بررسي نيروگاه هاي پمپ ذخيره اي در سيستمهاي ترکيبي بادي – آبي

Report
‫به نام خداي کوير‬
‫صفا بخشايش‬
‫عنوان‪:‬‬
‫بررس ي نيروگاه هاي پمپ‬
‫ذخيره اي در سيستمهاي‬
‫ترکيبي بادي – آبي براي‬
‫افزايش استفاده از انرژي‬
‫الکتريکي توليد شده در‬
‫مزرعه هاي بادي‬
‫صرفه اقتصادي انرژي هاي ترکيبي‬
‫امروزه استفاده از انرژي هاي تجديد پذير به دليل نامحدود بودن منابع و سازگاري با‬
‫طبيعت براي توليد پراکنده يعني توليد انرژي در ظرفيتهاي نسبتا کم و در محل‬
‫مصرف کننده يا نزديکي آن و عمدتا در سطح شبکه توزيع بهترين روش از نظر فني‬
‫و اقتصادي است‪.‬‬
‫روش هاي موجود و مقايسه آنها‬
‫نيروگاههاي حرارتي‬
‫نيروگاه هاي بادي‬
‫نيروگاه هاي ترکيبي بادي – پمپ ذخيره اي‬
‫نيروگاه هاي حرارتي‪:‬‬
‫راه اندازي نيروگاه هاي حرارتي در مناطقي با تراکم بار کم نيازمند هزينه بااليي دارد‬
‫و در مقايسه با انرژي طبيعي باد اين روش مقرون به صرفه نيست‬
‫نيروگاه هاي بادي‪:‬‬
‫هدر رفت انرژي در اين نيروگاه ها تا ‪ %10‬کل انرژي الکتريکي توليد در سال و حتي بيشتر است‪.‬‬
‫يکي از انواع سيستمهاي توليد پراکنده استفاده ترکيبي از نيروگاه هاي بادي و پمپ ذخيره اي است‪.‬‬
‫از آنجايي که بخش ي از انرژي الکتريکي توليد شده در مزارع بادي بدليل عدم نياز مصرف کننده‬
‫بدون استفاده مي ماند‪ ،‬از اين انرژي مازاد مي توان براي پمپاژ آب در نيروگاه پمپ ذخيره اي‬
‫استفاده نموده و ميزان استفاده از انرژي الکتريکي توليد شده از باد را افزايش داد‪.‬‬
‫اين روش‬
‫بهترين روش از نظر فني و‬
‫اقتصادي براي تامين بارها براي‬
‫مناطق دوردست است که براي‬
‫رساندن انرژي به آنها با شبکه‬
‫مرکزي دچار محدوديت هستيم‪.‬‬
‫مانند جزيره هاي کوچک و‬
‫دوردست‬
‫نتايج نشان مي دهد که‬
‫ترکيب مزرعه هاي بادي نيروگاه‬
‫هاي پمپ ذخيره اي بهترين راه حل‬
‫براي غلبه بر مشکالت ناش ي از‬
‫کمبود انرژي توليد شده يا توليد‬
‫انرژي الکتريکي بيش از حد است‬
‫مزاياي ديگر‪:‬‬
‫استفاده از آب ذخيره شده در‬
‫حوضچه ها براي‬
‫خاموش نمودن آتش و مصارف‬
‫مشابه‬
‫آبياري و مصارف مشابه‬
‫نيروگاه هاي پمپ ذخيره اي در سيستم ترکيبي بادي –‬
‫پمپ ذخيره اي‬
‫اين نيروگاه از دو حوضچه باالدست و پايين دست تشکيل مي شوند که در برخي از طرح هاي نيروگاهي رودخانه به‬
‫عنوان حوضچه آبگير پايين دست انجام وظيفه مي کند‬
‫اين نيروگاه را مي توان بصورت دو صورت پمپي و توربيني مورد بهره برداري قرار داد‬
‫از اين نيروگاه ها براي ذخيره غير مستقيم انرژي الکتريکي و تسطيح منحني بار مصرفي و افزايش ضريب بار شبکه‬
‫قدرت استفاده مي شود‪.‬‬
‫فرايند کار يک سيستم ترکيبي بادي – پمپ ذخيره اي‬
‫فرايند کار يک سيستم ترکيبي بادي – پمپ ذخيره اي‬
‫فرايند کار يک سيستم ترکيبي بادي – پمپ ذخيره اي‬
‫پايان‬

similar documents