Klima & Energi 2020

Report
Forslag
Klima & Energi 2020 – Lemvig Kommune
+ 100 % VE i 2020
mere end 100 % vedvarende energi i 2020
1
Klima & Energi 2020 er Lemvig Kommunes vision om at producere mere
vedvarende energi end det samlede energiforbrug i kommunen - ”+100 % VE
i 2020”. Det gælder både boliger, arbejdspladser og transport.
Lemvig Kommuner er allerede godt på vej til at nå målet, idet der i 2011 blev
produceret mere end 50 % vedvarende energi i kommunen i forhold til det
samlede energiforbrug i kommunen. Styrkepositionen i kommunen er
vindenergi, men brugen af biomasse og biogas bidrager også godt til
energiregnskabet.
Vejen til at nå målet skal kombinere muligheder med hensyn:
• Dialog og inddragelse af borgere og virksomheder – lokalt ejerskab
• Balance mellem natur, turisme samt erhverv og vedvarende energi
• Beskæftigelse og erhvervsudvikling – profilering af Lemvig Kommune
• Økonomisk gevinst
2
Vejen til + 100 % VE i 2020 i Lemvig Kommune
Visionen for Lemvig Kommune er at producere mere end 100 % vedvarende energi (VE) i 2020 i forhold til det samlede energiforbrug i
kommunen. Fra 53 % VE i 2011 til 100-150 % VE i 2020. Vejen til dette vil være:
•
•
•
•
•
•
•
Vindenergi – landvindmøller
•
Udgangspunktet i 2011: 22 %
•
2020: + 5 %: Der foreligger allerede projekter om nye landvindmøller og kommune vil fortsat aktivt arbejde for mulighed for
opsætning af nye landvindmøller og udnyttelse af den kraftige vestenvind
Vindenergi – kystnære vindmøller
•
Udgangspunktet i 2011: 6 %
•
2020: + 20 % og yderligere + 50 %: Lemvig Kommune støtte op omkring en kystnær vindmøllepark på op til 200 MW udfor
Lemvig Kommune. Sammen med Region Midtjylland støtter Lemvig Kommune initiativet vedr. NorthSeaOffshoreServiceGroup i
Thyborøn i relation til dette. Der foreligger tillige et projekt om kystnære vindmøller i Nissum Bredning på omkring 60 MW
Biomasse
•
Udgangspunktet i 2011: 20 %
•
2020: + 4 %: Der anvendes allerede meget biomasse til både individuel varme og fjernvarme i kommunen, men det forventes ,
at dette vil stige særligt i forhold til individuel varme, bl.a. som erstatning for oliefyr.
Biogas
•
Udgangspunktet i 2011: 5 %
•
2020: + 3 %: Varmeværkerne i Lemvig og Klinkby anvender i dag biogas. Der planlægges med at Nørre Nissum Kraftvarme også
skal anvende biogas og derved erstatte naturgas.
Andre energikilder
•
Udgangspunktet i 2011: 0 % (under 1%)
•
2020: + 10 %: Mange private har fået opsat solcelleanlæg siden 2011 og der planlægges med et stort solcelleanlæg på 15 MV i
kommunen. Tillige forventes det, at flere private opstiller varmepumper indenfor de næste år. Via energiklyngen i Lemvig
Kommune støttes der op omkring, at de lokale håndværkere fortsat aktivt arbejder med energieffektivisering.
Bygninger
•
2020: + 4 %: Der skal ske en reduktion af energiforbruget i eksisterende bygninger og nye bygninger skal være mere
energirigtige. Der er afsat over 10 mio. kr. over de næste år til energieffektivisering af de kommunale bygninger. Via
energiklyngen i Lemvig Kommune støttes der op omkring, at de lokale håndværkere fortsat aktivt arbejder med
energieffektivisering.
Transport
•
2020: + 1 %: Det vurderes vanskeligt inden 2020 at omlægge transportsektoren til brug af vedvarende energi. Der planlægges
med at lave en analyse i forhold til brug af kommunale el-biler, opstilling af el-ladestation i Lemvig by, brug af kommunale
gasbiler og gas-fyldestation i kommunen. Lemvig Kommune arbejder aktivt på udbygning af cykelstier, som i mindre omfang kan3
begrænse brugen af biler.
Bygninger + i 2020
Transport + i 2020
4%
53 % VE i 2011
til
100-150 % VE i 2020
1%
Andre energikilder + i 2020
Vind-land i 2011
10%
Biogas + i 2020
25%
22%
3%
I dag 2011
Biogas i 2011
I fremtiden 2020
5%
Biomasse + i 2020
4%
5%
6%
Vind-land + i 2020
Vind-kystnære i 2011
20%
Biomasse i 2011
20%
(+ yderligere 50%)
Vind-kystnære + i 2020
Kystnære vindmøller ved Lemvig er medtaget, men landsandel
af hav- og kystnære vindmøller er ikke medtaget.
4
Processen og organiseringen med at nå visionens mål
Det er nødvendigt, at alle gode kræfter i kommunen involveres i forhold til at nå + 100 % VE i 2020.
Dette gælder både borgere, virksomheder, institutioner og foreninger.
Arbejdet med at omstille Lemvig Kommune til + 100 % VE i 2020 er forankret i Teknik- og
Miljøudvalget samt administrationen i Teknik & Miljø. Der eksisterer forskellige grupperinger i
kommunen, som inddrages i fremdriften af realisering af energistrategien. Disse grupperinger
repræsenterer en bred skare af erhvervs- og organisationsfolk, politikkere og embedsmænd fra
kommunen. Grupperingerne er bl.a.:
•
•
•
•
Energiklyngen under Udviklings- og Koordinationsrådet – særligt i forholdt til energieffektivisering
Lokale håndværkeres Energinetværket
Natur- og Miljørådet – særligt i forhold til vindmøller
Samarbejdet mellem Biogasanlægget, varmeværkerne i Lemvig, Klinkby og Nørre Nissum og
Lemvig Gasdistribution
5
Yderligere oplysninger
Energikoordinator Lis Ravn Sørensen
Lemvig Kommune
Teknik & Miljø
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig
9663 1050
[email protected]
6

similar documents