصادی جهانی در سال ‪ 1945‬براساس موافقت نامه‬
‫((برتون و ودز))تاسیس شد‪،‬واز سال ‪ 1947‬فعالیت رسمی خود‬
‫را اغاز کرد‪.‬‬
‫این سازمان اهداف مهمی چون ‪:‬‬
‫‪ ‬بسط همکاری بین المللی درزمینه مسائل پولی ورفع محدودیتهای‬
‫ارزی‬
‫‪ ‬تثبیت نرخهای ارز وتسهیل کارکرد نظام پرداخت های چندجانبه‬
‫بین کشورهای عضورا دنبال می کند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در سال ‪ 1988‬صندوق دارای ‪ 151‬عضوبود‬
‫‪‬‬
‫مفاد قراردادصندوق ازکشورهای عضو می خواست تا نرخ ارزی‬
‫را رعایت کنند که نوسان های ان محدود به ‪ +%1‬ارزش اسمی‬
‫ارز باشد‪.‬‬
‫این ارزش اسمی برحسب دالر امریکا تعیین شده بود که ان رابطه‬
‫ثابتی با طال داشت‪.‬‬
‫تا ژانویه ‪ 2013‬تعداد اعضای ان به ‪ 188‬کشور افزایش یافته‬
‫است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در دسامبر ‪ 1971‬میالدی کشورهای گروه ‪ 10‬ضمن اجالس انیستیتوی‬
‫اسمیتسونین واشنگتن بر سر ((ارزش ها محوری ))جدیدی برای پول به‬
‫توافق رسیدند تا از این را ه به ‪%10‬ارزش کاهش دالربا ‪% 25/5‬‬
‫نوسان مجاز دست یابند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫هرکشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت‬
‫‪%25‬طال و‪%75‬پول رایج خود بود واز ان پس سهمیه ها تا کنون چندین‬
‫بار افزایش یافته اند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در سال ‪ 1987‬مجموع سهمیه صندوق به حدود ‪ 90‬میلیارد دالر حق‬
‫برداشت مخصوص می رسید‪.‬‬
‫منابع مالی صندوق صرف رفع مشکالت موقت تراز پرداخت ها وبران‬
‫اساس ‪،‬تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو میشود‪.‬‬
‫سهمیه هرکشور تعیین کننده سطح وام گیری ونیز حق رای او در صندو‬
‫ق است‪.‬‬
‫در اوایل دهه ‪ 1980‬مطابق سهمیه های تعیین شده ‪،‬حق رای امریکا‬
‫حدود ‪%22‬وجامعه اروپا‪ %27‬بودواز انجا که هر تغییر عمده ای در‬
‫صندوق نیازمند ‪ %85‬اراست ‪،‬لذا ایاالت متحده امریکا و هم جامعه‬
‫اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده اند‪.‬‬
‫‪ ‬هرکشور عضو که بامشکل کسری موقت ترازپرداخت ها مواجه‬
‫شود می تواند درمقابل پول خود ‪،‬ارز موردنیاز خود ازصندوق‬
‫را دریافت کند‪.‬‬
‫البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت ‪3‬تا‪ 5‬سال باز خرید شود ‪.‬‬
‫اعضایی که در مقابل صندوق دچارکسری شده باشند ‪،‬طبق مفاد‬
‫قرارداد ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود ترازپرداخت‬
‫های خود هستند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دراوایل دهه ‪ 1960‬نیاز به افزایش منابع سرمایه ای صندوق کامال‬
‫احساس می شد واز این رو بود که کشورهای گروه ‪ 10‬یا کلوپ پاریس‬
‫یعنی امریکا‪،‬انگلیس‪،‬المان غربی‪،‬فرانسه‬
‫بلژیک‪،‬هلند‪،‬ایتالیا‪،‬سوئد‪،‬کاناداوژاپن با امضا ((موافقت نامه عمومی‬
‫وامگیری ))اعتباری به میزان ‪ 5/6‬میلیارد دالر حق برداشت مخصوص‬
‫در اختیار صندوق نهادند تا در مواقع مقتضی از ان استفاده کند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکالت می توانند برای‬
‫دریافت وام های اضطراری نیزبا صندوق به مذاکره بپردازند ‪،‬به‬
‫هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی تواند از پول‬
