ECEC: Förändring från socialpolitik till ekonomi

Report
Sven Persson, Professor i pedagogik
Ingegerd Tallberg Broman, Professor i pedagogik
Fakulteten för lärande och samhälle
Malmö högskola



Förskolans förändring från socialt orienterad
verksamhet till skolförberedelse.
Professionellt perspektiv: styrning och
professionernas ställning.
Institutionellt perspektiv: Vad är förskolan för
en plats? Vilket barn har förskolan velat
skapa?
 Skolförberedande
och
skolliknande (anglosachiska
länder bl a)
 Grund för livslångt lärande och för
livet (socialpedagogisk tradition)
(Norden bl a)
 Vart
är vi på väg?
SE
KT
IO
N

Integration av omsorg och utbildning

Betoning av barns utveckling och
välbefinnande.

Kvalitet: en helhetssyn på barnen

Exempel på nationer: Danmark, Finland, Norge och Sverige
Abrar Hasan, 2007, Starting strong 2006




Barns deltagande, demokrati, autonomi och
frihet.
Betonar barns lek, relationer, nyfikenhet och
meningsskapande.
En utbildningsfilosofi som betonar
psykologisk och social utveckling istället för
formell undervisning.
Är mer lokal, barnfokuserad och holistisk.
Jensen (2009, p. 17); Skriver Jensen, Broström & Hansen
(2010)
Skolförberedelse:
Betonar lärande och
utbildning

Tydligare lärandeinriktning

Ämnen och ämnesdidaktik


Tydligare arbets- och ansvarsfördelning
mellan förskollärare och barnskötare
Tydligare ansvarsutkrävande av förskolechef

Strålkastarna riktas mot de yngsta barnen

”Every education system has a moral goal that
it tries to attain. It wants to produce a certain
kind of human being. This intention is more
or less explicit, more or less a result of
reflection; but even the neutral subjects like
reading, writing and arithmetic, takes their
place in their vision of the educated person.”
(Bloom, 1997, s 498).

Reviderade läroplaner

Ökad byråkrati och kontroll

Standardisering Homogenisering

Tester och bedömningar


Vad betyder denna förändring för
professionerna?
För professionernas innehåll?






1975
1985
1995
2005
2009
2012
10 %
32 %
49 %
77 %
86 %
89%
 Reviderad
 Ny
läroplan
skollag
 Ny lärarutbildning
 Lärarlegitimation
 Inspektion
 Utvärdering och kontroll
 Internationella överenskommelser
 Barn o förskola som investering
Att kunna inta och
lyssna in olika
perspektiv
Att bibehålla aktörsskap



Det (underliggande) som tas för givet, ”goes
without saying”
Föreställningar som konstitueras och
kontrolleras genom språket
Dominerande institutionella diskurser som
fungerar som sammanhållande och
gemenskapande värderingar och normer





inga lektioner,
barnen är inte elever,
lek och lärande, inte lektioner och rast
undervisning och didaktik har setts som
överföring av kunskaper
Betoning på trygghet och social kompetens

Lek och lärande,
omsorg, helhet

Skolförberedande,
ämnesinriktningar och
lärande
Potential!

similar documents