Generaliserade linjära modeller, individvariationer och Rasch

Report
Generaliserade linjära modeller,
individvariationer och
Rasch-modeller
Sture Holm
2011-11-30
1
Linjära modeller
• Linjära modeller = parameterlinjära modeller
2
   x  x  z
• Parametrar, ”inställningspunkter”,
kontinuerliga eller diskreta
• Linjära ekvationssystem inga svåra numeriska
problem
• Lättförståelig additivitet
• Klassisk normalteori
2
Generaliserade linjära modeller
• Fördelning, fördelningsparametrar,
länkfunktion, linjärmodell
L  g ( )
• Exempel: Poissonfördelning λ, positiv
parameter, loglänk L  ln( )
• Exempel: Binomialfördelning p, parameter i
intervallet (0;1), logistisk länk
p
L  ln(
)
1 p
3
Individvariation i linjär modell
• Oberoende och beroende
• Additiva felkomponenter i linjära modeller
  Zi  Uij
• Alltid positiv korrelation i modellen !
• Variationer inom individer och variationer mellan
individer
• Stegvisa ”övergripande variationer” går in i flera
observationer
• Försöksplaneringssynpunkter
4
Individvariation i generaliserad linjär
modell
• Inte lika självklart
• Relation mellan variation inom och mellan
• Slumpvariansen i fördelningen behöver inte
vara konstant i linjärmodellen !
• Transformationen i generaliserade modellen
behöver inte ge approximativt konstant
varians
5
Variabeltransformationer
för konstant varians
• Rottransformation ger approximativt konstant
varians i Poisson
• Poisson λ=10, μ=3.12, σ=0.51
• Poisson λ=25, μ=4.97, σ=0.50
• Basal grundnivå ?
• Additivt tillskott i undersökningsgrupp
• Individvariation proportionell mot roten ur λ ?
• Binomialfördelning arksin-transformation ger
approximativt konstant varians. Inte så bra för
additiva tillskottsmodeller?
6
Lognormalfördelning
•
•
•
•
Positiva variabler, logaritmen normalfördelad
Oberoende multiplikativa effekter
Större varians för större variabler
Additiva effekter i normalmodellen är
multiplikativa effekter för originalvariablerna
• Ett naturligt basval för positiva variabler, doch
inte livslängdsvariabler
7
Individvariation kan ge ökad varians
• I Poisson- och binomialfördeningen syns
individvariationen som ökad varians
• Poissonfördelning med λ=25, varians 25
• 100 observationer på individer med egna
Poissonparametrar normala μ=25, σ=6
empirisk varians 59.4.
• Klart större än 25, tyder på individvariation
• Kan man få minskad varians i någon praktisk
situation ?
8
I enstaka indikatorvariabler
syns inte individvariationer
• Summan av 100 indikatorobservationer med
p=0.6 har varians 4.9
• Med individer som har 50 % sannolikhet för
p=0.4 och p=0.8 har en slumpmässig individ
också sannolikheten 0.5∙0.4+0.5∙0.8=0.6 och
samma varians 4.9
• Gäller på samma sätt även för kontinuerliga
fördelningar för individeffekter (väntevärdet är
lika med effektiva p-värdet)
9
Samspel mäter individvariation
• Två indikatorvariabler mäts för alla individer
p10
p11
p00
p01
p1∙
p∙1
• Indikation på individvariation om
p11
p 1 p1
10
Binomiala och multinomiala
fördelningar
1. Ej upprepade (0,1)
2. Flera lika eller olika (0;1) inom individ
3. Ej upprepad kategori-fördelning
4. Upprepad dito
5. Ej upprepad fördelning för ordnade kategorier
6. Upprepad dito
Principiellt ingen individinformation i fallen 1, 3
och 5
11
Grundkomponenten i
Rasch-modellerna
• En sannolikhet p beror av individeffekt Z som
e Z
p
Z
1 e
12
Kan inte i sig själv identifieras
• Konstant sannolikhet p0 utan variation och en
fördelning (frekvensfunktion f(z)) med
individeffekter kan inte särskiljas om
z
e
p0  
f  z  dz
z
1 e
• Till exempel gruppskillnader ej mätbara
( p1 och p2 eller två fördelningar ??)
13
• Rasch model….represents the structure which
data should exhibit in order to obtain
measurements…….different from statistical
modelling….
• Rasch model…..the objective to obtain data which
fit the model.
• Rasch model is not altered to suit data. Instead
the method of assessment should be changed…
• (grundbeskrivning i Wikipedia)
14
• What is a Rasch Analysis? The Rasch model, where the
total score summarizes completely a person's standing
on a variable, arises from a more fundamental
requirement: that the comparison of two people is
independent of which items may be used within the
set of items assessing the same variable. Thus the
Rasch model is taken as a criterion for the structure of
the responses, rather than a mere statistical
description of the responses. For example, the
comparison of the performance of two students' work
marked by different graders should be independent of
the graders. (Introduction in rasch-analysis.com)
15
Rasch-analysen förutsätter en
”endimensionell” styrvariabel
•
•
•
•
Äldre människors livskvalitet
Kan lösa normalsvåra korsord
Kan gå en tur i skogen för att plocka svamp
Är det rimliga resultat av en och samma
endimensionella styrvariabel för att mäta
livskvalitet ?
16
Imputering används ofta i program
• This is how many specific-purpose statistical
packages prepare the raw data for IRT
analysis. These packages set aside any items
or persons that provide no useful information
for the analysis. They analyze the IRT model
with the remaining data. From the solutions
derived from the remaining data, these
packages extrapolate to come up with
estimates for items and persons first set aside.
(www.unt.edu/rss/rasch_models)
17
• Logittransformationen ger observationer i
oändligheten för de maximala och minimala
originalobservationerna
• Alternativa varianter? Avrundningsprincip för
empiriska observationer? ”Delningstal” med
en enhet mer? Jämför ordnade statistikor.
• Om jag är 176 cm lång, hur lång är jag då?
• N kontinuerliga likformiga (0,1). Den ordnade
nummer j har väntevärdet j/(N+1)
18
Principförklaring av hur gemensam
modell kan påverka
6
4
19
11
78
12
57
13
• KONTROLL
BEHANDLING
• Dubbel förekomst (uppe till höger) har större
andel än oberoende förklarar (1.4 resp 7.2).
Indikerar individvariation. Gemensam modell
ger ungefär balans mellan förekomsterna.
Mellanfallen ((0,1) och (1,0)) skattas som
ganska lika sannolika i Rasch-modellen.
19
Typisk individvariation för två
ordningsvariabler
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
• Över oberoendefallet nära diagonalen och
under oberoendefallet långt därifrån (positivt
samspel)
20
Raschmodellen för ordnade kategorier
• Sannolikheten för kategori j
 j

