Institusjonelle betingelsers betydning for tvan

Report
Institusjonelle betingelsers
betydning for tvang – noen
teoretiske perspektiver på uformell
tvang
Førsteamanuensis Christine Øye,
HSH, Post doc Senter for
omsorgsforskning, Vest
Hva menes med institusjonelle
betingelser?
• Lokale institusjonelle betingelser
– Kollektivt liv, «ansattkultur» (kommunikasjonsformer),
«pasientkultur», ritualer og rutiner (faste måltider),
bygningsmasse (romlig inndeling) osv.
• Strukturelle betingelser
– Økonomiske rammer (antall ansatte på jobb), politiske
rammer gjennom sentrale føringer (herunder lovverk)
• Institusjonelle vilkår
– Modernitetsbetingelser for tvang, frivillighet, omsorg
(historiske oppkomstbetingelser (Foucault) så vel som
grunnvilkår for menneskets eksistens som menneske
(Arendt)
Frivillighet
•
Frivillighet fremfor tvang gjenspeiles i
en rekke policy dokumenter inklusive
lovverk de siste år (se bl.a Helse- og
omsorgsdepartementet, 2012; Nou
2011:9 Økt selvbestemmelse og
rettssikkerhet; Helsetilsynet, 2011).
– Liberalistisk rettssikkerhetsprinsipper
bygger på sentrale
•
•
individers selvbestemmelsesrett,
autonomi og frihet
Frivillighetsideen i sentrale begrep:
– brukermedvirkning, valg, individ
tilpassete- eller orienterte tjenester,
personbaserte tjenester, personsentrert omsorg, individuelt tilpasset
opplæring av brukere osv.
– Vektlegging av konsumtankegang i
organiseringen av helsetjenestene
(Vetlesen, 2011)
•
Unngå påvirkning av brukeres valg
•
«Frivillighetsprinsippet står sentralt i
det norske helsesystemet, både i
regelverk, politikk og i
helsetjenestenes daglige arbeid. De
aller fleste mennesker i Norge ber
selv om hjelp og mottar psykisk
helsehjelpen frivillig. I de fleste
tilfeller gir frivillighet de klart beste
resultatene» (se Helse- og
omsorgsdepartementets strategi for
økt frivillighet i psykiske
helsetjenester følgende, 2012;10)
Hva er tvang i kommunale psykiske
helsetjenester?
Formell tvang (TUD)
• § 3-5 (Psykisk helsevern
loven)
• Tvungen observasjon
(undersøkelse) eller
tvungen behandling kan
foregå uten døgnopphold i
psykisk helsevern
• Tvungen avhenting
Uformelle tvangsformer
•
•
•
•
Press, lokkemidler, utilbørlig
overtalelse, hvite løgner, lirking og
luring
Tvang kan forstås som et kontinium fra
subtile former for innflytelse og
overtalelser til fysiske tvangsmidler
(Allen, 2003)
Hjelp som betinget: Innleggelse som
”trussel” dersom pasienten ikke tok
sine medisiner (Gault, 2009)
Samtykke til behandling anvendes som
et press- eller tvangsmiddel for at
brukere skal få:
–
–
–
husvære (se bl.a Robbins et al., 2006)
få økonomisk bistand og unngå fengsel
(Monahan et al., 2001)
mat og arbeidstrening (Link, Castille &
Stuber, 2008)
Hva synes å være «tvangs- og
frivillighetsutfordringer» i bofellesskap?
Pleierperspektivet
• Å komme i posisjon
– Å lære pasientene å kjenne
• Få kunnskap om hva
beboerne holder på med i
sine private rom
• Gi pasientene hjelp og
omsorg vs. å ivareta deres
rett til privatliv
• Følge opp pasientene vs. Å
la de bestemme selv
Pasientperspektivet
Hva slags psykisk helsearbeid praksiser
etableres?
• Oppdragelse
(normalisering)
• Ivareta sikkerhet (formell
og uformell tvang)
• Medisinsk behandling
(tvungen og frivillig
medisinsk behandling,
tvungen frivillighet)
• Forhandlingspraksis
(brukermedvirkning)
• Ikke bare deinstitusjonalisering, men
re-institusjonalisering
• Gråsone institusjon
Michel Foucault (1926-1984)
• Den liberale styringsmentalitet
skaper et reguleringsparadoks og
sikkerhetsanordninger
– Forregulere ikke- reguleringer
– Statlige foranstaltninger må blande
seg for å sikre friheten
• Friheten må sikres gjennom
sikkerhetsanordninger
– Selvledelse krever beskyttelse
– Frihet og sikkerhet gjensidig
betingende
• Makt forutsetter frihet og frihet
er del av et styringssystem
• Tvang produseres for i neste
omgang forbedre (kvalitetssikre)
bruken av tvang
Hannah Arendt (1906-1975)
• ”The human condition”
(1958)
• Menneskelige
grunnbetingelser
– Arbeid
– Produksjon
– Handling
• Skille mellom private
(oika) og offentlige sfære
(polis)
– `Det sosiale` som en hybrid
Hva er autoritet?
• Autoritet fordrer
adlydelse (typisk i
familien) og er forskjellig
fra overtalelse
(argumentasjon)
• ”Authority has vanished
from the modern world”
• Tvang tilhører
privatsfæren og frihet
tilhører den offentlige
sfære
Avslutning
• Institusjoner som
offentlige bofellesskap
tilhører typisk `den
private sfære` der
«moffediller» må
passes på og oppdras –
det gir muligheter for
uformell tvang
• Frihet og muligens
frivillighet er en
forutsetning for tvang?
• Individualisme gjennom
frihetstildeling i
liberalistisk forstand
skaper selve
forutsetningen for
ufrihet og tvang

similar documents