‫معینی بدون اجازه کشوروام دهنده استفاده کند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در دسامبر ‪ 1967‬دراجالس ریودوژانیرو ‪،‬براصول کلی پول‬
‫کاغذی بین المللی توافق شد ودر سال ‪1968‬پیشنهادهایی برای‬
‫اصالح مفاد موافقت نامه صندوق ارائه گردید‪،‬این طرح در‬
‫ژانویه سال ‪ 1969‬به تصویب رسید ‪.‬‬
‫طبق این طرح افزایش سالیانه اعتبارات بین المللی باید حق‬
‫برداشت مخصوص به نسبت سهمیه اعضا در میان انها توزیع‬
‫شود‪(.‬نخستین بار در سال ‪ 1970‬از این طرح استفاده شد)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫عضویت ایران‬
‫دولت ایران جزو ‪44‬کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در‬
‫سال ‪ 1944‬بود واعضای هیات چهار نفره اعزامی ان در‬
‫کمسیون های اساسنامه صندوق بین المللی پول وبانک جهانی‬
‫شرکت داشتند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال‪ 1330‬در‬
‫اثر مشکالت ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که‬
‫دولت در مقابل سفته های ریالی معادل ‪ %25‬سهمیه اعتباری‬
‫خود در صندوق ‪،‬دالر بدست اورد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق ‪،‬دولت ایران موظف بود هرساله‬
‫بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دالر را باز‬
‫خرید کند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ازنتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت های کشور بود که‬
‫نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه‬
‫اطالعات الزم به صندوق شد‪.‬‬
‫‪ ‬ایجادهمکاری مالی بین المللی از طریق یک نهاد ثابت که ابزار‬
‫الزم برای تشریک مساعی در مشکالت جهانی را فراهم می‬
‫اورد‪.‬‬
‫‪ ‬ایجادتسهیالت الزم برای توسعه وتعدیل تجارت جهانی وهمکاری‬
‫در جهت پیشبرد وحفظ بازار کار ودرامدهای حقیقی ونیز توسعه‬
‫منابع درامدزا برای تمام اعضا به عنوان هدف اساسی در سیاست‬
‫گذاری های اقتصادی‪.‬‬
‫‪ ‬تقویت ثبات در بازار تبدیل ارز وحفظ نظام یکپارچه درمبادالت ارزی‬
‫میان اعضا ونیز اجتناب از افت ارزش ارز به دلیل رقابت های نادرست‬
‫در بازار جهانی‬
‫‪ ‬کمک به بنا نهادن نظام چند جانبه پرداختها در حوزه مبادالت جاری میان‬
‫اعضا ودر حذف محدودیت های تبدیل ارز خارجی که مانع رشد تجارت‬
‫جهانی می شود‪.‬‬
‫‪ ‬ایجاد دسترسی موقت اعضا به منابع صندوق با رعایت جوانب امنیتی‬
‫الزم برای تسهیل در اصالح ترازهای پرداخت ناهماهنگ‪.‬‬
‫‪ ‬به طورخالصه هدف اصلی تشکیل این صندوق ‪:‬‬
‫‪ ‬ارتقای میزان همکاری مالی‬
‫‪ ‬جلوگیری از فقر‬
‫‪ ‬کمک به رشد اقتصادی وبازار کار در سطح بین المللی‬
‫‪ ‬ایجاد تسهیالت مالی برای کشورهایی که خواستار تنظیم ترازشان‬
‫هستند می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬اعضای صندوق بین المللی پول ‪ 187‬کشورعضو سازمان ملل‬
‫متحدوکوزوو می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬اعضای سابق ان کوبا(که درسال ‪1964‬سازمان را ترک کرد‬
‫)و(جمهوری چین که در ‪1980‬بعد از پذیرش جمهوری خلق‬
‫چین اخراج شد) بودند‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫کامیل گوت(ازمی‪1946‬تا‪5‬می‪)1951‬‬
‫ایورروث(از‪3‬اوت‪1951‬تا ‪3‬اکتبر‪)1956‬‬
‫پرجکسون (از‪21‬نوامبر‪1956‬تا‪5‬می‪)1963‬‬
‫پیرپال شوارتزر(از‪1‬سپتامبر ‪1963‬تا‪31‬اوت‪)1973‬‬
‫یوهان ویتوین(از‪1‬سپتامبر‪1973‬تا‪18‬ژوءن‪)1978‬‬

similar documents