1
p j  exp   s  j  v    
v
 s1

• där  är en konstant,  v en individparameter
•  s en ”stegparameter” och  v en normering
för individen.
• Vid flera ordnade variabler alla parametrar
byts utom individparametern  v .
21
Figur över Raschmodellen för ordnade
kategorier
22
• För en enda ordnad kategorivariabel kan inte
individeffekten skiljas från fördelningen på
kategorier.
• ”Tänka-efter”-exempel:
• Kategorifördelning 0.2, 0.3, 0.4, 0.1 med 10%
”grannspill” kan inte skiljas från fördelningen
• 0.2-0.02+0.03=0.21, 0.3-0.06+0.02+0.04=0.30
• 0.4-0.08+0.03+0.01=0.36, 0.1-0.01+0.04=0.13
23
• För samma individer i fristående 0-1-försök
kommer individeffekten in i samvariationen
• För en ordnad kategorivariabel är
samvariationen given av strukturen
(kategoriresultat uteslutande, kumulativa
resultat implicerande)
24
Principskillnad på summaskala och
ordningsskala
A
B
C
D
E
• Ordningsskala uteslutande fall 5 möjligheter
0
1
2
3
1
1
0
0
4
• Summaskala 16 möjligheter
• 5 summor
1
0
1
0
25
Logistiska metoder med kumulativa
sannolikheter för ordningsvariabler
• För kumulativa sannolikheten j för kategori j
och bakgrundsvariabel x
ln   j ( x) /(1   j ( x))    j   x
• Man kan arbeta med alla ”brytningspunkter”
simultant (Agresti)
• Eller betingade ”övergångssannolikheter” som
i livslängdsproblem (McCullagh)
T
26
Stokastisk ordning
• Y är minst lika stor som X om
F  z   F  z  för alla z
Y
X
27
• Inte lätt att genomskåda i massfördelning
0.3
0.25
0.2
0.15
Serie 1
0.1
Serie 2
0.05
0
1
2
3
4
5
28
Lehmann-alternativ
• Exponent på ”överlevnadssannolikhet”
1   j  1  

norm 
j
• Tendens till värden över norm för   1 och
tendens till värden under norm för   1
• Koppling till Wilcoxon-parametern
P(Y  X )
fundamentalt ickeparametriskt mått
29
Separata direktberäkningar
P10
P11
q10
q11
P00
P01
q00
q01
Kontroll
Behandling
1
Var  pˆ 1   p 1 1  p 1 
n
1
Kov  pˆ 1 , pˆ1     p11  p 1 p1
n

och analogt för övriga.
30
• Direkta skillnader mellan behandling och
kontroll eller skillnader i logitskala genom
räknelagar. Information om varje item och
möjlighet till samtidig utsaga om båda.
31
Ett enkelt exempel
•
•
•
•
•
•
•
6
4
19
11
78
12
57
13
Kontroll
Behandling
”Radskillnad” 0.30-0.10 = 0.20
Varians 0.0030 (SE 0.055)
”Kolonnskillnad” 0.24-0.16=0.08
Varians 0.0032 (SE 0.056)
Kovarians 0.00062 (positiv !)
Ingen modell för eventuell individvariation
32
Tillämpningssynpunkter på
modellbyggnad och modellval
• Fundamentala grundkarakteristika för data
måste man få in. Diskret eller kontinuerlig,
positiv, betingade bidrag osv.
• Klassiska modeller med närhetskomplettering,
andragradsterm, beroende osv.
• Ockhams rakkniv, så enkelt som möjligt (för
både analys och förstående)
• ANALYSERA MÅLSÄTTNINGEN och inrikta
modell och analys på den.
33
Några få författare och årtal
om man vill fördjupa sig
•
•
•
•
•
•
•
Rasch G. (Berkeley symposium 1961)
Andrich D. (Biometrics 1979)
Andersen E.B. (Scand Journ Stat 1982)
Tjur T (Scand Journ Stat 1982)
Agresti A. Categorical Data Analysis. (Wiley 1990)
McCullagh P. (J Roy Stat Soc 1980)
McCullagh P, Nelder J.A. Generalised Linear
Models. (Chapman and Hall 1983)
34

similar documents